สัญชาติไทยไม่ง่ายนัก

            ถาม     การขอสัญชาติไทยยากหรือไม่ ?

            ตอบ     กฎหมายสัญชาติไทยมีความซับซ้อนและมีการปรับปรุงให้เปิดกว้างขึ้นกว่าในอดีต แต่ยังนับว่าไม่ง่ายนัก นอกจากเกิดในไทยแล้วยังต้องมีองค์ประกอบอื่นร่วมด้วย ตอนนี้แม้แต่การเป็นนักลงทุนระดับเกินห้าร้อยล้านบาทก็ยังมีสิทธิ์ขอสัญชาติไทยได้และต้องมีองค์ประกอบอื่นร่วมด้วยเช่นกัน ดังนั้น คนไทยจึงควรภูมิใจกับสัญชาติไทย เพราะคนต่างด้าวมากมายหวังอยากได้สัญชาติไทยเพื่ออาศัยหรือทำงานในแผ่นดินร่มเย็น ประชาชนเอื้ออารี และดิ้นรนต่อสู้ทรหดทั้งสมหวังหรือผิดหวังกับการมีสัญชาติไทยเยี่ยงคนไทยทั่วไป จึงควรหวงแหนความเป็นคนไทยสัญชาติไทยให้มากไว้

            ถาม     ทำไมการขอสัญชาติไทยของเด็กที่เกิดในไทยซึ่งมีพ่อแม่ต่างด้าวยากนัก ?

            ตอบ     กฎหมายสัญชาติของทุกประเทศเน้นความมั่นคงของชาติเป็นหลัก ดังเช่น สหรัฐอเมริกากว่าจะให้สัญชาติอเมริกันแก่ผู้จัดรายการชื่อดังของ Dog Whisperer ต้องใช้เวลานานกว่า 5 ปีหลังจากให้สิทธิ์พำนักหรือGreen card แก่เขา จึงไม่แปลกที่การให้สัญชาติไทยต้องมีขั้นตอนยุ่งยากและมีกติกาให้ต้องเข้มงวดด้วย

            ถาม     กรณีใดที่เด็กพม่าในข่าวจึงมีสัญชาติไทยได้ ?

            ตอบ     กฎหมายสัญชาติไทยให้เด็กที่เกิดในประเทศไทยมีสิทธิ์ถือสัญชาติไทยได้ แต่ยังมีองค์ประกอบอื่นอีก เด็กจึงใช้สิทธิ์นี้ได้ กรณีของเด็กพม่าในข่าวมีเรื่องที่ต้องคำนึงด้วย คือ พ่อแม่เป็นคนต่างด้าวที่เข้าเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมายไทยหรือไม่ การหลบหนีเข้าเมืองทุกกรณีหรือมีสถานภาพเป็นผู้อพยพส่งผลให้เด็กไม่มีทางได้สัญชาติไทย แต่เด็กยังมีสิทธิ์ได้รับสัญชาติตามพ่อแม่ การได้รับผ่อนผันให้ทำงานในไทยของคนต่างด้าวหรือการผ่อนผันให้เด็กเรียนในโรงเรียนไทยไม่ถือเป็นเหตุให้เด็กมีสัญชาติไทยโดยอัตโนมัติด้วยเพราะขัดต่อกฎหมายสัญชาติไทยกรณีพ่อแม่เป็นคนต่างด้าว การให้เรียนหรือการผ่อนผันพ่อแม่ให้ทำงานและอยู่ในไทยได้เป็นไปตามหลักมนุษยธรรมหรือนโยบายของรัฐบาลเท่านั้น

            ถาม     กรณีใดที่เด็กซึ่งมีพ่อแม่เป็นต่างด้าวจึงได้สัญชาติไทย ?

            ตอบ     พ่อแม่ซึ่งเป็นคนต่างด้าวต้องเข้าเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมายไทย เช่น แต่งงานกับคนไทย ได้รับวีซ่าแบบนักท่องเที่ยวหรืออยู่ยาวนานได้แล้วคลอดเด็กในไทย เป็นต้น เมื่อเด็กเกิดในไทย จักได้รับสิทธิ์ถือสัญชาติไทยได้ ปกติแล้วกฎหมายสัญชาติของพ่อแม่ให้เด็กถือสัญชาติตามพวกเขาได้และยังได้สิทธิ์ตามหลักดินแดนเกิดของไทยด้วย เมื่อเด็กมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ จึงมีสิทธิ์เลือกว่า จะใช้สัญชาติตามพ่อแม่หรือสัญชาติไทยก็ได้ ขอเน้นว่า กฎหมายสัญชาติไทย บุคคลต้องมีเพียงสัญชาติเดียวเท่านั้น เมื่อเติบโตครบอายุที่กฎหมายกำหนดแล้วเขาหรือเธอต้องเลือกว่าจะใช้สัญชาติใด มิอาจถือสองสัญชาติได้เพราะขัดต่อหลักกฎหมายไทย แม้กฎหมายของประเทศที่เขาอยู่กับพ่อแม่ยอมให้ถือสองสัญชาติได้ก็ตาม

            ถาม     วิธีใดที่เด็กต่างด้าวในข่าวจะได้สัญชาติไทย ?

            ตอบ     พ่อแม่ต้องมีหลักฐานเข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมายไทยและหลักฐานว่าเด็กเกิดในไทยจริง อีกกรณีหนึ่งคือ เด็กต้องกลับเข้าพม่าแล้วขอเข้าเมืองอย่างถูกต้องในจำนวนโควต้าประเทศที่รัฐบาลกำหนดให้คนที่มิใช่สัญชาติไทยมีสิทธิ์ขอใบต่างด้าวเพื่อพักอาศัยหรือทำงานในไทยได้ มันคล้ายกับ Green Card ของสหรัฐอเมริกา เมื่อได้ใบต่างด้าวแล้วก็พักอาศัยในไทยตามเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ประมาณ 5 ปี จึงยื่นเรื่องขอสัญชาติไทยต่อกรมการปกครอง ถ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนก็จะได้รับอนุมัติเรื่องสัญชาติไทย ส่วนกรณีที่มีแม่เป็นคนไทยและพ่อเป็นพม่านั้น เด็กที่เกิดในไทยจะได้สัญชาติไทยทันทีเพราะกฎหมายให้ถือสัญชาติตามแม่ โดยไม่สนใจว่าจะมีพ่อตามกฎหมายหรือไม่ ทั้งนี้ไม่รวมแม่บุญธรรม

*****************************

Advertisements

168 thoughts on “สัญชาติไทยไม่ง่ายนัก

 1. ครับ กรณีพ่อกับแม่เป็นคนไทยใหญ่ที่รับสิทธิได้เข้ามาอยู่ในเมืองไทยและเกิดที่พม่าที่ แต่ผมได้เกิดในเมืองไทยและน้องๆในครอบครัวมีเอกสารหลักฐานทุกอย่างเหมือนกับบุคคลที่มีสัญชาติไทย ได้รับสิทธิบัตรประกันสุขภาพเหมือนคนไทยทุกอย่างแต่ติดที่สัญชาติเพียงอย่างเดียว ผมได้เก็บเอกสารสมุดบันทึกการเกิดไว้ รวมทั้งสูติบัตรต่างๆ ไว้เป็นหลักฐาน เพื่อรอขอสัญชาติแต่ก็ยังไม่คืบหน้าไปไหนเลย ผมอยากไปเรียนต่อที่อื่นแต่ก็ไม่ค่อยสะดวก หากผมต้องการขอสัญชาติผมควรทำอย่างไรครับ ขอขอบคุณครับ

  1. กรณีที่คุณซึ่งเกิดในไทย และพ่อแม่เข้าไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ก็ใช้สิทธิขอสัญชาติไทยตามระเบียบและต้องตรวจสอบคุณสมบัติของคุณด้วยว่าครบถ้วนหรือไม่ เช่น ใบเกิดในไทย ใบเข้าเมืองโดยถูกต้องของพ่อแม่ จากนั้นก็ยื่นเรื่องขอสัญชาติตามขั้นตอนราชการ ส่วนเวลาพิจารณาให้ได้หรือไม่ คงบอกชัดไม่ได้ ขึ้นอยู่กับการทำงานของหน่วยราชการนั้นๆ หากเห็นว่าช้าเกินเหตุ คุณอาจร้องเรียนไปที่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อขอความช่วยเหลือและคำแนะนำได้ คงต้องทำใจด้วยว่า ราชการไทยทำงานเฉื่อยชาอยู่เป็นอาจิณ ถ้าคุยกับเจ้าหน้าที่คณะกรรมการฯแล้วยืนยันข้อมูลว่า ท่านมีสิทธิได้สัญชาติไทยและยื่นเรื่องครบถ้วนแล้ว แต่ทำเรื่องช้าเกินควร ก็อาจต้องตามเรื่องว่ามันไปติดที่ขั้นตอนใด คือ ไปเร่งเรื่องด้วยตัวเอง

 2. ถ้่าแม่เป็นคนไทยใหญ่หรือถือบัตรบุคคลตกหล่นแต่ตอนนี้แจ้งเข้าทำงานกับบริษัทแห่งหนึ่งในกรุงเทพและถือใบอนุญาติทำงานและได้มีบุตรกับชาวญี่ปุ่นอยากทราบว่าเด็กที่คลอดออกมาจะสามารถขอสัญชาติไทยได้ไหมค่ะและจะสามารถขอสัญชาติญี่ปุ่นได้ไหมคะ่

  1. ถ้าบิดาญี่ปุ่นรับรองเป็นบุตรในใบทะเบียนเกิดหรือแจ้งรับรองในเอกสารของไทย ก็สามารถขอสัญชาติญี่ปุ่นของบิดาได้ ถ้าบิดาไม่ยอมรับรอง ก็ต้องใช้อำนาจศาลพิสูจน์ความเป็นพ่อลูกกัน กรณีต้องการได้สัญชาติตามมารดานั้น ถ้าถือบัตรตกหล่นและเป็นคนไทยใหญ่ที่เกิดในไทย ส่วนลูกเกิดในไทย คงต้องใช้หลักแผ่นดินเกิด ถ้าแม่มีใบแจ้งยืนยันของทางการไทยแล้ว คาดว่าเด็กน่าจะมีสิทธิได้สัญชาติไทยโดยการเกิดในไทย แนะนำให้ท่านโทร.ปรึกษากับสำนักงานสิทธิมนุษยชนหรือฝ่ายปรึกษาก.ม.ของม.ธรรมศาสตร์ที่เชี่ยวชาญเรื่องสัญชาติไทยของคนไทยตกสำรวจที่คณะนิติศาสตร์ น่าจะให้คำแนะนำแก่ท่านได้ตรงที่สุดและช่วยเหลือเด็กได้ด้วย

 3. สวัสดีค่ะ คือว่า ไข่มุก อยากเรียนถาม เรื่องการขอสัญชาติน่ะค่ะ
  ไข่มุกเกิดที่เมืองไทยค่ะ
  ที่โรงพยบาลเเม่สอด อำเภอเเม่สอด จังหวัดตากน่ะค่ะ
  เเต่พ่อเเม่เป็นคนต่างด้าว
  พ่อมาอยู่ประเทศไทยนานเกิน 40 กว่าปีเเล้วน่ะค่ะ ส่วนเเม่ก็ 20 กว่าปีเเล้วค่ะ
  ไข่มุกอยากได้สัญชาติไทยอ่ะค่ะ
  ไข่มุกต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ
  ปัจจุบันไข่มุกอายุ 16 ปี กับ อีก 9 เดือนค่ะ
  เพราะไข่มุกเกิดวันที่ 30 มีนาคม พศ 2538 อะค่ะ
  ไข่มุกมีพี่น้อง 5คน เเต่ก็ยังไม่มีคนไหนเลยที่ได้รับสัญชาติไทย
  ไข่มุกเรียนจบ มัธยมศึกษาปีที่ 3 แล้วน่ะค่ะ
  ตอนนี้ไข่มุก ดร๊อปเอาไว้ สองปีเเล้วค่ะ
  เดี๋ยวปีหน้าไข่มุกก็เข้าเรียน
  ไข่มุกอยาได้สัญชาติไทยมากๆเลยค่ะ
  เพราะต่อไปอนาคตข้างหน้า
  ไข่มุกต้องเข้าเรียนมหาวิทยาลัย
  ไข่มุกเป็นคนเเม่สอดน่ะค่ะ เกิดที่ โรงพยบาลแม่สอด
  มีทะเบียนบ้าน มีใบเกิด สูติบัตร
  มีครบทุกอย่างเลยน่ะค่ะ
  ไข่มุกเคยไปยื่นเรื่องอยู่หลายครั้งค่ะ เเต่เค้าบอกให้รอเเล้วรออีก
  อ้อ เเล้ว อีกอย่างน่ะค่ะ ไข่มุกมี บัตรสีชมพูด้วยค่ะ ตอนนั้นเมื่อหลายปีก่อน
  ตอนที่เราไปยื่นขอสัญชาติกัน เค้าบอกว่า ถือบัตรนี้ไปก่อน เเล้วจะเปลี่ยนให้
  เเต่มันนานเหลือเกินค่ะ เมื่อไหร่จะได้สักทีล่ะค่ะ
  ไข่มุกอยากจะทำอะไร อยากจะซื้ออะไรให้เป็นของตัวเองก็ทำไม่ได้ค่ะ
  ต้องใช้ชื่อคนอื่นทำ เพราะไข่มุกไม่มีสัญชาติไทยค่ะ
  ไข่มุกหวังเหลือเกินน่ะค่ะ ว่าสักวันไข่มุกต้องได้สัญชาติไทย
  ใครใจดีช่วยเเนะนำ เเละบอกให้เราเข้าใจด้วยน่ะค่ะ ว่าต้องทำอย่างไรบ้าง
  เราอาจจะใช้คำพูดที่ วกวน ไปมา เพราะเรา ออกจะเครียดนิดๆในตอนนี้
  เลยไม่รู้จะพิมพ์อย่างไรเเล้ว ขอความกรุณาด้วยน่ะค่ะ
  ติดต่อกลับมาบอก ที่ เมลล์ด้วยน่ะค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะ

  new_135_798@hotmail.com

  1. สวัสดีปีใหม่และขอบคุณที่ติดตามบทความในเว็บนี้ พร้อมกับมีคำถามคาใจมาด้วย เรื่องสัญชาติไทยมีปัญหาหยุมหยิมเยอะ เพราะคุณไข่มุกเกิดในไทย มีใบเกิดและเรียนหนังสือที่นี่ตั้งแต่เกิด แต่ปัญหาอาจอยู่ที่พ่อแม่ย้ายเข้าไทยอย่างไม่ถูกต้องตามก.ม.ตั้งแต่ต้น ทั้งนี้ยังมีรายละเอียดเรื่องปีที่ย้ายเข้าไทยของพ่อแม่มาเกี่ยวข้องเพราะมีก.ม.ไทยแก้ไขหลายครั้งเพื่อให้สัญชาติไทยแก่คนที่ย้ายเข้าในบางพ.ศ.ด้วย จึงควรได้รับคำปรึกษา ชี้แนะอย่างใกล้ชิดกว่านี้ เมื่ออยู่ที่จ.ตาก คงต้องยอมสละเวลาบ้างด้วยการนำเรื่องของคุณไปปรึกษากับอาจารย์ด้านก.ม.ที่เชี่ยวชาญเรื่องสัญชาติไทยซึ่งอยู่ที่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อเข้าไปก็ติดต่อบอกปัญหาที่ต้องการรับคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของคณะ จักได้คำชี้แนะว่าควรคุยกับอาจารย์ท่านใด กรณีของคุณน่าจะง่ายกว่าคนอื่นนะ แค่ได้รับคำปรึกษาได้ถูกต้องเท่านั้นในขั้นตอนปฏิบัติ ขอให้โชคดี และคุณต้องสละเวลาและกล้าพอจะเดินเข้าไปหาอาจารย์ในคณะนิติศาสตร์ ม.นเรศวรที่ดูแลเรื่องสัญชาติไทยของคนพลัดถิ่นอยู่

 4. สวัสดีค่ะ คือ มีอยากอยากรบกวนถามนะคะว่า

  1. กรณีพ่อ แม่ เป็น ชาว พม่า เข้ามาทำงานอย่างถูกต้อง มี Passport มีนายจ้างเซ็นต์รับรอง

  ลูกเกิดที่เมืองไทย แต่ไม่ได้สัญชาติไทย ถ้าจะไปขอสัญชาติไทย ต้องไปติดต่อที่ไหนค่ะ (อยู่

  ที่เชียงใหม่ค่ะ)

  2. ต้องเตรียมเอกสารอะไรไปบ้างคะ

  3. ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ค่ะ (สงสารคนงาน จนค่ะ)

  ขอบคุณมากค่ะ

  1. ถ้าพ่อแม่เข้าเมืองไทยอย่างถูกต้องแล้วมีลูกเกิดในไทยนั้น ตามก.ม.สัญชาติไทยนั้น ต้องรอให้เด็กอายุ 20 ปีก่อน ก็ให้เด็กเลือกสัญชาติไทยได้ด้วยตัวเอง ค่าใช้จ่ายก็เป็นค่าธรรมเนียม ค่าคำร้อง ประมาณนี้ ถ้าต้องการคำตอบละเอียดกว่านี้ ขอให้ใช้บริการที่ปรึกษาก.ม.ในคณะนิติศาสตร์ ม.เชียงใหม่ก็ได้ หรือ สภาทนายความที่มีสาขาในเชียงใหม่ก็ได้

 5. สวัสดีคะ หนูชื่วา เป็นคนไทยใหญ่ สัญชาติพม่า มีใบสุติบัตรรับรองการเกิด ตอนนี้ถือบัตรสีชมพู หมายเลขบัตร 7-5010 049 53 8 ตรงหัวบัตร ระบุว่า บุคลชึ่งไม่มีสัญชาติไทย หนูเกิดที่ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ตอนนี้หนูอายุ 19 ปี ตอนนี้เรียนจบผู้ช่วยพยาบาล แล้วคะ มีงานทำเงินเดือน 9000บ บาท แต่เป็นบริษัทเอกชนนะคะ โรงพยาบาลเขายังไม่รับเพราะหนูไม่มีสัญชาติไทย เลยหมดโอกาสไปทำงานที่โรงพยาบาลที่บ้าน อย่างที่ตั้งใจเอาไว้ ตอนนี้กำลังจะเรียนต่อพยาบาลอยู่คะ อย่ากได้ สัญชาติไทยมาก จบมาจะได้ไปทำงานโรงพยาบาลประจำอำเภอที่บ้าน ที่แม่อายขาดแคลนพยาบาลอยู่พอสมควร ทุกวันนี้หนูต้องขอใบอนุญาตทำงานจากกรมแรงงาน และขออนุญาตออกนอกพื้นที่ ทำยังไงหนูถึงจะได้สัญชาติไทยคะ ถ้ามีแนวทางช่วยแนะนำหน่อยนะคะ ครอบครัวหนูมีพี่น้องสามคน พี่สาวได้สัญชาติไทย ตามมาตรา23 ไปเมื่อหลายปีก่อน แล้วเมื่อไหร่หนูกับน้องจะได้คะ ขอบคุณคะ facebook = กนกวรรณ ลุงจิ่ง อีเมล kanokwan-var @ hotmail. com

  1. ขอบคุณที่ติดตามอ่านบทความและมีข้อสงสัย ก็ขอตอบว่า เรื่องสัญชาติมีความซับซ้อนมาก เบื้องต้นจากข้อมูลของคุณนั้นบอกว่า เกิดที่เชียงใหม่ ถ้ามีใบเกิดในไทย และพ่อแม่เข้าเมืองอย่างถูกต้อง เช่น มาทำงานในไทยโดยมีใบอนุญาตทำงานถูกต้อง คุณก็มาเกิดในไทยด้วย อย่างนี้จะมีปัญหาน้อยหน่อย เพราะเมื่อคุณมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ คุณจะมีสิทธิ์เลือกสัญชาติไทยด้วยตัวเองได้โดยใช้ใบเกิดในไทยเป็นหลัก ช่วงที่ยังไม่มีอายุครบ 20 ปีนี้ก.ม.ไทยเรื่องสัญชาติให้ถือว่า คุณต้องถือสัญชาติตามพ่อแม่ไปก่อน ถ้ามีข้อมูลมากกว่านี้อยากขอให้ท่านนำเรื่องไปปรึกษาที่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งมีอาจารย์หลายท่านให้คำปรึกษาด้านนี้อยู่ อาจช่วยชี้แนะการได้สัญชาติไทยชัดเจนขึ้น ขอย้ำด้วยว่า ความเชื่อที่ว่า การแต่งงานกับชายไทยแล้วจะได้สัญชาติไทยง่ายๆนั้น ไม่จริงเสมอไป เพราะหลายองค์ประกอบของท่านอาจไม่ต้องอาศัยการแต่งงานและได้สัญชาติไทยด้วยตัวเองง่ายกว่า ปลอดภัยกว่าด้วย

