สัญชาติไทยไม่ง่ายนัก

            ถาม     การขอสัญชาติไทยยากหรือไม่ ?

            ตอบ     กฎหมายสัญชาติไทยมีความซับซ้อนและมีการปรับปรุงให้เปิดกว้างขึ้นกว่าในอดีต แต่ยังนับว่าไม่ง่ายนัก นอกจากเกิดในไทยแล้วยังต้องมีองค์ประกอบอื่นร่วมด้วย ตอนนี้แม้แต่การเป็นนักลงทุนระดับเกินห้าร้อยล้านบาทก็ยังมีสิทธิ์ขอสัญชาติไทยได้และต้องมีองค์ประกอบอื่นร่วมด้วยเช่นกัน ดังนั้น คนไทยจึงควรภูมิใจกับสัญชาติไทย เพราะคนต่างด้าวมากมายหวังอยากได้สัญชาติไทยเพื่ออาศัยหรือทำงานในแผ่นดินร่มเย็น ประชาชนเอื้ออารี และดิ้นรนต่อสู้ทรหดทั้งสมหวังหรือผิดหวังกับการมีสัญชาติไทยเยี่ยงคนไทยทั่วไป จึงควรหวงแหนความเป็นคนไทยสัญชาติไทยให้มากไว้

            ถาม     ทำไมการขอสัญชาติไทยของเด็กที่เกิดในไทยซึ่งมีพ่อแม่ต่างด้าวยากนัก ?

            ตอบ     กฎหมายสัญชาติของทุกประเทศเน้นความมั่นคงของชาติเป็นหลัก ดังเช่น สหรัฐอเมริกากว่าจะให้สัญชาติอเมริกันแก่ผู้จัดรายการชื่อดังของ Dog Whisperer ต้องใช้เวลานานกว่า 5 ปีหลังจากให้สิทธิ์พำนักหรือGreen card แก่เขา จึงไม่แปลกที่การให้สัญชาติไทยต้องมีขั้นตอนยุ่งยากและมีกติกาให้ต้องเข้มงวดด้วย

            ถาม     กรณีใดที่เด็กพม่าในข่าวจึงมีสัญชาติไทยได้ ?

            ตอบ     กฎหมายสัญชาติไทยให้เด็กที่เกิดในประเทศไทยมีสิทธิ์ถือสัญชาติไทยได้ แต่ยังมีองค์ประกอบอื่นอีก เด็กจึงใช้สิทธิ์นี้ได้ กรณีของเด็กพม่าในข่าวมีเรื่องที่ต้องคำนึงด้วย คือ พ่อแม่เป็นคนต่างด้าวที่เข้าเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมายไทยหรือไม่ การหลบหนีเข้าเมืองทุกกรณีหรือมีสถานภาพเป็นผู้อพยพส่งผลให้เด็กไม่มีทางได้สัญชาติไทย แต่เด็กยังมีสิทธิ์ได้รับสัญชาติตามพ่อแม่ การได้รับผ่อนผันให้ทำงานในไทยของคนต่างด้าวหรือการผ่อนผันให้เด็กเรียนในโรงเรียนไทยไม่ถือเป็นเหตุให้เด็กมีสัญชาติไทยโดยอัตโนมัติด้วยเพราะขัดต่อกฎหมายสัญชาติไทยกรณีพ่อแม่เป็นคนต่างด้าว การให้เรียนหรือการผ่อนผันพ่อแม่ให้ทำงานและอยู่ในไทยได้เป็นไปตามหลักมนุษยธรรมหรือนโยบายของรัฐบาลเท่านั้น

            ถาม     กรณีใดที่เด็กซึ่งมีพ่อแม่เป็นต่างด้าวจึงได้สัญชาติไทย ?

            ตอบ     พ่อแม่ซึ่งเป็นคนต่างด้าวต้องเข้าเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมายไทย เช่น แต่งงานกับคนไทย ได้รับวีซ่าแบบนักท่องเที่ยวหรืออยู่ยาวนานได้แล้วคลอดเด็กในไทย เป็นต้น เมื่อเด็กเกิดในไทย จักได้รับสิทธิ์ถือสัญชาติไทยได้ ปกติแล้วกฎหมายสัญชาติของพ่อแม่ให้เด็กถือสัญชาติตามพวกเขาได้และยังได้สิทธิ์ตามหลักดินแดนเกิดของไทยด้วย เมื่อเด็กมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ จึงมีสิทธิ์เลือกว่า จะใช้สัญชาติตามพ่อแม่หรือสัญชาติไทยก็ได้ ขอเน้นว่า กฎหมายสัญชาติไทย บุคคลต้องมีเพียงสัญชาติเดียวเท่านั้น เมื่อเติบโตครบอายุที่กฎหมายกำหนดแล้วเขาหรือเธอต้องเลือกว่าจะใช้สัญชาติใด มิอาจถือสองสัญชาติได้เพราะขัดต่อหลักกฎหมายไทย แม้กฎหมายของประเทศที่เขาอยู่กับพ่อแม่ยอมให้ถือสองสัญชาติได้ก็ตาม

            ถาม     วิธีใดที่เด็กต่างด้าวในข่าวจะได้สัญชาติไทย ?

            ตอบ     พ่อแม่ต้องมีหลักฐานเข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมายไทยและหลักฐานว่าเด็กเกิดในไทยจริง อีกกรณีหนึ่งคือ เด็กต้องกลับเข้าพม่าแล้วขอเข้าเมืองอย่างถูกต้องในจำนวนโควต้าประเทศที่รัฐบาลกำหนดให้คนที่มิใช่สัญชาติไทยมีสิทธิ์ขอใบต่างด้าวเพื่อพักอาศัยหรือทำงานในไทยได้ มันคล้ายกับ Green Card ของสหรัฐอเมริกา เมื่อได้ใบต่างด้าวแล้วก็พักอาศัยในไทยตามเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ประมาณ 5 ปี จึงยื่นเรื่องขอสัญชาติไทยต่อกรมการปกครอง ถ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนก็จะได้รับอนุมัติเรื่องสัญชาติไทย ส่วนกรณีที่มีแม่เป็นคนไทยและพ่อเป็นพม่านั้น เด็กที่เกิดในไทยจะได้สัญชาติไทยทันทีเพราะกฎหมายให้ถือสัญชาติตามแม่ โดยไม่สนใจว่าจะมีพ่อตามกฎหมายหรือไม่ ทั้งนี้ไม่รวมแม่บุญธรรม

*****************************

About these ads

61 thoughts on “สัญชาติไทยไม่ง่ายนัก

 1. ครับ กรณีพ่อกับแม่เป็นคนไทยใหญ่ที่รับสิทธิได้เข้ามาอยู่ในเมืองไทยและเกิดที่พม่าที่ แต่ผมได้เกิดในเมืองไทยและน้องๆในครอบครัวมีเอกสารหลักฐานทุกอย่างเหมือนกับบุคคลที่มีสัญชาติไทย ได้รับสิทธิบัตรประกันสุขภาพเหมือนคนไทยทุกอย่างแต่ติดที่สัญชาติเพียงอย่างเดียว ผมได้เก็บเอกสารสมุดบันทึกการเกิดไว้ รวมทั้งสูติบัตรต่างๆ ไว้เป็นหลักฐาน เพื่อรอขอสัญชาติแต่ก็ยังไม่คืบหน้าไปไหนเลย ผมอยากไปเรียนต่อที่อื่นแต่ก็ไม่ค่อยสะดวก หากผมต้องการขอสัญชาติผมควรทำอย่างไรครับ ขอขอบคุณครับ

  1. กรณีที่คุณซึ่งเกิดในไทย และพ่อแม่เข้าไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ก็ใช้สิทธิขอสัญชาติไทยตามระเบียบและต้องตรวจสอบคุณสมบัติของคุณด้วยว่าครบถ้วนหรือไม่ เช่น ใบเกิดในไทย ใบเข้าเมืองโดยถูกต้องของพ่อแม่ จากนั้นก็ยื่นเรื่องขอสัญชาติตามขั้นตอนราชการ ส่วนเวลาพิจารณาให้ได้หรือไม่ คงบอกชัดไม่ได้ ขึ้นอยู่กับการทำงานของหน่วยราชการนั้นๆ หากเห็นว่าช้าเกินเหตุ คุณอาจร้องเรียนไปที่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อขอความช่วยเหลือและคำแนะนำได้ คงต้องทำใจด้วยว่า ราชการไทยทำงานเฉื่อยชาอยู่เป็นอาจิณ ถ้าคุยกับเจ้าหน้าที่คณะกรรมการฯแล้วยืนยันข้อมูลว่า ท่านมีสิทธิได้สัญชาติไทยและยื่นเรื่องครบถ้วนแล้ว แต่ทำเรื่องช้าเกินควร ก็อาจต้องตามเรื่องว่ามันไปติดที่ขั้นตอนใด คือ ไปเร่งเรื่องด้วยตัวเอง

