วิธีทวงหนี้โดยชอบด้วยกฎหมาย

พระราชบัญญัติการทวงหนี้ พ.ศ. 2558 มาตรา 8 ห้ามผู้ทวงถามหนี้ติดต่อกับุคคลอื่นซึ่งมิใช่ลูกหนี้เพื่อการทวงถามหนี้ เว้นแต่บุคคลซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้เพื่อการดังกล่าว

การติดต่อกับบุคคลอื่นนอกจากบุคคลตามวรรคหนึ่ง ให้กระทำได้เพื่อวัตถุประสงค์ในการสอบถามหรือยันยันข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ติดต่อลูกหนี้หรือบุคคลซึ่งลูกหนี้ได้ระบไว้เพื่อการทวงถามหนี้เท่านั้น โดยผู้ทวงถามหนี้ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

1  แจ้งให้ทราบชื่อตัว ชื่อสกุล และแสดงเจตนาว่าต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ติดต่อลูกหนี้หรือบุคคลซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้เพื่อการทวงถามหนี้

2  ห้ามแจ้งถึงความเป็นหนี้ของลูกหนี้ เว้นแต่ในกรณีที่บุคลอื่นนั้นเป็นสามี ภริยา บุพการี หรือผู้สืบสันดานของลูกหนี้ และบุคคลอื่นดังกล่าวได้สอบถามผู้ทวงถามหนี้ถึงสาเหตุของการติดต่อให้ผู้ทวงถามหนี้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับหนี้ได้เท่าที่จำเป็นและตามความเหมาะสม

3  ห้ามใช้ข้อความ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ หรือชื่อทางธุรกิจของผู้ทวงถามหนี้บนซองจดหมาย ในหนังสือ หรือในสื่ออื่นใดที่ใช้ในการติดต่อสอบถาม ซึ่งทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นการติดต่อเพื่อทวงถามหนี้ของลูกหนี้

4  ห้ามติดต่อหรือแสดงตนที่ทำให้เข้าใจผิดเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ติดต่อลูกหนี้หรือบุคคลซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้เพื่อการทวงถามหนี้

 

คำอธิบายเพิ่มเติม

การทวงถามหนี้ในอดีตมักพบความก้าวร้าว รุนแรง อาจถึงฆ่าตายเพื่อทวงหนี้สิน กฎหมายฉบับนี้จึงกำหนดบุคคลที่ทวงหนี้ได้ วิธีปฏิบัติในการทวงหนี้ และบทลงโทษไว้เพื่อใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เมื่อเป็นหนี้ค้าง การทวงถามย่อมต้องมีได้ แต่การทวงถามหนี้ต้องมีกติกาควบคุมด้วย

วิธีการทวงหนี้จะต้องกระทำกับ ลูกหนี้โดยตรงหรือลูกหนี้ระบุชื่อไว้ให้เป็นอีกคนที่รับการทวงหนี้ได้ ถ้าไปทวงหนี้กับคนอื่น เช่น ไปทวงหนี้กับบุตร คู่สมรส พ่อแม่ เป็นต้น จะมีบทลงโทษแก่ผู้ฝ่าฝืนคือ จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ถ้าจะติดต่อกับบุคคลอื่น กฎหมายกำหนดขอบเขตไว้ชัดเจนว่า เป็นการถามข้อมูลเพื่อติดต่อลูกหนี้ มิใช่การทวงถามหนี้อย่างเด็ดขาด ยกเว้น จะบอกความเป็นหนี้สินของลูกหนี้ กับ สามี ภริยา โดยชอบด้วยกฎหมายหรือผู้สืบสันดาน ของลูกหนี้ได้เมื่อบุคคลนั้นถามสาเหตุของการสอบถาม จะบอกเองโดยไม่ร้องขอก่อนย่อมทำไม่ได้ และจะบอกข้อมูลหนี้ได้เท่าที่จำเป็นและเหมาะสมเท่านั้น อีกอย่างหนึ่ง คือ การติดต่อสอบถามเพื่อติดต่อกับลูกหนี้ ห้ามใช้ข้อความหรือชื่อทางธุรกิจของผู้ทวงถามที่ส่อให้เข้าใจว่าเป็นการทวงถามหนี้ด้วย การทำข้อต้องห้ามทั้งสองแบบนี้จะมีบทลงโทษคือ จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ส่วนการหลอกลวงผู้อื่นให้ได้ข้อมูลลูกหนี้ ก็จะมีบทลงโทษทางปกครอง เป็นคำสั่งปรับเงินไม่เกิน 1 แสนบาทโดยคณะกรรมการควบคุมการทวงหนี้

วิธีปฏิบัติทางกฎหมายช่วยให้ การปฏิบัติต่อลูกหนี้ เช่น การจับลูกเมียหรือผัวของลูกหนี้ไปแลกหนี้สินเป็นเรื่องทำไม่ได้เด็ดขาด การประจานด้วยวาจาหรือแสดงท่าทาง หวังให้ลูกหนี้อับอายในที่ทำงานหรือที่บ้านนอกจากผิดกฎหมายอาญา ยังผิดต่อก.ม.ทวงหนี้ด้วย แม้ผู้ทวงถามหนี้ทำฝ่าฝืนกฎหมายนี้ ก็ไม่ได้ทำให้ลูกหนี้หลุดพ้นหนี้สินได้ ใครทำผิดอะไร ก็รับผิดเท่าที่ทำไป

 

“การไม่มีหนี้  ถือเป็นลาภอันประเสริฐ  ถ้าไม่ใช่ลูกหนี้ ก็ไม่ต้องเจอคนทวงถามหนี้”

 

***************************

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s