ยามบารมีเสื่อม

บารมีเสื่อม

 

เขียนโดย  ลูกแก้ว

 

มนุษย์ทุกชนชั้นสามารถสร้างสมบารมีได้เท่าเทียมกัน บารมีอาจทำให้บางคนได้รับเลือกเป็นผู้นำชุมชน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หัวหน้าองค์กร ประธานที่ประชุม ผู้นำบ้านเมือง หัวหน้าชั้นเรียน ก็ได้ ความหมายของคำว่า บารมี คือ คุณสมบัติทำให้ยิ่งใหญ่ คุณความดีที่ควรบำเพ็ญในทางพุทธศาสนา 10 อย่าง คือ ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา และ อุเบกขา ผู้ใดสร้างเสริมบารมีแห่งตนได้ครบถ้วน นับว่า เป็นผู้ยิ่งใหญ่ทั้งกายและใจ สมควรเป็นที่นับถือแก่ชาวโลก ความจริงแล้วมนุษย์แค่บำเพ็ญเสริมบารมีตามหลักศาสนาของตนให้มากที่สุด นับว่าเป็นคนดีหรือผู้สร้างความสงบแก่สังคมได้

โลกวันนี้การสร้างบารมีมิได้มีแค่ 10 อย่างตามหลักพุทธศาสนา บางคนเพิ่มวิธีสร้างบารมีอีกแบบหนึ่งซึ่งอาจส่งผลร้ายต่อสังคมได้ มันคือ การโปรยเงินหรือการช่วยเหลือ ส่งเสริม บุคคล เพื่อสะสมบารมีของตนโดยมีจุดประสงค์บางอย่างในอนาคต หากผู้สร้างบารมีคิดดี คิดชอบ ย่อมใช้บารมีในทางที่ชอบที่ควรและเป็นประโยชน์ต่อสังคม ในทางกลับกันถ้าใช้ในทางมิชอบ ย่อมสร้างความเสียหายต่อชีวิต ต่อสังคมโดยรวมอย่างน่ากลัวยิ่ง

หลายคนเคยได้ยินคำพูดที่ว่า บารมีล้นฟ้า บารมีเสื่อม กันมาแล้ว ทั้งนี้มันเป็นไปตามหลักความไม่แน่นอนในพุทธศาสนา เมื่อมีได้ก็ต้องมีเสีย เมื่อมีรุ่งเรือง ก็ต้องมีความเสื่อม ดังนั้น การบริหารบารมีให้คงอยู่ยาวนานที่สุด เป็นเรื่องที่ต้องใช้ความฉลาด ความรู้จักพอเพียง ของแต่ละบุคคลเป็นหลัก เราจึงเห็นหลายคนมีบารมีเป็นที่นับถือจนกระทั่งตายจากไปก็ยังมีคนระลึกถึงคุณงามความดีของเขา ดังเช่น นายปรีดี พนมยงค์ นายป๋วย อึ้งภากรณ์ นายสัญญา ธรรมศักดิ์ และคนอื่นๆ ขณะที่อีกหลายคนต้องตายท่ามกลางเสียงสาปแช่งและยินดีอันแสดงถึงความเสื่อมถอยของบารมี

