เหตุหย่าข้อ 8,9 ทัณฑ์บนกับมีโรคติดต่อร้ายแรง

            ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หมวดครอบครัว มาตรา 1516  เหตุฟ้องหย่ามีดังต่อไปนี้

8. สามีหรือภริยาผิดทัณฑ์บนที่ทำให้ไว้เป็นหนังสือในเรื่องความประพฤติ อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

9. สามีหรือภริยาเป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรงอันอาจเป็นภัยแก่อีกฝ่ายหนึ่ง และโรคมีลักษณะเรื้อรัง ไม่มีทางที่จะหายได้ อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้

 

 

หมายเหตุ

 

               เหตุหย่าทั้งข้อ 8 และ 9 นั้น เมื่อเกิดขึ้นกับคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ย่อมใช้เป็นเหตุนำคดีหย่าขึ้นสู่ศาลเพื่อพิจารณาตัดสินได้ ทัณฑ์บนนั้นเป็นกรณีที่คู่สมรสเคยให้สัญญากันไว้ด้วยหนังสือว่าจะไม่กระทำพฤติกรรมใดอีกครั้ง เช่น จะไม่คบหาติดต่อกับเมียบำเรอหรือไม่เที่ยวโสเภณีหรือไม่ยักยอกเงินให้หญิงอื่น เป็นต้น หากฝ่ายนั้นกระทำผิดทัณฑ์บน อีกฝ่ายย่อมฟ้องหย่าได้ ส่วนกรณีคู่สมรสฝ่ายใดเป็นโรคติดต่อร้ายแรงจะต้องมีองค์ประกอบของโรคคือ เป็นภัยต่ออีกฝ่ายหนึ่งและอาการเรื้อรัง ไม่มีทางหายได้ จึงถือเป็นเหตุหย่า ตัวอย่างเช่น โรคเอดส์ แม้จะยังไม่อยู่ระยะสุดท้าย แต่องค์ประกอบของโรคเป็นไปตามกฎหมายแล้ว ก็ถือเป็นเหตุหย่าได้ เป็นต้น ส่วนโรคมะเร็งนั้นเป็นโรคอันตรายจริง แต่ยังไม่ครบองค์ประกอบของกฎหมายด้านการเป็นภัยต่ออีกฝ่ายหนึ่ง จึงไม่ถือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงอันเป็นเหตุหย่าได้ โรคภัยมีหลากหลายจะเป็นเหตุหย่าได้หรือไม่ เพียงใด ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและลักษณะของโรคเป็นหลัก มิใช่อาศัยความรู้สึกของคน

 

************************************

Advertisements

2 thoughts on “เหตุหย่าข้อ 8,9 ทัณฑ์บนกับมีโรคติดต่อร้ายแรง

  1. เหตุหย่าขอ 9 ถ้าเกิดเป็นเอดส์ทั้งคู่ แต่ไม่รู้ว่าติดจากใคร
    อยากทราบว่า ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด สามารถ ฟ้องหย่ากับอีกฝ่ายได้หรือป่าว

    1. หลักก.ม.กำหนดว่า ใครเป็นต้นเหตุของเหตุหย่าข้อนั้น ไม่มีสิทธิ์ฟ้องหย่าอีกฝ่าย เป็นเรื่องหลักการที่ต้องพิสูจน์กัน กรณีเป็นเอดส์ การพิสูจน์ในศาลด้วยข้อเท็จจริงไม่ยากสำหรับเรื่องแบบนี้ ยังไงก็รู้ตัวต้นเหตุได้ มันเป็นเรื่องสิทธิฟ้องหย่ามีได้หรือไม่ ถ้าขึ้นเป็นคดีที่ต้องต่อสู้กันก็คงต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าใครมีสิทธิฟ้องหรือไม่

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s