เหตุหย่าข้อ 5 เมื่อคู่สมรสสาบสูญ

         ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1516 บัญญัติว่า เหตุฟ้องหย่ามีดังต่อไปนี้

5. สามีหรือภริยาถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญหรือไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นเวลาเกินสามปีโดยไม่มีใครทราบแน่ว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไร อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

 

(โปรดติดตามเหตุฟ้องหย่าข้อต่อไป)

 

หมายเหตุ

 

               หากคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหายตัวไปไม่ว่าด้วยสาเหตุใดและไม่มีใครรู้ว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่โดยไม่จำเป็นต้องมีคำสั่งของศาลให้ผู้ที่หายตัวไปเป็นคนสาบสูญก่อน หากพ้นสามปีแล้วสามีหรือภริยามีสิทธิยื่นฟ้องหย่าต่อศาลได้ กฎหมายถือว่าสามปีเป็นระยะเวลานานพอสมควรที่คู่สมรสจะรอคอยการติดต่อจากอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้ต้องพึงระลึกด้วยว่ากฎหมายอนุญาตให้ถือเป็นเหตุฟ้องหย่าได้ แต่ดุลพินิจจะให้หย่ากันหรือไม่ ยังคงเป็นสิทธิ์ของศาลที่จะพิจารณาด้วยว่าข้อเท็จจริงและหลักฐานพิสูจน์ครบองค์ประกอบควรให้หย่ากันได้

 

********************************

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s