บทเรียนของคุณครู

บทเรียนของคุณครู

เขียนโดย  ลีลา LAW

 

ครูบาอาจารย์มีหน้าที่สั่งสอนวิชาความรู้แก่ลูกศิษย์ บิดามารดามักไว้วางใจพวกเขาดูแลลูกให้มีความรู้และมีความปลอดภัยเมื่ออยู่ในโรงเรียน ครูจึงเป็นบุคคลที่คนในสังคมให้ความยกย่องนับถือเป็นอันดับต้นมาช้านานแล้ว เพื่อความเป็นมาตรฐานของครูจึงมีการกำหนดแนวปฏิบัติ ระดับความรู้ จรรยาบรรณวิชาชีพครู เพื่อให้ผู้ทำหน้าที่ครูรับรู้แล้วนำไปปฏิบัติใช้ในการทำงาน เพื่อเพิ่มความไว้วางใจของบิดามารดาว่าเด็กจะได้รับความรู้และการดูแลอย่างดีเมื่อเด็กอยู่ในรั้วโรงเรียน

การทำหน้าที่ของครูที่ไม่รอบคอบ ขาดความระมัดระวังอย่างเพียงพอสำหรับวิชาชีพนี้ อาจสร้างความเสียหายแก่ร่างกายของเด็กหรือฆ่าเด็กตายได้ทุกเวลา ครูจึงต้องมีความรับผิดชอบทางกฎหมายเยี่ยงเดียวกับบุคคลทั่วไป ดังกรณีศึกษาใน คำพิพากษาฎีกาที่ 4466/2551  หน้าที่ของครูคือได้รับมอบหมายให้ดูแลนักเรียนซึ่งเป็นผู้เยาว์ให้ได้รับความปลอดภัย ให้ประพฤติตนอยู่ในระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน เมื่อครูสั่งให้นักเรียนทำธนูเป็นอุปกรณ์การเรียน จึงน่าจะใช้ความระมัดระวังคาดหมายหรือเล็งเห็นว่าอาจเกิดอันตรายแก่กายได้ หากนักเรียนนำไปใช้ยิงเล่นใส่กัน แต่ครูไม่ได้สั่งให้นักเรียนนำธนูไปทำลายทิ้งหรือเก็บไว้ในที่ปลอดภัยหรือห้ามมิให้นำธนูไปใช้เล่นกัน เพราะยังมีธนูในห้องเรียนอีกหลายคันดังเช่นวิสัยผู้มีอาชีพครูทั่วไปจะถือปฏิบัติกัน ครูปฏิบัติไม่ชอบและขาดความรอบคอบจึงเป็นความประมาทเลินเล่อ ถือได้ว่าครูมีส่วนกระทำละเมิดเป็นเหตุให้เด็กเสียหายแก่ร่างกายหรือบาดเจ็บเพราะธนูที่ครูสั่งทำไว้

กรณีศึกษาดังกล่าวกลายเป็นคดีความถึงศาลเพราะผู้ปกครองของเด็กต้องการให้ครูผู้สั่งทำธนู ผู้อำนวยการโรงเรียน และกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบในการบาดเจ็บของเด็กอันเนื่องมาจากธนูที่ครูสั่งทำประกอบการเรียนแล้วไม่สั่งทำลายทิ้งหรือเก็บในที่ปลอดภัย เมื่อเด็กนำไปยิงเล่นใส่กันจึงเกิดการบาดเจ็บขึ้น คำตัดสินนี้ยืนยันว่า ครูต้องรับผิดชอบทางกฎหมายจากการทำงานที่ประมาทเลินเล่อของครู มิอาจปัดความรับผิดชอบได้ ส่วนผู้อำนวยการโรงเรียนและกระทรวงศึกษาธิการต้องรับผิดชอบทางแพ่งร่วมด้วยเพราะเป็นโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและครูถือเป็นข้าราชการ หวังว่าจะเป็นบทเรียนเตือนใจมิให้กระทำประมาทเพราะงานของครูมิใช่แค่สอนเด็ก แต่ต้องดูแลให้เด็กปลอดภัยเมื่ออยู่โรงเรียนอีกด้วย

 

********************************

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s