ข้อกล่าวหาใช้เอกสารทหารปลอมกับคดีหมิ่นประมาท

          ถาม       ความผิดฐานหมิ่นประมาทมีองค์ประกอบอย่างไร ?

               ตอบ       หลักก.ม.อาญาในมาตรา 326 บัญญัติว่า ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ถ้าการหมิ่นประมาททำโดยการโฆษณา กระจายเสียงหรือภาพ จะต้องรับโทษหนักขึ้นในอีกมาตราหนึ่ง

               ถาม       สิทธิฟ้องคดีหมิ่นประมาทเกิดขึ้นเมื่อใด ?

               ตอบ       เมื่อมีผู้พูดใส่ความต่อบุคคลที่สาม ที่มิใช่ต่อหน้าผู้เสียหาย แล้วอาจทำให้ผู้เสียหายเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง จากข้อความนั้น ไม่ว่าจะจริงหรือเท็จ ล้วนเข้าหลักหมิ่นประมาทได้

               ถาม       หลักยกเว้นความผิดฐานหมิ่นประมาทมีหรือไม่ ?

               ตอบ       กฎหมายกำหนดข้อยกเว้นมิให้ถือว่าหมิ่นประมาท เช่น การแสดงความคิดเห็นหรือข้อความใดโดยสุจริต ติชมด้วยความเป็นธรรม การแจ้งข่าวด้วยความเป็นธรรมเรื่องดำเนินการอันเปิดเผยในศาลหรือในการประชุม การแสดงความคิดเห็นของทนายความในกระบวนการพิจารณาคดีในศาล นอกจากนี้ หากผู้ถูกกล่าวหาในคดีหมิ่นประมาทพิสูจน์ได้ว่าข้อหาว่าเป็นหมิ่นประมาทนั้นเป็นความจริง ก็ไม่ต้องรับโทษ

               ถาม       ถ้าเราขอพิสูจน์ข้อกล่าวหาหรือข้อความที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นการหมิ่นประมาทนั้นเป็นความจริง ทำได้มากน้อยเพียงใด ?

               ตอบ       การร้องขอพิสูจน์ว่าคำพูดที่ถูกกล่าวหาหมิ่นประมาทผู้เสียหายว่าเป็นความจริงเพื่อใช้สิทธิไม่ต้องรับโทษนั้น จะทำได้เมื่อเข้าองค์ประกอบที่ว่า การพิสูจน์จริงหรือเท็จนั้นมิใช่การใส่ความในเรื่องส่วนตัวและการพิสูจน์จะไม่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน

               ถาม       กรณีใดถือว่ามิใช่เรื่องส่วนตัวและไม่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน ?

               ตอบ       คำว่า ประชาชน บอกในตัวว่าต้องเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ดังนั้น การพิสูจน์จริงหรือเท็จต้องเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมเป็นหลัก ตัวอย่างเช่น ข้อกล่าวหาว่า เป็นสัตว์เดรัจฉาน เป็นโสเภณี เป็นตุ๊ด เป็นเมียน้อย โกงพี่น้อง ถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวและไม่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน อีกข้อกล่าวหาหนึ่งคือ หนีทหารและใช้เอกสารราชการปลอม ใช้อิทธิพลช่วยคู่ขาทางเพศให้ได้เงินกู้จนสร้างความเสียหายต่อระบบธนาคาร บุกรุกป่าสงวนหรือบึงน้ำสาธารณะ ลักลอบตัดไม้สงวน ถ้าสถานภาพของผู้เสียหายที่ฟ้องคดีหมิ่นประมาทเป็นผู้ใหญ่ในวงสังคมหรือเป็นตัวอย่างแก่เยาวชน การพิสูจน์ข้อกล่าวหาดังกล่าวว่าจริงหรือเท็จ ไม่ถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวและเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม เนื่องจากบุคคลเหล่านั้นถือเป็นตัวอย่างให้เยาวชนประพฤติตนตามเพื่อให้เป็นคนดี ในทางกลับกันหากเขาประพฤติตนไม่ดี ทำละเมิดกฎหมาย ย่อมส่งผลต่อพฤติกรรมของเยาวชนรุ่นต่อไปให้ทำตนไม่ดีเพราะเข้าใจผิดว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้อง การพิสูจน์ข้อกล่าวหานั้นจึงเป็นประโยชน์โดยรวมแก่ประชาชน ถ้าพิสูจน์ได้ว่าข้อกล่าวหานั้นเป็นความจริง จำเลยย่อมได้รับยกเว้นโทษฐานหมิ่นประมาทได้ ในทางกลับกันถ้าเป็นความเท็จ จำเลยต้องรับโทษเช่นกัน