 6. สวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะที่ตอบคำถามของหนู ตรงใบ ท.ร.14/1ค่ะ ระบุว่าบุคลที่อาศัยในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือในลักษณะชั่วคราว อย่างนี้หนูจะยังมีสิทธิ์ได้ตามหลักดินแดนไหมคะ อยากจะไปปรึกษาอาจารย์ที่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ค่ะ เขาให้คำปรึกษาตลอดเลยหรอคะ เขาเปิดรับคำปรึกษาเรื่องนี้โดยตรงใช่ไหมคะ ถ้าเราไปคนเดียวเขาจะให้คำปรึกษาไหม แล้วก็สามารถไปติดต่อที่คณะโดยตรงเลยหรือปร่าวคะ เมื่อก่อนหนูก็ขอคำปรึกษาจาก เจ้าหน้าที่กรรมการสิทธิฯ คุณ มานะ งามเนตร อยู่เป็นระยๆะนะคะ แต่ก็ยังไม่ได้แนวทางที่จะขอได้เลยคะ เจ้าหน้าที่กรรมการสิทธิฯ ไม่เห็นพูดถึงการได้ตามหลักดินแดนเลยค่ะ การได้สัชาติไทยตามหักดินแดนเขาอนุมัตินานหรือยังคะ

  1. คุณทำถูกต้องแล้วที่ปรึกษากับเจ้าหน้าที่กรรมการสิทธิฯคนนั้นเป็นระยะ ส่วนคำปรึกษาจากคณะนิติศาสตร์ที่ม.เชียงใหม่ อยู่ใกล้บ้านและที่ทำงานของคุณ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ เนื่องจากก.ม.สัญชาติไทยมีความซับซ้อน การได้สัญชาติโดยหลักดินแดนนั้น จะต้องมีองค์ประกอบย่อยอีก เช่น พ่อแม่เข้าเมืองโดยชอบด้วยก.ม.เช่น มาทำงานในไทยโดยมีใบอนุญาตทำงานอย่างถูกต้อง แล้วคลอดลูกในไทย หรือ เป็นนักท่องเที่ยวมาเที่ยวไทยแล้วคลอดลูกในไทย เป็นต้น เมื่อเด็กคนนั้นมีอายุครบ 20 ปีจักมีสิทธิเลือกสัญชาติให้ตัวเองได้ ระหว่างที่ยังมีอายุไม่ถึง 20 ปีต้องถือตามพ่อแม่ไปก่อน ขอย้ำว่า คุณเกิดในไทยจะได้สัญชาติไทยด้วยหลักดินแดนนั้น พ่อแม่ต้องเข้าเมืองโดยชอบด้วยก.ม.ก่อน นี่เป็นหลักก.ม. รัฐบาลไทยกำลังพยายามแก้ไขก.ม.สัญชาติเพื่อช่วยเหลือเด็กที่มีสัญชาติคลุมเครือและมีบัตรพิเศษอยู่ การขอรับคำปรึกษาที่คณะนิติศาสตร์ ม.เชียงใหม่ เป็นอีกทางเลือกที่ช่วยให้ความกระจ่างขึ้นกับสถานภาพของคุณและไม่เสียค่าใช้จ่าย ไปปรึกษาคนเดียวก็ได้ เวลาราชการนะ ติดต่อที่คณะโดยตรงเลย

 7. ตอนนี้หนูได้ให้ประวัติแก่ คณะนิติศาสตร์ที่ม.เชียงใหม่ แล้วคะ รอพิจารณาข้อมูลหนึ่งอาทิตย์ แล้วรอการติดต่อกลับค่ะ

  คณะนิติศาสตร์ที่ม.เชียงใหม่

  เวลาเปิดบริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00— 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

  (เวลาให้บริการในแต่ละวันจะขึ้นอยู่กับตาราง เรียนของนักศึกษา ดังนั้นเพื่อความสะดวกผู้ ประสงค์จะขอรับคาปรึกษาควรติดต่อนัดหมาย ล่วงหน้าทางโทรศัพท์)

  โทรศัทพ์ 053-943589, 081-4733076
  E-Mail : lawclinic.cmu@gmail.com
  Website: http://www.law.cmu.ac.th สถานที่ตั้ง: ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  1. ขอบคุณสำหรับข้อมูลชุดนี้ ยังมีอีกหลายคนที่ต้องการข้อมูลนี้มาก

  1. ถ้าติดต่อสื่อสารกับหน่วยราชการ ต้องรอนาน เป็นเรื่องปกติสุดๆ ยิ่งเป็นเรื่องสัญชาติ ยิ่งนานเข้าไปอีก คงต้องใจเย็น แล้วเข้าตามเรื่องเป็นระยะก็ได้

   1. ถ้าเป็นเรื่องขอคำปรึกษา ก็ติดตามสอบถามไปยังคณะฯที่ยื่นเรื่องไว้ได้นะ ไม่ต้องเกรงใจหรอก เขามีหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่เราและควรมีคำตอบให้เมื่อเวลาผ่านไปพอสมควรแล้ว ต้องใจเย็นเพราะอาจารย์ก็ต้องไปค้นหาข้อมูลประกอบคำตอบที่จะให้ผู้ถามด้วย ยิ่งเรื่องสัญชาติ ยิ่งมีความซับซ้อน ก็ต้องพิจารณาเรื่องเพื่อให้คำปรึกษาช้ากันได้

 8. สวัสดีค่ะชื่อเอน่ะค่ะพอดีว่าจะปรึกษานิหน่อยอ่ะค่ะ คือว่าพ่อแม่ของหนูทั้งคู่เป็นพม่าทำงานในประเทศไทยก็หลายสิบปีแล้ว หนูเกิดที่ประเทศไทยแล้วหนูจะเป็นสัญชาติอะไรค่ะสัญชาติพม่าหรือว่าสัญชาติไทย

  1. ก่อนอื่นต้องขอบคุณที่ติดตามอ่านบทความในเว็บนี้ ส่วนคำถามเรื่องสัญชาตินั้น ขอตอบดังนี้ ถ้าพ่อแม่เข้าเมืองโดยชอบด้วยก.ม. มิใช่แรงงานซึ่งไม่ได้จดทะเบียน หรือหลบหนีเข้าเมืองมาแอบทำงาน ถ้ามีเด็กเกิดในแผ่นดินไทยมีใบสูติบัตรอย่างถูกต้อง ก็มีสิทธิจะถือสัญชาติไทยได้เมื่อมีอายุครบ 20 ปี คือ คุณเลือกเองได้เมื่ออายุเท่านี้ ส่วนตอนยังไม่มีอายุครบนี้ต้องใช้สัญชาติตามพ่อแม่ก่อน ขอเน้นว่า พ่อแม่ต้องเข้าเมืองไทยอย่างถูกต้องเท่านัั้น จึงทำให้คุณมีสิทธิเลือกสัญชาติไทยเมื่อโตแล้วได้ ตอนอายุ 20 ปี คุณจะเลือกสัญชาติพม่าตามพ่อแม่หรือสัญชาติไทยตามประเทศที่เกิดก็ได้ มันยังมีองค์ประกอบอีกมาก ที่สำคัญคือ ต้องเข้าเมืองโดยชอบก่อน จากนั้นจึงไปดูองค์ประกอบอื่่นต่อไป

 9. เห็นบางเว็บเขาบอกกันว่าถ้าลูกคนต่างด้าวเกิดที่ประเทศไทยลูกป็นสัญชาติไทยจึงไหม?แล้วเอ อยากเปลี่ยนสัญชาติไทยให้เร็วที่สุดจะต้องทำยังไง

 10. เด็กเกิด 24 มีนาคม 2555 ที่โรงพยาบาลนครพิงค์จังหวัดเชียงใหม่ ตอนนี้กำลังดำเนินการแจ้งเกิดค่ะ แม่เด็กมีพาสปอตทางอำเภอบอกว่าต้องจ้างบริษัทแปลเอกสารของแม่เด็ก (เด็กไม่มีพ่อ) แล้วส่งที่กงศุลพม่าแล้วกงศุลจะออกหนังสือรับรองให้และให้นำมาแจ้งเกิดที่อำเภอได้ค่ะ น่าจะถูกต้องแล้วนะคะ อีกเรื่องที่อยากถามคือ เด็กมีโอกาสได้รับสัญชาติไทยมั้ยคะ ถ้าจะได้จะได้ในกรณีไหนบ้าง พ่อของเด็กเป็นไทยใหญ่ค่ะ แต่ไม่มีบัตร ก็เลยแจ้งเป็นไม่มีพ่อไป ขอบคุณค่ะ

  1. ถ้าแม่เด็กมีพาสปอร์ตและเข้าเมืองอย่างถูกต้อง เช่น เป็นนักท่องเที่ยวหรือมาทำงานอย่างถูกต้อง เป็นต้น เมื่อเด็กเกิดในเมืองไทยก็แจ้งขอใบเกิดตามขั้นตอนให้ถูกต้องไว้ เด็กคนนี้มีสิทธิได้สัญชาติไทยตามถิ่นที่เกิด เมื่อมีอายุครบ 20 ปี ก็ใช้สิทธิเลือกสัญชาติไทยด้วยตัวเองได้ ระหว่างนี้ก็ต้องใช้สิทธิตามสัญชาติมารดาไปก่อน

 11. ขอบคุณสำหรับความรู้ค่ะ เพราะอาจารย์ถามเรื่องนี้อยู่พอดี

 12. สวัสดีน่ะครับ ผมมีเรื่องไม่สบายใจเกี่ยวกับสัญชาติ อยากปรึกษาน่ะครับ
  คือว่าคุณตาของผมเป็นคนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทย มา 40 กว่าปีแล้วครับ
  อยากมีสัญชาติไทย แต่ไม่มีความรู้ทั้งด้านกฏหมายก็เลยไม่รู้จะไปขอความช่วยเหลือจากใคร
  ผู้ใหญ่บ้านให้ทำบัตรต่างด้าวก็ไปทำ พอจะมีช่องทางช่วยเหลือให้มีบัตรประชาชนเป็นคนไทยไหมครับ เพราะไม่มีความไม่รู้จะไปปรึกษาใคร ขอความเมตตาตอบคำถามด้วยน่ะครับ

  1. กรณีนี้ถ้าเป็นคนต่างด้าวที่เข้าเมืองอย่างถูกต้องจนได้ใบต่างด้าวแล้ว อีกขั้นที่ต้องทำคือ การแปลงสัญชาติไทย ถ้าเข้าเมืองถูกต้อง การแปลงสัญชาติจะง่าย เมื่ออยู่อาศัยมานานเพียงนี้ ต้องอ่านพูดเขียนไทยได้ มีหลักแหล่งแน่นอน จักขอสัญชาติไทยไม่ยากเลย ถ้าไม่อยากเดินเรื่องเองคงต้องใช้บริการ สำนักงานทนายให้จัดการให้ หรือหาข้อมูลการยื่นขอสัญชาติไทยจากเว็บราชการเช่น ก.ต่างประเทศ กรมปกครอง สันติบาล จะให้ข้อมูลขั้นตอนได้

 13. สวัสดีค่ะ ตอนนี้นู๋แหม่มเป็นคนถือ 2 สัญชาติ คุณพ่อเป็นคนญี่ปุ่น คุณแม่เป็นคนไทย เกิดที่ประเทศไทยแต่ไปโตและเรียนที่ญี่ปุ่น กลับเมืองไทยปีละ 1 ครั้งประมาณ 30 วัน ตอนนี้จะต้องเลือกถือสัญชาติใดดี ระหว่างถือสัญชาติไทยกับสัญชาติญี่ปุ่น ตอนนี้ยังเรียนอยู่ที่ญี่ปุ่นแต่ต่อไปคุณพ่ออยากให้เรียนและทำงานที่เมืองไทย มีคำถามอยากให้ช่วยแนะนำคำตอบดังนี้ค่ะ
  1.ระหว่างถือสัญชาติไทยกับสัญชาติญี่ปุ่น เลือกถือสัญชาติไหนดีค่ะ และสิทธิของสัญชาติไทยมีประโยชน์อย่างไรคะ ทำอะไรได้บ้าง
  2.ถ้าเลือกสัญชาติญี่ปุ่นและจะต้องมาเรียนเมืองไทย จะต้องดำเนินการอย่างไร แนะนำด้วยค่ะ
  3.ถ้าเลือกสัญชาติไทยและจะต้องมาเรียนเมืองไทย จะต้องดำเนินการอย่างไร แนะนำด้วยค่ะ

  รบกวนช่วยตอบด้วยนะคะ ตอนนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยตัดสินใจ เพราะไม่รู้เรื่องคนไทยเลย สำคัญมาก รอคำตอบคะ

  1. ก่อนจะเลือกสัญชาติใดคงต้องปรึกษากับพ่อแม่ให้ดีที่สุดและดูว่าคุณอยากใช้ชีวิตแบบไหน เพราะคุณได้เปรียบด้านพูดได้ทั้งไทยและญี่ปุ่น แต่ไม่แน่ใจว่าเขียนไทยได้หรือไม่ สิทธิในสัญชาติของแต่ละชาติมีแตกต่างกันบ้าง ขึ้นอยู่กับความต้องการและอนาคตของคุณต้องการไปทิศใด ทำงานที่ใด เรียนที่ใด ขอตอบดังนี้
   1.สิทธิสัญชาติไทยก็คงไม่ต่างจากญี่ปุ่นนัก ยกเว้นสวัสดิการของชนชาตินั้นๆที่แตกต่างกัน ญี่ปุ่นคงดีกว่าไทยแน่นอน การดูแลคนญี่ปุ่นต่างแดนอาจดีกว่าก็ได้ ส่วนของไทยก็เพิ่งเริ่มพัฒนา อาชีพสงวนสำหรับคนไทยโดยเฉพาะ ในญี่ปุ่นก็มีอาชีพสงวนเช่นกัน
   2.หากเลือกสัญชาติญี่ปุ่น ก็มาเรียนโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยในไทยได้ ไม่มีปัญหาเลย เดี๋ยวนี้โลกการเรียนรู้กว้างขวางมากขึ้น ก็ใช้สิทธินักศึกษาต่างชาติปกติ ไทยให้ความสะดวกแก่นักเรียนต่างชาติมากอยู่แล้ว
   3.หากเลือกสัญชาติไทยก็เรียนไทยได้ไม่ต่างจากนักเรียนต่างชาติ ถ้าพูดเขียนไทยได้ ก็เรียนโรงเรียนสามัญได้ เรียนฟรีตามที่รัฐอุดหนุน แต่ญี่ปุ่นก็อุดหนุนการเรียนในญี่ปุ่นสำหรับคนญี่ปุ่นอยู่แล้ว
   ประเทศไทยในอีก 4 ปีข้างหน้าจะใช้สิทธิร่วมกันระหว่างชาติเอเชีย ทำให้คนไทยย้ายเรียน ย้ายที่ทำงาน ระหว่างชาติอาเชียนง่ายขึ้น อาจเป็นเหตุผลที่พ่อคุณอยากให้ใช้สัญชาติไทยล่ะมัง การใช้สิทธิสัญชาติไทยอย่างเต็มที่ได้และมีความสุขในประเทศไทยได้จริง ต้องพูดและเขียนไทยได้คล่อง ไม่อึดอัดในการใช้ชีวิตแบบไทย ถ้าคุณชินและชอบกับการใช้ชีวิตสไตล์ญี่ปุ่น พูดเขียนญี่ปุ่นได้ ถ้าอยู่ไทย อาจอึดอัดกับอากาศ สไตล์ชีวิตคนไทยที่ต่างจากญี่ปุ่นมาก อีกทั้งญี่ปุ่นมีความเจริญทางวัตถุสูงกว่าไทย ระเบียบชัดเจนกว่า แต่บางอย่างก็สู้ชีวิตแบบไทยๆไม่ได้ คุณคงต้องชั่งใจตัวเองว่าชอบแบบไหน ปรึกษากับพ่อแม่ให้มากไว้ แล้วค่อยตัดสินด้วยตัวเองอีกครั้ง
   ขอให้โชคดีนะ

 14. สวัสดีค่่ะ หนูอยากทราบว่าหากพ่อแม่เป็นต่างด้าวซึ่งมาทำงานในไทยนานแล้วค่ะแต่มีพาสปอร์ต แล้วตอนนี้หนูเรียนอยู่ ม.ปลายแล้วค่ะหากว่าหนูไม่ได้เกิดในไทย หนูจะมีสิทธ์เรียนมหาลัยในไทยไหมค่ะไหมค่ะ หรือจะได้วุฒิจบ ม.6 ไหมค่ะ กรุณาตอบหน่อยค่ะ

  1. สิทธิในการเรียนร.ร.มัธยมในไทยหรือมหาวิทยาลัยในไทย ไม่เกี่ยวกับสัญชาติ ณ เวลานี้ นักเรียนต่างชาติสามารถเรียนหนังสือในโรงเรียนไทยได้ เขาจะมีใบรับรองความรู้ให้คุณ ถ้าเรียนจบในร.ร.ไทยก็ยังได้สิทธิ์ในการเรียนมหาวิทยาลัยในไทยได้ ลองสอบถามขั้นตอนหรือระเบียบของมหาวิทยาลัยไทยสำหรับนักเรียนต่างชาติ ถ้าท่านเรียนเป็นภาษาไทยได้ ก็เรียนได้แน่

 15. ขอบคุณค่ะสำหรับคำตอบ
  หนูจะตั้งใจเรียนค่ะ
  คงไไม่ต้องคิดมากแล้วค่ะ
  ถ้าหนูมีเรื่องเกี่ยวกับการเรียนหนูจะมาปรึกษาได้ไหมค่ะ

 16. อยากถามว่า มีเลขบัตรประชาชนนำหน้าด้วย 6 ถ้าอายุ20 แล้วไปขอสัญชาติไทย เลขบัตรก็ยังนำหน้าด้วย 6 เหมือนเดิมใช่ไหมค่ะ

  1. เลขในบัตรตั้งแต่แรกเกิดที่ได้จะไม่เปลี่ยน เพราะมันบอกเล่าที่มาของสัญชาติไทยและการเกิดของเจ้าของชื่อนั้น

 17. สวัสดีค่ะ หนูอยากทราบว่า ตอนนี้หนูถือบัตรชุมชนบนพื้นที่สูง(ไม่ใช่ชาวเขา)เลขบัตรขึ้นต้นด้วย6ค่ะ เกิดในประเทศไทยค่ะ มีหนังสือรับรองการเกิดแต่ไม่ได้ไปแจ้งเกิดที่อำเภอเพราะพ่อแม่เป็นคนต่างด้าวและเอกสารการเกิดก็เก็บไว้ทุกอย่างค่ะ ตอนนี้หนูอายุ21ปีแล้ว อยากถามว่าหนูจะไปยืนขอแจ้งเกิดย้อนหลังได้ไหมค่ะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง เพราะหนูเกิดโรงพยาบาลฝาง แต่ทะเบียนอยู่ที่อำเภอไชยปราการค่ะ แล้วหนูจะมีสิทธิได้สัญชาติไทยรึเปล่าค่ะ ขอบคุณค่ะ

  1. ขอบคุณที่สนใจอ่านบทความที่เสนอในเว็บนี้ ส่วนคำถามก็ขอตอบดังนี้ เมื่อคุณเกิดในไทย มีทะเบียนเกิดในไทย มีเลขที่บัตรชุมชนที่ออกโดยรัฐบาลไทย แสดงว่ามีการรับรองตัวคุณและครอบครัวว่าอยู่ในไทย แค่อยู่บนที่ราบสูงซึ่งเป็นคนกลุ่มพิเศษ แม้เป็นคนต่างด้าวก็ตาม แต่การรับรองนี้ช่วยให้คุณมีโอกาสได้สัญชาติไทยสูง และการแจ้งเกิดเพื่อได้สัญชาติไทยนั้น แม้จะไม่ได้แจ้งตอนเกิดที่อำเภอ แต่สามารถแจ้งใหม่ได้ ส่วนหลักฐานประกอบนั้น คงต้องไปถามที่อำเภอเกิดของท่านก่อน เอกสารมีอะไรบ้าง ควรถามเจ้าหน้าที่จะได้ข้อมูลละเอียดสุด ที่แน่นอนคือ ใบรับรองการเกิดจากร.พ. เอกสารของพ่อแม่ หลังจากได้ใบเกิดแล้ว ค่อยตรวจสอบว่าจะได้สัญชาติไทยโดยการเกิดหรือไม่ เพราะหลักสัญชาติไทยนั้น ถ้าพ่อแม่เป็นต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยชอบ หากลูกเกิดในไทย ก็ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดเมื่อเด็กมีอายุครบ 20 ปี ก็เลือกสัญชาติเองได้ กรณีของท่านพ่อแม่มีบัตรชุมชนที่ราบสูงซึ่งรับรองว่าอยู่ไทยมาตั้งแต่แรกแล้ว อาจมีโอกาสได้สัญชาติไทยง่ายขึ้น