 2. ถ้่าแม่เป็นคนไทยใหญ่หรือถือบัตรบุคคลตกหล่นแต่ตอนนี้แจ้งเข้าทำงานกับบริษัทแห่งหนึ่งในกรุงเทพและถือใบอนุญาติทำงานและได้มีบุตรกับชาวญี่ปุ่นอยากทราบว่าเด็กที่คลอดออกมาจะสามารถขอสัญชาติไทยได้ไหมค่ะและจะสามารถขอสัญชาติญี่ปุ่นได้ไหมคะ่

  1. ถ้าบิดาญี่ปุ่นรับรองเป็นบุตรในใบทะเบียนเกิดหรือแจ้งรับรองในเอกสารของไทย ก็สามารถขอสัญชาติญี่ปุ่นของบิดาได้ ถ้าบิดาไม่ยอมรับรอง ก็ต้องใช้อำนาจศาลพิสูจน์ความเป็นพ่อลูกกัน กรณีต้องการได้สัญชาติตามมารดานั้น ถ้าถือบัตรตกหล่นและเป็นคนไทยใหญ่ที่เกิดในไทย ส่วนลูกเกิดในไทย คงต้องใช้หลักแผ่นดินเกิด ถ้าแม่มีใบแจ้งยืนยันของทางการไทยแล้ว คาดว่าเด็กน่าจะมีสิทธิได้สัญชาติไทยโดยการเกิดในไทย แนะนำให้ท่านโทร.ปรึกษากับสำนักงานสิทธิมนุษยชนหรือฝ่ายปรึกษาก.ม.ของม.ธรรมศาสตร์ที่เชี่ยวชาญเรื่องสัญชาติไทยของคนไทยตกสำรวจที่คณะนิติศาสตร์ น่าจะให้คำแนะนำแก่ท่านได้ตรงที่สุดและช่วยเหลือเด็กได้ด้วย

 3. สวัสดีค่ะ คือว่า ไข่มุก อยากเรียนถาม เรื่องการขอสัญชาติน่ะค่ะ
  ไข่มุกเกิดที่เมืองไทยค่ะ
  ที่โรงพยบาลเเม่สอด อำเภอเเม่สอด จังหวัดตากน่ะค่ะ
  เเต่พ่อเเม่เป็นคนต่างด้าว
  พ่อมาอยู่ประเทศไทยนานเกิน 40 กว่าปีเเล้วน่ะค่ะ ส่วนเเม่ก็ 20 กว่าปีเเล้วค่ะ
  ไข่มุกอยากได้สัญชาติไทยอ่ะค่ะ
  ไข่มุกต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ
  ปัจจุบันไข่มุกอายุ 16 ปี กับ อีก 9 เดือนค่ะ
  เพราะไข่มุกเกิดวันที่ 30 มีนาคม พศ 2538 อะค่ะ
  ไข่มุกมีพี่น้อง 5คน เเต่ก็ยังไม่มีคนไหนเลยที่ได้รับสัญชาติไทย
  ไข่มุกเรียนจบ มัธยมศึกษาปีที่ 3 แล้วน่ะค่ะ
  ตอนนี้ไข่มุก ดร๊อปเอาไว้ สองปีเเล้วค่ะ
  เดี๋ยวปีหน้าไข่มุกก็เข้าเรียน
  ไข่มุกอยาได้สัญชาติไทยมากๆเลยค่ะ
  เพราะต่อไปอนาคตข้างหน้า
  ไข่มุกต้องเข้าเรียนมหาวิทยาลัย
  ไข่มุกเป็นคนเเม่สอดน่ะค่ะ เกิดที่ โรงพยบาลแม่สอด
  มีทะเบียนบ้าน มีใบเกิด สูติบัตร
  มีครบทุกอย่างเลยน่ะค่ะ
  ไข่มุกเคยไปยื่นเรื่องอยู่หลายครั้งค่ะ เเต่เค้าบอกให้รอเเล้วรออีก
  อ้อ เเล้ว อีกอย่างน่ะค่ะ ไข่มุกมี บัตรสีชมพูด้วยค่ะ ตอนนั้นเมื่อหลายปีก่อน
  ตอนที่เราไปยื่นขอสัญชาติกัน เค้าบอกว่า ถือบัตรนี้ไปก่อน เเล้วจะเปลี่ยนให้
  เเต่มันนานเหลือเกินค่ะ เมื่อไหร่จะได้สักทีล่ะค่ะ
  ไข่มุกอยากจะทำอะไร อยากจะซื้ออะไรให้เป็นของตัวเองก็ทำไม่ได้ค่ะ
  ต้องใช้ชื่อคนอื่นทำ เพราะไข่มุกไม่มีสัญชาติไทยค่ะ
  ไข่มุกหวังเหลือเกินน่ะค่ะ ว่าสักวันไข่มุกต้องได้สัญชาติไทย
  ใครใจดีช่วยเเนะนำ เเละบอกให้เราเข้าใจด้วยน่ะค่ะ ว่าต้องทำอย่างไรบ้าง
  เราอาจจะใช้คำพูดที่ วกวน ไปมา เพราะเรา ออกจะเครียดนิดๆในตอนนี้
  เลยไม่รู้จะพิมพ์อย่างไรเเล้ว ขอความกรุณาด้วยน่ะค่ะ
  ติดต่อกลับมาบอก ที่ เมลล์ด้วยน่ะค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะ

  new_135_798@hotmail.com

  1. สวัสดีปีใหม่และขอบคุณที่ติดตามบทความในเว็บนี้ พร้อมกับมีคำถามคาใจมาด้วย เรื่องสัญชาติไทยมีปัญหาหยุมหยิมเยอะ เพราะคุณไข่มุกเกิดในไทย มีใบเกิดและเรียนหนังสือที่นี่ตั้งแต่เกิด แต่ปัญหาอาจอยู่ที่พ่อแม่ย้ายเข้าไทยอย่างไม่ถูกต้องตามก.ม.ตั้งแต่ต้น ทั้งนี้ยังมีรายละเอียดเรื่องปีที่ย้ายเข้าไทยของพ่อแม่มาเกี่ยวข้องเพราะมีก.ม.ไทยแก้ไขหลายครั้งเพื่อให้สัญชาติไทยแก่คนที่ย้ายเข้าในบางพ.ศ.ด้วย จึงควรได้รับคำปรึกษา ชี้แนะอย่างใกล้ชิดกว่านี้ เมื่ออยู่ที่จ.ตาก คงต้องยอมสละเวลาบ้างด้วยการนำเรื่องของคุณไปปรึกษากับอาจารย์ด้านก.ม.ที่เชี่ยวชาญเรื่องสัญชาติไทยซึ่งอยู่ที่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อเข้าไปก็ติดต่อบอกปัญหาที่ต้องการรับคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของคณะ จักได้คำชี้แนะว่าควรคุยกับอาจารย์ท่านใด กรณีของคุณน่าจะง่ายกว่าคนอื่นนะ แค่ได้รับคำปรึกษาได้ถูกต้องเท่านั้นในขั้นตอนปฏิบัติ ขอให้โชคดี และคุณต้องสละเวลาและกล้าพอจะเดินเข้าไปหาอาจารย์ในคณะนิติศาสตร์ ม.นเรศวรที่ดูแลเรื่องสัญชาติไทยของคนพลัดถิ่นอยู่

 4. สวัสดีค่ะ คือ มีอยากอยากรบกวนถามนะคะว่า

  1. กรณีพ่อ แม่ เป็น ชาว พม่า เข้ามาทำงานอย่างถูกต้อง มี Passport มีนายจ้างเซ็นต์รับรอง

  ลูกเกิดที่เมืองไทย แต่ไม่ได้สัญชาติไทย ถ้าจะไปขอสัญชาติไทย ต้องไปติดต่อที่ไหนค่ะ (อยู่

  ที่เชียงใหม่ค่ะ)

  2. ต้องเตรียมเอกสารอะไรไปบ้างคะ

  3. ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ค่ะ (สงสารคนงาน จนค่ะ)

