เขตห้ามดื่มเหล้า

            พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มาตรา 31 กำหนดว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณดังต่อไปนี้

  1. 1.    วัดหรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมทางศาสนา
  2. 2.    สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาลตามก.ม.ว่าด้วยสถานพยาบาล และร้านขายยาตามก.ม.ว่าด้วยยา ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นที่พักส่วนบุคคล
  3. 3.    สถานที่ราชการ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นที่พักส่วนบุคคล หรือสโมสร หรือการจัดเลี้ยงตามประเพณี
  4. 4.    สถานศึกษาตามก.ม.ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นที่พักส่วนบุคคล หรือสโมสร หรือการจัดเลี้ยงตามประเพณี หรือสถานศึกษาที่สอนการผสมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และได้รับอนุญาตตามก.ม.ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
  5. 5.    สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตามก.ม.ว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงหรือร้านค้าในบริเวณสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
    1. 6.    สวนสาธารณะของทางราชการที่จัดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชนทั่วไป
    2. 7.    สถานที่อื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ

ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

 

คำอธิบาย

 

กฎหมายฉบับนี้และมาตรานี้มีเจตนาควบคุมการดื่มในศาสนสถานหรือสถานที่อันตราย เพราะการดื่มเหล้าทำให้ขาดสติยั้งคิดและอาจก่อเรื่องร้ายแรงและเป็นอันตรายต่อตนเองหรือผู้อื่นได้ แล้วยังรวมถึงทำลายภาพสถานที่ทางศาสนาด้วย ดังนั้น การดื่มในวัดหรือบริเวณวัด ไม่ว่าจะเป็นงานศพหรืองานบวชซึ่งมิได้มีพิธีกรรมที่ต้องใช้สุราหรือเบียร์ ผู้ดื่มต้องได้รับโทษอาญาตามกฎหมาย สถานที่อีกหลายแห่งที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหรือสถานที่ราชการหรือสถานที่อันตราย เช่น ร้านขายยา สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง โรงพยาบาล สถานีอนามัย โรงเรียน มหาวิทยาลัย สวนสาธารณะ เป็นต้น ล้วนอยู่ในบังคับของกฎหมายนี้ นักดื่มทั้งหลายพึงระวังการดื่มในสถานที่ดังกล่าว เพราะค่าปรับสูงกว่าราคาเครื่องดื่มอย่างมาก ไม่คุ้มแน่ หากท้าทายการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้แลกกับการดื่มเหล้าที่เสี่ยงต่อกฎหมายยังท้าทายความตายจากโรคตับแข็งด้วย

 

*********************

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s