วันเกิด กับ วันกระทำความผิด

วันกระทำผิด กับ วันเกิด

เขียนโดย  ลูกแก้ว

 

หลักกฎหมายเกี่ยวกับการยึดทรัพย์สิน การนับวันเวลาเริ่มต้นของการกระทำความผิดเขียนไว้ให้นักกฎหมายเรียนรู้นานพอกับอายุของหลักประชาธิปไตยในไทย คือ 70 ปี มาแล้ว การตัดสินคดีต้องยึดหลักการเหล่านี้ไว้ให้แม่นยำเพราะพิสูจน์จากกาลเวลาแล้วว่า มันเป็นหลักที่ให้ความเป็นธรรมแก่คู่ความและเป็นที่ยอมรับของสากลโลก การคาดเดามิใช่เครื่องมือใช้ตัดสินคดีเนื่องจากการลงโทษคดีอาญากระทำโดยตรงต่อผู้ถูกกล่าวหา เช่น การประหารชีวิต การปรับ การจำคุก การยึดทรัพย์ เป็นต้น

การลงโทษในคดีอาญาต้องยึดมั่นในหลักนิติธรรม ปราศจากอคติ และต้องเชื่อมั่นว่าลงโทษผู้กระทำความผิดแท้จริงและในสิ่งที่เขากระทำแท้ๆ มิใช่อาศัยการคาดเดาว่าเขาทำผิดและเป็นความผิดนั้น อาจารย์กฎหมายทั้งโลกจึงสอนเน้นนักศึกษาที่ออกไปทำงานด้านกฎหมายทั้งด้านตัวแทนคู่ความหรือผู้ตัดสินต้องยึดมั่นในการให้ความเป็นธรรม ความจริง ปราศจากอคติ เมื่อทำหน้าที่ของตนและต้องมิให้สิ่งภายนอกด้านดีหรือไม่ดีมีอิทธิพลต่อดุลพินิจเพราะมันส่งผลร้ายหรือเกิดความผิดพลาดต่อชีวิตหรือครอบครัวของผู้อื่นได้ ดังเช่น การใช้ดุลพินิจสะเพร่าหรือมีอคติแล้วตัดสินประหารชีวิตจำเลย แพะรับบาปที่ผู้ตัดสินก่อไว้ถือเป็นการทำบาปมหันต์แก่ตน ทำลายครอบครัวจำเลย หากเกิดจากความประมาทหรือเหตุผลในทางมิชอบมันจะเป็นตราบาปติดกายใจไปตลอดชีวิตและถูกบันทึกไว้ในบัญชีบาปตามหลักพุทธศาสนาอีกด้วย

การค้นหาเวลากระทำความผิดของจำเลยเป็นเรื่องสำคัญสำหรับคดีอาญามาก เนื่องจากมันบอกให้ผู้ตัดสินทราบว่าความผิดเกิดขึ้นเมื่อใดเพื่อประกอบการพิจารณาอย่างเป็นธรรมต่อคดีนั้นว่า จำเลยรับโทษจากคดีที่ก่อเมื่อใด ชื่อคดีอะไร การลงโทษบางอย่างต้องเริ่มต้นในวันกระทำความผิด คดีอาญาต้องให้ความสนใจต่อการหาเวลากระทำความผิดที่แม่นยำเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกกล่าวหา ศาสตร์แห่งนิติวิทยาศาสตร์จึงถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกนี้จากการประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และการแพทย์เข้ากับข้อเท็จจริงเพื่อบอกระยะเวลาเกิดการกระทำความผิดให้แน่นอน แม้เป็นการประมาณเวลาก็ต้องให้ใกล้เคียงระยะกระทำผิดแท้จริงด้วยโดยอ้างอิงจากหลักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการพิสูจน์และเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ดังนั้น การคาดเดาเวลาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาความผิดหรือเพื่อลงโทษบุคคลโดยปราศจากหลักวิทยาศาสตร์ถือเป็นการมิให้ความเป็นธรรม

การกำหนดเวลากระทำผิดของผู้ถูกกล่าวหาต้องให้ความเป็นธรรมมากที่สุดเพื่อให้การลงโทษเป็นที่ยอมรับของทุกคนโดยปราศจากความคลางแคลงใจ นอกจากการใช้หลักวิทยาศาสตร์พิสูจน์เวลากระทำความผิดแล้ว เช่น ศพเน่ามากี่วัน ชีวิตแมลงบนศพช่วยบอกประมาณการวันสุดท้ายของคนตายว่าเป็นวันใด จึงใช้เป็นวันกระทำความผิด และอื่นๆ กรณีเป็นการกระทำผิดเกี่ยวข้องกับเอกสาร พยานกระดาษที่เชื่อถือได้สามารถกำหนดเวลากระทำความผิดได้แน่ชัดจากวันที่ในเอกสารนั้น การประเมินหาเวลากระทำความผิดมีความสำคัญต่อคดีอย่างมาก ถ้ากำหนดผิดพลาด ผู้ถูกกล่าวหาอาจใช้เป็นข้ออ้างให้พ้นผิดได้ จึงต้องให้ความเอาใจใส่ต่อกำหนดเวลากระทำความผิดมากที่สุด แถมใช้สร้างแพะรับบาปเพื่อปิดคดีได้ด้วย