  ขอบคุณมากค่ะ

  1. ถ้าพ่อแม่เข้าเมืองไทยอย่างถูกต้องแล้วมีลูกเกิดในไทยนั้น ตามก.ม.สัญชาติไทยนั้น ต้องรอให้เด็กอายุ 20 ปีก่อน ก็ให้เด็กเลือกสัญชาติไทยได้ด้วยตัวเอง ค่าใช้จ่ายก็เป็นค่าธรรมเนียม ค่าคำร้อง ประมาณนี้ ถ้าต้องการคำตอบละเอียดกว่านี้ ขอให้ใช้บริการที่ปรึกษาก.ม.ในคณะนิติศาสตร์ ม.เชียงใหม่ก็ได้ หรือ สภาทนายความที่มีสาขาในเชียงใหม่ก็ได้

 5. สวัสดีคะ หนูชื่วา เป็นคนไทยใหญ่ สัญชาติพม่า มีใบสุติบัตรรับรองการเกิด ตอนนี้ถือบัตรสีชมพู หมายเลขบัตร 7-5010 049 53 8 ตรงหัวบัตร ระบุว่า บุคลชึ่งไม่มีสัญชาติไทย หนูเกิดที่ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ตอนนี้หนูอายุ 19 ปี ตอนนี้เรียนจบผู้ช่วยพยาบาล แล้วคะ มีงานทำเงินเดือน 9000บ บาท แต่เป็นบริษัทเอกชนนะคะ โรงพยาบาลเขายังไม่รับเพราะหนูไม่มีสัญชาติไทย เลยหมดโอกาสไปทำงานที่โรงพยาบาลที่บ้าน อย่างที่ตั้งใจเอาไว้ ตอนนี้กำลังจะเรียนต่อพยาบาลอยู่คะ อย่ากได้ สัญชาติไทยมาก จบมาจะได้ไปทำงานโรงพยาบาลประจำอำเภอที่บ้าน ที่แม่อายขาดแคลนพยาบาลอยู่พอสมควร ทุกวันนี้หนูต้องขอใบอนุญาตทำงานจากกรมแรงงาน และขออนุญาตออกนอกพื้นที่ ทำยังไงหนูถึงจะได้สัญชาติไทยคะ ถ้ามีแนวทางช่วยแนะนำหน่อยนะคะ ครอบครัวหนูมีพี่น้องสามคน พี่สาวได้สัญชาติไทย ตามมาตรา23 ไปเมื่อหลายปีก่อน แล้วเมื่อไหร่หนูกับน้องจะได้คะ ขอบคุณคะ facebook = กนกวรรณ ลุงจิ่ง อีเมล kanokwan-var @ hotmail. com

  1. ขอบคุณที่ติดตามอ่านบทความและมีข้อสงสัย ก็ขอตอบว่า เรื่องสัญชาติมีความซับซ้อนมาก เบื้องต้นจากข้อมูลของคุณนั้นบอกว่า เกิดที่เชียงใหม่ ถ้ามีใบเกิดในไทย และพ่อแม่เข้าเมืองอย่างถูกต้อง เช่น มาทำงานในไทยโดยมีใบอนุญาตทำงานถูกต้อง คุณก็มาเกิดในไทยด้วย อย่างนี้จะมีปัญหาน้อยหน่อย เพราะเมื่อคุณมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ คุณจะมีสิทธิ์เลือกสัญชาติไทยด้วยตัวเองได้โดยใช้ใบเกิดในไทยเป็นหลัก ช่วงที่ยังไม่มีอายุครบ 20 ปีนี้ก.ม.ไทยเรื่องสัญชาติให้ถือว่า คุณต้องถือสัญชาติตามพ่อแม่ไปก่อน ถ้ามีข้อมูลมากกว่านี้อยากขอให้ท่านนำเรื่องไปปรึกษาที่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งมีอาจารย์หลายท่านให้คำปรึกษาด้านนี้อยู่ อาจช่วยชี้แนะการได้สัญชาติไทยชัดเจนขึ้น ขอย้ำด้วยว่า ความเชื่อที่ว่า การแต่งงานกับชายไทยแล้วจะได้สัญชาติไทยง่ายๆนั้น ไม่จริงเสมอไป เพราะหลายองค์ประกอบของท่านอาจไม่ต้องอาศัยการแต่งงานและได้สัญชาติไทยด้วยตัวเองง่ายกว่า ปลอดภัยกว่าด้วย

 6. สวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะที่ตอบคำถามของหนู ตรงใบ ท.ร.14/1ค่ะ ระบุว่าบุคลที่อาศัยในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือในลักษณะชั่วคราว อย่างนี้หนูจะยังมีสิทธิ์ได้ตามหลักดินแดนไหมคะ อยากจะไปปรึกษาอาจารย์ที่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ค่ะ เขาให้คำปรึกษาตลอดเลยหรอคะ เขาเปิดรับคำปรึกษาเรื่องนี้โดยตรงใช่ไหมคะ ถ้าเราไปคนเดียวเขาจะให้คำปรึกษาไหม แล้วก็สามารถไปติดต่อที่คณะโดยตรงเลยหรือปร่าวคะ เมื่อก่อนหนูก็ขอคำปรึกษาจาก เจ้าหน้าที่กรรมการสิทธิฯ คุณ มานะ งามเนตร อยู่เป็นระยๆะนะคะ แต่ก็ยังไม่ได้แนวทางที่จะขอได้เลยคะ เจ้าหน้าที่กรรมการสิทธิฯ ไม่เห็นพูดถึงการได้ตามหลักดินแดนเลยค่ะ การได้สัชาติไทยตามหักดินแดนเขาอนุมัตินานหรือยังคะ

  1. คุณทำถูกต้องแล้วที่ปรึกษากับเจ้าหน้าที่กรรมการสิทธิฯคนนั้นเป็นระยะ ส่วนคำปรึกษาจากคณะนิติศาสตร์ที่ม.เชียงใหม่ อยู่ใกล้บ้านและที่ทำงานของคุณ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ เนื่องจากก.ม.สัญชาติไทยมีความซับซ้อน การได้สัญชาติโดยหลักดินแดนนั้น จะต้องมีองค์ประกอบย่อยอีก เช่น พ่อแม่เข้าเมืองโดยชอบด้วยก.ม.เช่น มาทำงานในไทยโดยมีใบอนุญาตทำงานอย่างถูกต้อง แล้วคลอดลูกในไทย หรือ เป็นนักท่องเที่ยวมาเที่ยวไทยแล้วคลอดลูกในไทย เป็นต้น เมื่อเด็กคนนั้นมีอายุครบ 20 ปีจักมีสิทธิเลือกสัญชาติให้ตัวเองได้ ระหว่างที่ยังมีอายุไม่ถึง 20 ปีต้องถือตามพ่อแม่ไปก่อน ขอย้ำว่า คุณเกิดในไทยจะได้สัญชาติไทยด้วยหลักดินแดนนั้น พ่อแม่ต้องเข้าเมืองโดยชอบด้วยก.ม.ก่อน นี่เป็นหลักก.ม. รัฐบาลไทยกำลังพยายามแก้ไขก.ม.สัญชาติเพื่อช่วยเหลือเด็กที่มีสัญชาติคลุมเครือและมีบัตรพิเศษอยู่ การขอรับคำปรึกษาที่คณะนิติศาสตร์ ม.เชียงใหม่ เป็นอีกทางเลือกที่ช่วยให้ความกระจ่างขึ้นกับสถานภาพของคุณและไม่เสียค่าใช้จ่าย ไปปรึกษาคนเดียวก็ได้ เวลาราชการนะ ติดต่อที่คณะโดยตรงเลย

 7. ตอนนี้หนูได้ให้ประวัติแก่ คณะนิติศาสตร์ที่ม.เชียงใหม่ แล้วคะ รอพิจารณาข้อมูลหนึ่งอาทิตย์ แล้วรอการติดต่อกลับค่ะ

  คณะนิติศาสตร์ที่ม.เชียงใหม่

  เวลาเปิดบริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00— 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

  (เวลาให้บริการในแต่ละวันจะขึ้นอยู่กับตาราง เรียนของนักศึกษา ดังนั้นเพื่อความสะดวกผู้ ประสงค์จะขอรับคาปรึกษาควรติดต่อนัดหมาย ล่วงหน้าทางโทรศัพท์)

  โทรศัทพ์ 053-943589, 081-4733076
  E-Mail : lawclinic.cmu@gmail.com
  Website: http://www.law.cmu.ac.th สถานที่ตั้ง: ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  1. ขอบคุณสำหรับข้อมูลชุดนี้ ยังมีอีกหลายคนที่ต้องการข้อมูลนี้มาก