 18. สวัสดีค่ะ
  อยากทราบเรื่่่องคือว่า..ได้เด็กเป็นลูกพม่า่มาเลี้ยงตอนนี้อายุได้3เดือนน้องยังไม่มีใบเกิดเราจะรับเลี้ยงเค้าเป็นพ่อแม่บุญธรรมขั้นตอนตามกฏหมายควรทำอย่างไรยุ่งยากมากไหมแล้วมีค่าใช้จ่ายอย่างไร

  1. กรณีนี้ถ้ามีแม่พม่่าอยู่ด้วยก็อาจทำเรื่องจดทะเบียนเด็กเป็นลูกบุญธรรมได้ตามขั้นตอนปกติ ขอแนะนำให้สอบถามขั้นตอนจากทนายความที่สำนักงานไหนก็ได้ ให้ทนายความช่วยทำให้จะครบถ้วน ไม่มีปัญหาวันหน้า เขาจะให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับท่าน ขอให้รับรู้ว่า ถ้าจดทะเบียนเด็กเป็นลูกบุญธรรมแล้ว เขาจะเป็นเสมือนลูกแท้ๆ มีสิทธิในมรดกและทรัพย์สินของพ่อแม่ตามก.ม.ไทย

 19. ขอถามต่ออีกนิดค่ะกรณีที่น้องเป็นเสมือนลูกแท้ๆรวมทั้งได้สัญชาติไทยด้วยไหมคะแล้วกรณีที่พ่อแม่เค้าไม่มีการเข้าเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมายน้องจะเสียสิทธิ์ใดๆหรือไม่

  1. ถ้าเด็กที่พ่อแม่บุญธรรมเป็นคนไทย สามารถขอสัญชาติไทยได้ ส่วนกรณีที่แม่เข้าเมืองไม่ถูกต้อง แต่มีใบเกิดในร.พ.ของไทย การขอรับเป็นบุตรบุญธรรมต้องได้รับคำยินยอมจากแม่พม่าก่อนเสมอ ถ้าแค่ส่งเสียเลี้ยงดูเด็กอย่างเดียว ไม่ได้รับเด็กเป็นบุตร เขายังคงเป็นสัญชาติพม่าตามพ่อแม่(กรณีมีใบเกิดในไทย) เมื่อโตขึ้นครบ 20 ปี จึงใช้สิทธิ์เลือกสัญชาติตามประเทศที่เกิดหรือของสัญชาติพ่อแม่ มันค่อนข้างซับซ้อน เมื่อปรึกษากับทนายความ จะแนะนำวิธีที่เหมาะสมแก่ครอบครัวของท่านเพื่ออนาคตของเด็กได้ ถ้ารักเด็ก อยากให้เด็กเป็นลูกที่สมบูรณ์ของท่าน เป็นคนไทยสมบูรณ์ ต้องใจเย็นและฟังคำแนะนำ จากนั้นก็เลือกว่าจะใช้วิธีใด บางครอบครัวเตรียมรับเด็กตั้งแต่เด็กยังไม่เกิด เมื่อคลอดลูกก็จะกรอกชื่อพ่อแม่กับทางโรงพยาบาลให้เป็นชื่อพ่อแม่บุญธรรมไปเลย พวกเขาจะกลายเป็นพ่อแม่จริงเมื่อไปแจ้งเกิดตามปกติ ไม่มีชื่อแม่พม่าเกี่ยวข้องเลย กรณีแบบนี้เด็กจะเป็นลูกของคนไทยทันที แต่ต้องมีการเตรียมตัวอย่างดีตั้งแต่ต้น เลี่ยงความจริงให้เข้าช่องทางก.ม. ซึ่งปฏิบัติจริงค่อนข้างยากเล็กน้อย เล่าให้ฟังเป็นความรู้ที่บางครอบครัวทำกัน

 20. ขอโทษนะคะมีเรื่องจะปรึกษาหน่อยคะ..คื่อหนูอยากได้บัตรประชาชนนะคะจะทำได้ไหมเพราะหนูไม่ได้เกิดในประเทศไทยแต่หนูกับพ่อแม่เข้ามาอยู่โดยถูกกฏหมาย(มีบัตรสีชมพูเลขนำหน้าด้วยเลข6นะคะ)ตอนนี้หนูเรียนอยู่มหาลัยราชภัฏเชียงใหม่ปีสุดท้ายมีทางไหนจะช่วยหนูได้บ้างคะ..ขอคำปรึกษาหน่อยนะคะหนูแต่งงานกับคนไทยแล้วแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนเลยไม่รู้จะทำได้ไหม..

  1. สำหรับกรณีของผู้ถามนั้นมี 2 ทางที่จะได้สัญชาติไทย คือ เมื่อคุณเข้าเมืองอย่างถูกต้องตามก.ม.แล้วและอยู่มานานเกิน 5 ปี พูดไทย เขียนไทย อ่านไทย ไม่มีพฤติกรรมต่อต้านประเทศไทย และอยู่ในโควต้าที่ประเทศไทยให้คนต่างชาติสามารถยื่นขอสัญชาติไทยได้แต่ละปี คาดว่าประมาณปีละ 100 คน (จำนวนแน่นอนคงต้องไปตรวจสอบอีกที) ก็ยื่นคำร้องไปที่กระทรวงมหาดไทยหรือกรมการปกครองเพื่อขอสัญชาติไทยได้เอง อีกกรณีหนึ่งคือ คุณแจ้งว่าได้มีครอบครัวกับคนไทยแล้ว แค่ยังไม่จดทะเบียนสมรสกัน ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการขอสัญชาติไทยตามคู่สมรสไทยได้ หลังจากจดทะเบียนสมรสแล้ว ก็สามารถยื่นขอสัญชาติไทยได้โดยไม่จำเป็นต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ เช่น อยู่มา 5 ปี อ่านไทย เขียนไทย พูดไทย ได้ เป็นต้น ขอย้ำว่า การทำเรื่องขอสัญชาติไทยนั้น อยากให้ปรึกษาและให้ทนายความทำเรื่องให้จะได้ไม่ผิดพลาด เพราะคุณเริ่มต้นมาครบถ้วนแล้ว คือ เข้าเมืองอย่างถูกต้องตามก.ม.แล้ว หวังว่าคำตอบนี้คงทำให้คุณสบายใจได้ระดับหนึ่ง ขอให้โชคดีได้สิ่งที่ปรารถนาครบถ้วนด้วย

 21. สวัสดีค่ะ คือกรณีของหนูเหมือนคุณไข่มุกค่ะ หนูจะปฏิบัติตามคำแนะนำที่ให้กับคุณไข่มุกนะคะ แต่หนูอยากถามเรื่องหนึ่ง คือคนถือบัตรสีชมพูเป็นครูได้ไหม และเรียนจบป.ตรีแล้วทำงานได้ไหม หนูมีพี่น้องห้าคน พี่คนโตสองคนได้แล้ว แต่พี่ผู้ชายยังไม่ได้ เหลือหนู พี่ชายแล้วก็น้องค่ะ อายุ20จะได้ไหมคะ แล้วพ่อถือบัตรสีชมพูนี่เข้ามาเมืองไทยถูกกม หรือเปล่าคะ

  1. http://www.humanrights.ago.go.th/index.php?option=com_smf&Itemid=2&topic=19.0&consult=3&ref=42 ลองคลิกไปอ่านคำตอบเกี่ยวกับคนถือบัตรสีชมพูกับสัญชาติไทย อาจช่วยให้ความกระจ่างแก่คุณได้เพิ่มขึ้นด้วย เป็นคำตอบโดย อัยการที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสัญชาติ จึงน่าเชื่อถือพอควร

 22. สวัสดีครับ ขอเรียนถามเรื่องการขอสัญชาตินะครับ

  กรณีของผมนะครับ ผมเกิดในประเทสไทยในปี พ.ศ. 2535 แต่ แม่ผมแจ้งที่ใบทะเบียนบ้าน (ต่างด้าว ) ว่าเกิดในพม่า พ่อแม่ผมถือ บัตรสีชมพู 6 ปี รวมทั้งผมด้วย ทางผู้ใหญ่บ้านเคยบอกไว้ว่า ถ้าเข้ามาเกิน 20 ปี จะได้บัตรประชาชน โดยในทะเบียนบ้าน พ่อแม่ผมแจ้งเข้าประเทศ ปี 2536 ครบ 20 ปี ถือเลขบัตร นำด้วย 6 ผมจึงเข้าเรียนคณะครุศาสตร์ ตอนนี้อยู่ ปี 4 แล้ว ซึ่งเหลืออีกปี ก็จะจบ แต่ก็ติดตรงที่ไม่ได้บัตรประชาชน ไม่มีสัญชาติไทย ไม่สามารถรับราชการ ได้ ผมจึงขอคำปรึกษาหน่อยครับ

  ณ ปัจจุบัน ทางอำเภอ ได้ให้ต่างด้าวที่เข้าประเทศไทยมาก่อนปี 2538 และถือบัตร เลข 6 นำ ไปยื่นเรื่องทำบัตร ซึ่งมีอยู่ 2 กรณี กรณีแรก คือผู้ที่มีสูติบัตร สามารถขอสัญชาติไทยได้ และกรณีของผมและพ่อแม่ ไม่มีสูติบัตร จึงขอได้เพียง ต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมาย สามารถอยู่ในประเทศไทยได้ แต่ไม่มีสิทธิเป็นข้าราชการ ผมควรทำยังไงเพื่อจะได้ สัญชาติมาครับ

  1. การแก้ไข ข้อมูลการเกิดของคุณ ซึ่งอ้างว่า เกิดในไทย แต่ไม่มี สูติบัตร (ถ้าเกิดในร.พ.ไทย จะมีใบสูติบัตรเสมอ) พ่อแม่ก็แจ้งว่า เกิดในพม่า ที่ผิดพลาด ถ้าตามกฎที่คุณแจ้งไว้ ก็ต้องหาหลักฐานด้านสูติบัตรที่ยากมากสำหรับกรณีของคุณ โชคดีที่คุณกับพ่อแม่เข้าเมืองถูกก.ม. ถ้าอยากได้สัญชาติไทยก็คงต้องทำใจเพราะมันเป็นกฎ ได้กรณีนี้ เป็นข้าราชการไม่ได้ ก็เป็นครูเอกชน หารายได้สูงไว้ คิดถึงครอบครัวของคุณเองวันหน้าจะไม่มีปัญหาแบบคุณเพราะจะได้สัญชาติไทยโดยการเกิดในไทยอย่างแท้จริง อย่าคิดมากเลย ทำให้ดีที่สุด ยังมีคนต่างด้าวอีกมากที่ไม่มีโอกาสดีแบบคุณ แม้จะได้ไม่ครบที่ต้องการ แต่ก็ได้ส่วนมากไปแล้ว มันเป็นก.ม. ถ้ามีหลักฐานครบถ้วน ก็ไม่ยาก หากขาดอันใด ก็ยุ่งยากแน่นอน
   การพิสูจน์เรือง สูติบัตร ของคุณว่าเกิดในไทยเพื่อแก้ไขฐานข้อมูลอาจยากก็ได้ เพราะต้องยื่นเรื่องร้องเรียนขอพิสูจน์การเกิดใหม่ ต้องมีพยานบุคคล เช่น ผู้ใหญ่บ้าน หมอตำแย ไปให้การยืนยันเพื่อให้ทางการออกใบสูติบัตรที่ถูกต้องแก่คุณ มันยุ่งมากจริงๆนะ บางทีต้องทำใจยอมรับวันนี้ไปเมื่อเป็นโอกาสดีได้แค่นี้

 23. ขอบคุณมากครับ

  ผมเกิดในไทยจริง แต่เกิดในบ้าน หมอตำแยเสียชีวิตแล้ว ผู้ใหญ่บ้านก็ เสียชีวิต ( เพราะผ่านมา 21 ปีแล้ว ) จึงเป็นเรื่องยุ่งยากมาก ผมเคยดำเนินเรื่องครั้งหนึ่ง แต่ก็ไม่ได้ ในการพิสูจน์เรื่องสูติบัตร ปัจจุบัน ทางรพ.จะเข้มงวดมากเรื่องการออกสูติบัตรย้อนหลัง

  คงต้องอย่างที่คุณว่าจริงๆนะแหละครับ ผมคงต้องเป็นครูอัตราจ้าง สอนโรงเรียนเอกชน บางรายไม่มีบัตรอะไรเลย ผมก็ถือว่าดีในระดับหนึ่ง

  ( ผมเคยบอกกับตัวเองไว้ว่าถ้าเรียนจบ อยากรับใช้ชาติสักปีสองปี แต่คงไม่ได้ )

  ยังไง ผม ก็เกิดในประเทศไทย เกิดในร่มบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถึงผมจะไม่ได้สัญชาติ ผมก็จะรักประเทศไทยไม่น้อยไปกว่าคนไทยครับ ^^

 24. สวัสดีคะ วันนี้มีเรื่องขอคำแนะนำค๋ะ คือเมื่อปลายปีที่แล้วทางอำเภอแม่อาย ได้ให้หนูยื้นขอสันชาติไทยตามมาตรา 7ทวิ ชึ่งตอนนี้ก็ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ผ่านมาหลายเดือนเรื่องยังเงียบอยู่ หนูอยากทราบว่า เรื่องที่หนูส่งคำร้องขอสัญชาติไป จะได้รับอนุมัตไหมคะ และถ้าได้รับอนุมัตเราจะทราบได้โดยทางไหนเพราะหนูมาเรียน ที่ในตัวเมืองเชียงใหม่ไม่ได้กลับบ้าน พ่อกับแม่ก็ทำงานอีกจังหวัดหนึ่ง

  1. การพิจารณาคำร้องขอสัญชาติไทย เป็นอำนาจตรงของ รมว.มหาดไทย ซึ่งคนที่ได้สิทธิยื่นแต่ละปีมีเป็นร้อยๆคน เรื่องอาจล่าช้าบ้าง คงต้องรอคอยหน่อย ราชการไทยก็แบบนี้ ส่วนการส่งคำตอบมานั้น คงจะส่งไปยังที่อยู่ซึ่งท่านแจ้งไว้ตามภูมิลำเนาหรือท่านอาจแจ้งเฉพาะให้ส่งคำตอบให้ท่านก็ได้ คงต้องนึกทวนไว้ด้วย ถ้าปกติจะส่งเอกสารไปยังภูมิลำเนาในหลักฐานนั่น หากต้องการตรวจสอบว่าได้รับคำตอบหรือยัง ก็อาจสอบถามจากหน่วยงานที่ท่านยื่นเรื่องไว้ก็ได้ ขออวยพรให้ท่านได้รับสัญชาติไทยดังหวังด้วย

 25. ขอถามนะคะ พนักงานที่บริษัท เป็นแรงงานต่างด้าว มีพาสปอร์ตและใบอนุญาติทำงานอย่างถูกกฎหมายทุกอย่าง ตอนนี้น้องเค้ามีลูกที่เกิดในประเทศไทย แต่สัญชาติพม่า มีใบเกิดที่ออกโดยโรงพยาบาลในไทย ต้นเดือนหน้าเค้าจะเอาลูกไปให้ญาติที่พม่าเลี้ยงเค้าจะไปส่งโดยสารเครื่องบิน แต่ตอนนี้ลูกเค้าไม่มี พาสปอร์ตจำเป็นต้องไปทำมั้ยค่ะ หรือต้องทำอย่างไรค่ะ มีขั้นตอนอย่างไรช่วยแนะนำด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

  1. เมื่อเพื่อนของท่านเป็นคนพม่าที่ได้รับใบอนุญาตทำงานอย่างถูกก.ม. เท่ากับเข้าเมืองโดยชอบ แต่เป็นการเข้าเมืองโดยมีวัตถุประสงค์แน่นอนและมีระยะเวลาชั่วคราว เพื่อความมั่นใจว่าลูกที่เกิดในไทย จะได้สัญชาติไทยหรือพม่า ขอแนะนำให้สอบถามจาก สถานทูตพม่าหรือ สายด่วนของกรมแรงงานต่างด้าวหรือของกระทรวงต่างประเทศก็ได้ ตรวจดูจากเว็บไซด์ของกระทรวงดังกล่าวได้ เขาจะให้ข้อมูลที่ตรงและนำไปใช้ได้ทันที

 26. ผมเป็นคนที่อยากได้สัญชาติไทยมาก ๆ ตอนนี้เรียนจบปริญญาตรีแล้วครับ ปัจจุบันทำงานอยู่เชียงใหม่ ผมไม่ได้เกิดในประเทศไทย เข้าอยู่ประเทศตั้งแต่ปี 2532 เกิดปี 2530 ปัจจุบันอายุ 27 ปี อยากถามผู้รู้เรื่องกฎหมายว่า ผมจะสามารถขอสัญชาติไทยได้ไหมคะ เข้ามาก็25ปีละครับ ส่วนหลักฐานของประเทศต้นทางและปลายทางไม่มีเลยครับ ปัจจุบัน
  ถือบัตรสี ชมพู
  ขึ้นต้นด้วยเลข 6
  ไม่ไช่บุคลบนพื้นที่สูง
  แต่ถ้าถามว่ามีคุณสมบัติตาม 5 ข้อหรือไม่ มีครบถ้วนครับ
  1.บรรลุนิติภาวะแล้วตามกฏหมายไทยและกฏหมายที่บุคคลนั้นมีสัญชาติ(กระผมอายุ 26-27 ปี ครับ)
  2.มีความประพฤติดี (หมายถึงไม่มีความผิดตามกฎหมายไทยใช่ไหมครับ)
  3.มีอาชีพเป็นหลักฐาน(ผมไม่แน่ใจว่าต้องมีรายได้/เดือนเท่าไหร่ มีกิจการส่วนตัวครับ)
  4.มีภูมิลำเนาในราชอาณาจักรไทยต่อเนื่องมาจนถึงวันที่ยื่นคำขอแปลงสัญชาติเป็นไทยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี(มีชื่อในทะเบียนบ้าน ทร.14 ตั้งแต่ พ.ศ.2532 ครับ)
  5.มีความรู้ภาษาไทยตามที่กำหนดในกฏกระทรวง (ขณะนี้พึ่งเรียนจบมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งครับ)
  ถ้าเป็นบุคคลต่อไปนี้ก็ไม่ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 4-5
  1.ได้กระทำความดีความชอบเป็นพิเศษต่อประเทศไทยหรือได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ทางราชการซึงรัฐมนตรีเห็นสมควร (กระผมได้ทำงานวิจัยฯ ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งครับ และทดลองสอนเป็นเวลา1ปีเต็มในโรงเรียนแห่งหนึ่งครับ)
  2.เป็นบุตรหรือภริยาของผู้ซึ่งได้แปลงเป็นสัญชาติไทย หรือของผู้ได้คืนสัญชาติไทย (กระผมมีภรรยาสัญชาติไทย)
  3.เป็นผู้ได้เคยมีสัญชาติไทยมาก่อน (ข้อนี้ยังไม่เคยมีครับ)

  1. การที่ท่านมี บัตรสีชมพู น่าจะมีโอกาสสูงในการ ได้รับสัญชาติไทย รายละเอียดทางก.ม.ที่ต้องทำเพื่อให้ได้สัญชาติไทยนั้น อยากให้ปรึกษากับ ทนายความ หรือ จะไปปรึกษากับคณะอาจารย์ด้าน รัฐศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยของท่านหรือ ของ ม.เชียงใหม่ ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญด้านสัญชาติที่น่าจะให้คำตอบละเอียดแก่ท่านได้ดีที่สุด

 27. ขออนุญาตสอบถามนะคะหนูมีชื่อว่าพิมพ์อายุ15ปีกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าวอ.กระบุรีจ.ระนอนพ่อกับเเม่ของหนูเป็ยคนด่างด้าวเเต่มีพาสปอร์ตเเล้วทุกต้องตามกฏหมายทุกอย่างเข้ามาในประเทศไทยอย่างถูกต้องทุกประการคะส่นหนูเกิดที่ประเทศไทยจ.ระนองคะเเต่เเม่ไม่ได้ไปเเจ้งเกิดเพราะตอนนั้นเเม่ยังไปยังไม่รู้ว่าจะต้องเจ้งเกิดคะเเล้วเเม่ก็ไม่ได้คลอดกนูที่โรงพยาบาลเเต่คลอดที่บ้านคะหมอตำเเยเปนคนทำคลอดให้คะปัจจุบันหอตำเเยเสียชีวิติไปเเล้วคะตั้งเเต่หนูอายุ1ขวบตอนนี้หนูอยากทราบว่าหนูพอจะได้โอนย้ายสัญชาติอยู่ได้อีกใหมคะหนูอยากได้บัตรประชาชนของคนไทยไปเรียนสูงฯเเล้วก็มีงานทำรายได้ดีฯพื่อเอามาใช้หนี้ให้เเม่ของหนูคะ เเล้วก็หนูไม่เคยไปเเจ้งเรื่องที่ใหนมาก่อนเรยคะเพราะหนูไม่รุ้จะไปที่ใหนดีคะตอนนี้หนูถือบัตรที่เขากำลังทำกันอยู่ตอนนี้คะเเต่หนูอยากจะทราบเรื่องจากพี่ฯทุกฯก่อนนะคะว่าหนูจะต้องเริ่มจากอะไรก่อนดีค่ะ😢😢