บางคดีต้องใช้เวลากระทำความผิดเพื่อประกอบการลงโทษผู้ถูกกล่าวหากรณียึดทรัพย์โดยระบุช่วงเวลาย้อนกลับไปถึงวันแรกที่เขามีตำแหน่งซึ่งถูกอ้างว่าเป็นต้นเหตุในข้อหาคดีอาญาโดยถือว่าเป็นวันกระทำความผิด หากมองเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายคือ การยึดทรัพย์ให้เริ่มต้นเมื่อเขากำเนิดจากท้องมารดาโดยคาดว่าเมื่อเขาคลอดมาจากท้องแม่แล้ว ย่อมมีโอกาสกระทำผิดตามข้อกล่าวหาได้ จึงกำหนดให้วันเกิดของผู้ถูกกล่าวหา คือ วันกระทำความผิด ทั้งที่ลักษณะความผิดในแต่ละข้อหานั้นอาจค้นหาจากวันที่ในเอกสารต่างๆ เช่น วันทำสัญญา วันประชุมออกมติ เป็นต้น การคาดเดาวันกระทำผิดโดยใช้วันเกิดของผู้ถูกกล่าวหาเป็นวันกระทำผิดในคดีอาญา ถือเป็นการกำหนดแบบมักง่ายและไม่ใช่หลักนิติธรรม

ถ้าใช้หลักพิจารณาว่า วันเกิดของผู้ถูกกล่าวหาคือวันกระทำความผิด ทำให้ง่ายต่อการตัดสินทุกคดีอาญา ตัวอย่างเช่น คดีข่มขืน คดีฉ้อโกง คดีพรากผู้เยาว์ คดีปล้นทรัพย์ คดีมือปืนเถื่อน คดีฆาตกรรม คดีปลอมแปลงหรือใช้เอกสารปลอม ซึ่งล้วนต้องใช้เวลายืนยันความผิดของจำเลยในการลงโทษ ผู้สอบสวนและผู้ตัดสินเลือกใช้วันเกิดของจำเลยเป็นวันกระทำความผิด มิใช่วันลงมือกระทำผิดจริง โดยใช้เหตุผลว่า ถ้าเขาไม่เกิด ก็จะไม่ทำความผิดนั้น การถือกำเนิดของจำเลยจึงเป็นวันกระทำความผิดในคดีอาญา การใช้หลักพิจารณาแบบนี้จึงเป็นการขยายหลักพิจารณาและการลงโทษในคดีอาญาที่ยึดถือปฏิบัติกันนานเกือบร้อยปีว่าต้องตีความเคร่งครัดพิเศษเพราะกระทำต่อร่างกายหรือทรัพย์สินของจำเลย จึงควรให้ความเป็นธรรมมากที่สุด สังคมไทยวันนี้ต้องอยู่กับความหวาดกลัวเพิ่มขึ้นเมื่อวันเกิดของบุคคลถือว่า เป็นวันกระทำความผิดในทุกคดีอาญาที่มีเรื่องเวลากระทำผิดเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย การคาดเดาเวลาเป็นหัวใจสำคัญของการลงโทษในคดีอาญาไปแล้ว

สุดท้ายนี้หลักกฎหมายที่คนไทยควรรู้เกี่ยวกับคำตัดสินคดี คือ การให้ความเคารพและการบังคับคดีให้เป็นไปตามคำตัดสินนั้น มิใช่การบังคับให้เห็นด้วยโดยสิ้นเชิงดังที่เกิดขึ้นในประเทศปกครองด้วยระบอบเผด็จการ ความเห็นพ้องหรือเห็นต่าง เป็นความรู้สึก มุมมอง และ เสรีภาพทางการแสดงความเห็นที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองว่า คนไทยมีสิทธิกระทำได้ทั้งในที่รโหฐานหรือสาธารณะสถาน อีกทั้งยังเป็นหัวใจสำคัญของระบอบปกครองแบบประชาธิปไตยที่พวกเห็นต่างและกลุ่มเห็นพ้องอยู่ร่วมสังคมเดียวกันได้ด้วยการให้ความเคารพซึ่งกันและกัน

*******************************

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s