ประกาศบังคับให้สค.1เป็นโฉนดหรือนส.3 ก

สค. 1 เปลี่ยนเป็นโฉนด / นส.3 ก

 

ประมวลกฎหมายที่ดิน แก้ไขเพิ่มเติมใหม่เพื่อให้ที่ดินในเมืองไทยมีเอกสารประกอบชัดเจนมากขึ้น โดยกำหนดให้ ผู้ที่ครอบครองที่ดิน สค. 1 ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ คือ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2497 ต้องไปขอออกโฉนดหรือนส. 3 ก ภายใน 2 ปี นับแต่ประกาศแก้ไขนี้มีผลใช้บังคับ คือ ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ครอบครองที่ดิน สค. 1 จะขอออกเอกสารที่ดินได้เมื่อมีคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลเท่านั้น

 

 

คำอธิบายเพิ่มเติม

 

ที่ดิน สค. 1 ที่จะยื่นขอเอกสารกรรมสิทธิ์ เช่น โฉนด หรือ นส. 3 ก เป็นต้น ต้องครอบครองและใช้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ คือ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2497 เท่านั้น รวมถึงผู้ที่ครอบครองต่อเนื่องในที่ดินดังกล่าวด้วย โดยยื่นคำร้องขอพิสูจน์สิทธิ์ตามกฎหมายเพื่อออกโฉนดหรือนส. 3 ก ต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดินในเขตซึ่งที่ดินตั้งอยู่ หากยื่นคำร้องพ้นกำหนดเวลา 2 ปี หรือ พ้นวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ผู้ครอบครองที่ดิน สค. 1 ต้องยื่นคำร้องขอไต่สวนพิสูจน์สิทธิครอบครองและใช้ประโยชน์ทางศาล เมื่อมีคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดยืนยันสิทธิ์แล้วจึงขอออกเอกสารสิทธิ์ได้ วิธีการทางศาลจะใช้เวลายาวนานมากหลายปี ผู้มีที่ดินสค. 1 จึงไม่ควรละเลยเรื่องเวลายื่นคำร้องก่อนพ้นกำหนด 2 ปี กฎระเบียบใหม่นี้มีเจตนาจัดระบบการถือครองที่ดินของประชาชนให้มีการพิสูจน์สิทธิ์ชัดเจนขึ้นโดยราชการมีเครื่องมือในการสำรวจที่ดินได้แม่นยำ ต่อไปประชาชนมีเอกสารสิทธิ์ของที่ดินจักช่วยลดการละเมิดสิทธิ์หรือบุกรุกกันลงอย่างมาก การเปลี่ยนเจ้าของที่ดินจะมีความชัดเจนและตรวจสอบง่ายขึ้น ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงเอกสารสค. 1 ไปเป็นโฉนดหรือนส. 3 ก ตามเวลาที่กำหนดและราชการประกาศเลิกใช้เอกสาร สค. 1 จะทำให้เกิดปัญหาขึ้นกับเจ้าของที่ดินเพราะที่ดินจะไม่ใช่ของท่านต่อไปเนื่องจากกฎหมายยึดถือเอกสารสิทธิ์เป็นหลักสำคัญ

 

**************************

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s