  1. ถ้าติดต่อสื่อสารกับหน่วยราชการ ต้องรอนาน เป็นเรื่องปกติสุดๆ ยิ่งเป็นเรื่องสัญชาติ ยิ่งนานเข้าไปอีก คงต้องใจเย็น แล้วเข้าตามเรื่องเป็นระยะก็ได้

   1. ถ้าเป็นเรื่องขอคำปรึกษา ก็ติดตามสอบถามไปยังคณะฯที่ยื่นเรื่องไว้ได้นะ ไม่ต้องเกรงใจหรอก เขามีหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่เราและควรมีคำตอบให้เมื่อเวลาผ่านไปพอสมควรแล้ว ต้องใจเย็นเพราะอาจารย์ก็ต้องไปค้นหาข้อมูลประกอบคำตอบที่จะให้ผู้ถามด้วย ยิ่งเรื่องสัญชาติ ยิ่งมีความซับซ้อน ก็ต้องพิจารณาเรื่องเพื่อให้คำปรึกษาช้ากันได้

 8. สวัสดีค่ะชื่อเอน่ะค่ะพอดีว่าจะปรึกษานิหน่อยอ่ะค่ะ คือว่าพ่อแม่ของหนูทั้งคู่เป็นพม่าทำงานในประเทศไทยก็หลายสิบปีแล้ว หนูเกิดที่ประเทศไทยแล้วหนูจะเป็นสัญชาติอะไรค่ะสัญชาติพม่าหรือว่าสัญชาติไทย

  1. ก่อนอื่นต้องขอบคุณที่ติดตามอ่านบทความในเว็บนี้ ส่วนคำถามเรื่องสัญชาตินั้น ขอตอบดังนี้ ถ้าพ่อแม่เข้าเมืองโดยชอบด้วยก.ม. มิใช่แรงงานซึ่งไม่ได้จดทะเบียน หรือหลบหนีเข้าเมืองมาแอบทำงาน ถ้ามีเด็กเกิดในแผ่นดินไทยมีใบสูติบัตรอย่างถูกต้อง ก็มีสิทธิจะถือสัญชาติไทยได้เมื่อมีอายุครบ 20 ปี คือ คุณเลือกเองได้เมื่ออายุเท่านี้ ส่วนตอนยังไม่มีอายุครบนี้ต้องใช้สัญชาติตามพ่อแม่ก่อน ขอเน้นว่า พ่อแม่ต้องเข้าเมืองไทยอย่างถูกต้องเท่านัั้น จึงทำให้คุณมีสิทธิเลือกสัญชาติไทยเมื่อโตแล้วได้ ตอนอายุ 20 ปี คุณจะเลือกสัญชาติพม่าตามพ่อแม่หรือสัญชาติไทยตามประเทศที่เกิดก็ได้ มันยังมีองค์ประกอบอีกมาก ที่สำคัญคือ ต้องเข้าเมืองโดยชอบก่อน จากนั้นจึงไปดูองค์ประกอบอื่่นต่อไป

 9. เห็นบางเว็บเขาบอกกันว่าถ้าลูกคนต่างด้าวเกิดที่ประเทศไทยลูกป็นสัญชาติไทยจึงไหม?แล้วเอ อยากเปลี่ยนสัญชาติไทยให้เร็วที่สุดจะต้องทำยังไง

 10. เด็กเกิด 24 มีนาคม 2555 ที่โรงพยาบาลนครพิงค์จังหวัดเชียงใหม่ ตอนนี้กำลังดำเนินการแจ้งเกิดค่ะ แม่เด็กมีพาสปอตทางอำเภอบอกว่าต้องจ้างบริษัทแปลเอกสารของแม่เด็ก (เด็กไม่มีพ่อ) แล้วส่งที่กงศุลพม่าแล้วกงศุลจะออกหนังสือรับรองให้และให้นำมาแจ้งเกิดที่อำเภอได้ค่ะ น่าจะถูกต้องแล้วนะคะ อีกเรื่องที่อยากถามคือ เด็กมีโอกาสได้รับสัญชาติไทยมั้ยคะ ถ้าจะได้จะได้ในกรณีไหนบ้าง พ่อของเด็กเป็นไทยใหญ่ค่ะ แต่ไม่มีบัตร ก็เลยแจ้งเป็นไม่มีพ่อไป ขอบคุณค่ะ

  1. ถ้าแม่เด็กมีพาสปอร์ตและเข้าเมืองอย่างถูกต้อง เช่น เป็นนักท่องเที่ยวหรือมาทำงานอย่างถูกต้อง เป็นต้น เมื่อเด็กเกิดในเมืองไทยก็แจ้งขอใบเกิดตามขั้นตอนให้ถูกต้องไว้ เด็กคนนี้มีสิทธิได้สัญชาติไทยตามถิ่นที่เกิด เมื่อมีอายุครบ 20 ปี ก็ใช้สิทธิเลือกสัญชาติไทยด้วยตัวเองได้ ระหว่างนี้ก็ต้องใช้สิทธิตามสัญชาติมารดาไปก่อน

 11. ขอบคุณสำหรับความรู้ค่ะ เพราะอาจารย์ถามเรื่องนี้อยู่พอดี

 12. สวัสดีน่ะครับ ผมมีเรื่องไม่สบายใจเกี่ยวกับสัญชาติ อยากปรึกษาน่ะครับ
  คือว่าคุณตาของผมเป็นคนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทย มา 40 กว่าปีแล้วครับ
  อยากมีสัญชาติไทย แต่ไม่มีความรู้ทั้งด้านกฏหมายก็เลยไม่รู้จะไปขอความช่วยเหลือจากใคร
  ผู้ใหญ่บ้านให้ทำบัตรต่างด้าวก็ไปทำ พอจะมีช่องทางช่วยเหลือให้มีบัตรประชาชนเป็นคนไทยไหมครับ เพราะไม่มีความไม่รู้จะไปปรึกษาใคร ขอความเมตตาตอบคำถามด้วยน่ะครับ

  1. กรณีนี้ถ้าเป็นคนต่างด้าวที่เข้าเมืองอย่างถูกต้องจนได้ใบต่างด้าวแล้ว อีกขั้นที่ต้องทำคือ การแปลงสัญชาติไทย ถ้าเข้าเมืองถูกต้อง การแปลงสัญชาติจะง่าย เมื่ออยู่อาศัยมานานเพียงนี้ ต้องอ่านพูดเขียนไทยได้ มีหลักแหล่งแน่นอน จักขอสัญชาติไทยไม่ยากเลย ถ้าไม่อยากเดินเรื่องเองคงต้องใช้บริการ สำนักงานทนายให้จัดการให้ หรือหาข้อมูลการยื่นขอสัญชาติไทยจากเว็บราชการเช่น ก.ต่างประเทศ กรมปกครอง สันติบาล จะให้ข้อมูลขั้นตอนได้

 13. สวัสดีค่ะ ตอนนี้นู๋แหม่มเป็นคนถือ 2 สัญชาติ คุณพ่อเป็นคนญี่ปุ่น คุณแม่เป็นคนไทย เกิดที่ประเทศไทยแต่ไปโตและเรียนที่ญี่ปุ่น กลับเมืองไทยปีละ 1 ครั้งประมาณ 30 วัน ตอนนี้จะต้องเลือกถือสัญชาติใดดี ระหว่างถือสัญชาติไทยกับสัญชาติญี่ปุ่น ตอนนี้ยังเรียนอยู่ที่ญี่ปุ่นแต่ต่อไปคุณพ่ออยากให้เรียนและทำงานที่เมืองไทย มีคำถามอยากให้ช่วยแนะนำคำตอบดังนี้ค่ะ
  1.ระหว่างถือสัญชาติไทยกับสัญชาติญี่ปุ่น เลือกถือสัญชาติไหนดีค่ะ และสิทธิของสัญชาติไทยมีประโยชน์อย่างไรคะ ทำอะไรได้บ้าง
  2.ถ้าเลือกสัญชาติญี่ปุ่นและจะต้องมาเรียนเมืองไทย จะต้องดำเนินการอย่างไร แนะนำด้วยค่ะ
  3.ถ้าเลือกสัญชาติไทยและจะต้องมาเรียนเมืองไทย จะต้องดำเนินการอย่างไร แนะนำด้วยค่ะ

  รบกวนช่วยตอบด้วยนะคะ ตอนนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยตัดสินใจ เพราะไม่รู้เรื่องคนไทยเลย สำคัญมาก รอคำตอบคะ