  1. เมื่อการเข้าเมืองไทยทำอย่างถูกต้องตามก.ม. น้องเกิดในไทยโดยหมอตำแยที่บ้าน อยากได้สัญชาติไทย ก็มีความหวังอย่างมาก สิ่งที่ต้องเตรียมตัวคือ พยานหลักฐานยืนยันว่า น้องเกิดในไทย หมอตำแยตาย ก็แย่หน่อย คนที่จะรับรองการเกิดของน้องได้ คือ ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อนบ้านในหมู่บ้านที่แม่น้องคลอด ถ้ามีคำรับรองว่าน้องเกิดในไทย เอกสารยืนยันว่าพ่อแม่เข้าเมืองโดยถูกต้อง น้องก็มีสิทธิ์ยื่่นขอใช้ สัญชาติไทยโดยการเกิดในไทย ได้ ส่วนขั้นตอนต้องทำอย่างไร ขอแนะนำให้น้องปรึกษาและขอคำชี้แนะจาก ผู้ใหญ่บ้านหรือหาข้อมูลจาก เว็บไซด์ของกรมการปกครอง ก็ได้ หวังว่าคำแนะนำนี้จะมีประโยชน์แก่น้องได้ เป็นกำลังใจให้น้องได้สิ่งที่น้องควรได้นะ

 28. เรียนถามหน่อค่ะ ตอนนี้ อายุ 27 ปี ค่ะ มีบัตร หัวศูนย์ หรือ บัตรประจำตัวผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน ค่ะ เรียนจบ ประถม มัธยม ตอนนี้กกำลังจะจบปริญญาตรีค่ะ อนาคต เครียดมาเลยค่ะ วุฒิที่จะได้ จะเอาไปทำงานได้ไหม ไม่มีพ่อแม่เป็นคนต่างด้าว หรืออะไรอยู่ในไทยค่ะ ( อยากเรียนถามว่า ถ้าอยากโอนเป็นสัญาชาติไทย พอได้ไหมคะ ต้องทำไงยัง ( และ การโอนเป็นบุตร บุญธรรม ได้ไหมคะ ) กรุณาตอบด้วยค่ะ ไม่รู้จะทำยังไง อนาคต ขอบคุณมากๆๆค่ะ

  1. สายตากฎหมายมองว่า ทุกคนต้องมีที่มา อย่างน้อยก็ต้องมี สถานที่เกิดและเติบโต เช่นสถานเลี้ยเด็กกำพร้า หรือครอบครัวญาติ จึงต้องให้ ท่านพิสูจน์ตนว่า เกิดจากที่ไน เติบโตที่ไหน เป็นต้น การที่ท่านเคยแจ้งการมีตัวตนไว้ เป็น บัตรประจำตัวผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน ไว้ หากอยากได้สัญชาติไทย ก็จำเป็นต้องพิสูจน์ที่มาของท่านให้ละเอียดกว่านี้ว่า เกิดในไทยแน่หรือไม่ ถ้าพิสูจน์ว่าเกิดในไทยได้ ก็จะง่ายขึ้น ท่านควรปรึกษากับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในจังหวัดที่ท่านอาศัยหรือเรียนว่า ควรทำอย่างไร มีคนรู้จักที่ยืนยันว่าท่านเกิดในไทยหรือไม่รู้จักพ่อแม่ เป็นต้น การไม่มีสัญชาติไทย อาจทำให้ การทำงานลำบากมากในไทยหรือที่อื่นใดในโลก การได้สัญชาติไทยไม่ง่ายนะ มันยังมีระเบียบหยุมหยิมมาก โดยเฉพาะคนที่พิสูจน์ตนไม่ได้ว่า เกิดที่ไหน พ่อแม่เป็นใคร เติบโตยังไง ขอเป็นกำลังใจให้ท่านผ่านพ้นปัญหานี้ได้ในไม่ช้า

 29. สวัสดีครับ เรียนถามหน่อยครับ พอดีว่าพ่อแม่เป็นชาวเขา อยู่แถวๆเชียงดาว ณ ตอนนั้นทุกคนยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน และผมก็ยังไม่เกิด แต่ตอนที่ผมเกิดแล้ว พ่อแม่ไม่ได้ไปแจ้งเกิดให้ พ่อผมก็หนีไม่ไหนก็ไม่รู้ จนแม่ผมเองก็ได้อยู่กินกับพ่อใหม่ ซึ่งเป็นเวลาเดียวกับแม่มีปัญหาทางครอบครัวแม่ผมจึงหนีไปอยู่ที่ประเทศพม่า หลายปีแล้ว ส่วนผมพ่อใหม่ก็ได้พามาเรียนแถวๆแม่ริม 10 ตั้งแต่เด็ก แต่ระหว่างที่ผมมาอยู่กับพ่อใหม่ ทางเจ้าหน้าที่ที่เชียงดาวนั้นได้มีการสำรวจบุคคลตกหล่นจากทะเบียน ก็ทำการสำรวจ และทุกคนก็ได้บัตรสีเขียวบัตรชาวเขาทุกคนแล้ว และแม่ก็กลับมาจากพม่ามาขึ้นทะเบียนได้บัตรเขียว จากนั้นแม่ก็กลับไปพม่าต่อ แต่ผมมาอยู่ที่แม่ริมเลยไม่ได้รู้เรื่องนี้ จึงทำให้ผมตกหล่นไป และปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่นาน เจ้าหน้าที่ก็ทำบัตรประจำตัวประชาชนให้ทุกคน แต่รอบนี้แม่ผมไม่ได้มาต่อผ่านไปหลายปีเจ้าหน้าที่จึงคัดชื่อแม่ผมออกจาจทะเบียนบ้าน แต่แม่มีบัตรสีเขียวอยู่ ตอนนั้นผมก็ไม่รู้เรื่องอีก พอผมอายุ 10 ขวบกว่าๆก็ได้ไปอยู่มูลนิธิแห่งหนึ่ง จนถึงปัจจุบัน ผมก็เข้าใจว่าพ่อที่ผมอยู่ด้วยเป็นพ่อแท้ๆ แต่กลับไม่ใช่จากการไปตรวจ DNA มา พ่อปัจจุบันจึงกลายเป็นพ่อบุญธรรม พ่อใหม่ก็พยายามหลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่ได้ผล
  อยากทราบว่าผมพอจะมีทางไหนบ้างครับที่จะได้สัญชาติไทย ตอนนี้ผมมีบัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนครับ

  1. กรณีของแม่คุณถูกคัดชื่อจากทะเบียนบ้านเดิม โดยเคยมีบัตรเขียวมาแล้ว ส่วนใหญ่เมื่อเคยมีชื่อในทะเบียนบ้าน เมื่อสำรวจครั้งใหม่เจ้าหน้าที่พบว่าไม่ได้อยู่ตามที่อยู่ในทะเบียนบ้าน ชื่อแม่คุณจะไปอยู่ในทะเบียนกลาง หากจะต้องใช้ สถานภาพแม่ในฐานะผู้อาศัยในไทยอย่างถูกต้อง ก็ต้องให้แม่ไปคัดชื่อจากทะเบียนกลางไปอยู่ในทะเบียนบ้านปกติ(ถ้ามี) ส่วนการได้สัญชาติไทยของคุณนั้น ถ้าเกิดในไทย การพิสูจน์สถานภาพการเกิดของคุณและของคุณแม่ที่ได้ใบเขียว ต้องพิสูจน์ให้ได้ก่อน การเกิดถ้าเกิดในร.พ.จะมีใบเกิดช่วยยืนยันได้ แม้ไม่ได้แจ้งไว้ก็ตาม ถ้าไม่ได้เกิดในร.พ.ก็ต้องอาศัยคำรับรองจากหมอตำแย เพื่อนบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน ที่รับรู้การเกิดของคุณในเวลานั้น เพื่อยืนยันการเกิดในไทยของคุณ มันคือขั้นตอนหนึ่งที่ต้องทำเพื่อขอสัญชาติไทยได้ รายละเอียดและเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอสัญชาติไทยหรือการพิสูจน์สัญชาติไทยนั้นต้องขอข้อมูลจาก ฝ่ายปกครองประจำจังหวัดที่คุณเกิดหรือมีภูมิลำเนาได้ มูลนิธิของคุณน่าจะมีแหล่งข้อมูลที่ช่วยเหลือคุณได้สะดวกขึ้นนะ

  2. อีกข้อสังเกตหนึ่งคือ ตอนที่เริ่มต้นเรียนหนังสือในโรงเรียนไทยนั้น ชื่อคุณอยู่ในบัญชีนักเรียนไทยตามปกติหรือบัญชีพิเศษ ถ้าเป็นบัญชีปกติ ก็ใช้เป็นหลักฐานยืนยันได้ว่า คุณใช้สิทธิความเป็นคนไทยในการเรียนหนังสือในไทย มิใช่ฐานะคนต่างด้าว

 30. กรณีได้บัตรบุคคลซึ้งไม่มีสัญชาติไทยคะ เกิดที่ไทย มีใบเกิด อยู่แม่ฮองสอน ตอนที่ทำงานอยู่กรุงเทพ คะ ยื่นเรื่องไปหลายครั้งแล้ว แต่ก็ไม่มีความคืบหน้า จะปรึกษาที่ไหนได้คะ

  1. ขอแนะนำให้ ติดต่อไปที่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน หาวิธีติดต่อจากเว็บไซด์ของเขาก็ได้ กรณีของคุณน่าจะไม่ยาก แต่ไม่ง่ายเช่นกัน ถ้ามีใบเกิด แม่เป็นคนไทยที่แม่ฮ่องสอน พ่อเป็นคนต่างด้าว ขอเพียงมีใบเกิดยืนยันว่า เกิดในไทย หากแม่เป็นคนไทย ก็จะง่ายขึ้น ส่วนที่เรื่องช้าอาจมีหลายสาเหตุ คณะกรรมการฯมีแผนกรับเรื่องร้องเรียนแบบนี้และให้คำปรึกษาแก่ท่านได้ เพียงยื่่นเรื่องให้ถูกขั้นตอน น่าจะได้รับคำแนะนำที่เหมาะสมต่อไป ขอเป็นกำลังใจให้คุณด้วย

 31. สวัสดีค่ะ สอบถามหน่อยน่ะค่ะ คือ เป็นลูกครึ่งญี่ปุ่น-ไทย เกิดที่ไทย ถือพาสปอด2เล่ม ตอนนี้อายุ19 ปี ปีหน้าก้จะ20แล้ว คือ หนูเรียนอยู่คณะพยาบาล มรัฐแห่งหนึ่ง แต่หนูต้องเลือกสัญชาติญี่ปุ่นค่ะ คือมีคำถาม 1เลือกสัญชาติญี่ปุ่นต้องไปติดต่อที่ไหนค่ะ 2 ถ้าเลือกสัญชาติญี่ปุ่นแล้วหนูยังคงมีสิทธิเรียนเยู่ที่คณะอยู่ไหมค่ะ มันระบุว่า มีสัญชาติไทย 3 ถ้าไม่ได้ต้องทำอย่างไงค่ะ คือมีเคยหาข้อมูลว่า เลือกสัญชาติญี่ปุ่นหลังจากนั้นที่ญี่ปุ่นไม่ได้ห้ามว่าจะมีสัญชาตือื่นต่อคือไปขอสัญชาติไทยต่อได้ไหมค่ะ ถ้าไปขอสัญชาติต่อต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ ขอบคุณค่ะ

  1. ก่อนอื่นต้องเข้าใจหลักก.ม.ไทยเรื่องสัญชาติไทยว่า คนไทยต้องมีสัญชาติไทยเพียงสัญชาติเดียว ส่วนกรณีก.ม.ญี่ปุ่นอนุญาตให้มี 2 สัญชาติได้ ก็เป็นไปตามนั้น ส่วนคำถามเรื่องการเรียนพยาบาลของคุณนั้นก็ต้องรู้หลักก.ม.ด้วยว่า ก.ม.ไทยถือว่า อาชีพ พยาบาล เป็นอาชีพสงวนเฉพาะคนไทย จึงทำได้ แต่ไม่ได้ห้ามคนต่างชาติมาเรียน พยาบาล ในไทย สิ่งที่อาจเกิดขึ้นกรณีที่คุณใช้สัญชาติญี่ปุ่นคือ เรียนจบแล้วอาจไม่มีสิทธิ์สอบรับใบอนุญาตเป็น พยาบาล กรณีของคุณนั้นเป็นผู้มีสิทธิเลือกสัญชาติใด จะเป็นญี่ปุ่นหรือไทย ก็ทำได้ แต่สิทธิ์จะต่างกันไป ทั้งนี้ ก.ม.สัญชาติไทย กำหนดชัดว่า การถอนสัญชาติหรือการทำผิดก.ม.สัญชาติเรื่องมี 2 สัญชาตินั้น ต้องให้ศาลไทยตัดสินเท่านั้น หมายความว่า ตราบใดที่ไม่มีใครฟ้องว่าคุณทำผิดก.ม.สัญชาติไทยและไม่มีคำตัดสินจากศาลไทยว่าคุณผิด ก็ใช้สัญชาติไทยต่อไปได้ ดังที่เกิดขึ้นกับ อดีตนายกฯชายชื่อ อภิสิทธิ์ ก็เป็นบุคคล 2 สัญชาติคือ อังกฤษกับไทย รธน.กำหนดให้นายกฯต้องมีสัญชาติไทย ตอนนี้คดีของเขาอยูในศาล ยังไม่ตัดสิน ก็ถือว่าเขายังใช้สัญชาติไทยต่อไปได้ ท่านก็อาจใช้วิธีเดียวกับชายคนนั้นได้เช่นกัน
   คำถามของท่านคือ 1 ข้อมูลการเลือกสัญชาติญี่ปุ่น คุณควรไปถามจาก เจ้่าหน้าที่สถานทูตญี่ปุ่นซึ่งเชี่ยวชาญและแนะนำขั้นตอนได้ 2 เมื่อคุณถือพาสปอร์ตไทยอยู่ก็ใช้ต่อไป อยากรู้ขั้นตอนการเลือกสัญชาติไทยของผู้มีอายุครบ 20 ปี ก็เปิดเว็บของกรมการกงสุล ก.ต่างประเทศ ซึ่งดูแลเรื่อง พาสปอร์ตและสัญชาติไทยของผู้มีสิทธิ์เลือกสัญชาติเพื่อขอคำแนะนำจากเขาได้เปิดเว็บไซด์ก็ได้ ถ้ามีสัญชาติญี่ปุ่นอย่างเดียว อาจมีปัญหาในการสอบรับใบอนุญาตเป็นพยาบาลในไทยและสถาบันมักคัดกรอง นักศึกษาไทย ก่อน ต่างชาติก็อาจลำบากหน่อย ถ้าท่านมี สัญชาติไทย ด้วยก็ใช้สิทธิ์ในสัญชาติไทยไปก็ได้ 3 ตามก.ม.ไทย คุณต้องเลือกสัญชาติหนึ่งสัญชาติใดเท่านั้น ก.ม.บังคับให้คนมีได้สัญชาติเดียว ในทางปฏิบัติเลือกใช้ 2 สัญชาติได้จนกว่าจะถูกฟ้องคดีและศาลตัดสินคดีให้เลือกแค่ หนึ่งสัญชาติ ตอนนั้นค่อยมาคิดเลือกอีกครั้งก็ได้
   เท่าที่ทราบนั้นการเลือกสัญชาติของผู้ที่มีอายุครบ 20 ปี จะไม่มีอะไรยุ่งยากมาก เช่น ไปทำบัตรประชาชนเมื่อครบเวลาในบัตรเก่า ก็ถือโดยปริยายว่าคุณเลือกสัญชาติไทยแล้ว ก็ใช้บัตรประชาชนไปติดต่อราชการได้ทุกอย่างในฐานะคนมีสัญชาติไทยได้แล้ว เป็นต้น รายละเอียดทั้งหมดคงต้องถามจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องดังที่บอกไว้
   หวังว่า คำตอบนี้คงให้ทางเลือกประกอบการตัดสินใจแก่คุณได้นะ ขอบคุณที่สนใจบทความนี้และส่งคำถามไว้

 32. สวัสดีคะ ชื่อจอย ตอนนี้หนูจะอายุ18 เรียนอยู่ ม.5 หนูเกิดที่ประเทศไทย มีใบเกิดเลขประตัวบัตรประชาชนขึ้นต้นด้วย 7 5099…….. จ.เชียงใหม่ หนูถือบัตรสีชมพู เขียนว่าบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย(ผู้หลบหนีเข้าเมืองจากพม่า อยู่กับนายจ้าง)พ่อแม่หนูเป็นคนพม่าแต่มีพาสพอตและใบอนุญาติทำในประเทศไทย หนูไปทำบัตรสีชมพูนี้ตั้งแต่วันที่ 13 ม.ค.2555 หมดอายุวันที่ 12. ม.ค.2565 หนูมีสิทธที่จะได้บัตรประชาชนไหมคะ

  1. การจะได้สัญชาติไทยสำหรับผู้ที่เกิดในไทย แต่พ่อแม่เป็นคนต่างด้าว ถ้าเข้าเมืองถูกต้องตามก.ม. ก็ทำได้ โดยต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ กรณีของน้องเนื่องจากมีอายุไม่ถึง 20 ปี ก็ต้องถือตามสัญชาติของบิดามารดาก่อน เมื่ออายุครบ 20 ปี น้องก็มีสิทธิเลือกสัญชาติไทยด้วยตัวเองได้ ถ้ามีเอกสารครบถ้วน เช่น ใบเกิดยืนยันว่าเกิดในไทย เวลานั้นเขาจะเปลี่ยนบัตรให้ใหม่เหมือนคนสัญชาติไทยทั่วไป คงต้องรอเวลาเล็กน้อย น้องก็ใช้สิทธิเลือกสัญชาติไทยเอง ยื่นเอกสารในเวลานั้นก็ได้

  1. บัตรประจำตัวของคุณเพียงใช้สำหรับ บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย แต่มีสถานภาพการอยู่ในไทยอย่างถูกต้องตามก.ม.แล้ว เมื่อคุณเกิดในไทย มีใบเกิดชัดเจน พ่อแม่เข้าเมืองโดยถูกต้องตามก.ม. เมื่อคุณมีอายุครบ 20 ปี ก็มีสิทธิ์เลือกใช้สัญชาติ ไทย ตามถิ่นกำเนิด ได้ หรือจะเลือกสัญชาติตามพ่อแม่ก็ได้ ส่วนขั้นตอนการเลือกนั้น ขอให้สอบถามจาก กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศได้ กรณีเลือกใช้ตามพ่อแม่ ก็สอบถามจาก สถานทูตตามสัญชาติของพ่อแม่ได้ กรณีของท่านชัดเจน ถูกต้องตามก.ม. การได้สัญชาติจะไม่ยากนัก

 33. สวัสดีค่ะ”คือตอนนี้หนูไม่มีใบเกิดเพราะหนูเกิดกับหมอตำแยหนูอยากรู้ว่าหนูต้องทำยังไงบ้างค๊ะ หมอตำแยก็ยังไม่เสียชีวิต…ตอนนี้หลักฐานหนูครบแล้วเหลือแต่ใบเกิดค่ะหนูต้องพาหมอตำแยที่ทำคลอดหนูไปแจ้งเกิดที่ไหนค๊ะ”หนูลำบากมากค่ะเพราะหนูกำลังจะเข้ามหาลัยค่าแต่หนูยังไม่มีสัญชาติลำบากมากค่ะเครียดด้วย

  1. หนูต้องพาหมอตำแยไปแจ้งเกิดที่ไหนค๊ะหนูไม่มีใบเกิดค่ะ

   1. ถ้าจะแจ้งเกิดให้ถูกต้องตามก.ม. น้องต้องพาหมอตำแยและผู้ใหญ่ที่ยืนยันได้ว่าน้องเกิดในไทยจริง ไปที่อำเภอที่น้องเกิด ทำคำร้องขอใบเกิด ถ้าได้ผู้ใหญ่บ้านทำหนังสือยืนยันสถานที่เกิดว่าอยู่ในไทยจริง จะดีมาก เมื่อเจ้าหน้าที่รัฐซักถามจนแน่ใจว่า น้องเกิดในไทยจริง ก็จะได้ใบเกิด จากนั้นค่อยดูเรื่อง การขอมีบัตรประชาชนอีกทีหนึ่ง

