โทษจับคนมาเป็นทาส

       

ชีวิตทาส
ชีวิตทาส

            

              ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 312 บัญญัติว่า  ผู้ใดเพื่อจะเอาคนลงเป็นทาส หรือให้มีฐานะคล้ายทาส นำเข้าในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พามาจากที่ใด ซื้อ ขาย จำหน่าย รับหรือหน่วงเหนี่ยวซึ่งบุคคลหนึ่งบุคคลใด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปีและปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท 

            ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 312 ทวิ บัญญัติว่า ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา 310 ทวิ(โทษหน่วงเหนี่ยวกักขังให้เสื่อมเสรีภาพ) หรือ มาตรา 312 เป็นการกระทำต่อเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบปี และปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

            ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคแรก หรือมาตรา 310 ทวิ หรือ มาตรา 312 เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำ

            1 รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบห้าปี และปรับไม่เกินสามหมื่นบาท

            2 รับอันตรายสาหัส ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือ จำคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงยี่สิบปี

            3 ถึงแก่ความตาย ผู้กระทำต้องระวางโทษประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี 

 

คำอธิบาย 

               การกระทำผิดในสองมาตรานี้เรียกภาษาทั่วไปคือ การจับคนหรือขายคนมาเป็นทาสหรือให้มีฐานะคล้ายทาส โดยนำเข้าหรือส่งออกคนไปเป็นทาสที่อื่นก็ผิดตามมาตรานี้ด้วย พาคนมาจากที่ใด ซื้อขาย จำหน่าย หรือรับคน หรือ หน่วงเหนี่ยวคน โดยมีจุดประสงค์ เพื่อจะให้เป็นทาสหรือมีฐานะคล้ายทาส คือ ต้องเชื่อฟัง รับใช้ กระทำตนเป็นทาสและอีกฝ่ายมีฐานะเป็นเจ้าของชีวิต ถ้าผู้กระทำเป็นผู้ใหญ่กระทำต่อผู้ใหญ่หรือต่อเยาวชนอายุเกิน 15 ปี จะต้องรับอัตราโทษตามมาตรา 312 หากผู้ถูกกระทำเป็นเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี ผู้กระทำจะต้องรับผิดสูงขึ้นตามผลที่เกิดจากความผิดนั้นในมาตรา 312 ทวิ ตัวอย่างเช่น จับเด็กอายุ 5 ขวบมาเป็นทาสแล้วกระทำทารุณกรรมเพื่อบังคับให้ทำงานตามคำสั่งจนเหยื่อได้รับบาดเจ็บสาหัส ผู้กระทำต้องรับโทษจำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงยี่สิบปี แล้วแต่ดุลพินิจของศาล เป็นต้น

         การนำเข้าและจำหน่าย คนต่างชาติ ที่หลบหนีเข้าประเทศไทยเพื่อบังคับให้เหยื่อทำงานเพื่อบุคคลอื่นหรือเพื่อตนอันมีลักษณะเป็นทาสหรือคล้ายทาส ก็จะมีอัตราโทษตามมาตรา 312 หรือ 312 ทวิ แล้วแต่องค์ประกอบของเหยื่อด้วย

 

**************************

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s