มรดกที่ดินติดจำนอง

มรดกที่ดินติดจำนอง

เขียนโดย  ลีลา LAW

ท่านที่ได้รับมรดกจากญาติผู้ใหญ่นั้น ถือเป็นลาภในชีวิตหรือสิทธิอันพึงได้รับของทายาทเจ้ามรดก แต่บางครั้งอาจต้องทุกข์ใจหากสิ่งที่ได้รับเป็นที่ดินติดจำนอง และมีเจ้าหนี้ตามทวงหนี้กับทายาทซึ่งรับทอดมา อันสร้างความยุ่งยากใจแก่ผู้รับอย่างมาก คำถามที่เกิดขึ้นเมื่อมีเจ้าหนี้จำนองฟ้องทวงหนี้กับทายาทซึ่งรับมรดกที่ดินแปลงนี้ คือ เจ้าหนี้มีสิทธิทวงเงินกับทายาทของลูกหนี้ได้เพียงใด

         กรณีนี้ได้เคยมีการพิพาทกันจนกระทั่งมีคำตัดสินเป็นบรรทัดฐานไว้ที่ คำพิพากษาฎีกาที่ 809/2545 เจ้าหนี้ฟ้องเรียกชำระหนี้และบังคับจำนองกับที่ดินซึ่งจำเลยเป็นทายาทผู้รับมรดกที่ดินแปลงพิพาทอันเป็นของลูกหนี้มาก่อน หลังจากที่ลูกหนี้ตายไปเกิน 1 ปี ซึ่งตามหลักของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1754 วรรค 3 บัญญัติว่า ภายใต้บังคับแห่งมาตรา 193/27 แห่งประมวลกฎหมายนี้ ถ้าสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้อันมีต่อเจ้ามรดกมีกำหนดอายุความยาวกว่า 1 ปี มิให้เจ้าหนี้นั้นฟ้องร้องเมื่อพ้นกำหนด 1 ปี นับแต่เมื่อเจ้าหนี้ได้รู้ หรือ ควรได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดก จำเลยจึงโต้แย้งว่า คดีนี้ขาดอายุความมรดก 1 ปีไปแล้ว เจ้าหนี้จึงไม่มีสิทธิ์ฟ้องเรียกหนี้จำนองได้ แต่ศาลได้พิพากษาว่า บทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นยกเว้นมิให้นำอายุความมรดกนี้มาใช้บังคับกับสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้ตามมาตรา 193/27 ซึ่งกำหนดให้ ผู้รับจำนองยังคงมีสิทธิบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่จำนองไว้ แม้ว่าสิทธิเรียกร้องส่วนที่เป็นประธานจะขาดอายุความแล้วก็ตาม แต่จะใช้สิทธินั้นบังคับให้ชำระดอกเบี้ยที่ค้างย้อนหลังเกิน 5 ปีขึ้นไปไม่ได้ จากข้อกฎหมายนี้ทำให้แม้คดีนี้จะขาดอายุความไปแล้ว กฎหมายยังยอมให้เจ้าหนี้ผู้รับจำนองใช้สิทธิบังคับเอาจากทรัพย์สินจำนองได้ เจ้าหนี้จึงมีสิทธิฟ้องจำเลยในฐานะทายาทโดยธรรมของลูกหนี้ให้ชำระหนี้จากที่ดินซึ่งเป็นทรัพย์สินที่จำนองได้ และทายาทดังกล่าวจักรับผิดไม่เกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตนได้รับมาซึ่งมีกฎหมายบัญญัติคุ้มครองไว้ คำตัดสินดังกล่าวข้างต้นเป็นการให้ความยุติธรรมกับเจ้าหนี้ผู้มีประกันจำนองและทายาทโดยธรรมของเจ้ามรดก กรณีที่ลูกหนี้ตายกะทันหันก่อนชำระหนี้สินเสร็จสิ้น ดังนั้น ทายาทผู้รับมรดกคงทราบความจริงแล้วว่า การรับมรดกนั้นเป็นการรับทั้งสิทธิและหน้าที่อันติดอยู่กับทรัพย์สิน ซึ่งรวมถึงหนี้สินของเจ้ามรดกด้วย

 

                                              ****************************

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s