ซื้อขายมีเงื่อนไข

ซื้อขายมีเงื่อนไข 

เขียนโดย ลีลา LAW 

การซื้อขายสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์นั้นกฎหมายมีบทบังคับเรื่องรูปแบบไว้ ถ้าไม่ปฏิบัติตามจักมีผลต่อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน อสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์พิเศษ เช่น เรือยนต์ เป็นต้น ถ้ามีการซื้อขายกันต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานก่อน กรรมสิทธิ์จึงโอนกันไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้ ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์จะเน้นที่การครอบครองเป็นหลัก ผู้ใดครอบครองจักสันนิษฐานว่าเป็นเจ้าของมัน ยกเว้นมีการตกลงเป็นกรณีพิเศษระหว่างคู่สัญญาว่า กรรมสิทธิ์จะไม่โอนไปจนกว่ามีการจดทะเบียนและชำระราคาครบถ้วนแล้ว ดังเช่น การเช่าซื้อรถยนต์ เป็นต้น

ปัญหาหนึ่งที่บางคนอาจเคยประสบและสงสัยว่า สัญญาซื้อขายยังมีผลใช้บังคับหรือไม่ ถ้าขณะทำสัญญากันผู้ขายยังไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สิน แต่มาบอกขายแก่ผู้ซื้อไว้ล่วงหน้า มันเคยมีกรณีพิพาททางศาลด้วยข้อต่อสู้จากฝ่ายที่ผิดนัดชำระหนี้ค่างวดว่า ผู้ขายบอกขายทรัพย์สินที่ตนไม่มีสิทธิไว้ จึงไม่ยอมจ่ายค่างวดต่อไป ผลการตัดสินคดีเป็นไปดังใน คำพิพากษาฎีกา 4767/2549 ขณะทำสัญญาซื้อขายนั้นผู้ขายยังไม่ใช่เจ้าของรถยนต์ แต่เขาได้ทำสัญญาซื้อขายกับผู้ซื้อระบุว่า กรรมสิทธิ์ในรถยนต์จะตกแก่ผู้ซื้อต่อเมื่อชำระราคาเป็นงวดๆครบถ้วนแล้ว จึงถือว่าเป็นสัญญาซื้อขายมีเงื่อนไข ซึ่งกรรมสิทธิ์ยังไม่โอนเป็นของผู้ซื้อจนกว่าจะชำระราคาครบถ้วน ผู้ขายอาจนำทรัพย์สินที่จะมีกรรมสิทธิ์ในอนาคตออกขายล่วงหน้าได้และเป็นหน้าที่ของผู้ขายจะต้องโอนกรรมสิทธิ์แก่ผู้ซื้อ เมื่อผู้ซื้อชำระค่างวดครบแล้ว ผู้ขายจึงไม่จำต้องมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอยู่ในขณะทำสัญญาซื้อขายก็ได้ สัญญาซื้อขายฉบับนี้จึงใช้บังคับกันได้ เมื่อผู้ซื้อทำผิดสัญญาไม่ยอมชำระราคาค่างวด ผู้ขายจึงมีอำนาจฟ้องบอกเลิกสัญญาและเรียกรถยนต์คืนได้

ผู้ซื้อไม่จ่ายค่างวดอันเป็นการทำผิดสัญญาซื้อขายด้วยข้ออ้างว่า ผู้ขายไม่ใช่เจ้าของรถในขณะทำสัญญานั้น ไม่สามารถนำมาบอกล้างสัญญาซื้อขายที่มีเงื่อนไขว่า กรรมสิทธิ์จะโอนเป็นของผู้ซื้อเมื่อชำระราคารถครบถ้วนเท่านั้น เพราะผู้ขายมีหน้าที่โอนรถเมื่อผู้ซื้อจ่ายค่ารถครบ ตราบใดที่ยังไม่ได้รับเงินค่ารถครบถ้วน หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขายยังไม่เกิดขึ้น แต่หน้าที่ของผู้ซื้อเกิดขึ้นแล้ว คือ การชำระค่างวดรถ เมื่อไม่ชำระเงินงวดใดงวดหนึ่ง จึงกลายเป็นผู้ทำผิดสัญญาก่อนและต้องรับผิดชดใช้ความเสียหายตามสัญญาซื้อขายโดยมิอาจยกข้ออ้างความเป็นเจ้าของทรัพย์ในขณะทำสัญญาของผู้ขายเพื่อปัดความรับผิดชอบได้ คำตัดสินของศาลยืนยันว่า ขณะทำสัญญาซื้อขายนั้นผู้ขายไม่จำต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สิน แต่มีหน้าที่ต้องโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินแก่ผู้ซื้อเมื่อชำระเงินครบถ้วนแล้ว ถ้าเขาไม่อาจทำได้ จักกลายเป็นผู้ผิดสัญญาและต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ซื้อเช่นเดียวกัน 

****************

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s