  1. ก่อนจะเลือกสัญชาติใดคงต้องปรึกษากับพ่อแม่ให้ดีที่สุดและดูว่าคุณอยากใช้ชีวิตแบบไหน เพราะคุณได้เปรียบด้านพูดได้ทั้งไทยและญี่ปุ่น แต่ไม่แน่ใจว่าเขียนไทยได้หรือไม่ สิทธิในสัญชาติของแต่ละชาติมีแตกต่างกันบ้าง ขึ้นอยู่กับความต้องการและอนาคตของคุณต้องการไปทิศใด ทำงานที่ใด เรียนที่ใด ขอตอบดังนี้
   1.สิทธิสัญชาติไทยก็คงไม่ต่างจากญี่ปุ่นนัก ยกเว้นสวัสดิการของชนชาตินั้นๆที่แตกต่างกัน ญี่ปุ่นคงดีกว่าไทยแน่นอน การดูแลคนญี่ปุ่นต่างแดนอาจดีกว่าก็ได้ ส่วนของไทยก็เพิ่งเริ่มพัฒนา อาชีพสงวนสำหรับคนไทยโดยเฉพาะ ในญี่ปุ่นก็มีอาชีพสงวนเช่นกัน
   2.หากเลือกสัญชาติญี่ปุ่น ก็มาเรียนโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยในไทยได้ ไม่มีปัญหาเลย เดี๋ยวนี้โลกการเรียนรู้กว้างขวางมากขึ้น ก็ใช้สิทธินักศึกษาต่างชาติปกติ ไทยให้ความสะดวกแก่นักเรียนต่างชาติมากอยู่แล้ว
   3.หากเลือกสัญชาติไทยก็เรียนไทยได้ไม่ต่างจากนักเรียนต่างชาติ ถ้าพูดเขียนไทยได้ ก็เรียนโรงเรียนสามัญได้ เรียนฟรีตามที่รัฐอุดหนุน แต่ญี่ปุ่นก็อุดหนุนการเรียนในญี่ปุ่นสำหรับคนญี่ปุ่นอยู่แล้ว
   ประเทศไทยในอีก 4 ปีข้างหน้าจะใช้สิทธิร่วมกันระหว่างชาติเอเชีย ทำให้คนไทยย้ายเรียน ย้ายที่ทำงาน ระหว่างชาติอาเชียนง่ายขึ้น อาจเป็นเหตุผลที่พ่อคุณอยากให้ใช้สัญชาติไทยล่ะมัง การใช้สิทธิสัญชาติไทยอย่างเต็มที่ได้และมีความสุขในประเทศไทยได้จริง ต้องพูดและเขียนไทยได้คล่อง ไม่อึดอัดในการใช้ชีวิตแบบไทย ถ้าคุณชินและชอบกับการใช้ชีวิตสไตล์ญี่ปุ่น พูดเขียนญี่ปุ่นได้ ถ้าอยู่ไทย อาจอึดอัดกับอากาศ สไตล์ชีวิตคนไทยที่ต่างจากญี่ปุ่นมาก อีกทั้งญี่ปุ่นมีความเจริญทางวัตถุสูงกว่าไทย ระเบียบชัดเจนกว่า แต่บางอย่างก็สู้ชีวิตแบบไทยๆไม่ได้ คุณคงต้องชั่งใจตัวเองว่าชอบแบบไหน ปรึกษากับพ่อแม่ให้มากไว้ แล้วค่อยตัดสินด้วยตัวเองอีกครั้ง
   ขอให้โชคดีนะ

 14. สวัสดีค่่ะ หนูอยากทราบว่าหากพ่อแม่เป็นต่างด้าวซึ่งมาทำงานในไทยนานแล้วค่ะแต่มีพาสปอร์ต แล้วตอนนี้หนูเรียนอยู่ ม.ปลายแล้วค่ะหากว่าหนูไม่ได้เกิดในไทย หนูจะมีสิทธ์เรียนมหาลัยในไทยไหมค่ะไหมค่ะ หรือจะได้วุฒิจบ ม.6 ไหมค่ะ กรุณาตอบหน่อยค่ะ

  1. สิทธิในการเรียนร.ร.มัธยมในไทยหรือมหาวิทยาลัยในไทย ไม่เกี่ยวกับสัญชาติ ณ เวลานี้ นักเรียนต่างชาติสามารถเรียนหนังสือในโรงเรียนไทยได้ เขาจะมีใบรับรองความรู้ให้คุณ ถ้าเรียนจบในร.ร.ไทยก็ยังได้สิทธิ์ในการเรียนมหาวิทยาลัยในไทยได้ ลองสอบถามขั้นตอนหรือระเบียบของมหาวิทยาลัยไทยสำหรับนักเรียนต่างชาติ ถ้าท่านเรียนเป็นภาษาไทยได้ ก็เรียนได้แน่

 15. ขอบคุณค่ะสำหรับคำตอบ
  หนูจะตั้งใจเรียนค่ะ
  คงไไม่ต้องคิดมากแล้วค่ะ
  ถ้าหนูมีเรื่องเกี่ยวกับการเรียนหนูจะมาปรึกษาได้ไหมค่ะ

 16. อยากถามว่า มีเลขบัตรประชาชนนำหน้าด้วย 6 ถ้าอายุ20 แล้วไปขอสัญชาติไทย เลขบัตรก็ยังนำหน้าด้วย 6 เหมือนเดิมใช่ไหมค่ะ

  1. เลขในบัตรตั้งแต่แรกเกิดที่ได้จะไม่เปลี่ยน เพราะมันบอกเล่าที่มาของสัญชาติไทยและการเกิดของเจ้าของชื่อนั้น

 17. สวัสดีค่ะ หนูอยากทราบว่า ตอนนี้หนูถือบัตรชุมชนบนพื้นที่สูง(ไม่ใช่ชาวเขา)เลขบัตรขึ้นต้นด้วย6ค่ะ เกิดในประเทศไทยค่ะ มีหนังสือรับรองการเกิดแต่ไม่ได้ไปแจ้งเกิดที่อำเภอเพราะพ่อแม่เป็นคนต่างด้าวและเอกสารการเกิดก็เก็บไว้ทุกอย่างค่ะ ตอนนี้หนูอายุ21ปีแล้ว อยากถามว่าหนูจะไปยืนขอแจ้งเกิดย้อนหลังได้ไหมค่ะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง เพราะหนูเกิดโรงพยาบาลฝาง แต่ทะเบียนอยู่ที่อำเภอไชยปราการค่ะ แล้วหนูจะมีสิทธิได้สัญชาติไทยรึเปล่าค่ะ ขอบคุณค่ะ

  1. ขอบคุณที่สนใจอ่านบทความที่เสนอในเว็บนี้ ส่วนคำถามก็ขอตอบดังนี้ เมื่อคุณเกิดในไทย มีทะเบียนเกิดในไทย มีเลขที่บัตรชุมชนที่ออกโดยรัฐบาลไทย แสดงว่ามีการรับรองตัวคุณและครอบครัวว่าอยู่ในไทย แค่อยู่บนที่ราบสูงซึ่งเป็นคนกลุ่มพิเศษ แม้เป็นคนต่างด้าวก็ตาม แต่การรับรองนี้ช่วยให้คุณมีโอกาสได้สัญชาติไทยสูง และการแจ้งเกิดเพื่อได้สัญชาติไทยนั้น แม้จะไม่ได้แจ้งตอนเกิดที่อำเภอ แต่สามารถแจ้งใหม่ได้ ส่วนหลักฐานประกอบนั้น คงต้องไปถามที่อำเภอเกิดของท่านก่อน เอกสารมีอะไรบ้าง ควรถามเจ้าหน้าที่จะได้ข้อมูลละเอียดสุด ที่แน่นอนคือ ใบรับรองการเกิดจากร.พ. เอกสารของพ่อแม่ หลังจากได้ใบเกิดแล้ว ค่อยตรวจสอบว่าจะได้สัญชาติไทยโดยการเกิดหรือไม่ เพราะหลักสัญชาติไทยนั้น ถ้าพ่อแม่เป็นต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยชอบ หากลูกเกิดในไทย ก็ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดเมื่อเด็กมีอายุครบ 20 ปี ก็เลือกสัญชาติเองได้ กรณีของท่านพ่อแม่มีบัตรชุมชนที่ราบสูงซึ่งรับรองว่าอยู่ไทยมาตั้งแต่แรกแล้ว อาจมีโอกาสได้สัญชาติไทยง่ายขึ้น

