หลักเคลื่อนทัพ

                                                      หลักเคลื่อนทัพ

 

         จะรุกหรือถอยย่อมขึ้นอยู่กับโอกาส  เรื่องในกองทัพขอให้ฟังคำสั่งจอมทัพ   หาใช่รอคอยพระบรมราชโองการไม่ เมื่อเห็นจุดอ่อนของข้าศึก จงบุก  เมื่อเห็นจุดแข็งของข้าศึก จงถอย    อย่าได้หมิ่นแคลนผู้อื่นด้วยสำคัญว่าตนนั้นบุญหนักศักดิ์ใหญ่   อย่าได้แตกสามัคคีกับคนทั้งหลายด้วยสำคัญว่าตนนั้นปราดเปรื่องแต่ผู้เดียว      อย่าได้ทอดทิ้งซึ่งสัจจะแลความจงรักภักดีด้วยสำคัญว่าตนมีความดี ความชอบ

         อย่านั่งเมื่อพลทหารยังยืนอยู่  อย่ารับประทานเมื่อพลทหารยังไม่ได้ลงมือกิน  จงร่วมร้อนร่วมหนาว ร่วมเหนื่อยร่วมพัก ร่วมทุกข์ร่วมสุข แลร่วมเผชิญภยันตรายด้วยกันกับพลทหาร ไพร่พลทั้งหลายย่อมจะหาญสู้ข้าศึกศัตรูจนกว่าชีวิตจะหาไม่

 

คำอธิบาย

 

ขงเบ้งแนะนำเน้นว่า จอมทัพนั้นทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะไม่ปฏิบัติตามพระบรมราชโองการยามเมื่ออยู่ในสนามรบ หรือ วิธีบัญชาการรบโดยรับมอบฉันทะจากผู้บังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไป ของนักการทหารฝ่ายตะวันตกหรือชาติเอเชีย ตั้งแต่โบราณกาลล้วนต้องอยู่ในเงื่อนไขนี้ เพราะผู้นำทหารในสนามรบย่อมอยู่กับข้อเท็จจริงและมีความเป็นความตายของตนกับลูกน้อง แตกต่างจากผู้บัญชาการโดยตำแหน่งในสถานที่ปลอดภัยซึ่งไม่เห็นสภาพความจริงนั้น ทั้งนี้ คำสั่งจอมทัพในสนามรบต้องไม่กระทบผลประโยชน์ของประเทศชาติ ไม่ฝ่าฝืนแนวทางยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์ในการทำศึกด้วย ถ้าจอมทัพในสนามรถปฏิบัติโดยพลการหรือกุมกำลังทหารเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ย่อมเป็นการบิดเบือนความคิดนี้ไปและถือเป็นคำสั่งมิชอบก็ได้ นอกจากนั้นจอมทัพจะผูกใจพลทหารให้พลีชีพเพื่อกองทัพและชาติต้องเริ่มที่การปฏิบัติตนก่อน

 

                                                                 **************************

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s