ความเร็วตามกฎจราจรไทย

ความเร็วตามกฎจราจร

เขียนโดย  มณีอักษร

หลายคนไม่ทราบว่าถนนแต่ละสายกำหนดความเร็วสูงสุดไว้อย่างไร เหตุใดตำรวจจราจรจึงจับเขาในข้อหาขับรถเร็วเกินกำหนดในกฎหมายทั้งที่ถนนมีสภาพดีเยี่ยม บนทางด่วนหรือทางหลวง อันที่จริงกฎหมายกำหนดความเร็วไว้นานแล้วในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522  เรื่องความเร็วของรถบนถนนในเมืองและนอกเขตเมืองไว้ ดังนี้
1. รถยนต์วิ่งบนถนนในเขตเมือง ใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 80 กิโลเมตร / ชั่วโมง ส่วนรถบรรทุกใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 60 กิโลเมตร / ชั่วโมง
2. รถยนต์วิ่งนอกเขตเมืองไม่เกิน 90 กิโลเมตร / ชั่วโมง  ส่วนรถบรรทุกใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 60 กิโลเมตร / ชั่วโมง
ส่วนการขับรถยนต์บนทางพิเศษ เช่น ทางหลวง ทางด่วนพิเศษ เป็นต้น จะใช้ความเร็วได้ตามประกาศของหน่วยงานทางนั้นกำหนดเป็นการเฉพาะ ตัวอย่างเช่น มอเตอร์เวย์ ใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 100 กิโลเมตร / ชั่วโมง เป็นต้น
กรณีทางด่วนในเขตเมืองและนอกเมืองนั้นไม่มีกำหนดความเร็วเป็นการเฉพาะไว้ จึงต้องบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 คือ ความเร็วบนทางด่วนในเขตเมืองสูงสุดไม่เกิน 80 กิโลเมตร / ชั่วโมงสำหรับรถยนต์ และรถบรรทุกไม่เกิน 60 กิโลเมตร / ชั่วโมง
                 ความเร็วของรถยนต์หรือรถบรรทุกในกฎหมายนั้นกำหนดขึ้นให้เหมาะสมกับมาตรฐานงานสร้างถนนในเมืองไทยที่สามารถรับสภาพการใช้งานถนนในความเร็วดังกล่าวเท่านั้น หากใช้เกินระดับความเร็วในกฎหมายแล้วจะทำให้ถนนเสื่อมสภาพเร็ว นอกจากนั้นยังคำนึงถึงระดับความปลอดภัยการควบคุมรถอีกด้วย ดังนั้น จักสังเกตได้ว่างานสร้างถนนมอเตอร์เวย์และระดับความเร็วในทางดังกล่าวนั้นต่างจากความเร็วในกฎหมายจราจรทางบกด้วยเหตุจากมาตรฐานงานสร้างถนนที่สูงกว่าปกติ ถ้าจะมีการปรับปรุงความเร็วของรถให้เข้ากับคุณภาพรถปัจจุบัน จักต้องปรับเปลี่ยนมาตรฐานงานสร้างถนนใหม่ก่อน อันส่งผลต่อต้นทุนสร้างถนนของราชการสูงขึ้นด้วย ความเร็วรถ มาตรฐานถนน การสูญเสียเวลาให้น้อยลง อาจช่วยสร้างเศรษฐกิจของชาติเพิ่มขึ้นก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ของผู้บริหารประเทศ

                                **********************

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s