ผู้บริหารโรงเรียนหัวใจเผด็จการ

ผู้บริหารโรงเรียนดังหัวใจเผด็จการ

 

เขียนโดย  ลูกแก้ว

 

ข่าวชิ้นหนึ่งที่ฟังแล้วรู้สึกว่าการศึกษาของไทยตกต่ำและถูกครอบงำด้วยอำนาจเผด็จการมานานจนส่งผลร้ายต่อผู้อยู่ในระบบการศึกษาแล้ว นักเรียนกับครูอยู่ด้วยความหวาดกลัว ข่าวมีรายละเอียดว่า นักเรียนมัธยมปลายคนหนึ่งของโรงเรียนรัฐระดับสุดยอดแห่งหนึ่งในกทม.ถูกผู้บริหารโรงเรียนตั้งกรรมการสอบสวนเอาผิดที่นักเรียนขึ้นเวทีแสดงความเห็นด้านการเมืองในงานชุมนุมหน้าทำเนียบรัฐบาลของกลุ่มคนเสื้อแดงด้วยข้อหาประพฤติตนไม่เหมาะสมกับความเป็นนักเรียนและใช้อิทธิพลความเป็นครูหรือผู้บริหารระดับสูงกดดันเด็กกับครอบครัวให้ลาออกไปจากโรงเรียน หลักประชาธิปไตยนั้นเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองหรือสังคมเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนโดยไม่จำกัดวัย เพศ ศาสนา แต่พฤติกรรมของครูบาอาจารย์หรือผู้บริหารในโรงเรียนนั้นแสดงว่า การอบรมสั่งสอนด้านการศึกษาของไทยที่มีมายาวนานล้มเหลวเพราะหลักประชาธิปไตยที่สอดแทรกอยู่ในสรรพวิชาซึ่งมีสอนในโรงเรียนทุกระดับมิได้ถูกปลูกฝังอย่างถูกต้อง แต่สร้างนักเผด็จการขึ้นในฐานะครูบาอาจารย์ ผู้ใหญ่อาวุโส นักวิชาการ ซึ่งกลับมาสั่งสอนความรู้ที่ไม่ถูกต้องแก่ชนรุ่นต่อไป เมื่อเด็กรุ่นใหม่ใช้เสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้ ผู้ใหญ่เผด็จการมองว่าเป็นการประพฤติตนไม่เหมาะสมกับความเป็นนักเรียน โดยไม่คำนึงว่าเขาละเมิดสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจน

ถ้ามองไปยังการศึกษาของประเทศตะวันตกซึ่งมีการปูพื้นฐานประชาธิปไตยอย่างถูกต้องและเหนียวแน่นสืบทอดกันมาจากครอบครัวสู่สังคมขนาดใหญ่ จึงมักเห็นภาพเด็กนักเรียนกับครูอาจารย์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับวิชาการตั้งแต่ระดับประถมถึงมหาวิทยาลัย แนวคิดนี้ทำให้พวกเขาสามารถสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมมากมายขึ้นบนโลกใบนี้เมื่อเติบใหญ่ขึ้น โดยเฉพาะการเคารพเสรีภาพแสดงความเห็นของทุกชนชั้นไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่อันเป็นหลักสำคัญของการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มนุษย์มีความเสมอภาค ทุกคนต้องให้ความเคารพต่อความเห็นของผู้อื่นด้วย

