กิจการที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์

        พาณิชยกิจที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์กับสำนักงานทะเบียนพาณิชย์ กรุงเทพมหานครหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาลที่ทำหน้าที่เป็นสำนักงานทะเบียนพาณิชย์ ซึ่งมิใช่การจดทะเบียนตั้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน มี 17 ธุรกิจ ได้แก่
1 การทำโรงสีข้าวและการทำโรงเลื่อยที่ใช้เครื่องจักร
2 การขายสินค้า
3 การเป็นนายหน้าหรือตัวแทนค้า
4 การประกอบหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรม
5 การขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยเรือกลไฟ เรือยนต์ประจำทาง รถไฟ รถราง รถยนต์ประจำทาง การขายทอดตลาด การรับซื้อขายที่ดิน การให้กู้ยืมเงิน การรับแลกเปลี่ยนซื้อขายเงินต่างประเทศ การซื้อหรือการขายตั๋วเงิน การธนาคาร การโพยก๊วน การทำโรงรับจำนำ และการทำโรงแรม
6 การขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดีทัศน์ แผนดีวีทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
7 การขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี
8 การซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
9 การบริการอินเทอร์เน็ต
10 การให้เช่าพื้นที่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
11 การให้บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
12 การผลิต รับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดีทัศน์ แผ่นดีวีทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
13 การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเทอร์เน็ต
14 การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ
15 การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์
16 การให้บริการตู้เพลง
17 โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการทำหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก การค้าส่งงาช้าง และผลิตภัณฑ์จากงาช้าง

         ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์  คือ  บุคคลธรรมดา นิติบุคคลไทย นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแล้วมาตั้งสาขาในไทย
เวลาในการจดทะเบียน   ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกอบพาณิชย์หรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก
ค่าธรรมเนียม  จดจัดตั้ง 50 บาท ต่อราย  ถ้าจดเปลี่ยนแปลงรายการ/จดยกเลิก 20 บาท ต่อราย

         ขั้นตอนการจดทะเบียน  มีดังนี้  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนพาณิชย์จากเว็บ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.thairegistration.com , www.bangkok.go.th/fiic   เอกสารประกอบการยื่น เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองการจดทะเบียน สัญญาเช่าสถานที่ประกอบการ หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่กรณีเป็นผู้เช่า เป็นต้น นำไปยื่นที่สำนักงานทะเบียนพาณิชย์

                    ******************************

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s