 18. สวัสดีค่ะ
  อยากทราบเรื่่่องคือว่า..ได้เด็กเป็นลูกพม่า่มาเลี้ยงตอนนี้อายุได้3เดือนน้องยังไม่มีใบเกิดเราจะรับเลี้ยงเค้าเป็นพ่อแม่บุญธรรมขั้นตอนตามกฏหมายควรทำอย่างไรยุ่งยากมากไหมแล้วมีค่าใช้จ่ายอย่างไร

  1. กรณีนี้ถ้ามีแม่พม่่าอยู่ด้วยก็อาจทำเรื่องจดทะเบียนเด็กเป็นลูกบุญธรรมได้ตามขั้นตอนปกติ ขอแนะนำให้สอบถามขั้นตอนจากทนายความที่สำนักงานไหนก็ได้ ให้ทนายความช่วยทำให้จะครบถ้วน ไม่มีปัญหาวันหน้า เขาจะให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับท่าน ขอให้รับรู้ว่า ถ้าจดทะเบียนเด็กเป็นลูกบุญธรรมแล้ว เขาจะเป็นเสมือนลูกแท้ๆ มีสิทธิในมรดกและทรัพย์สินของพ่อแม่ตามก.ม.ไทย

 19. ขอถามต่ออีกนิดค่ะกรณีที่น้องเป็นเสมือนลูกแท้ๆรวมทั้งได้สัญชาติไทยด้วยไหมคะแล้วกรณีที่พ่อแม่เค้าไม่มีการเข้าเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมายน้องจะเสียสิทธิ์ใดๆหรือไม่

  1. ถ้าเด็กที่พ่อแม่บุญธรรมเป็นคนไทย สามารถขอสัญชาติไทยได้ ส่วนกรณีที่แม่เข้าเมืองไม่ถูกต้อง แต่มีใบเกิดในร.พ.ของไทย การขอรับเป็นบุตรบุญธรรมต้องได้รับคำยินยอมจากแม่พม่าก่อนเสมอ ถ้าแค่ส่งเสียเลี้ยงดูเด็กอย่างเดียว ไม่ได้รับเด็กเป็นบุตร เขายังคงเป็นสัญชาติพม่าตามพ่อแม่(กรณีมีใบเกิดในไทย) เมื่อโตขึ้นครบ 20 ปี จึงใช้สิทธิ์เลือกสัญชาติตามประเทศที่เกิดหรือของสัญชาติพ่อแม่ มันค่อนข้างซับซ้อน เมื่อปรึกษากับทนายความ จะแนะนำวิธีที่เหมาะสมแก่ครอบครัวของท่านเพื่ออนาคตของเด็กได้ ถ้ารักเด็ก อยากให้เด็กเป็นลูกที่สมบูรณ์ของท่าน เป็นคนไทยสมบูรณ์ ต้องใจเย็นและฟังคำแนะนำ จากนั้นก็เลือกว่าจะใช้วิธีใด บางครอบครัวเตรียมรับเด็กตั้งแต่เด็กยังไม่เกิด เมื่อคลอดลูกก็จะกรอกชื่อพ่อแม่กับทางโรงพยาบาลให้เป็นชื่อพ่อแม่บุญธรรมไปเลย พวกเขาจะกลายเป็นพ่อแม่จริงเมื่อไปแจ้งเกิดตามปกติ ไม่มีชื่อแม่พม่าเกี่ยวข้องเลย กรณีแบบนี้เด็กจะเป็นลูกของคนไทยทันที แต่ต้องมีการเตรียมตัวอย่างดีตั้งแต่ต้น เลี่ยงความจริงให้เข้าช่องทางก.ม. ซึ่งปฏิบัติจริงค่อนข้างยากเล็กน้อย เล่าให้ฟังเป็นความรู้ที่บางครอบครัวทำกัน

 20. ขอโทษนะคะมีเรื่องจะปรึกษาหน่อยคะ..คื่อหนูอยากได้บัตรประชาชนนะคะจะทำได้ไหมเพราะหนูไม่ได้เกิดในประเทศไทยแต่หนูกับพ่อแม่เข้ามาอยู่โดยถูกกฏหมาย(มีบัตรสีชมพูเลขนำหน้าด้วยเลข6นะคะ)ตอนนี้หนูเรียนอยู่มหาลัยราชภัฏเชียงใหม่ปีสุดท้ายมีทางไหนจะช่วยหนูได้บ้างคะ..ขอคำปรึกษาหน่อยนะคะหนูแต่งงานกับคนไทยแล้วแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนเลยไม่รู้จะทำได้ไหม..

  1. สำหรับกรณีของผู้ถามนั้นมี 2 ทางที่จะได้สัญชาติไทย คือ เมื่อคุณเข้าเมืองอย่างถูกต้องตามก.ม.แล้วและอยู่มานานเกิน 5 ปี พูดไทย เขียนไทย อ่านไทย ไม่มีพฤติกรรมต่อต้านประเทศไทย และอยู่ในโควต้าที่ประเทศไทยให้คนต่างชาติสามารถยื่นขอสัญชาติไทยได้แต่ละปี คาดว่าประมาณปีละ 100 คน (จำนวนแน่นอนคงต้องไปตรวจสอบอีกที) ก็ยื่นคำร้องไปที่กระทรวงมหาดไทยหรือกรมการปกครองเพื่อขอสัญชาติไทยได้เอง อีกกรณีหนึ่งคือ คุณแจ้งว่าได้มีครอบครัวกับคนไทยแล้ว แค่ยังไม่จดทะเบียนสมรสกัน ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการขอสัญชาติไทยตามคู่สมรสไทยได้ หลังจากจดทะเบียนสมรสแล้ว ก็สามารถยื่นขอสัญชาติไทยได้โดยไม่จำเป็นต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ เช่น อยู่มา 5 ปี อ่านไทย เขียนไทย พูดไทย ได้ เป็นต้น ขอย้ำว่า การทำเรื่องขอสัญชาติไทยนั้น อยากให้ปรึกษาและให้ทนายความทำเรื่องให้จะได้ไม่ผิดพลาด เพราะคุณเริ่มต้นมาครบถ้วนแล้ว คือ เข้าเมืองอย่างถูกต้องตามก.ม.แล้ว หวังว่าคำตอบนี้คงทำให้คุณสบายใจได้ระดับหนึ่ง ขอให้โชคดีได้สิ่งที่ปรารถนาครบถ้วนด้วย

 21. สวัสดีค่ะ คือกรณีของหนูเหมือนคุณไข่มุกค่ะ หนูจะปฏิบัติตามคำแนะนำที่ให้กับคุณไข่มุกนะคะ แต่หนูอยากถามเรื่องหนึ่ง คือคนถือบัตรสีชมพูเป็นครูได้ไหม และเรียนจบป.ตรีแล้วทำงานได้ไหม หนูมีพี่น้องห้าคน พี่คนโตสองคนได้แล้ว แต่พี่ผู้ชายยังไม่ได้ เหลือหนู พี่ชายแล้วก็น้องค่ะ อายุ20จะได้ไหมคะ แล้วพ่อถือบัตรสีชมพูนี่เข้ามาเมืองไทยถูกกม หรือเปล่าคะ

  1. http://www.humanrights.ago.go.th/index.php?option=com_smf&Itemid=2&topic=19.0&consult=3&ref=42 ลองคลิกไปอ่านคำตอบเกี่ยวกับคนถือบัตรสีชมพูกับสัญชาติไทย อาจช่วยให้ความกระจ่างแก่คุณได้เพิ่มขึ้นด้วย เป็นคำตอบโดย อัยการที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสัญชาติ จึงน่าเชื่อถือพอควร

 22. สวัสดีครับ ขอเรียนถามเรื่องการขอสัญชาตินะครับ

  กรณีของผมนะครับ ผมเกิดในประเทสไทยในปี พ.ศ. 2535 แต่ แม่ผมแจ้งที่ใบทะเบียนบ้าน (ต่างด้าว ) ว่าเกิดในพม่า พ่อแม่ผมถือ บัตรสีชมพู 6 ปี รวมทั้งผมด้วย ทางผู้ใหญ่บ้านเคยบอกไว้ว่า ถ้าเข้ามาเกิน 20 ปี จะได้บัตรประชาชน โดยในทะเบียนบ้าน พ่อแม่ผมแจ้งเข้าประเทศ ปี 2536 ครบ 20 ปี ถือเลขบัตร นำด้วย 6 ผมจึงเข้าเรียนคณะครุศาสตร์ ตอนนี้อยู่ ปี 4 แล้ว ซึ่งเหลืออีกปี ก็จะจบ แต่ก็ติดตรงที่ไม่ได้บัตรประชาชน ไม่มีสัญชาติไทย ไม่สามารถรับราชการ ได้ ผมจึงขอคำปรึกษาหน่อยครับ