เมื่อหันมองระบบการศึกษาของไทยซึ่งมีวิวัฒนาการมานานเป็นร้อยปี แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนของรัฐบาล คือ เด็กเรียนรู้การใช้อำนาจเผด็จการจากครูอาจารย์ที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมาทุกรุ่น เด็กไทยขาดทักษะหรือความกล้าในการแสดงความคิดเห็นด้วยเหตุผลไม่ว่าจะเห็นชอบหรือแตกต่างจากครูอาจารย์ ขณะที่ครูอาจารย์จำนวนมากบังคับให้เด็กเชื่อฟังอย่างเดียวโดยอ้างว่ามีความรู้และวัยสูงกว่า ทุกสิ่งที่ตนพูดคือ คำประกาศิตที่เด็กต้องเชื่อฟังและห้ามโต้แย้งใดๆ การปลูกฝังความเชื่อว่า ทุกคำพูดที่ผู้ใหญ่ ผู้อาวุโส เปล่งวาจาออกมา ถือเป็นคำสุดท้ายที่ห้ามเด็กโต้แย้งเด็ดขาด มิฉะนั้น จักถูกลงโทษอย่างหนัก เด็กซึมซับความหวั่นกลัวอำนาจของครูและนำไปถ่ายทอดแก่ลูกหลานรุ่นต่อไปให้กลายเป็นนักเผด็จการและขาดการพัฒนาทักษะความรู้เพราะคิดพิจารณาด้วยตัวเองไม่ได้ ถนัดแต่รับคำสั่งอย่างเดียว ณ วันนี้ประเทศไทยจึงขาดนักวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพเมื่อเทียบกับประเทศทางตะวันตกอันเนื่องมาจากระบบการศึกษาที่สร้างความหวาดกลัวแก่เด็ก ทำลายจินตนาการของเด็ก ขาดทักษะในการคิดพิจารณาด้วยตัวเอง บ่มเพาะคนที่รอรับคำสั่งจากผู้นำอย่างเดียว ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ใหญ่ด้วยเหตุผลเดียว คือ ความแตกต่างทางวัยวุฒิ แทนที่จะคำนึงถึงปริมาณหรือคุณภาพของความรู้ที่แต่ละคนมีไม่เท่ากันหรือมีแตกต่างกัน ครูไทยสอนเด็กให้กลัวผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่า แทนที่จะให้ความเคารพนับถือผู้มีปัญญาหรือความมีเหตุผลของบุคคล หากเปรียบเทียบกับเด็กไทยที่ได้รับการศึกษาจากโรงเรียนชื่อฝรั่งที่ได้รับการอุปถัมภ์จากองค์กรศาสนาของชาติตะวันตกซึ่งนำปรัชญาการศึกษาตะวันตกมาสอนเด็กไทยจะเห็นพัฒนาการของเด็กไทยสองกลุ่มอย่างชัดเจน คือ ทักษะการคิดพิจารณาหรือความกล้าในการแสดงความเห็นแตกต่างด้วยเหตุผลในเด็กโรงเรียนฝรั่งมีสูงกว่าเด็กไทยโรงเรียนรัฐบาลอย่างชัดเจน