  2. ผู้แจ้งใบเกิดได้ ต้องเป็นพ่อแม่ กรณีที่ท่านยังไม่มีอายุครบ 20 ปี หากครบแล้ว ก็ให้พ่อแม่ พาหมอตำแย ไปแจ้งใบเกิดที่ ที่ทำการอำเภอซึ่งท่านเกิดได้ การแจ้งช้า อาจโดนปรับเงินบ้าง เพราะต้องมีการสอบถามเวลาเกิด คนทำคลอด ต้องนำหลักฐานการเข้าเรียนโรงเรียนประถมหรือญาติหรือเพื่อนของครอบครัวที่รับรู้หรือยืนยันการเกิดให้ท่านไปด้วยอีกคน เผื่อเจ้าหน้าที่ต้องการคำยืนยันเพิ่มเติม หากมีคำรับรองของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในหมู่บ้านที่ท่านเกิด จะยิ่งดีด้วย พยานที่รับรู้การเกิดของท่านตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ยังมีชีวิตอยู่ เป็นเรื่องง่ายในการขอใบเกิดจากเจ้าหน้าที่รัฐ ขอให้ประสบความสำเร็จนะ

 34. สวัสดีค่ะ มีเรื่องปรึกษาค่ะ
  หนูมีพี่น้อง3คนหนูกับพี่คนที่สองได้สัญชาติไทยแล้วค่ะแต่พี่คนแรกยังถือบัตรสีชมพูอยู่เลยค่ะ
  พี่สาวคนแรกทะเบียนบ้านอยู่แม่ฮอนสอนค่ะส่วนหนูกับพี่สาวอยู่ทะเบียนบ้านจ.ตากในกรณีนี้หนูจะช่วยพี่สาวคนโตได้อย่างไรค่ะตรวดเลือดเพื่อพิสูตรว่าเป็นพี่น้องการได้ไหมค่ะรบกวนขอคำแนะนำด้วยน่ะค่ะ. ขอบคุณค่ะ
  Id line 2536plang

  1. เมื่อเป็นคนในครอบครัวเดียวกันและมีบางคนได้สัญชาติไทยแล้ว พี่สาวคนโตมีทะเบียนบ้านในแม่ฮ่องสอนและบัตรสีชมพู ก็ต้องไปสอบถามที่ อำเภอถึงขั้นตอนการขอสัญชาติไทยว่า ต้องการเอกสารหรือคำให้การยืนยันอะไรเพื่อให้พี่สาวได้สัญชาติไทยสมบูรณ์เพาะน้องๆได้ครบกันแล้ว จะได้ทราบปัญหาว่า อยู่ที่ไหน เพราะสัญชาติไทยที่คุณและพี่คนที่สองได้อาจได้เพราะ ถิ่นกำเนิดพิสูจน์ชัดว่า เกิดในไทย ก็ได้สัญชาติไทยแน่นอน แต่พี่สาวมีปัญหาตรงไหน ต้องถามเจ้าหน้าที่ก่อน จะได้แก้ไขให้ถูกทางได้ แม้จะเป็นพี่น้องตามสายเลือด แต่ก.ม.สัญชาติไทยจำกัดเขตไว้ว่า อะไรที่ได้สัญชาติไทย อะไรไม่ได้ เช่น คุณเกิดในไทยมีใบเกิดชัดเจน พ่อแม่เข้าเมืองถูกต้องหรืออยู่มาถูกต้องแล้ว ก็ได้สัญชาติไทยไม่ยากนัก แต่ต้องทราบปัญหาของพี่สาวก่อน เจ้าหน้าที่น่าจะแนะนำขั้นตอนได้ชัดเจนที่สุด ลองถามปัญหาก่อนแล้วค่อยคิดหาวิธีแก้ไข เป็นกำลังใจให้ครอบครัวของคุณ พี่น้องสองคนได้แล้ว อีกคนน่าจะมีปัญหาไม่มากนะ

 35. สวัสดีค่ะ มีเรื่องจะปรึกษาค่ะ อยากขอเป็นสัญชาติไทย ถือบัตรชุมชนพื้นที่สูง(ไม่ใช่ชาวเขา)หัว6ค่ะ ตอนนี้ อายุ 18 แล้วค่ะ เกิดที่โรงพยาบาลแม่สายมีแต่ใบรับรองการเกิด แต่เมื่อไม่นานมานี้จะไปทำเรื่องของมีใบเกิดเพื่อให้รับรองว่าเราเกิดที่ไทยจริงที่เทศบาล เพื่อจะทำการขอสัญชาติไทย จบ ม.3 มาสามปีแล้วไม่ได้เรียนต่อจึงหยุดไว้ก่อน แต่จะลงเรียน ม.4ใหม่ในปีหน้า อยากจะถามว่าใน3ปีก่อนจบ ม.6จะมีโอกาสได้สัญชาติไทยไหมเพราะถ้าเรียนต่อมหาลัยอาจจะมีปัญหา และถ้ามีผู้ใหญ่ที่รู้จักแล้วเป็นคนไทยถ้าให้เค้ามาเป็นพ่อบุญธรรม จะสามารถได้สัญชาติไทยรึเปล่า หรือว่าควรจะรอที่เราได้ยื่นเรื่องของสัญชาติ แต่รอแล้วรอเล้าเราก็ไม่รู้ว่าจะได้เมื่อไหร่ ขอคำตอบหน่อยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

  1. ก่อนอื่นต้องขอบคุณที่สนใจอ่านบทความและมีคำถาม ก็ขอตอบว่า คุณเกิดในไทย มีใบรับรองการเกิดในโรงพยาบาลของไทย เป็นเรื่องที่ดีและใช้ประกอบการยื่นขอมีสัญชาติไทยได้ง่ายขึ้น ควรรอทำตามขั้นตอนปกติ จะดีกว่า มีพ่อบุญธรรมที่เป็นคนไทย เพราะก.ม.สัญชาติให้คนไทยรับเด็กต่างชาติมาเป็นลูก ทำให้ลูกได้สัญชาติไทยได้ แต่ท่านเป็นคนไทยอีกประเภทหนึ่งซึ่งมีบัตรประจำตัวพิเศษ ขอให้ศึกษาระเบียบการยื่นเอกสารเพื่อขอสัญชาติไทยทำอย่างไร ก็เตรียมเอกสารไปยื่นให้ครบ ท่านเกิดในเมืองไทย มีใบเกิด จะได้รับการพิจารณาสัญชาติไทยง่ายกว่าอีกหลายคนที่ไม่มีเอกสารราชการพิสูจน์ จึงควรใจเย็นรอขั้นตอนนี้ก่อน ส่วนเวลาพิจารณานั้นไม่อาจบอกได้แน่ชัด อยู่ที่ราชการที่เกี่ยวข้องจะพิจารณา เรียนหนังสือต่อไป รอเอกสาร คอยตามเรื่องเป็นระยะ อย่าใจร้อน เมื่อคุณมีหนทางได้สัญชาติไทยด้วยตัวเอง ก็ควรใช้ช่องทางนี้ก่อน การพึ่งพาคนอื่นควรเป็นเรื่องหลังสุด

 36. สหวัดดีคับ ผมชื่อนัท เกิดในไทย แต่ไม่ได้แจ้งเกิดอะไรเลย
  เหมือนคนไม่มีตัว ผมควรทำยังไงคับ
  ขอบคุณล้วงหน้านะคับ

  1. ถ้าคุณเกิดในไทย ก็ต้องมีใบเกิดที่ได้จากร.พ.ที่รับรองการเกิดของคุณ หากเกิดโดย หมอตำแยในหมู่บ้าน ก็ต้องยุ่งขึ้นอีกนิด การได้สัญชาติไทยค่อนข้างยุ่ง ถ้าขาดเอกสารรับรองการเกิดในไทย การยื่นขอสัญชาติกรณีของคุณ ถ้าไม่มีใบรับรองการเกิดจากร.พ.ในไทยหรือชื่อในทะเบียนหมู่บ้าน ก็ต้องหาบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือในการรับรองว่าท่านเกิดในไทย เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หมอตำแย ครูใหญ่หรือครูที่รู้จักคุณและครอบครัวจนพอรู้ว่าคุณเกิดในไทยแน่ๆ(ที่คุณเรียนหนังสือตอนเด็ก) เพื่อนบ้านของครอบครัวตอนคุณเกิด เพื่อไปให้ปากคำประกอบเอกสารยื่นขอสัญชาติไทย ขั้นตอนรายละเอียดอยากให้รับคำแนะนำจาก เจ้าหน้าที่รัฐประจำจังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่หรือเกิดก็ได้ หรือ ขอความช่วยเหลือและคำแนะนำจาก องค์กรสิทธิมนุษยชนของไทย ก็ได้ ขอให้คุณโชคดีในการขอสัญชาติไทยได้เพราะจะทำให้ใช้ชีวิตในไทยได้ง่ายขึ้น

 37. สวัสดีครับ ผมชื่อแนท เกิดในไทย

  คุณพ่อคุณแม่เป็นคนจีนอ่ะครับ มีพาสปอร์ตจีน เข้าเมืองตามกฎหมาย ทั้งสองคนเป็นบุคคลประเภท 6 อ่ะครับ

  ผมก็ทำเอกสารต่างด้าวแล้ว เป็นบุคคลประเภท 8 อ่ะครับ มีทางไหนให้ผมได้สัญชาติไทยโดยเร็วที่สุดหรือป่าวครับ

  1. การขอสัญชาติไทยมีขั้นตอนและระยะเวลาประกอบด้วย เช่น ต้องอยู่ในไทยไม่น้อยกว่ากี่ปี พูด อ่านไทยได้ เข้าเมืองอย่างถูกต้อง การเร่งเวลาทำไม่ได้ คุณต้องอ่านเงื่อนไขและเงื่อนเวลาเกี่ยวกับการขอสัญชาติไทยให้ชัดเจน ถ้ารอ ก็ต้องรอ ถ้าเป็นคนต่างด้าวอย่างถูกต้องแล้วก็มีสิทธิ์อยู่ในไทยชัดเจน รายละเอียดการขอสัญชาติคงต้องไปหาอ่านว่าต้องใช้องค์ประกอบอะไร ถ้าเอกสารครบ เวลาครบ การได้สัญชาติไทยจะไม่ยากเลย

 38. สวัสดีค่ะขอสอบถามค่ะ
  น้อง 4ขวบถือสัญชาติ อเมริกัน พ่อ แม่ อเมริกา แม่ตาย พ่อจะให้เป็น หนู แม่เลี้ยงน้องที่เมืองไทย เราจะทำอย่าไรบ้างน้องจะอยู่เมืองไทย ตลอดไป ต้องขอวีซ่า หรือต้องใช้เอกสาร อะไรบ้าง

  1. เด็กเล็กจะได้สัญชาติตามพ่อแม่หรือถิ่นที่เกิดจนกว่าจะมีอายุครบ 20 ปี จึงใช้สิทธิ์เลือกสัญชาติของตนได้(ถ้ามีสิทธิเลือก เช่น พ่อแม่เป็นอเมริกัน แต่เกิดในไทย เด็กก็มีสิทธิเลือกเมื่ออายุครบ 20 ปีว่าจะถือสัญชาติอเมริกันหรือไทย ก็ได้ ส่วนการอาศัยอยู่ตอนนี้ไม่มีปัญหาเรื่องการอาศัยในไทย แต่อาจมีระเบียบต้องแจ้งหรือไม่ ต้องถามเจ้าหน้าที่แผนกที่พ่อแม่ของท่านต้องไปต่อวีซ่านั่นแหละ แต่สิ่งที่ต้องระวังคือ เมื่อเด็กถือสัญชาติอเมริกัน รัฐบาลจะมีค่าเลี้ยงเด็กให้ด้วย จึงต้องไปทำตามระเบียบแจ้งให้รัฐบาลทราบที่สถานทูตอเมริกาหรือไม่ อย่างไร ก็ควรไปตามหารายละเอียดด้วย ส่วนการอาศัยต่อไปในไทยก็อยากให้ไปถามรายละเอียดยืนยันอีกทีกับ แผนกที่พ่อแม่ของท่านต้องไปต่อวีซ่า เขาจะให้คำตอบละเอียดแก่ท่านได้ดีที่สุด

   1. แม่หนูเป็นคนลาว ไม่มีพาสปอต แต่อยู่กินกับพ่อมา 20 ปี แต่ตอนนี้พ่อ เสียชีวิตแล้ว
    แต่แม่ มี บัตรผู้ไม่มีสัญชาติไทย เลข 13 ตัว
    ขึ้นเป็นลูกจ้างของพ่อ กรณีนี้หนูจะทำอย่างไรให้แม่อยู่ไทยได้ตลอดค่ะ หนูไม่มีตังพาแม่ไปทำพาสปอต

   2. จากข้อมูลที่ให้มา คาดว่าคุณลลิตาน่าจะเกิดในเมืองไทย เท่ากับเกิดในประเทศไทย และถ้าใบเกิดมีชื่อคุณพ่อซึ่งเป็นคนไทย ก็เท่ากับพ่อได้รับรองว่าท่านเป็น ลูกของพ่อซึ่งเป็นคนไทย ท่านจึงมีสิทธิ์ถือสัญชาติไทยตามบิดาได้หรือจะถือตามถิ่นที่เกิดก็ได้ ส่วนแม่ของท่านมีเลขประจำตัว 13 หลักแล้ว อาจเป็น คนต่างด้าวที่อยู่ในไทยได้โดยชอบแล้ว เพียงแค่ไม่ได้สัญชาติไทย เพราะเลข 13 ตัวจะออกให้กับผู้ที่มีแหล่งที่อยู่ชัดเจน เมื่อท่านเป็นคนสัญชาติไทยแล้วย่อมสามารถพาแม่โดยสายเลือดอยู่ในไทยได้ ส่วนจะได้สัญชาติไทยตามลูกหรือไม่ เป็นอีกเรื่องต่างหาก ส่วนรายละเอียดและวิธีปฏิบัติว่าท่านควรทำอย่างไรให้แม่อยู่ไทยได้ตลอดขณะที่คุณก็มีสัญชาติไทยอยู่แล้วควรติดต่อสอบถามจาก ลองปรึกษาที่เว็บกรมการปกครอง ที่ http://www.bora.dopa.go.th/nationclinic/ เพื่อได้คำแนะนำจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงก่อน น่าจะช่วยประกอบการพิจารณาว่าควรทำอย่างไรต่อไปได้ อันนี้เป็นบอร์ดและเว็บของกรมการปกครองเกี่ยวกับเรื่อง สัญชาติไทย หวังว่าคงช่วยท่านได้

  2. แม่หนูเป็นคนลาว ไม่มีพาสปอต แต่อยู่กินกับพ่อมา 20 ปี แต่ตอนนี้พ่อ เสียชีวิตแล้ว
   แต่แม่ มี บัตรผู้ไม่มีสัญชาติไทย เลข 13 ตัว
   ขึ้นเป็นลูกจ้างของพ่อ กรณีนี้หนูจะทำอย่างไรให้แม่อยู่ไทยได้ตลอดค่ะ หนูไม่มีตังพาแม่ไปทำพาสปอต

 39. รบกวนคับถ้าพ่อแม่และเด็กเกิดในพม่าแต่มายู่ในไทยจนได้สันชาติไทยแล้วแต่ไม่มีใบเกิดต้องทำไงคับต้องไปยื่นขอที่ไหนคับรบกวนด้วยนะขอบคุณคับ

  1. เมื่อได้สัญชาติไทยตามก.ม.แล้ว แสดงว่ามีรายละเอียดที่ถูกต้องตามก.ม.ในฐานข้อมูลของกรมการปกครองแล้ว ไม่น่าห่วงนัก ส่วนเรื่องใบเกิดนั้น ปกติเมื่อเกิดที่พม่า ใบเกิดต้องออกโดย หน่วยงานรัฐของพม่าเท่านั้น หากต้องการจริง ต้องไปคัดสำเนาจากอำเภอที่พวกเขาเกิด แล้วนำเอกสารมาเก็บไว้ได้ คงต้องบินกลับไปพร้อมเอกสารที่บอกว่าพวกเขาเกิดที่พม่าหรือเคยเป็นคนพม่ามาก่อนแล้วขอคัดสำเนาจาก อำเภอหรือจังหวัดที่พวกเขาเกิด จะมีหลักฐานเหล่านั้นเก็บไว้ ไม่อาจเอาจาก ไทย ได้ พวกเขาโชคดีมากที่ได้สัญชาติไทยแล้ว ยังมีอีกหลายคนที่รอคอยโอกาสแบบนี้ ยินดีด้วย

 40. อยากทราบค่ะ ตอนนี้มีแต่พ่อค่ะเป็นสัญชาติไทย ส่วนแม่ไม่มีตั้งแต่เกิด แล้วเขาทิ้งให้พ่อตั้งแต่ยังแดงๆ ไม่มีเอกสารอะไรทั้งสิ้น พอตอน ป.1 พ่อฝากเข้าเรียน ครูก็ถามถึงเอกสาร คือไม่มีอะไรเลย ไปเทศบาลเขาก็ทำให้ไม่ได้เพราะไม่มีเอกสารใบเกิดหรือใบอะไรเลย เขาให้บัตรสีชมพูมาให้ค่ะ แต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้มากเลยกับการดำรงชีวิต คืออยากทราบว่า กรีณีแบบนี้ หาหนทางอย่างไงค่ะ เพื่อให้ได้สัญชาติไทย ทุกวันนี้รู้สึกแย่มากคะกับการสมัครงาน ไม่มีใครรับ ในเมื่อก็เรียนจบเหมือนคนอื่นเขา

  1. กรณีของท่านดูง่าย แต่ไม่ง่ายนักเมื่อขาด ใบเกิด เพราะบิดาเป็นคนสัญชาติไทย จึงมีปัญหาที่ต้องมีใบเกิดให้ได้ก่อน ขั้นตอนหรือคำแนะนำในการแก้ไขปัญหานี้ ขอแนะนำให้ท่าน สอบถามหรือขอคำปรึกษาละเอียดที่หน่วยงานของรัฐที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรง อาจได้คำแนะนำละเอียดยิ่งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหานี้ คือ http://www.nhrc.or.th/2012/wb/th/ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สายด่วนคือ 1377 ก็ใช้ถามได้ อีกหน่วยงานหนึ่งคือ http://www.bora.dopa.go.th/nationclinic/ ศูนย์ดำรงธรรม สายด่วน 1567 ร้องทุกข์ปัญหาของท่านเพื่อขอคำปรึกษาก็ได้ อีกหน่วยงานหนึ่งที่น่าจะใกล้มากๆคือ คณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรัฐ เช่น ม.เชียงใหม่หรือธรรมศาสตร์ หรือเนติบัณฑิตยสภา จะมีหน่วยงานให้คำปรึกษาก.ม. น่าจะได้คำตอบละเอียดขึ้น เรื่องสัญชาติไม่ง่าย แต่ของท่าน่น่าจะแก้ได้ง่ายขึ้นด้วยการมีใบเกิดที่พิสูจน์ว่า ท่านเกิดในไทย มีบิดาเป็นคนสัญชาติไทย ซึ่งการขอออกใบเกิดลักษณะนี้ ไม่มีเอกสารที่ระบุว่าเกิดที่โรงพยาบาลใดก็ยากขึ้น เพราะต้องยื่นคำร้องที่พื้นที่ซึ่งท่านเกิด แล้วนำพยานบุคคลไปพิสูจน์ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ว่า ท่านเกิดในเขตประเทศไทย ตรงไหน ถ้าผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันหรือนายอำเภอเป็นพยานยืนยันสถานที่เกิดของท่านได้ จะน่าเชื่อถือที่สุด การขอใบเกิดจะง่ายขึ้น เมื่อได้ใบเกิดที่ระบุสถานที่เกิดในไทยและบิดาเป็นคนสัญชาติไทย ก็จะขอสัญชาติไทยได้ง่าย

 41. สวัสดีค่ะ คือหนูเรียนอยู่ม.ห้า ที่ระยอง ไม่มีสัญชาติไทย ไม่มีทะเบียนบ้าน แต่มีบัตรสีชมพูและก็มีเอกสารเป็นผู้ติดตาม(เลขสิบสามหลักไม่เหมือนกันขึ้นต้นด้วย00) อยากทราบว่าสามารถเรียนต่อป.ตรีได้ไหมค่ะ แล้วหนูมีโอากาสได้สัญชาติไหมค่ะ ตอนนี้พ่อแม่มีพาสปอร์ตทั้งสองคนเลย

  1. ถ้าพ่อแม่เข้าไทยโดยชอบด้วยก.ม.มีพาสปรร์ตและอยู่อย่างถูกก.ม. ท่านอาจได้สัญชาติไทยโดยการพักอาศัยในไทยตามเวลาที่กำหนดโดยขอแปลงสัญชาติไทยเมื่อมีอายุครบ 20 ปีก็ได้ ส่วนการเรียนในมหาวิทยาลัยไทยไม่น่ามีปัญหาเพราะไทยเปิดกว้างเรื่องการเรียนป.ตรี http://www.bora.dopa.go.th/nationclinic/ หาความรู็เรื่องสัญชาติไทยที่เว็บกรมการปกครองนี้ได้