  ณ ปัจจุบัน ทางอำเภอ ได้ให้ต่างด้าวที่เข้าประเทศไทยมาก่อนปี 2538 และถือบัตร เลข 6 นำ ไปยื่นเรื่องทำบัตร ซึ่งมีอยู่ 2 กรณี กรณีแรก คือผู้ที่มีสูติบัตร สามารถขอสัญชาติไทยได้ และกรณีของผมและพ่อแม่ ไม่มีสูติบัตร จึงขอได้เพียง ต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมาย สามารถอยู่ในประเทศไทยได้ แต่ไม่มีสิทธิเป็นข้าราชการ ผมควรทำยังไงเพื่อจะได้ สัญชาติมาครับ

  1. การแก้ไข ข้อมูลการเกิดของคุณ ซึ่งอ้างว่า เกิดในไทย แต่ไม่มี สูติบัตร (ถ้าเกิดในร.พ.ไทย จะมีใบสูติบัตรเสมอ) พ่อแม่ก็แจ้งว่า เกิดในพม่า ที่ผิดพลาด ถ้าตามกฎที่คุณแจ้งไว้ ก็ต้องหาหลักฐานด้านสูติบัตรที่ยากมากสำหรับกรณีของคุณ โชคดีที่คุณกับพ่อแม่เข้าเมืองถูกก.ม. ถ้าอยากได้สัญชาติไทยก็คงต้องทำใจเพราะมันเป็นกฎ ได้กรณีนี้ เป็นข้าราชการไม่ได้ ก็เป็นครูเอกชน หารายได้สูงไว้ คิดถึงครอบครัวของคุณเองวันหน้าจะไม่มีปัญหาแบบคุณเพราะจะได้สัญชาติไทยโดยการเกิดในไทยอย่างแท้จริง อย่าคิดมากเลย ทำให้ดีที่สุด ยังมีคนต่างด้าวอีกมากที่ไม่มีโอกาสดีแบบคุณ แม้จะได้ไม่ครบที่ต้องการ แต่ก็ได้ส่วนมากไปแล้ว มันเป็นก.ม. ถ้ามีหลักฐานครบถ้วน ก็ไม่ยาก หากขาดอันใด ก็ยุ่งยากแน่นอน
   การพิสูจน์เรือง สูติบัตร ของคุณว่าเกิดในไทยเพื่อแก้ไขฐานข้อมูลอาจยากก็ได้ เพราะต้องยื่นเรื่องร้องเรียนขอพิสูจน์การเกิดใหม่ ต้องมีพยานบุคคล เช่น ผู้ใหญ่บ้าน หมอตำแย ไปให้การยืนยันเพื่อให้ทางการออกใบสูติบัตรที่ถูกต้องแก่คุณ มันยุ่งมากจริงๆนะ บางทีต้องทำใจยอมรับวันนี้ไปเมื่อเป็นโอกาสดีได้แค่นี้

 23. ขอบคุณมากครับ

  ผมเกิดในไทยจริง แต่เกิดในบ้าน หมอตำแยเสียชีวิตแล้ว ผู้ใหญ่บ้านก็ เสียชีวิต ( เพราะผ่านมา 21 ปีแล้ว ) จึงเป็นเรื่องยุ่งยากมาก ผมเคยดำเนินเรื่องครั้งหนึ่ง แต่ก็ไม่ได้ ในการพิสูจน์เรื่องสูติบัตร ปัจจุบัน ทางรพ.จะเข้มงวดมากเรื่องการออกสูติบัตรย้อนหลัง

  คงต้องอย่างที่คุณว่าจริงๆนะแหละครับ ผมคงต้องเป็นครูอัตราจ้าง สอนโรงเรียนเอกชน บางรายไม่มีบัตรอะไรเลย ผมก็ถือว่าดีในระดับหนึ่ง

  ( ผมเคยบอกกับตัวเองไว้ว่าถ้าเรียนจบ อยากรับใช้ชาติสักปีสองปี แต่คงไม่ได้ )

  ยังไง ผม ก็เกิดในประเทศไทย เกิดในร่มบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถึงผมจะไม่ได้สัญชาติ ผมก็จะรักประเทศไทยไม่น้อยไปกว่าคนไทยครับ ^^

 24. สวัสดีคะ วันนี้มีเรื่องขอคำแนะนำค๋ะ คือเมื่อปลายปีที่แล้วทางอำเภอแม่อาย ได้ให้หนูยื้นขอสันชาติไทยตามมาตรา 7ทวิ ชึ่งตอนนี้ก็ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ผ่านมาหลายเดือนเรื่องยังเงียบอยู่ หนูอยากทราบว่า เรื่องที่หนูส่งคำร้องขอสัญชาติไป จะได้รับอนุมัตไหมคะ และถ้าได้รับอนุมัตเราจะทราบได้โดยทางไหนเพราะหนูมาเรียน ที่ในตัวเมืองเชียงใหม่ไม่ได้กลับบ้าน พ่อกับแม่ก็ทำงานอีกจังหวัดหนึ่ง

  1. การพิจารณาคำร้องขอสัญชาติไทย เป็นอำนาจตรงของ รมว.มหาดไทย ซึ่งคนที่ได้สิทธิยื่นแต่ละปีมีเป็นร้อยๆคน เรื่องอาจล่าช้าบ้าง คงต้องรอคอยหน่อย ราชการไทยก็แบบนี้ ส่วนการส่งคำตอบมานั้น คงจะส่งไปยังที่อยู่ซึ่งท่านแจ้งไว้ตามภูมิลำเนาหรือท่านอาจแจ้งเฉพาะให้ส่งคำตอบให้ท่านก็ได้ คงต้องนึกทวนไว้ด้วย ถ้าปกติจะส่งเอกสารไปยังภูมิลำเนาในหลักฐานนั่น หากต้องการตรวจสอบว่าได้รับคำตอบหรือยัง ก็อาจสอบถามจากหน่วยงานที่ท่านยื่นเรื่องไว้ก็ได้ ขออวยพรให้ท่านได้รับสัญชาติไทยดังหวังด้วย

 25. ขอถามนะคะ พนักงานที่บริษัท เป็นแรงงานต่างด้าว มีพาสปอร์ตและใบอนุญาติทำงานอย่างถูกกฎหมายทุกอย่าง ตอนนี้น้องเค้ามีลูกที่เกิดในประเทศไทย แต่สัญชาติพม่า มีใบเกิดที่ออกโดยโรงพยาบาลในไทย ต้นเดือนหน้าเค้าจะเอาลูกไปให้ญาติที่พม่าเลี้ยงเค้าจะไปส่งโดยสารเครื่องบิน แต่ตอนนี้ลูกเค้าไม่มี พาสปอร์ตจำเป็นต้องไปทำมั้ยค่ะ หรือต้องทำอย่างไรค่ะ มีขั้นตอนอย่างไรช่วยแนะนำด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

  1. เมื่อเพื่อนของท่านเป็นคนพม่าที่ได้รับใบอนุญาตทำงานอย่างถูกก.ม. เท่ากับเข้าเมืองโดยชอบ แต่เป็นการเข้าเมืองโดยมีวัตถุประสงค์แน่นอนและมีระยะเวลาชั่วคราว เพื่อความมั่นใจว่าลูกที่เกิดในไทย จะได้สัญชาติไทยหรือพม่า ขอแนะนำให้สอบถามจาก สถานทูตพม่าหรือ สายด่วนของกรมแรงงานต่างด้าวหรือของกระทรวงต่างประเทศก็ได้ ตรวจดูจากเว็บไซด์ของกระทรวงดังกล่าวได้ เขาจะให้ข้อมูลที่ตรงและนำไปใช้ได้ทันที