ยามบารมีล้นฟ้า ไม่มีใครแตะต้อง พูดจา สัมผัส เจ้าของบารมีได้ เสียงชื่นชมมีให้ได้ยินทั้งประเทศ เขาจะมีแต่ความโดดเด่น บางครั้งดูราวกับไม่ใช่มนุษย์ที่สัมผัสกันได้ ด้านมืดถูกปกปิดไว้มิดชิด ไม่มีใครพูดหรือเอ่ยถึงมันเลย แม้การปิดบัง กลบเกลื่อน จักต้องแลกด้วยชีวิตของเหยื่อที่ทนต่ออธรรมไม่ได้ก็ตาม คนส่วนใหญ่จะมองเห็นด้านดี ด้านชอบ ของผู้มีบารมีเท่านั้น ดังเช่นที่เห็นกันในสมัยผู้นำปกครองประเทศนามว่า จอมพลถนอมหรือจอมพลประภาสซึ่งครองอำนาจบริหารประเทศไทยนานกว่า 20 ปี โดยคนไทยได้ยินเพียงคำสรรเสริญเยินยอ ทุกสิ่งที่เขาทำหรือพูด คือ เรื่องดีและเหมาะสมทั้งสิ้น การอยู่ด้วยความหวาดกลัวของคนไทย พวกเขามีบารมีล้นฟ้าจนแทบไม่มีใครคาดคิดว่า จะมีวันที่บารมีเสื่อมถอยจนถูกตราหน้าว่า เป็นทรราชย์ของแผ่นดิน ได้ แต่ทุกอย่างย่อมเป็นไปตามหลักธรรม

ยามที่บารมีเสื่อมถอยนั้นจะมีสัญญาณปรากฏให้เห็นก่อน เพียงแต่เจ้าของบารมีจักยอมรับความจริงได้หรือไม่ สัญญาณเตือนว่า บารมีเริ่มหมดมนต์ขลังแล้ว คือ ความลับ สิ่งซ่อนเร้น เริ่มเปิดออกให้สาธารณชนรับทราบด้านมืดของเขา สิ่งที่เคยปกปิดมิดชิดถูกเปิดออกทีละอย่างเปรียบเสมือนคนถูกถอดเสื้อผ้าทีละชิ้นจนกลายเป็นเปลือยล่อนจ้อนในท้ายที่สุด ผู้มีบารมีเมื่อย่างเข้าสู่ความเสื่อมมักมีสภาพเดียวกับนักเต้นระบำเปลือย ส่วนช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับความจริงที่ถูกนำมาเปิดเผยหรือเสื้อผ้าที่ห่อหุ้มมีปริมาณมากน้อยเพียงใด

คนไทยสังเกตเห็นผู้มีบารมีในบ้านเมืองที่มีความลับซ่อนเร้น การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเลิศ เมื่อเกิดความเสื่อมขึ้น จะมีการขุดคุ้ยอดีต สิ่งปกปิด ตั้งแต่เรื่องเล็ก เรื่องส่วนตัว ไปจนถึงความลับใหญ่หลวงในชีวิต บางคนถูกนำเช็คที่ผู้หญิงเขียนสั่งจ่ายเงินแก่เขาไว้เป็นระยะ โดยตั้งคำถามว่า จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ใด เงินจำนวนนั้นไปอยู่ที่ใด ทั้งนี้การจ่ายเงินต้องมีวัตถุประสงค์เสมอ นอกเหนือจากการทำบุญทำทานตามหลักพุทธศาสนา เช่น ให้ลูกหลานเพราะเป็นครอบครัวเดียวกัน ให้เพื่อตอบแทนการทำงาน ให้เพื่อแลกเปลี่ยนการหาความสำราญทางเพศ และอื่นๆ บางคนถูกแฉภาพถ่ายระหว่างเขากับผู้หญิงที่มีสัมพันธ์พิเศษทางพฤตินัย มิใช่นิตินัย อันเป็นภาพในที่ลับหรือสาธารณะก็ได้ ลักษณะท่าทางในภาพถ่ายมักบอกเจตนาของผู้ถูกถ่ายให้คนดูสัมผัสได้เสมอตามหลักวิญญูชน หากเป็นวันที่บารมีล้นฟ้า ความลับหรือความเป็นส่วนตัวเหล่านี้ถูกเก็บงำอย่างดี วันใดที่ความเสื่อมมาเยือน สิ่งเหล่านี้ถูกนำเสนอต่อสาธารณชนโดยเขามิอาจอธิบายเหตุผลที่สมควรและน่าเชื่อถือได้ มันยิ่งลดความศรัทธาต่อภาพลักษณ์ที่เขาเพียรสั่งสมไว้เพื่อให้คนไทยกราบไหว้เชิดชูเขาให้อยู่เหนือคนอื่น