 42. สวัสดีค่ะหนูขอรบกวนถามหน่อยค่ะว่ามหาลัยเชียงใหม่รับนักศึกษาที่ไม่มีสัญชาติไทยไหมค่ะ คือหนูเป็นคนไทยใหญ่ไม่มีสัญชาติไทยตอนนี้จะเรียนจบม.6แล้วจึงอยากจะแอดมิทชั่นเข้าศึกษาต่อในมหาลัยเชียงใหม่ค่ะ

  1. การเรียนที่ม.เชียงใหม่สำหรับคนที่มิใช่สัญชาติไทย ขอให้ท่านติดต่อสอบถามโดยตรงไปที่มหาวิทยาลัยนี้ก่อนว่าต้องทำอย่างไร โดยปกติมหาวิทยาลัยไทยเปิดกว้างให้การศึกษากับทุกคนแล้ว อาจมีระเบียบบางอย่างที่ท่านอาจต้องทำเพิ่มเติมได้ คนไทยใหญ่จากพม่ายังเรียนในไทยได้ ถ้าท่านเป็นไทยใหญ่ซึ่งมีบัตรประจำตัวพิเศษของคนพื้นที่สูงน่าจะเรียนได้เช่นกัน ส่วนจะได้สัญชาติไทยทีหลังหรือไม่ เป็นอีกเรื่องหนึ่ง การเรียนที่ม.เชียงใหม่ ไม่น่าจะมีปัญหา ขอให้ได้สมดังหวังทุกประการด้วย

 43. สวัสดีค่ะรบกวนถามหน่อยค่ะ คื่อตอนนี้น้องหนูไม่มีเอกสารอะไรเลย ใบเกิดหาย และไม่เคยไปแจ้งเกิดเพราะตอนนั้นพ่อแม่ไม่มีบัตร ย้ายบ้านแล้วหายค่ะไม่ทราบว่าถ้าไปทำขอใบเกิดใหม่ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างค่ะเพราะตอนนี้แม่มีบัตรแล้วแต่เป็นบัตรเลข0. มันจะยุ่งยากไม่ค่ะ

  1. ขอบคุณที่ตามอ่านบทความและมีคำถาม ขอตอบดังนี้ ข้อมูลของท่าน ระหว่างใบเกิดหาย กับ ไม่เคยแจ้งเกิด แตกต่างกันมากและให้ผลทางก.ม.ไม่เหมือนกันด้วย ถ้าทำใบเกิดหาย ก็สามารถแจ้งความว่าใบเกิดหายแล้วนำใบแจ้งความไปขอคัดสำเนาใบเกิดที่ อำเภอ จังหวัดหรือสำนักงานเขตได้ ไม่ยุ่งยากนัก แต่ไม่เคยแจ้งเกิด จะยุ่งมากในการขอมีสัญชาติไทยในภายหลัง กรณีที่คุณแม่มีบัตรประชาชนก็ต้องดูว่าเป็นบัตรที่แสดงว่า มีสัญชาติไทยหรือไม่ ถ้าใช่ ก็ใช้สิทธิสัญชาติไทยตาม มารดา ได้ แม้ไม่มีใบเกิดก็จะมีขั้นตอนยุ่งบ้าง แต่เป็นการขอมีสัญชาติไทยตามมารดาได้ ส่วนรายละเอียด ขั้นตอน ขอให้ถามเจ้าหน้าที่ในจังหวัดของท่านเพื่อขอคำแนะนำได้

   1. ขอรบกวนด้วยนะค่ะ พ่อของหนูเขาเป็น คนอพยพจากจังหวัดเกาะกง ได้สัญชาติไทยแล้วได้บัตรไทยแล้ว เมื่อ พ.ศ 2529 เลข13หลักของพ่อเลข5นำหน้าค่ะ ขอแม่ก้อ คนอพยพจากจังหวัดเกาะกง ได้สัญชาติไทยแล้วได้บัตรไทยแล้ว เมื่อ2556 เลข13หลักของแม่ เลข8นำหน้าค่ะ ส่วนของหนูเลข13หลัก เลขนำ6หน้าค่ะ แต่โดนจำหน่ายออก ตอนนี้หนูอายุ21-22แล้วค่ะทางบันทึกเขียนว่า บุคคลนี้ถูกจำหน่ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านด้วย ท.ร.97 เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2552 เป็นบุคคลที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทย โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือในลักษณะชั่วคราว ของหนูสามารถทำได้ไหมค่ะ ถ้าทำได้จะได้ สัญชาติไทยหรือบัตรไทยไหมค่ะ ตัวหนูเอง ก้อไม่รู้ด้วยต้องทำยังไง ช่วยตอบหนูด้วยนะค่ะ คอบคุณค่ะ

   2. เมื่อเคยมีชื่อในทะเบียนบ้าน แล้วถูกถอนชื่อออกไป จะมีผลทางก.ม.ว่า ท่านไม่มีชื่อในทะเบียน แต่ชื่อท่านยังอยู่ใน ทะเบียนกลาง ของกรมการปกครองอยู่ สิ่งที่ท่านต้องทำคือ เมื่อพ่อแม่มีเลขบัตรประชาชนแล้ว ชนิดใด ถ้าเข้าเมืองถูกต้องตามก.ม. หากท่านเกิดในไทย ท่านจะมีสัญชาติไทยตามสถานที่เกิดได้ เมื่ออายุครบ 20 ปีก็มีสิทธิ์เลือกถือสัญชาติไทยก็ได้ กรณีนี้คงต้องพิสูจน์สัญชาติไทยของท่านก่อนแล้วจึงเอาชื่อออกจากทะเบียนกลางกลับไปที่ทะเบียนบ้านของท่าน คงต้องให้ท่านไปปรึกษากับ กองทะเบียนบ้านในจังหวัดของท่าน หรือกรมการปกครอง เพื่อขอคำปรึกษาแก้ไขให้ถูกต้องตามก.ม.ต่อไป

 44. ขอรบกวนด้วยนะค่ะ พ่อของหนูเขาเป็นคนอพยพ จังหวัดเกาะกงค่ะ เขาได้สัญชาติไทยแล้วเมื่อ พ.ศ 2529 ได้เป็นบัตรประชาชนแล้ว เลขนำหน้าเลข 5 ส่วนแม่ของหนู ก้อคนอพยพจากจังหวัดเกาะกง เหมือนพ่ออะค่ะ ได้สัญชาติไทยแล้ว เมื่อพ.ศ2556 เลขนำหน้าเลข 8 แม่ได้ทีหลังพ่อค่ะ แต่ของหนู เลขนำหน้า 6 แต่โดนจำหน่ายออก จะสามารถ ทำได้ไหมค่ะ แล้วจะได้สัญชาติไทยไหม พ่อกับแม่ก้อเป็นคนไทย หมดแล้ว ตอนนี้หนูอายุ22 แล้ว หนูขอรบกวนด้วยนะค่ะ ร้อนใจมาก ไม่รู้ว่าจะ ได้เป็นคนไทยได้ไหม คอบคุณค่ะ

  1. ถ้าพ่อแม่ได้สัญชาติไทยแล้ว กรณีลูกไม่ได้เกิดในไทย จะให้ลูกมีสัญชาติไทยไม่ยาก ถ้าลูกเกิดในไทยก็ได้ตามถิ่นกำเนิด เมื่ออายุครบ 20 ปี เด็กก็เลือกสัญชาติด้วยตัวเอง คิดว่าท่านน่าจะต้องไปแก้ข้อมูลเพื่อเลือกสัญชาติไทยตามสิทธิของคนที่อายุครบ 20 ปีได้แล้ว หรืออีกกรณีหนึ่ง ท่านจะได้สัญชาติไทยตามพ่อแม่แล้ว เพื่อเอาชื่อออกจากทะเบียนกลาง เหตุผลที่ชื่อถูกถอนออกจากทะเบียนบ้านไปไว้ในทะเบียนกลางคือ เจ้าหน้าที่ไม่พบท่านในทะเบียนบ้านนั้นจึงจำหน่ายชื่อไป ท่านก็ต้องไปยื่นคำร้องขอเอาชื่อออกจากทะเบียนกลางไปเข้าทะเบียนบ้านของท่าน พ่อแม่น่าจะได้สัญชาติไทยด้วยการแปลง ส่วนปัญหาของท่านคืออะไร เจ้าหน้าที่ด้านทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง น่าจะให้คำตอบละเอียดแก่ท่านดีที่สุด แล้วค่อยคิดแก้ไขเมื่อรู้ปัญหานะ

 45. สวัสดีครับ
  ผมเกิดในไทยครับตอนนี้อายุ 16 ปี9 เดือน แต่พ่อแม่เป็นคนจีนเข้ามาอย่างถูกกฎหมายครับ (พ่อต่อวีซ่าทำธุรกิจ) มีใบเกิดครับ ปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นม.5 ในกรุงเทพ บัตรประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข 7 ครับ มีทะเบียนบ้านครับ ตอนนี้อยากได้สัญชาติไทยครับ มีวิธีไหนบ้างที่จะขอสัญชาติไทยได้

  1. เมื่อพ่อแม่เข้าไทยอย่างถูกต้อง ท่านเกิดในไทย เมื่อมีอายุครบ 20 ปี จึงมีสิทธิเลือก สัญชาติไทย ด้วยตัวเองได้ ตอนนี้ต้องถือสัญชาติตามพ่อแม่ไปก่อน มันเป็นหลักก.ม.สัญชาติของไทย คงต้องใจเย็นรอหน่อย

   1. Iหนูขอสอบถามหน่อยคะ พ่อเป็นคนไทยสัญชาติไทยหนูก็คนไทยสัญชาติไทยแต่กำเนิดแต่แม่สัญชาติไทยใหญ่หนูอยากทราบว่าจะสามารถสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูได้มั้ยคะ คือตอนนี้หนูเรียนครูใกล้จบแล้วเหลืออีกแค่ปีเดียว เพราะหนูตั้งใจเรียนครูอยากรับราชการครูเหมือนคนอื่น สามารถสอบเหมือนคนอื่นได้มั้ยคะช่วยตอบคำถามหนูที ตอนนี้เครียดมากเลยคะ

   2. การสมัครเป็นข้าราชการครูนั้น ขอให้ท่านสอบถามโดยตรงกับ ผู้รับสมัครหรือเว็บไซด์หรืออ่านใบสมัครว่า การเป็นข้าราชการครูมีระเบียบอย่างไร เพราะแต่หน่วยงานของรัฐมีความเข้มงวดต่างกัน เช่น ทหาร ตำรวจ จะห้ามลูกที่มีพ่อแม่เป็นต่างด้าวมาก่อนสมัครอาชีพนี้หรือห้ามคนที่แปลงสัญชาติไทย แต่หลายหน่วยงานก็ไม่สนใจเรื่องพ่อแม่ แต่ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แทนที่จะนั่งเครียด ก็ควรไปถามที่วิทยาลัยครูที่ท่านสนใจทำงานหรือถามอาจารย์แนะแนวในคณะของท่านก็ได้ น่าจะมีคำตอบชัดเจนขึ้น ท่านและพ่อมีสัญชาติไทย ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะ ไทยยึดถือสัญชาติพ่อเป็นหลัก อีกทั้งท่านเป็นสัญชาติไทยโดยกำเนิด ด้วย ปัญหามีน้อยๆมากๆในการทำงานในไทย

 46. สวัสดีค่ะ หนูมีเรื่องจะถามพอดีตอนนี้หนูถือบัตร10ปีตอนนี้หนูอายุ20ปีหนูเกิดในประเทศไทยแต่เกิดเองไม่ได้แจ้งเกิดหนูสามารถขอสัญชาติไทยได้ไหมค่ะพ่อแม่เข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมายค่ะแล้วหนูสามารถขอสัญชาติไทยได้ไหมค่ะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างค่ะ

  1. ถ้าพ่อแม่เข้าเมืองถูกต้อง และเกิดในไทยแน่นอน การขอสัญชาติไทยเมื่ออายุครบ 20 ปี จะง่าย เมื่อไม่มีใบเกิด ก็ต้องมีหลักฐานยืนยันการเกิดในไทยให้ชัดเจนก่อน ส่วนเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอสัญชาติไทยนั้น ควรถามเจ้าหน้าที่ทะเบียนราษฎร์ในเขตหรือจังหวัดของท่านจะได้ข้อมูลครบถ้วนที่สุด ส่วนการพิสูจน์การเกิดในไทยเพื่อให้ได้ใบรับรองการเกิดนั้น ต้องใช้หลักฐาน พยานบุคคลที่น่าเชื่อถือ เช่น หมอตำแย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งอยู่ในพื้นที่ซึ่งท่านเกิด ญาติพี่น้องใกล้ชิดที่มีบ้านอยู่ใกล้ชิดกันพอจะทราบเรื่องการเกิดของท่าน ถ้าเกิดในร.พ.จะง่ายขึ้นเพราะจะมีใบรับรองการเกิดที่ร.พ.ให้ค้นหาได้ สรุปคือ ท่านควรถามเจ้าหน้าที่ทะเบียนราษฎร์หรือของจังหวัดเพื่อเตรียมหลักฐานในการยื่นขอสัญชาติไทย จะดีที่สุด

 47. ขอถามหน่อยครับ..พ่อเป็นคนไทย..แม่เป๊นคนลาว..ลูกเกิดมาแล้ว..ทำเรื่องทุกอย่างได้ สัญชาติไทยเรียบร้อย..ครับ..ตอนนี้แม่เด็กกลับ ส ป ป ลาว..ยังไม่กลับมาเลย…พ่อของเด็กจะทำหนังสือเดินทางให้เด็กต้องทำยังไง ครับ?

  1. พ่อและเด็กได้สัญชาติไทยแล้ว แต่ระเบียบการทำพาสปอร์ตของเด็กเล็ก ต้องมีพ่อแม่ไปร่วมทำด้วย การทำพาสปอร์ตหรือข้อสงสัยเรื่องสัญชาติไทยก็ไม่มี ควรโทร.สอบถามไปที่หน่วยทำพาสปอร์ตว่า แม่ไม่อยู่ไทย เหลือแค่พ่อ จะไปทำพาสปอร์ตจะต้องทำอย่างไร เจ้าหน้าที่จะให้คำตอบได้ดีที่สุด คิดว่าไม่น่ามีปัญหาเพราะก.ม.ไทยยึดถือสัญชาติของบิดาเป็นหลัก

 48. สวัสดีคะหนูชื่อนนคะ เป็นคนพม่า เลขบัตรขึ้นต้นด้วย 005022….. ตอนนี้หนูกำลังรอสอบครูในมหาลัยแห่งหนึ่งของเชียงใหม่ หนูอยากทราบว่าถ้าหนูเรีบนจบมาหนูจะมีสิทธิได้เป็นครูไหมคะ แล้วเลขบัตรแบบหนูมีสิทธิได้รับสัญชาติไทยไหมคะ หนูเกิดที่ประเทศไทยคะ หนูมีหนังสือรับรองการเกิด ปัจจุบันอายุ 18ปี พ่อแม่จริงๆเป็นคนพม่าเข้าประเทศถูกต้องตามกฎหมายคะ ตอนนี้หนูมีพ่อใหม่เป็นคนไทย หนูมีสิทธิได้สัญชาติไทยไหมคะ

  1. การได้สัญชาติไทยของคุณจะเป็นไปตามข้อเท็จจริงของตัวคุณเอง เมื่อคุณมีพ่อแม่ที่เข้าเมืองอย่างถูกต้องตามก.ม. เกิดในไทย มีเอกสารการเกิดในไทยชัดเจน อาศัยอยู่และเรียนในไทยมาตลอด เมื่ออายุครบ 20 ปี ท่านสามารถใช้สิทธิเลือกสัญชาติไทย โดยการยื่นเรื่องขอใช้สัญชาติไทยตามขั้นตอนปกติ เมื่อเรียนจบครูและขอสัญชาติไทยแล้ว การเป็นครูก็ไม่น่าจะมีปัญหากับท่านอีก ใจเย็นๆค่อยๆเรียนหนังสือให้จบเมื่ออายุครบ 20 ปี ก็ไปทำเรื่องขอสัญชาติไทยด้วยตัวเองได้

 49. ขอโทดนะคะ ตอนนี้หนูอายุ19ปีคะ หนูเกิดประเทศไทย
  พ่อแม่เป็นคนต่างด้าวตอนที่เกิดหนูพ่อกับแม่มีใบทร.38 ซึ่งตอนนี้ได้ถูกยกเลิกไปแล้วต่อมาปี2555พ่อกับแม่ได้ทำบัตร10ปีคะ ซึ่งหนูก็ได้บัตรนั้นด้วยที่หนูสงสัยคือหนูสามารถยื่นขอสัญชาติได้ไหมคะ

  1. โดยรายละเอียดเกี่ยวกับ ใบทร.38 ที่น้องได้มา จะขอสัญชาติไทยได้หรือไม่ อยากให้ถามไปที่ กรมการปกครอง ผ่าน คอลเซ้นเตอร์หรือระบบเว็บ ก็ได้ ส่วนที่อยู่ใกล้ท่าน คือ สำนักทะเบียนราษฎร์จังหวัดของท่าน จะได้คำตอบที่ละเอียดขึ้น

 50. สวัสดีคะ หนูเกิดประเทศไทยคะ พ่อแม่เป็นต่างด้าว ตอนเข้าประเทศไทยปี2536พ่อแม่หนูใช้ใบทร.38ในการทำงานคะ และต่อมาใบทร.38ได้ถูกยกเลิกใช้ ต่อมาปี2555พ่อแม่และหนูได้บัตร10ปี( บุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน ) และตอนนี้รูก่ออายุ19ปีแล้วคะ ที่อยากรู้คือหนูจะได้สัญชาติไทยไหมคะ

  1. ขณะที่ท่านเกิดในไทย พ่อแม่ของท่านเข้าไทยอย่างถูกต้อง โดยหลักแล้วท่านน่าจะมีสิทธิเลือกสัญชาติไทยเมื่ออายุ 20 ปีได้ เพราะถือว่าท่านเกิดในไทยอย่างถูกต้อง ส่วนรายละเอียดว่วาได้หรือไม่ ก็ควรสอบถามจาก กรมการปกครองในเขตพื้นที่ของท่านให้แน่ใจเพราะยังมีรายละเอียดปลีกย่อยในการได้สัญชาติไทยอีกมาก เจ้าหน้าที่รัฐจะชำนาญที่สุด ถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็น่าจะเป็นที่ ฝ่ายทะเบียนราษฎร์ เขาจะให้คำปรึกษาแก่ท่านดีที่สุด หวังว่าท่านจะได้สมหวัง

 51. สวัสดีครับ ผมมีเรื่องรบกวนถาม คือ ตอนนี้ผมถือบัตร ชุมชนบนพื้นที่สูง (ไม่ใช่ชาวเขา) ของอำเภอแม่ริม เลขขึ้นต้นด้วย 6 เกิดพม่า ในใบสำรวจ เข้าประเทศไทยตั้งแต่ปี 2536 ผมหมดสิทธิได้สัญชาติไทยแล้วใช่มั้ยครับ ซึ่งตอนนี้ทำใจไว้แล้วบ้างส่วนหนึ่ง ตอนนี้แค่หวัง ได้ “ใบสำคัญถิ่นที่อยู่” ก็พอ ก่อนหน้านี้ทางอำเภอได้ติดต่อให้ไปยื่นคำร้องขอ ไปทำไว้แล้ว แต่ผ่านมาเป็นเวลานานเรื่องก็เงียบหายไป ไปติดต่อที่อำเภออีกก็ไม่มีใครตอบได้ว่าควรจะต้องทำ อะไรยังไงบ้าง คือไม่มีคำตอบอะไรให้เราเลยอ่ะครับ แบบนี้ผมควรไปปรึกษาใคร ที่ไหน ยังไงบ้างครับ ผมอยากได้ “ใบสำคัญถิ่นที่อยู่” เพื่อที่จะได้มีสิทธิทำเอกสารเดินทางของคนต่างด้าว เพื่อเดินทางไปเรียนต่อที่ต่างประเทศได้
  ขอบคุณล่วงหน้าครับ

