คาใจเรื่องหุ้น

          ถาม     รายได้จากการขายหุ้นต้องเสียภาษีให้กรมสรรพากรหรือไม่ ?

            ตอบ     หุ้นแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ หุ้นของบริษัทจำกัด และ หุ้นของบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์ ถ้าซื้อขายหุ้นของบริษัทจำกัด รายได้จากการขายหุ้นต้องนำไปเสียภาษีตามอัตราและระเบียบที่กรมสรรพากรกำหนดไว้ ส่วนหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์นั้นมีกฎหมายกำหนดยกเว้นให้รายได้จากการซื้อขายหุ้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้อีก ผู้ซื้อหุ้นต้องจ่ายเพียงค่าธรรมเนียมซื้อขายที่ตัวแทนค้าหลักทรัพย์เรียกเก็บตามอัตราที่ธนาคารชาติกำหนดไว้เท่านั้น แต่ไม่ต้องนำเงินรายได้ส่วนนี้ไปยื่นเสียภาษีอีก กฎนี้ตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมตลาดหลักทรัพย์ไทยและยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง

            ถาม     ถ้าจะนำรายได้จากการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ไปจ่ายภาษีให้กรมสรรพากรทำได้หรือไม่ ?

            ตอบ     เมื่อไม่มีกฎหมายกำหนดหน้าที่ให้กรมสรรพากรรับชำระภาษีจากรายได้ที่เกิดขึ้นเพราะการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ กรมสรรพากรย่อมไม่มีอำนาจรับชำระเงินจากผู้ขาย

            ถาม     ใครจะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีจากการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ?

            ตอบ     เมื่อกฎหมายกำหนดว่าผู้ใดซื้อหรือขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ไม่ต้องเสียภาษี จึงหมายถึงผู้ซื้อ ผู้ขาย ทุกคนไม่ว่าสัญชาติใด ถ้าซื้อหรือขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ไทย จักได้รับยกเว้นการเสียภาษีจากรายได้ก้อนนี้เท่าเทียมกัน

            ถาม     การไม่เสียภาษีขายหุ้นของอดีตนายกรัฐมนตรี ถือเป็นการขาดจริยธรรมของนักการเมืองหรือไม่ ?

            ตอบ     กฎหมายตลาดหลักทรัพย์บัญญัติขึ้นเพื่อส่งเสริมการซื้อขายหุ้นของประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน ผู้ใดซื้อขายหุ้นในตลาดแห่งนี้ไม่ว่าจะมีชนชั้นหรือยศใดย่อมได้รับการปฏิบัติเท่าเทียมกัน มิได้เกี่ยวข้องกับจริยธรรมของคน ตัวอย่างใกล้เคียงกัน คือ เมื่อศาลใช้กฎหมายตัดสินนักโทษให้จำคุกหรือประหารชีวิต ทั้งที่การกักขังหรือการฆ่าเป็นเรื่องขัดต่อจริยธรรมมนุษย์ แต่ทุกคนต้องเชื่อฟังคำพิพากษาเพราะมันเป็นอำนาจตามกฎหมาย มิได้ตัดสินโทษด้วยหลักจริยธรรม ดังนั้น เมื่อทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ผู้ซื้อหรือขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย่อมไม่ต้องเสียภาษีแก่รัฐ และกรมสรรพากรไม่มีอำนาจเรียกเก็บภาษีจากเงินขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เพราะกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจไว้

        ถาม     ประเทศจะเสียประโยชน์จากการไม่เก็บภาษีซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์อย่างมากใช่หรือไม่ ?

            ตอบ     ประเทศและตลาดหลักทรัพย์ได้รับประโยชน์ทางอ้อมจาก ค่าธรรมเนียมซื้อขายหุ้นของนักเล่นหุ้นทุกสัญชาติ เพราะจะเก็บค่าธรรมเนียมทุกครั้งที่มีการซื้อหรือขายโดยตัวแทนค้าหลักทรัพย์ซึ่งต้องนำไปจ่ายแบ่งให้ตลาดหลักทรัพย์ด้วย รายได้ของบริษัทตัวแทนค้าหลักทรัพย์ก็ต้องนำไปเสียภาษีแก่กรมสรรพากรเป็นประจำทุกปี

 

**************************

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s