หากจะให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองต่อไปภายใต้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยก็ต้องแก้ไขหรือปรับปรุงแนวคิดของครูบาอาจารย์ไทยให้เข้าใจหลักเสรีภาพแสดงความคิดเห็นที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองประชาชนไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ไว้อย่างถูกต้อง ลดอัตตาของพวกเขาลงเพื่อให้ยอมรับฟังความเห็นของผู้มีวัยต่ำกว่าด้วย พัฒนาทักษะการแลกเปลี่ยนความเห็นทางวิชาการระหว่างเด็กกับครูในห้องเรียน การยอมรับฟังความเห็นของผู้อื่นหรือการแลกเปลี่ยนความเห็นกันเป็นพื้นฐานสำคัญในหลักประชาธิปไตยของเด็กไทยที่ควรเรียนรู้จากครูบาอาจารย์ที่เชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ดังนั้น ครูที่ถ่ายทอดความรู้ด้านเนื้อหาวิชาการหรือด้านการปกครองบ้านเมืองจึงต้องมิใช่ผู้ฝักใฝ่อำนาจเผด็จการ มิฉะนั้น จะเกิดโศกนาฏกรรมด้านการศึกษาของเด็กไทยดังที่เกิดในโรงเรียนดังระดับสุดยอดแห่งนั้นกรณีเด็กขึ้นเวทีแสดงความเห็นทางการเมือง แล้วบีบคั้นให้เด็กกับครอบครัวลาออกจากโรงเรียนโดยไม่กล้ามีคำสั่งไล่ออกตามอำนาจของผู้บริหารเพื่อปิดบังพฤติกรรมเผด็จการที่ต่อต้านประชาธิปไตยที่เด่นชัดเกินไป และยังเป็นการเอาใจผู้มีอิทธิพลมืดซึ่งบงการรัฐบาลปัจจุบันอย่างไร้จิตเมตตาเยี่ยงครูบาอาจารย์ที่ดีและน่าเคารพ โดยเฉพาะทำลายจรรยาบรรณความเป็นครูในระบอบประชาธิปไตยที่ควรเคารพเสรีภาพการแสดงความเห็นที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้ด้วย การนำความสอพลอผู้มีอิทธิพลมืดไปผูกกับเสรีภาพแสดงความเห็นทางการเมืองของเด็กไทยตามระบอบประชาธิปไตยแล้วทำลายอนาคตของเด็กบริสุทธิ์เพื่อเอาใจผู้มีอิทธิพลมืด เป็นพฤติกรรมเลวทรามที่ไม่ควรเป็นครูบาอาจารย์ไทย อันเป็นผลสืบเนื่องจากการศึกษาที่ล้มเหลวมายาวนานในสังคมไทยซึ่งครอบงำเด็กไทยมาหลายรุ่นให้ก้มหัวยอมรับคำสั่งของผู้มีอิทธิพลมืดซึ่งใจแคบและมีหัวใจเผด็จการ ผู้บริหารหรือครูอาจารย์ที่มีส่วนบีบคั้นเด็กด้วยสาเหตุที่ใช้เสรีภาพแสดงความเห็นทางการเมืองถือเป็นผู้ใหญ่เห็นแก่ตัวและจิตใจคับแคบซึ่งไม่มีคุณสมบัติที่ดีของความเป็นครูที่มีจรรยาบรรณและมีจิตเมตตา  ชะตากรรมเด็กไทยที่แสวงหาเสรีภาพการแสดงความเห็นแตกต่างจะต้องอยู่ภายใต้ความหวาดกลัวหรือการขี้ขลาดเช่นนี้ไปอีกนานเท่าใด ผู้ใหญ่หัวใจประชาธิปไตยของแท้คงต้องคิดพิจารณาแผนปฏิรูประบบการศึกษาในไทยให้เรียนรู้หลักประชาธิปไตยที่ถูกต้องว่า อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยเท่านั้น คนไทยมีสิทธิเสรีภาพอย่างเสมอภาคไม่ว่าจะมาจากชนชั้นใด เพศ วัย การศึกษาใด การให้เกียรติต่อผู้แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกันเป็นมารยาทที่ดีของผู้มีปัญญา แต่การดูแคลนความเห็นของผู้อื่นเป็นความคิดต่ำช้าของผู้บ้าอำนาจ รู้จักใช้กำลังอย่างเดียว ด้อยปัญญา และหัวใจเผด็จการ เด็กไทยจะฉลาดและกล้าหาญ เข้าใจหลักประชาธิปไตยอย่างถูกต้อง ต้องเริ่มต้นที่การกำจัดครูอาจารย์ฝักใฝ่เผด็จการ ไร้จรรยาบรรณความเป็นครูอาจารย์ที่ดี ส่งเสริมครูที่มีเมตตาและเข้าใจหลักประชาธิปไตยที่แท้จริง รู้จักหน้าที่ความเป็นครูอย่างถูกต้อง ประเทศไทยจึงมีชนรุ่นใหม่ที่มีปัญญาเลิศซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองและความคิดปฏิวัติรัฐประหารโดยใช้อาวุธหรือกองกำลังจะสูญสลายกลายเป็นประวัติศาสตร์อัปยศของชาติเท่านั้น

 

******************************

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s