  1. สำหรับใบสำคัญถิ่นที่อยู่และคุณได้เลบบัตรชุมชนพื้นที่สูงแล้ว เมื่ออำเภอให้ไปยื่นคำร้องไว้ ก็แสดงว่าคุณมีสิทธิได้ใบนั้น ส่วนกระบวนการออกใบดังกล่าวอาจล่าช้าตามสไตล์ข้าราชการและความเข้มงวดของภาครัฐ เมื่อต้องการใบนี้ คงทำได้เพียงการติดต่อ สอบถามเป็นระยะ มันเป็นอำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐ ติดต่อสอบถามจากหน่วยงานที่ท่านยื่นเรื่องไว้ ถูกต้องแล้ว ส่วนการได้สัญชาติไทยหรือไม่กับคุณสมบัติของคุณ คงต้องสอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนราษฎร์หรือกรมการปกครองซึ่งมีหน้าที่โดยตรง จะได้คำตอบที่ตรงกับคุณที่สุด ขอเป็นกำลังใจให้คุณได้สมปรารถนาในเร็ววัน ขอให้ทำใจเย็นไว้ นี่ก็เป็นระบบราชการไทยๆที่ต้องอดทนรอ

 52. สวัสดีค่ะ
  หนูมีเรื่องอยากรบกวนถาม
  หนูถือบัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน(บัตรเลข0)
  หนูกำลังจะเรียนต่อปอตรี…จบมาแล้วหนูจะได้รับปริญญาเหมือนคนอื่นรึป่าวค่ะ
  แล้วหนูมีสิทธิที่จะขอสัญชาติได้รึป่าว
  หนูเกิดในไทย…ในทร38/ข ระบุไว้อย่างนั้น

  1. เรื่องสัญชาติไทยเป็นความละเอียดอ่อนและเข้มงวดสำหรับภาคราชการไทยมากๆ กรณีของคุณ ใบทะเบียนระบุชัดว่า เกิดในไทย เพียงแต่ไม่มีสถานะทางทะเบียน แต่ไม่ได้บอกว่าเป็นทะเบียนบ้านหรืออะไร ท่านน่าจะตรวจสอบว่า ชื่อของท่านไม่ได้อยู่ในทะเบียนบ้านเพราะชื่อไปอยู่ในทะเบียนกลางใช่หรือไม่ ถ้าใช่ ก็แค่ทำเรื่องขอย้ายชื่อออกจากทะเบียนกลางไปเข้าทะเบียนบ้านครอบครัวของคุณก่อน หากไม่ใช่เพราะเหตุอื่นที่ทำให้ยังไม่ได้สัญชาติไทย เมื่อท่านอายุ 20 ปีแล้วก็เลือกใช้ สัญชาติไทย เพราะท่านเกิดในไทย การได้สัญชาติโดยการเกิดทำง่ายกว่าเหตุอื่น ส่วนการเรียนป.ตรีต่อไปได้รับปริญญาหรือไม่ อยากให้สอบถามจาก สถาบันการศึกษาที่คุณเรียน จะได้รายละเอียดถูกต้องที่สุด

 53. สวัสดีค่ะ เรื่องที่หนูจะสอบถาม มันอาจจะทำให้สับสนเล็กน้อยนะค่ะ
  ดังนั้นหนูจะขอบอกรายละเอียดก่อนนะค่ะว่าตอนนี้หนูกำลังศึกษาอยู่ระดับ ป.ตรี และหนูก็ได้มาเจอกับปัญหาที่ว่าหนูได้ถือบัตรประจำตัวบุลลคที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน(ที่อยู่เป็นที่อยู่ของโรงเรียนสมัยมัธยม)ซึ่งทางอำเภอเป็นคนจัดทำให้ และถือเอกสารที่เรียกกันว่า ทร.38ซึ่งอำเภอนี้ล่ะเป็นคนจัดทำให้ ด้วยทร.38 นี้เป็นของบุลลคที่ติดตามแรงงานต่างด้าว หลักฐานทั้ง 2 นี้ มีเลข 13 หลักไม่เหมือนกัน มันทำให้หนูกลายเป็นบุลลคที่มี 2 หลักฐาน และหนูก็ได้ไปถามที่ อำเภอแล้วและทางนั้นเขาบอกให้ยึดอันที่ได้ทำขึ้นก่อน เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายระบุไว้ นั้นก็คือ ทร.38 โดยให้หนูยกเลิกบัตรประจำตัวบุลลคไม่มีสถานะทางทะเบียนเพราะถ้าหนูยกเลิกหนูจะไม่ได้ศึกษาต่อแล้ว เนื่องจาก ทร.38 ไม่สามารถที่จะเป็นหลักฐานในการเรียนได้อีก หนูควรจะยกเลิกไหมและดำเนินการขอสัญชาติเพราะการเกิด(หนูเกิดในไทย และอยากได้สัญชาติไทย) แต่หนูไม่เคยมีทะเบียนบ้าน(ชื่อหนูไม่เคยยู่ในทะเบียนบ้าน) แต่มีหลักฐานการเกิดที่ได้รับจากโรงพยาบาล(ไม่ใช่ใบเกิด)ขอรบกวนด้วยนะค่ะ เพราะปัญหานี้ไม่ใช่มีแค่หนูแต่ยังมีน้องๆๆที่รู้จักอีกหลายคนที่กำลังเจอ ถึงแม้ตอนนี้พวกแกยังเรียนประถม มัธยมอยู่ แต่ถ้ามันมีทางแก้ไขก็จะเป็นการต่อความฝันและอนาคตให้กับตัวหนูเองและน้องๆๆอีกหลายคน ฝากด้วยนะค่ะ หนูจะรอคำตอบ ขอบคุณค่ะ

  1. เอกสารทั้งสองอย่างน่าจะช่วยให้ท่านได้สัญชาติไทยง่ายขึ้น โดยเฉพาะใบยืนยันการเกิดในไทยจากโรงพยาบาลของไทย เอกสารราชการทั้งสองใบยืนยันว่าท่านอยู่ไทยอย่างถูกต้อง แนะนำให้ท่านใช้เอกสารทั้งสามอย่างนี้ ไปขอคำแนะนำการได้สัญาชติไทยจาก กรมการปกครอง ลองค้นหาทางเว็บกรมการปกครองก็ได้ เขาจะให้คำตอบแก่ท่านตรงที่สุด หรือปรึกษาศูนย์ดำรงธรรมของกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอคำแนะนำไปตามหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงก็ได้ ท่านจะได้คำแนะนำที่มีประโยชน์แก่ท่านได้ อย่าเพิ่งยกเลิกใบไหน ขอคำแนะนำจาก กรมการปกครองที่ดูแลเรื่อง สัญชาติไทย ก่อน

 54. สวัสดีค่ะ หนูมีเรื่องอยากรบกวนสอบถามนิดหน่อยค่ะ
  หนูเกิดที่ไทย (เลข13หลักขึ้นต้นด้วย7) มีทะเบียนบ้านและใบสูติบัตร
  คุณพ่อคุณแม่เป็นคนไต้หวันแต่มาอยู่ที่ไทยอย่างถูกกม.และอาศัยเป็นเวลานานเลย20ปีแล้ว แต่ยังไม่ได้บัตรประจำตัวปชชเช่นกัน ตอนนี้หนูถือพาสปอร์ตไต้หวัน ไม่ทราบว่าอายุ20ปีขึ้นไปจะสามารถยื่นขอสัญชาติไทยได้มั้ยคะ

  1. ถ้าคุณพ่อคุณแม่เข้าเมืองโดยถูกต้องตามก.ม.และคุณเกิดในไทย มีเอกสารพร้อมแบบนี้ เมื่ออายุครบ 20 ปี ก็มีสิทธิเลือกขอสัญชาติโดยการเกิดได้ง่ายขึ้น ไม่จำเป็นที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องมีบัตรปชช.ด้วย มันเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่จะเลือกสัญชาติได้เมื่ออายุครบ 20 ปี ขอให้ประสบความสำเร็จดังที่ต้องการทุกประการ

 55. สวัสดีค่ะดิฉันถือบัตรบุคคลบนพื้นที่สูงค่ะเลข(6)
  มีใบรับรองสถานที่เกิดตอนนี้อายุ23ปีแล้วแต่งงานกับคนไทยมีบุตรสองคนอยากทราบว่าจะขอสัญชาติไทยแบบไหนดี?? ดิฉันเคยขอสัญชาติไทย7ทวิไว้แล้วแต่ผ่านมา3ปีกว่าแล้วยังไม่มีอะไรคืบหน้าควรทำอย่างไรดี(พ่อแม่เข้ามาประเทศไทยตั้งแต่ปี2529)ส่วนดิฉันเกิดปี2536ควรตามเรื่องที่ไหนหรือขอสัญชาติไหมดี???

  1. เมื่อมีการยื่นเรื่องขอสัญชาติไทยไว้แล้ว ก็ควรติดตามเรื่องเดิมต่อไป ยื่นเรื่องที่ไหน ก็ตามเรื่องที่หน่วยงานนั้น จะได้เรื่องที่สุด ส่วนจะได้รับการพิจารณาหรือไม่ อย่างไร แม้เวลาจะผ่านไปแค่ไหน เรื่องก็ยังอยู่ในขั้นตอนพิจารณา ยังไม่จำเป็นต้องทำอีกเรื่องเข้าไปซ้อนกัน การได้สัญชาติไทยจากการแต่งงาน ควรเป็นทางเลือกที่สอง หากทางแรกล้มเหลว โดยทั่วไปหน่วยงานพิจารณาให้สัญชาติไทยจะทำงานช้าเพราะสารพัดจะตรวจสอบ เข้มงวดพิเศษ ตามนโยบายของรัฐบาลนั่นแหละ คุณต้องอดทนเมื่อแน่ใจว่ามีคุณสมบัติชัดเจนในการได้สัญชาติไทย ก็ยังมีความหวังจะได้แน่นอนกว่าอีกหลายคนที่ซับซ้อนกว่าคุณมาก

   1. สวัสดีค่ะหนูขอรบกวนปรึกษาเรื่องการทำบัตรประชาชนค่ะพ่อแม่จริงๆหนูเป็นต่างดาวแต่ทิ้งหนูไปตั้งแต่หนู3-4ขวบแล้วมีแม่และครอบครัวเป้นคนไทยเลิ้ยงหนูไว้ตั้งแต่นั้นจนถึงตอนนี้หนูอายุ22ปีแร้วหนูไม่มีเอกสารไดๆทึ่จะยื่นยันตัวตนหนูได้มีแต่พยานบุคคลแล้วหนูเรียนจบแค่ป.6พอจะมีทางไหนบ้างไหมค่ะที่หนูจะได้บัตรประชาชนไหมค่ะแล้ววันนี้หนูกับแม่ลองไปที่เทศบาลมาลองไปคุยกับเค้าเล่าทุกอย่างไห้เค้าฟังแร้วเค้าตอบหนูมาว่าหนูไม่มีสิทธได้บัตรประชาชนค่ะแร้วเค้าจะทำบัตรบุคคลที่ไม่มีสถานนะทางทะเบียนไห้หนูไม่รู้ว่าบัตรนี้ทำอะไรได้บ้างแร้วท่าหนูทำบัตรนี้แร้วหนูจะทำบัตรประชาชนได้ไหมเพราะหนูอยากได้บัตรประชาชนค่ะเพราะท่าทำบัตรอย่างอื่นที่ไม่ไช่บัตรประชาชนแร้วเกิดมีอะไรผิดพลาดมาแร้วตัวหนูไม่รู้จะส่งไปอยู่ที่ไหนรึเปล่าเพราะหนูมีแค่แม่กับครอบครัวนี้

   2. ก่อนอื่นคุณต้องเข้าใจด้วยว่า หลักการได้สัญชาติไทยมาจากต้นกำเนิดจาก สัญชาติของพ่อแม่ หรือ ถิ่นกำเนิดของคุณ(เกิดในไทย) หรือเข้าเมืองโดยชอบด้วยก.ม.แล้วมีบัตรคนต่างด้าว สำหรับกรณีของคุณจะได้สัญชาติไทยหรือไม่ คงต้องดูว่าเกิดในไทยหรือไม่ ถ้าใช่ ก็ต้องมีหลักฐานการเกิดหรือพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือยืนยันว่า คุณเกิดในไทย(แม้พ่อแม่ไม่ใช่คนไทย คุณก็เลือกสัญชาติไทยได้) ส่วนคำแนะนำจากเทศบาลว่าให้บัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน แต่อาศัยในไทย ก็เป็นแนวคิดที่ดีว่า คุณจะมีทะเบียนบุคคลยืนยันว่าอยู่ในไทยมานานเท่าไร มีหลักแหล่งชีวิตในไทย เพื่อความแน่นอนอยากแนะนำให้ปรึกษากับผู้รับผิดชอบโดยตรงเรื่องสัญชาติ ที่เว็บ http://www.bora.dopa.go.th/nationclinic/ กรมการปกครองเปิดศูนย์นี้ขึ้นเพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้มีปัญหานี้ จะมีเบอร์โทร.ที่ส่วนบนสุดของหน้าเว็บ หรือ จะผ่าน ศูนย์ดำรงธรรม กรมการปกครองโทร. 1567 เพราะหน่วยงานนี้จะมีข้อมูลเรื่องสัญชาติและระเบียบราชการมากที่สุดเพราะรับผิดชอบโดยตรง อาจให้คำแนะนำที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่คุณได้ ขอให้ได้สมดังใจในไม่ช้า

 56. สวัสดีค่ะหนูขอรบกวนถามเรื่องการขอสัญชาติในกรณีขอหนูเป็นลูกของคนต่างดาวแต่เค้าทิ้งหนูไปตั้งแต่3-4ขวบแร้วมีแม่และครอบครัวคนปัจจุบันเลี้ยงหนูมาตั้งแต่นั้นจนถึงตอนนี้หนูอายุ22ปีเรยซึ่งหนูไม่มีเอกสารอะไรติดตัวเรยแร้วหนูอยากมีบัตรประชาชนแร้วมีสิทธิ์ที่จะได้ไหมแร้วต้องไปติดต่อที่ไหนค่ะ

 57. สวัสดีค่ะหนูขอรบกวนปรึกษาเรื่องการทำบัตรประชาชนค่ะพ่อแม่จริงๆหนูเป็นต่างดาวแต่ทิ้งหนูไปตั้งแต่หนู3-4ขวบแล้วมีแม่และครอบครัวเป้นคนไทยเลิ้ยงหนูไว้ตั้งแต่นั้นจนถึงตอนนี้หนูอายุ22ปีแร้วหนูไม่มีเอกสารไดๆทึ่จะยื่นยันตัวตนหนูได้มีแต่พยานบุคคลแล้วหนูเรียนจบแค่ป.6พอจะมีทางไหนบ้างไหมค่ะที่หนูจะได้บัตรประชาชนไหมค่ะแล้ววันนี้หนูกับแม่ลองไปที่เทศบาลมาลองไปคุยกับเค้าเล่าทุกอย่างไห้เค้าฟังแร้วเค้าตอบหนูมาว่าหนูไม่มีสิทธได้บัตรประชาชนค่ะแร้วเค้าจะทำบัตรบุคคลที่ไม่มีสถานนะทางทะเบียนไห้หนูไม่รู้ว่าบัตรนี้ทำอะไรได้บ้างแร้วท่าหนูทำบัตรนี้แร้วหนูจะทำบัตรประชาชนได้ไหมเพราะหนูอยากได้บัตรประชาชนค่ะเพราะท่าทำบัตรอย่างอื่นที่ไม่ไช่บัตรประชาชนแร้วเกิดมีอะไรผิดพลาดมาแร้วตัวหนูไม่รู้จะส่งไปอยู่ที่ไหนรึเปล่าเพราะหนูมีแค่แม่กับครอบครัวนี้

  1. https://www.gotoknow.org/posts/314147 นี่คือ สิทธิที่ ผู้มีบัตรบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ซึ่งตอบได้ละเอียด เข้าใจง่ายมาก http://www.lawaid.ago.go.th/ ส่วนนี่้เป็นเว็บที่ สามารถปรึกษา ขอคำแนะนำ จาก ฝ่ายช่วยเหลือทางก.ม.แก่ปชช. ซึ่งท่านนำปัญหาไปถามเขาเพื่อขอคำแนะนำที่ละเอียดขึ้นได้จาก สำนักอัยการสูงสุดซึ่งน่าจะมีข้อมูลละเอียดพอจะแนะนำท่านได้ ปรึกษาทางบอร์ดหรือ Chat กับ อัยการ ก็ได้ แล้วแต่สะดวก http://www.tulawcenter.org/?q=law-clinic ส่วนนี่ก็เป็น ศูนย์บริการด้านก.ม.ของ ม.ธรรมศาสตร์ ซึ่งก็จะให้คำตอบเกี่ยวกับสัญชาติได้มากเพราะมีอาจารย์ชำนาญเรื่องนี้อยู่มาก ท่านน่าจะได้รับคำตอบและคลายข้อสงสัยอย่างละเอียดได้จากหน่วยงานเหล่านั้น ข้อมูลที่ได้รับมา น่าจะช่วยให้ท่านเลือกว่า วิธีใดเหมาะสมกับท่านที่สุด ขอเป็นกำลังใจให้ผ่านพ้นเรื่องนี้ไปได้อย่างดีที่สุด

 58. ตอนนี้หนูกำลังรอสัญชาติอยู่ ถือบัตรสีชมพูค่ะ หนูสามารถทำ passport ไปต่างประเทศได้ไหมค่ะ ขอบคุณค่ะ

  1. เมื่อยังไม่มีสัญชาติไทย คาดว่าคงไม่ได้พาสปอร์ตไทย เพราะพาสปอร์ตไทยจะออกให้เฉพาะ คนมีสัญชาติไทย เท่านั้น

 59. สวัสดีค่ะ หนูอยากทราบว่า ถ้าถือบัตรสีชมพูที่กำลังรอสัญชาติอยู่ สามารถทำ passport ออกไปต่างประเทศได้ไหมค่ะ ขอบคุณค่ะ

  1. เมื่อยังไม่มีสัญชาติที่แน่ชัด ไม่คิดว่าจะทำพาสปอร์ตไทยได้ ขอให้สอบถามจาก เว็บกรมการกงสุล จะให้คำตอบที่ถูกต้องแก่คุณได้

 60. สวัสดีค่ะ หนูอยากทราบว่า พี่สาว พ่อ แม่ ได้บัตรไทยหมดแล้ว แต่ต่ายกับน้องสาวยังไม่ได้ ต่ายอายุ20ปีแล้วค่ะ. ต่ายต้องยื่นเอกสารอะไรเพิ่มบ้างหรือต้องรออย่างเดียว ตอนนี้ต่ายกับน้องถือบัตรสีชมพูรอสัญชาติอยู่ค่ะ แล้วบัตรที่ถือสามารถทำ passport ไปต่างประเทศได้ไหมค่ะ ขอบคุณค่ะ

  1. เมื่อสมาชิกในครอบครัวส่วนใหญ่ได้สัญชาติไทยแล้ว คุณและน้องสาวก็ยื่นเรื่องขอสัญชาติไทยได้ไม่ยาก ยิ่งมีอายุ 20 ปีแล้ว ย่อมได้สิทธิเลือกสัญชาติด้วยตัวเองได้ ขอให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดจาก จังหวัดหรือกรมการปกครอง โดยดูข้อมูลทางเว็บก็ได้ หรือติดต่อโดยตรงกับหน่วยงานที่มีอำนาจพิจารณาเรื่องสัญชาติไทยตามที่พ่อแม่เคยทำไว้ก็ได้ ส่วนการได้บัตรสีชมพูแล้วจะทำพาสปอร์ตได้หรือไม่ ก็ควรถามจาก เว็บกรมการกงสุล ก็ได้ จะได้คำตอบที่ถูกต้องที่สุด ขอให้ได้สัญชาติไทยไวๆ เป็นกำลังใจให้เสมอ

 61. อยากถามว่ามีเพื่อนคนหนึ่งเป็นชาวไทยใหญ่พ่อแม่เขามีใบสีขาวเขียว พ่อแม่เขาอยู่นานล่ะเขาเกิดมาเเต่ไม่ได้เเจ้งเกิด เเละเสียชีวิตลง เขาอยู่กับยาย เขาไม่มีทะเบียนบ้าน เเต่เขาได้เรียนอยู่ค่ะมีใบรับรองการเรียนอยู่ เขาจะต้องเริ่มยังไงค่ะถึงจะได้สัญชาติไทยค่ะ

