เหตุหย่า ข้อ 4 สามีภริยาแยกกันอยู่

            เหตุหย่าข้อ 4 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หมวดครอบครัว มาตรา 1516 ซึ่งมีทั้งหมด 10 ข้อ  คือ

            มาตรา 1516 (4) บัญญัติว่า  สามีหรือภริยาจงใจละทิ้งร้างอีกฝ่ายหนึ่งไปเกินหนึ่งปี อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้

4.1 สามีหรือภริยาต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกและได้ถูกจำคุกเกินหนึ่งปีในความผิดที่อีกฝ่ายหนึ่งมิได้มีส่วนก่อให้เกิดการกระทำความผิดหรือยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดนั้นด้วย และการเป็นสามีภริยากันต่อไปจะเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินควร อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้

4.2 สามีและภริยาสมัครใจแยกกันอยู่เพราะเหตุที่ไม่อาจอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาได้โดยปกติสุขตลอดมาเกินสามปีหรือแยกกันอยู่ตามคำสั่งของศาลเป็นเวลาเกินสามปี ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

(โปรดติดตามข้อต่อไป)

 

หมายเหตุ

 

 

                การละทิ้งร้างหรือทอดทิ้งตามเวลาที่กำหนดในกฎหมายนั้น ผู้ที่ฟ้องหย่าได้ต้องมิใช่คนซึ่งจงใจทอดทิ้งสามีหรือภริยา หากเป็นการหย่าเพราะฝ่ายใดติดคุก จะต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมให้ครบองค์ประกอบในข้อกฎหมายด้วย ส่วนการสมัครใจแยกกันอยู่ของสามีภริยานั้นหากครบกำหนดเวลาแล้ว ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะฟ้องหย่าก็ได้ ข้อตกลงสมัครใจแยกกันนั้นกฎหมายไม่กำหนดว่าต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร จึงแสดงเจตนาด้วยวาจาหรือหนังสือก็ได้ การพิสูจน์ทางศาลอาจต้องนำสืบพยานบุคคลประกอบข้อตกลงนี้ ถ้าเป็นไปได้ข้อตกลงสมัครใจแยกกันของสามีภริยานั้นควรมีพยานบุคคลรับรู้ด้วยเพื่อความสะดวกเมื่อต้องมีข้อพิพาททางศาลหรือทำเป็นหนังสือให้ชัดเจน แม้แต่การแจ้งความไว้ที่โรงพักว่าสมัครใจแยกกันอยู่ ถือเป็นหนังสือสมัครใจตกลงแยกกันอยู่ได้ สิ่งสำคัญคือการทิ้งร้างหรือการแยกกันอยู่นั้นสามีภริยายังถือเป็นคู่สมรสตามกฎหมายอยู่ จึงต้องรับผิดชอบทางทรัพย์สินและหนี้สินต่อกันจนกว่าศาลจะพิพากษาหย่าแล้ว ดังนั้น การสมัครใจหย่ากันจึงเป็นเรื่องง่ายและยุติความรับผิดชอบทางกฎหมายของคู่สมรสเร็วที่สุด ถือเป็นการจากกันอย่างเป็นมิตร

 

 

***************************************

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s