               ถาม       การกล่าวหาในคดีหนีทหารและใช้เอกสารราชการปลอมหรือคดีบุกรุกป่าสงวนที่เป็นข่าวใหญ่เมื่อไม่นานมานี้ ใช้สิทธิ์พิสูจน์ความจริงเพื่อไม่ต้องรับโทษฐานหมิ่นประมาทได้หรือไม่ ?

               ตอบ       ทั้งสองคดีในคำถามนี้ถ้าเกี่ยวพันกับสถานภาพบุคคลในวงการเมือง เช่น ถ้าไม่มีเอกสารรับคัดเลือกเป็นทหารของชายไทยจะเข้าทำงานในเอกชนหรือรับราชการทุกหน่วยงานหรือรับตำแหน่งทางการเมืองใดก็ไม่ได้ และยังผิดฐานใช้เอกสารราชการปลอมซึ่งมีอายุความ 10 ปี นับแต่วันที่ใช้เอกสารฉบับนั้นเพื่อรับตำแหน่งทางการเมืองหรือรับราชการหรือแสวงหาประโยชน์โดยอาศัยเอกสารฉบับนั้น หากบุคคลในคดีหมิ่นประมาทมีตำแหน่งทางการเมืองสูงและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่คนไทยหรือเยาวชนไทย นับว่ามิใช่เรื่องส่วนตัวและการพิสูจน์ความจริงตามข้อกล่าวหานั้นย่อมเป็นประโยชน์แก่ประชาชน จึงใช้สิทธิขอพิสูจน์เรื่องที่ถูกกล่าวหาได้ เช่นเดียวกับข้อกล่าวหาผู้ใดบุกรุกป่าสงวนซึ่งมีสถานภาพทางสังคมสูงและเป็นตัวอย่างแก่สังคมไทย คดีนี้จึงมิใช่เรื่องส่วนตัวและเป็นประโยชน์ต่อสังคม หากพิสูจน์ว่าผู้เสียหายทำผิดจริง ย่อมส่งผลดีต่อโทษของผู้ถูกกล่าวหาฐานหมิ่นประมาท คือ ไม่ต้องรับโทษ

 

******************************

Advertisements

2 thoughts on “ข้อกล่าวหาใช้เอกสารทหารปลอมกับคดีหมิ่นประมาท

  1. อยากทราบว่า กรณี FW Mail ต่อๆกันไป ที่กล่าวถึงผู้อื่นในทางเสียหาย และการกล่าวจริงเท็จไม่ทราบ แต่เป็นเรื่องที่ไม่น่าจะก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน ผู้ส่งต่อๆกันไป จะมีความผิดหรือไม่ ผู้เสียหาย จะฟ้องร้องดำเนินการ ได้อย่างไร ในเมื่อ การส่งต่อข้อความ กระทำมาหลายต่อหลายทอด และปัจจุบัน ก็ยังไม่เห็นคดีตัวอย่างเลย

  2. การไม่มีคดีตัวอย่างมิได้หมายความว่าทำผิดไม่ได้ หลักก.ม.ปรับใช้กับทุกข้อเท็จจริงได้ การส่งเมล์ทำลายชื่อเสียงคนอืน ผู้ส่งอาจผิดฐานหมิ่นประมาทได้ แต่ผู้รับเมล์ ถ้าไม่ส่งต่อ ก็ไม่ผิดฐานนี้ เพราะไม่เข้าองค์ประกอบของฐานหมิ่นประมาทคือไม่ได้ส่งต่อบุคคลที่สาม แล้วยังอาจผิดก.ม.คอมพิวเตอร์อีกข้อหาหนึ่งด้วย คนรับเมล์วันนี้ต้องระวังให้มากด้วย เก็บไว้อ่านแล้วก็ลบทิ้งเมื่อไม่มีประโยชน์แก่ตนอีกแล้ว เป็นเรื่องที่ควรทำที่สุด ไม่รกเครื่องด้วย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s