  1. การได้สัญชาติไทยนั้น ต้องพิสูจน์การเกิดให้ชัดเจนว่า เกิดในไทยจริง หรือ มีพ่อแม่คนหนึ่งคนใดเป็นไทย แล้วก็เลือกได้ว่าจะได้สัญชาติไทยแบบไหน ตามคำถามของท่าน คงต้องนำเรื่องไปปรึกษากับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่หรือจังหวัดของท่านเพื่อขอคำแนะนำโดยละเอียด เพราะอาจต้องมีขั้นตอนพิสูจน์การเกิดในไทยก่อนโดยให้ผู้ใหญ่ในหมู่บ้านหรือญาติพี่น้องหรือเจ้าหน้าที่รัฐ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน รับรองการเกิดให้เพื่อนว่าเกิดในไทยก่อน จากนั้นจึงดำเนินเรื่องยื่นเอกสารขอสัญชาติไทยโดยการเกิดหรือโดยถือตามพ่อหรือแม่ที่เป็นคนไทย จึงรายละเอียดปลีกย่อยอีกมาก ขอให้ปรึกษากับเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรง จะดีที่สุด อีกทางหนึ่งในการขอคำปรึกษาคือ การเข้าไปปรึกษากับฝ่ายที่ปรึกษากฎหมายด้านสัญชาติของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก็ได้ อีกทางก็สำนักงานสิทธิมนุษยชน ซึ่งหาข้อมูลทางเว็บก็ได้ หวังว่าคำชี้แนะนี้จะช่วยท่านและเพื่อนได้บ้าง การได้สัญชาติไทยไม่ง่าย มีขั้นตอนมากและต้องพิสูจน์ตนเยอะจริงๆ ปัญหานี้จึงคาเรื่องจำนวนมาก เป็นกำลังใจให้เพื่อนท่านประสบสมหวังในไม่ช้าด้วย

 62. หนูเกิดในไทยค่ะหนูถือบัตรสีชมพู หัว7 (ลูกต่างด้าวที่เกิดในไทย) หนูมีเอกสารครบทุกอย่าง ใบเกิด บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน วุฒิม.6 กำลังจบม.6 ดรอปมหาลัยไว้ อายุ19 ปีนี้ พ่อเเม่เปนต่างด้าวถือบัตรหัว0 สามารถขอสัญชาติได้ไหมต้องดำเนินการอย่างไรบ้างค่ะ เรียนมหาลัยกลัวมีปัญหา
  ระหว่างดรอปนี้หนูสามารถทำงานอะไรได้บ้างค่ะ

  1. กรมการปกครอง มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการให้สัญชาติไทย ลูกต่างด้าวที่เกิดในไทย มีเอกสารครบอย่างท่าน น่าจะไม่มีปัญหาในการเลือกสัญชาติไทยเมื่ออายุครบ 20 ปี มันเป็นสิทธิของคนที่เกิดในไทย แม้จะมีพ่อแม่ต่างชาติก็ได้สิทธิเลือกได้ แต่กฎโดยละเอียด ขอให้ท่านไปติดต่อสอบถามจาก ฝ่ายทะเบียนหรือฝ่ายปกครองประจำจังหวัดของท่าน น่าจะได้คำตอบและรู้ขั้นตอนที่ควรทำต่อไปด้วย

 63. สวัสดีครับผมชื่อ วิชัย ครับ ผมมีใบเกิดแล้วก็ถือบัตรสีชมพูแต่เป็นประเภทอพยบเนปาลผมเรียนจนถึงทุดวันนี้จนปวส.2แล้วสาขาช่่งยนต์แต่ในอานาคตผมอาจจะไม่ได้ฃานดีๆเนื่องจากผมยังไม่มีบัตรประชาชนสาเหตุเพราะผมไม่มีหลักใดยๆของพ่อแม่ผมเลยครับพ่อแม่ผมเสียไปแล้วครับผมอยู่กับป้าผมป้าผมก็ทำเอกสารหายไปหมดเลย..ผมเคยไปทำการขอสันชานิแล้วทางอำเภอก็บอกว่าเรียนไปก่อนจนถึงอายุ20จากนั้นก็ทำการชอสันชาติด้วยตนเองได้…แต่พอผมถึงอายุ20ไปดำเนินเรื่องสัดท้ายก็หาหลักฐานพ่อแม่อีกจนมำอะไรไม่ได้เลยครับ…กรณีไม่มีหลักฐานพ่อแม่จะต้องทำยังไงหนอครับช่วยผมด้วยครับ…เรียนจวนจะจบแล้วอานาคตผมหมองมัวไปหมดทำอะไรก็ยากเสียโอกาสในหลายๆเรื่องเลยครับ…

 64. สวัสดีครับผมชื่อ วิชัย ครับ ผมมีใบเกิดแล้วก็ถือบัตรสีชมพูแต่เป็นประเภทอพยบเนปาลผมเรียนจนถึงทุดวันนี้จนปวส.2แล้วสาขาช่่งยนต์แต่ในอานาคตผมอาจจะไม่ได้ฃานดีๆเนื่องจากผมยังไม่มีบัตรประชาชนสาเหตุเพราะผมไม่มีหลักใดยๆของพ่อแม่ผมเลยครับพ่อแม่ผมเสียไปแล้วครับผมอยู่กับป้าผมป้าผมก็ทำเอกสารหายไปหมดเลย..ผมเคยไปทำการขอสันชาติแล้วทางอำเภอก็บอกว่าเรียนไปก่อนจนถึงอายุ20จากนั้นก็ทำการชอสันชาติด้วยตนเองได้…แต่พอผมถึงอายุ20ไปดำเนินเรื่องสุดท้ายก็หาหลักฐานพ่อแม่อีกจนทำอะไรไม่ได้เลยครับ…กรณีไม่มีหลักฐานพ่อแม่จะต้องทำยังไงหนอครับช่วยผมด้วยครับ…เรียนจวนจะจบแล้วอานาคตผมหมองมัวไปหมดทำอะไรก็ยากเสียโอกาสในหลายๆเรื่องเลยครับ…

  1. ถ้าคุณมีใบเกิดยืนยันว่าเกิดในไทยขณะได้สิทธิผู้อพยพ เมื่ออายุ 20 ปี ก็มีสิทธิ์ยื่นขอสัญชาติไทยได้เอง ส่วนหลักฐานพ่อแม่ที่หายไป ก็อาจไปขอหนังสือรับรองสัญชาติหรือความมีอยู่ของพ่อแม่จากสถานทูตเนปาลก็ได้ ต้องดูว่าหลักฐานพ่อแม่ที่รัฐต้องการคือเอกสารอะไร ก็ไปตามที่ต้นทาง กรณีคุณมีเอกสารค่อนข้างครบ ชัดเจนว่าพ่อแม่เข้าเมืองถูกต้อง แม้จะเป็นฐานะผู้อพยพก็ไม่เป็นไร ส่วนหลักฐานพ่อแม่ที่รัฐต้องการคืออะไร ก็ไปตามที่ต้นทาง เช่นต้องการหลักฐานยืนยันความมีตัวตนของพ่อแม่ สัญชาติพ่อแม่ ก็ไปขอหนังสือรับรองจากสถานทูตเนปาลซึ่งเป็นสัญชาติพ่อแม่ก็ได้ คุณควรถาม หลักฐานการยื่นขอสัญชาติไทยว่าต้องใช้อะไร แล้วไปตามทีละใบให้ครบ เป็นกำลังใจให้คุณได้สัญชาติไทยไวๆ

 65. ตอนที่ไปลงทะเบียนใบครอบครัว แต่พ่อแม่แจ้งว่าเกิด ในพม่า จะมีสิทธิ์ได้สัญชาติไหนครับ

  1. หากไม่ได้เกิดในไทย และมีบัตรประจำตัวสีชมพูแล้ว แสดงว่ามีการรับรองการอยู่อาศัยในไทยได้ การได้สัญชาติไทยก็ต้องเข้าระเบียบ ก.ม.สัญชาติไทย ปกติ รายละเอียด ระเบียบราชการ ต้องใช้เอกสารอะไรประกอบการยื่นขอสัญชาติไทย ขอให้ไปติดต่อ อำเภอ ในภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านของท่าน จะได้ข้อมูลละเอียดขึ้นว่าต้องทำอย่างไร ขาดเอกสารอะไร จากนั้นก็ตามหาเอกสารให้ครบ คนมีบัตรชมพูแล้วน่าจะมีปัญหาน้อยกว่าอีกหลายคน ขอให้ได้สมปรารถนาในเร็ววันนี้

 66. สวัสดีค่ะ รบกวนปรึกษาด้วยค่ะ สามีเป็นคนพม่าค่ะ ตอนนี้มี work permit และเอกสารทุกอย่างถูกต้อง อยู่ในประเทศไทยมา 20 ปีแล้วค่ะ ดิฉันเป็นคนไทย มีลูก อายุ 8 ขวบถือสัญชาติไทย แต่ต้องการให้สามีอยู่เมืองไทยได้นานๆ โดยไม่่ต้องเดินเรื่องขอวีซ่าต่อวีซ่าบ่อยๆ ต้องดำเนินการอย่่างไรบ้างคะ

  1. ถ้าอยู่ไทยมานานมากเพียงนี้ และไม่อยากต่อวีซ่าบ่อยๆ ก็ต้องแปลงสัญชาติเป็น ไทย เพราะก.ม.ไทยกำหนดให้คนไทยอยู่ในไทยโดยไม่ต้องขออนุญาต ยกเว้น ผู้มิใช่มีสัญชาติไทย ก็ต้องทำตามก.ม.ที่เกี่ยวข้องตามหลักความมั่นคง ก็ต้องเลือกว่าจะต่อวีซ่าและใช้ประโยชน์จากสัญชาติพม่าทำอะไรได้แค่ไหน หากเทียบกับการขอแปลงสัญชาติไทยโดยการแต่งงานกับสาวไทยให้ถูกต้อง คือ จดทะเบียนสมรส แล้วไปขอสัญชาติไทยก็ได้ หรือจะขอโดยไม่ใช้เหตุสมรสกับสาวไทย ก็ต้องใช้คุณสมบัติของเขาไปร้องขอสัญชาติไทยก็ได้เช่นกัน

 67. สวัสดีค่ะ หนูไปทำพาสปอร์ตมาแล้วจากพนมเปญ แล้วพาสปอร์ตได้แล้วแต่ยังไม่ได้วีซ่า ผ่านมา 4 ปีแล้ว แต่เรื่องยังไม่ไปไหนเลยค่ะ บริษัทบอกว่าจะพาไปตีตราเข้าออกที่กรมแรงงาน แต่บริษัทนิ่งเฉยโทรไปตามก็ไม่รับผิดชอบ เอาเงินไปก้อนนึงแล้วด้วย หนูควรทำอย่างไรดี

  1. เมื่อได้พาสปอร์ตแล้ว แสดงว่ามีการยืนยันสัญชาติของคุณแล้ว เป็นเรื่องที่ดี ส่วนวีซ่าทำงานนั้น เป็นอีกเรื่องที่ต้องมีเอกสารอื่นประกอบจากนายจ้างด้วย เมื่อขั้นตอนติดขัดเช่นนี้ น่าจะติดต่อ ร้องเรียน กับ กรมแรงงานของไทยหรือของเขมร ให้คำแนะนำหรือติดตามเรื่องให้ท่าน จะดีที่สุด

 68. สวัสดีค่ะคือหนูมีเรื่องอยากจะถามค่ะ หากหนูไม่มีสัญชาติแล้วหนูเรียนจบ.ป.ตรี หนูจะมีสิทธิทำงานได้เงินเดือนเท่ากับคนทั่วไปไหมคะ แล้วจะมีผลกระทบต่อการสมัครงานของหนูไหมคะ…ขอบคุณค่ะ

  1. การไม่มีสัญชาติไทยมีผลกระทบต่อคุณไม่มากนัก เช่น บางอาชีพจะสงวนไว้เฉพาะคนไทย คุณจะทำไม่ได้ การเปิดบัญชีรับเงินเดือนก็จะยากหรือทำไม่ได้ ถ้าคุณมี ใบต่างด้าวเข้าเมืองอย่างถูกต้องตามก.ม. ก็เปิดบัญชีธนาคารในไทยได้ หากต้องเปิดบัญชีธนาคาร ขอให้สอบถามโดยตรงกับธนาคารว่าคุณทำได้แค่ไหน อย่างไร การเรียน ก็ทำได้ปกติ เพราะมหาวิทยาลัยไทยรับนักเรียนต่างชาติและเรียนจบที่ไทยได้ รับใบปริญญาได้ บริษัทในไทยส่วนใหญ่จะจ่ายเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคาร ถ้าไม่มีบัญชี ก็ยากหน่อย ส่วนระดับเงินเดือนถ้าไม่มีสัญชาติไทย บริษัทก็จะลำบากใจหน่อย แต่ไม่ใช่อุปสรรคในการรับคนเข้าทำงานเพราะมองที่ความสามารถเป็นหลัก ดีกรีถูกต้องหรือไม่ หากเลือกได้ บริษัทอาจไม่เลือกคนที่มีปัญหาด้านสัญชาติไทย หากคุณเข้าเมืองอย่างถูกต้อง มีปริญญาถูกต้อง บริษัทก็อาจรับคุณในฐานะพนักงานต่างชาติได้ ยกเว้นจะเป็นงานต้องห้ามสำหรับคนต่างชาติเท่านั้น การงาน การเรียน มีปัญหาน้อยสำหรับคุณ ถ้าเข้าเมืองถูกต้องหรืออยู่ในไทยอย่างถูกต้อง ปัญหาจะน้อยลง

 69. สวัสดีค่ะ อยากทราบว่าถ้าบัตรที่ทำอยู่โดนจำหน่าย คือใช้ไม่ได้แล้ว คือบัตรที่มีเลข0นำหน้าคะ บัตรผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน หรือที่เรียกกันว่าบัตร10ปี ต้องทำยังไงค่ะ พึ่งมาทราบว่าโดนจำหน่ายตอนที่จะสมัครเข้ามหาลัยคะ เหมือนตอนนี้ไม่มีหลักฐานในการสมัครเรียนคะ กลุ่มใจมากเลยคะ

  1. คุณเคยมีบัตรมาแล้ว การจำหน่ายอาจมีเหตุผล เช่น เปลี่ยนบัตรใหม่หรือต้องต่ออายุ แนะนำให้คุณไปติดต่อต้นทางทำบัตรเดิมเพื่อขอคำแนะนำและทำให้ถูกต้องโดยเร็ว เพื่อรักษาสถานภาพและข้อมูลเดิมไว้ คิดว่าการทำบัตรใหม่ของคุณไม่น่าจะยากเพราะมีการแจ้งเดิมไว้อย่างถูกต้องแล้ว อาจมีปัญหาเรื่องระเบียบใหม่เท่านั้น หวังว่าคำตอบน่าจะช่วยชี้ทางให้คุณได้

 70. สวัสดีครับมีเพื่อนเป็นไทยใหญ่พ่อแม่เข้าเมืองถุกกฎหมายแต่ไม่มีหลักฐานการเกิดเขาอยู่ในไทยเกิน20ปีจบปตรีแล้ว ยื่นเรื่องขอสัญชาติไม่คืบหน้าบัตเลข6 สามารถดำเนินการยังไงได้บ้างครับกรณีจะจดทะเบียนกับคนไทยขอสัญชาตได้ไหม

  1. ถ้าพ่อแม่เข้าเมืองถูกต้องตามก.ม. เพื่อนเกิดในไทย เมื่ออายุครบ 20 ปี ก็มีสิทธิเลือก สัญชาติไทย ได้ หากไม่มีหลักฐานการเกิดที่ชัดเจน ก็ต้องพิสูจน์ด้วยพยานบุคคล เช่น หัวหน้าหมู่บ้านหรือชุมชนที่พ่อแม่อยู่และเด็กเกิด เพื่อนบ้านที่คบหากันมานานและรู้เห็นการเกิดของเพื่อน นำไปให้การต่อหน้าเจ้าหน้าที่รัฐและเซ็นชื่อรับรองคำให้การเพื่อใช้ประกอบเอกสารยื่นเลือกสัญชาติไทย เพื่อนของท่านน่าจะได้สัญชาติไทยง่าย ถ้ามีพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือเพียงพอและต้องติดตามเรื่องเอง เพื่อดูว่าจะต้องใช้อะไรเพื่อมิให้ขั้นตอนหยุดชะงัก ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนท่านได้สมปรารถนาในเร็ววันนะ

 71. สวัสดีครับ เริ่มที่พ่อเป็นคนจีน ส่วนแม่เป็นคนไร้รากเหง้า ผมกับพี่น้อง3คนเกิดที่ไทย มีใบเกิด ตอนนี้ถือบัตรหัว7อยู่ อยากทราบว่าถ้าจะเดินเรื่องขอสัญชาติ ต้องเริ่มจากตรงไหนครับ รบกวนแนะนำขั้นตอนในการเดินเรื่องทีครับ ขอบคุณครับ

 72. สวัสดีครับ เริ่มที่พ่อเป็นคนจีน ส่วนแม่เป็นคนไร้รากเหง้า ผมกับพี่น้อง3คนเกิดที่ไทย มีใบเกิด ตอนนี้ถือบัตรหมายเลข7อยู่ อยากทราบว่าถ้าจะเดินเรื่องขอสัญชาติ ต้องเริ่มจากตรงไหนครับ รบกวนแนะนำขั้นตอนในการเดินเรื่องทีครับ ขอบคุณครับ

  1. ผู้ที่เกิดในไทย มีใบเกิดในไทย จะได้สัญชาติไทยตามสถานที่เกิด พ่อแม่ต้องเข้าเมืองอย่างถูกต้อง เช่น คนจีนที่เข้าเมืองอย่างถูกต้อง คนไร้รากเหง้าที่มีทะเบียนชื่อในไทย คนต่างด้าวในไทย เป็นต้น คนจีนในไทยที่มีสัญชาติไทยแล้วก็มีนะ หากพ่อของท่านเป็นคนกลุ่มนี้ ท่านก็ได้สัญชาติไทยตามพ่อทันที อาจต้องยื่นเอกสารเพื่อรับรองสัญชาติไทยของท่าน หากพ่อเป็นคนจีนที่เข้าเมืองถูกต้อง ท่านเกิดในไทยและมีใบเกิดยืนยัน แม้แม่จะไม่ใช่คนไทย ท่านก็ยื่นขอสัญชาติไทยได้ การได้สัญชาติไทยนั้นมีรายละเอียดยิบย่อยมาก ท่านควรปรึกษาเรื่องการขอสัญชาติไทยอันเป็นอำนาจของกรมการปกครอง ที่ สำนักงานเขตในกทม.หรือที่ว่าการประจำจังหวัดของท่าน เจ้าหน้าที่จะพิจารณาและให้คำปรึกษาขั้นตอนที่เหมาะสมกับท่านได้ดีที่สุด

  2. ขอเพิ่มเติมอีกนิดคือ ถ้าท่านมีอายุครบ 20 ปีแล้ว มีใบเกิดว่าเกิดในไทยจริง ท่านยังมีสิทธิเลือกสัญชาติไทยด้วยตัวเองได้ ซึ่งจะง่ายขึ้นเพราะไม่เกี่ยวกับพ่อแม่ แต่เป็นสิทธิเลือกสัญชาติไทยของท่านเอง ก็ต้องปรึกษาขั้นตอนกับเจ้าหน้าที่ ณ ที่ว่าการจังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่หรือกรมการปกครอง ก็ได้

 73. หนูเกิดวันที่30ธันวา2540
  อายุครบ20ปีบริบูรณ์
  บัตรประชาชนหัวหมาย7
  เอกสารครบมี สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาสูติบัตร
  บิดามารดาเป้นบุคคลหลบหนีเชื่อสายเกาะกงบัตรประชนหัวหมายเลข6มีเอกสารถูกต้องตามก.ม.
  หนูมีสิทธ์ยื่นคำร้องขอสัญชาติได้ใช่ไหมค้ะ
  และเอกสารที่ต้องเตรียมมีอะไรมั่งค้ะรบกวนขอข้อมูลหน่อยค้ะ

  1. เมื่อท่านมีเอกสารการเกิดในไทยชัดเจน อายุครบ 20 ปี ท่านก็มีสิทธิเลือกสัญชาติไทยได้ด้วยตัวเอง ทั้งนี้ การได้สัญชาติไทยยังมีรายละเอียดยิบย่อยอีกมาก เจ้าหน้าที่รัฐจะตรวจสอบเอกสารและข้อมูลของท่าน น่าจะให้คำแนะนำขั้นตอนที่ควรทำเพื่อได้สัญชาติไทยแก่ท่านได้ดีที่สุด ท่านควรขอคำปรึกษาจาก เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องทะเบียนราษฎร์ ณ ที่ทำการประจำจังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่หรือสำนักงานเขตในกทม.ก็ได้

 74. (หนูเกิดวันที่30ธันวา2540
  อายุครบ20ปีบริบูรณ์
  บัตรประชาชนหัวหมาย7
  เอกสารครบมี สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาสูติบัตร
  บิดามารดาเป้นบุคคลหลบหนีเชื่อสายเกาะกงบัตรประชนหัวหมายเลข6มีเอกสารถูกต้องตามก.ม.
  หนูมีสิทธ์ยื่นคำร้องขอสัญชาติได้ใช่ไหมค้ะ
  และเอกสารที่ต้องเตรียมมีอะไรมั่งค้ะรบกวนขอข้อมูลหน่อยค้ะ)
  **ปล.ในกรณีที่พ่อแม่ยังไม่ได้สัญชาติเราสามารถยื่นขอสัญชาติได้ใช่ไหมค้ะในกรณีของหนูค้ะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s