 26. ผมเป็นคนที่อยากได้สัญชาติไทยมาก ๆ ตอนนี้เรียนจบปริญญาตรีแล้วครับ ปัจจุบันทำงานอยู่เชียงใหม่ ผมไม่ได้เกิดในประเทศไทย เข้าอยู่ประเทศตั้งแต่ปี 2532 เกิดปี 2530 ปัจจุบันอายุ 27 ปี อยากถามผู้รู้เรื่องกฎหมายว่า ผมจะสามารถขอสัญชาติไทยได้ไหมคะ เข้ามาก็25ปีละครับ ส่วนหลักฐานของประเทศต้นทางและปลายทางไม่มีเลยครับ ปัจจุบัน
  ถือบัตรสี ชมพู
  ขึ้นต้นด้วยเลข 6
  ไม่ไช่บุคลบนพื้นที่สูง
  แต่ถ้าถามว่ามีคุณสมบัติตาม 5 ข้อหรือไม่ มีครบถ้วนครับ
  1.บรรลุนิติภาวะแล้วตามกฏหมายไทยและกฏหมายที่บุคคลนั้นมีสัญชาติ(กระผมอายุ 26-27 ปี ครับ)
  2.มีความประพฤติดี (หมายถึงไม่มีความผิดตามกฎหมายไทยใช่ไหมครับ)
  3.มีอาชีพเป็นหลักฐาน(ผมไม่แน่ใจว่าต้องมีรายได้/เดือนเท่าไหร่ มีกิจการส่วนตัวครับ)
  4.มีภูมิลำเนาในราชอาณาจักรไทยต่อเนื่องมาจนถึงวันที่ยื่นคำขอแปลงสัญชาติเป็นไทยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี(มีชื่อในทะเบียนบ้าน ทร.14 ตั้งแต่ พ.ศ.2532 ครับ)
  5.มีความรู้ภาษาไทยตามที่กำหนดในกฏกระทรวง (ขณะนี้พึ่งเรียนจบมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งครับ)
  ถ้าเป็นบุคคลต่อไปนี้ก็ไม่ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 4-5
  1.ได้กระทำความดีความชอบเป็นพิเศษต่อประเทศไทยหรือได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ทางราชการซึงรัฐมนตรีเห็นสมควร (กระผมได้ทำงานวิจัยฯ ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งครับ และทดลองสอนเป็นเวลา1ปีเต็มในโรงเรียนแห่งหนึ่งครับ)
  2.เป็นบุตรหรือภริยาของผู้ซึ่งได้แปลงเป็นสัญชาติไทย หรือของผู้ได้คืนสัญชาติไทย (กระผมมีภรรยาสัญชาติไทย)
  3.เป็นผู้ได้เคยมีสัญชาติไทยมาก่อน (ข้อนี้ยังไม่เคยมีครับ)

  1. การที่ท่านมี บัตรสีชมพู น่าจะมีโอกาสสูงในการ ได้รับสัญชาติไทย รายละเอียดทางก.ม.ที่ต้องทำเพื่อให้ได้สัญชาติไทยนั้น อยากให้ปรึกษากับ ทนายความ หรือ จะไปปรึกษากับคณะอาจารย์ด้าน รัฐศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยของท่านหรือ ของ ม.เชียงใหม่ ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญด้านสัญชาติที่น่าจะให้คำตอบละเอียดแก่ท่านได้ดีที่สุด

 27. ขออนุญาตสอบถามนะคะหนูมีชื่อว่าพิมพ์อายุ15ปีกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าวอ.กระบุรีจ.ระนอนพ่อกับเเม่ของหนูเป็ยคนด่างด้าวเเต่มีพาสปอร์ตเเล้วทุกต้องตามกฏหมายทุกอย่างเข้ามาในประเทศไทยอย่างถูกต้องทุกประการคะส่นหนูเกิดที่ประเทศไทยจ.ระนองคะเเต่เเม่ไม่ได้ไปเเจ้งเกิดเพราะตอนนั้นเเม่ยังไปยังไม่รู้ว่าจะต้องเจ้งเกิดคะเเล้วเเม่ก็ไม่ได้คลอดกนูที่โรงพยาบาลเเต่คลอดที่บ้านคะหมอตำเเยเปนคนทำคลอดให้คะปัจจุบันหอตำเเยเสียชีวิติไปเเล้วคะตั้งเเต่หนูอายุ1ขวบตอนนี้หนูอยากทราบว่าหนูพอจะได้โอนย้ายสัญชาติอยู่ได้อีกใหมคะหนูอยากได้บัตรประชาชนของคนไทยไปเรียนสูงฯเเล้วก็มีงานทำรายได้ดีฯพื่อเอามาใช้หนี้ให้เเม่ของหนูคะ เเล้วก็หนูไม่เคยไปเเจ้งเรื่องที่ใหนมาก่อนเรยคะเพราะหนูไม่รุ้จะไปที่ใหนดีคะตอนนี้หนูถือบัตรที่เขากำลังทำกันอยู่ตอนนี้คะเเต่หนูอยากจะทราบเรื่องจากพี่ฯทุกฯก่อนนะคะว่าหนูจะต้องเริ่มจากอะไรก่อนดีค่ะ😢😢

  1. เมื่อการเข้าเมืองไทยทำอย่างถูกต้องตามก.ม. น้องเกิดในไทยโดยหมอตำแยที่บ้าน อยากได้สัญชาติไทย ก็มีความหวังอย่างมาก สิ่งที่ต้องเตรียมตัวคือ พยานหลักฐานยืนยันว่า น้องเกิดในไทย หมอตำแยตาย ก็แย่หน่อย คนที่จะรับรองการเกิดของน้องได้ คือ ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อนบ้านในหมู่บ้านที่แม่น้องคลอด ถ้ามีคำรับรองว่าน้องเกิดในไทย เอกสารยืนยันว่าพ่อแม่เข้าเมืองโดยถูกต้อง น้องก็มีสิทธิ์ยื่่นขอใช้ สัญชาติไทยโดยการเกิดในไทย ได้ ส่วนขั้นตอนต้องทำอย่างไร ขอแนะนำให้น้องปรึกษาและขอคำชี้แนะจาก ผู้ใหญ่บ้านหรือหาข้อมูลจาก เว็บไซด์ของกรมการปกครอง ก็ได้ หวังว่าคำแนะนำนี้จะมีประโยชน์แก่น้องได้ เป็นกำลังใจให้น้องได้สิ่งที่น้องควรได้นะ

 28. เรียนถามหน่อค่ะ ตอนนี้ อายุ 27 ปี ค่ะ มีบัตร หัวศูนย์ หรือ บัตรประจำตัวผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน ค่ะ เรียนจบ ประถม มัธยม ตอนนี้กกำลังจะจบปริญญาตรีค่ะ อนาคต เครียดมาเลยค่ะ วุฒิที่จะได้ จะเอาไปทำงานได้ไหม ไม่มีพ่อแม่เป็นคนต่างด้าว หรืออะไรอยู่ในไทยค่ะ ( อยากเรียนถามว่า ถ้าอยากโอนเป็นสัญาชาติไทย พอได้ไหมคะ ต้องทำไงยัง ( และ การโอนเป็นบุตร บุญธรรม ได้ไหมคะ ) กรุณาตอบด้วยค่ะ ไม่รู้จะทำยังไง อนาคต ขอบคุณมากๆๆค่ะ

  1. สายตากฎหมายมองว่า ทุกคนต้องมีที่มา อย่างน้อยก็ต้องมี สถานที่เกิดและเติบโต เช่นสถานเลี้ยเด็กกำพร้า หรือครอบครัวญาติ จึงต้องให้ ท่านพิสูจน์ตนว่า เกิดจากที่ไน เติบโตที่ไหน เป็นต้น การที่ท่านเคยแจ้งการมีตัวตนไว้ เป็น บัตรประจำตัวผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน ไว้ หากอยากได้สัญชาติไทย ก็จำเป็นต้องพิสูจน์ที่มาของท่านให้ละเอียดกว่านี้ว่า เกิดในไทยแน่หรือไม่ ถ้าพิสูจน์ว่าเกิดในไทยได้ ก็จะง่ายขึ้น ท่านควรปรึกษากับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในจังหวัดที่ท่านอาศัยหรือเรียนว่า ควรทำอย่างไร มีคนรู้จักที่ยืนยันว่าท่านเกิดในไทยหรือไม่รู้จักพ่อแม่ เป็นต้น การไม่มีสัญชาติไทย อาจทำให้ การทำงานลำบากมากในไทยหรือที่อื่นใดในโลก การได้สัญชาติไทยไม่ง่ายนะ มันยังมีระเบียบหยุมหยิมมาก โดยเฉพาะคนที่พิสูจน์ตนไม่ได้ว่า เกิดที่ไหน พ่อแม่เป็นใคร เติบโตยังไง ขอเป็นกำลังใจให้ท่านผ่านพ้นปัญหานี้ได้ในไม่ช้า

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s