วันที่บารมีเสื่อมถอย เงินตราที่เคยได้รับจากคนรอบข้าง ผู้รับประโยชน์ ย่อมลดน้อยลง ลูกน้องที่เคยได้ประโยชน์จากการสนับสนุนไม่กล้าเข้าใกล้เพื่อกลายเป็นเป้าหมายของศัตรูการเมืองด้วย มันจึงนำพาไปสู่จุดแห่งความโดดเดี่ยวเมื่อเขามิอาจให้ประโยชน์แก่ผู้ใดได้อีกต่อไป อันเรียกว่า ผู้หมดบารมี ดังเช่นที่ประวัติศาสตร์บันทึกเรื่องราวของผู้มีบารมีล้นฟ้าและเสื่อมลงชื่อว่า จอมพลทรราชย์ ในอดีต สุดท้ายต้องอยู่โดดเดี่ยว ทั้งที่เคยแผ่บารมีอยู่นานหลายสิบปี โชคดีที่ไม่ได้ถูกฆ่าตายเหมือนผู้นำบางประเทศที่ถูกประชาชนเคียดแค้นกระทำต่อเขา อันเนื่องจากคนไทยมีจิตเมตตา ให้อภัยผู้อื่น ตามหลักพุทธศาสนา

คนไทยได้เห็นผู้มีบารมีล้นฟ้าไปจนถึงวันเสื่อมบารมีมาหลายคนแล้ว ณ วันนี้ก็ได้เห็นผู้มีบารมีที่เคยมีอำนาจล้นฟ้าและแสดงอำนาจให้ประจักษ์แก่สายตาของคนไทยมานานกว่า 20 ปี ทั้งในแบบเปิดเผยหรือซ่อนเร้นก็ตาม วันหนึ่งภาพถ่าย เอกสารแสดงพยานในศาล กับเช็ค นำไปสู่สัญญาณเตือนว่า ความเสื่อมของบารมีเริ่มมาใกล้ชีวิตของเขาแล้ว เนื่องจากวันที่บารมีล้นฟ้าไม่เคยมีสิ่งเหล่านี้ให้ปรากฏสู่สาธารณชนได้เลย เหตุไฉนวันนี้จึงมีสิ่งเหล่านี้ให้คนไทยมองเห็นธาตุแท้หรือด้านมืดของผู้ยิ่งใหญ่คนนี้ สื่อมวลชนที่เคยอยู่ใต้คำสั่งของเขาในการห้ามเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัว กลับระดมส่งภาพถ่าย หลักฐาน ทุกชนิด ลงในสื่ออย่างเต็มที่ด้วยเหตุผลเพียงเกรงว่าเสียลูกค้า เสียตลาด สุดท้ายผู้ยิ่งใหญ่ที่บารมีเสื่อมก็ตกอยู่ในวังวนของการตลาดด้วย เท่ากับบารมีของเขาอยู่ต่ำกว่าค่าการตลาดของสื่อมวลชนนั้น เมื่อคนไทยสนใจข้อมูลด้านมืดของผู้ยิ่งใหญ่มากเพียงไร ส่งผลทำลายภาพลักษณ์ที่สร้างสมไว้นานหลายสิบปีเร็วเท่านั้น ถ้าเขาไม่อาจบอกเหตุผลที่เหมาะสมแก่ประชาชนได้ว่า เหตุใดจึงทำเรื่องนั้น สุดท้ายเขาจะพ่ายแพ้ต่อความจริง เขาต้องอยู่อย่างไร้บารมีและโดดเดี่ยว ทั้งที่ดิ้นรนตลอดชีวิตเพื่อให้มีคนห้อมล้อมและมีอำนาจสูงสุดในแผ่นดิน แต่ต้องแพ้ต่อความจริงที่เขากระทำไว้ มันเป็นสัจธรรมแท้ๆ

 

********************************

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s