รัฐบาลชอบด้วยกฎหมาย

รัฐบาลชอบด้วยกฎหมาย

เขียนโดย  ลูกแก้ว

 

ข่าวสำคัญของโลกชิ้นหนึ่งที่สะดุดใจคนอ่านยิ่ง คือ การสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาสองครั้งของ นายบารัค โอบามา อันมีสาเหตุจากหัวหน้าผู้พิพากษาศาลสูงสุดกล่าวประโยคซึ่งอยู่ในรัฐธรรมนูญของเขาไม่ครบทุกข้อและสลับข้อกันด้วย นักกฎหมายรัฐเกรงว่าจะส่งผลให้รัฐบาลไม่ชอบด้วยกฎหมายและประธานาธิบดีทำหน้าที่โดยสมบูรณ์ไม่ได้ จึงให้ทำพิธีการใหม่อีกครั้งให้ถูกต้องทุกขั้นตอนที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้เกิดข้อโต้แย้งจากพรรคฝ่ายค้านหรือพรรครีพับลีกันในวันข้างหน้า ข้อผิดพลาดนี้เคยเกิดขึ้นในสมัยของประธานาธิบดีโรแนล รีแกนและก่อนหน้านั้นก็มีบางท่านต้องกระทำพิธีการใหม่อีกครั้งด้วยสาเหตุแตกต่างกัน รัฐธรรมนูญสหรัฐกำหนดพิธีการและคำกล่าวปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งไว้อย่างละเอียด ประธานาธิบดีทุกสมัยยึดถือปฏิบัติเคร่งครัดเพื่อมิให้เกิดปัญหาต่อการบริหารบ้านเมืองและป้องกันการโต้แย้งใดๆในภายหลัง จักเห็นว่าการเข้าสู่ตำแหน่งผู้นำรัฐบาลของสหรัฐอเมริกามีขั้นตอนและระเบียบเคร่งครัดพอควร อีกทั้งนักกฎหมายของรัฐให้ความสำคัญทุกตัวอักษรของรัฐธรรมนูญอย่างมาก เมื่อพบเห็นข้อบกพร่องจะรีบแก้ไขทันที ไม่ต้องรอให้เกิดการตีความโดยอาศัยว่าประชาชนเลือกตั้งนายบารัค โอบามา เข้ามาด้วยเสียงข้างมากแล้วไม่ต้องคำนึงถึงรัฐธรรมนูญอีก แม้ต้องเสียหน้าบ้างที่ผู้ใหญ่กระทำผิดขั้นตอนทั้งที่ฝึกซ้อมไว้ล่วงหน้าแล้วก็ยอมทำซ้ำอีกครั้ง คนไทยจึงไม่เคยเห็นฝ่ายค้านหรือประเทศอื่นโต้แย้งหรือสงสัยความไม่สมบูรณ์ของประธานาธิบดีและรัฐบาลนี้ด้วยข้อกฎหมายเลย

เมื่อมองย้อนไปถึงรัฐบาลไทยภายใต้นายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ ซึ่งสมาชิกพรรครัฐบาลพยายามนำเขาไปเปรียบเทียบกับประธานาธิบดีบารัค โอบามา ของสหรัฐฯ ทั้งที่มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงตั้งแต่วิธีเข้าสู่อำนาจซึ่งผู้นำไทยมาจากพรรคเสียงข้างน้อยแล้วซื้อเสียงสนับสนุนจากพรรคอื่น และนโยบายบริหารประเทศที่ลอกเลียนจากรัฐบาลเก่า รวมถึงปัญหาข้องใจในวงการนักกฎหมายไทย คือ พิธีการเป็นรัฐบาลที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญไทยซึ่งกำหนดขั้นตอนไว้ชัดเจนว่า ก่อนการบริหารประเทศผู้นำรัฐบาลต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก่อน มิฉะนั้นจะทำงานไม่ได้เด็ดขาด โดยรัฐธรรมนูญมิได้กำหนดว่า รัฐสภา มีความหมายอย่างไร แต่ข้อบัญญัติรัฐสภาที่ใช้บังคับตั้งแต่มีสภาผู้แทนกำหนดชัดว่า รัฐสภามีความหมายถึง อาคารรัฐสภาและผู้แทนจากวุฒิสภาและผู้แทนราษฎร การแถลงนโยบายของรัฐบาลใหม่นี้ไปกล่าวนโยบายที่ห้องประชุมของกระทรวงต่างประเทศเพื่อหนีการประท้วงของประชาชนบางกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับการซื้อตัวส.ส.เพื่อชิงอำนาจตั้งรัฐบาลใหม่นี้ อันกลายเป็นข้อสงสัยว่า รัฐบาลอาจมีความไม่สมบูรณ์และเป็นรัฐบาลเถื่อน เพราะไม่กระทำตามขั้นตอนที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้และพยายามบิดเบือนการใช้กฎหมายสูงสุดเพื่อสร้างความชอบธรรมแก่รัฐบาล

ความเป็นรัฐบาลโดยชอบด้วยกฎหมายมีความสำคัญต่อการติดต่อระหว่างประเทศ แม้จะมีการพูดคุยกันได้ แต่มิใช่ว่าต่างชาติจะยอมรับรัฐบาลที่ยัดเยียดแก่คนไทย เนื่องจากความสัมพันธ์ทางกฎหมายต้องผูกพันประเทศต่อเมื่อได้กระทำกับรัฐบาลตามกฎหมายเท่านั้น ดังนั้น การขอกู้ยืมเงินระหว่างประเทศหรือทำสัญญาใดที่ผูกมัดประเทศไทย ประเทศคู่สัญญาจะต้องพิจารณาว่ารัฐบาลไทยมาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ถ้าเป็นรัฐบาลเถื่อนจะส่งผลต่อความสมบูรณ์ของสัญญาเพราะคุณสมบัติบกพร่องของคู่สัญญาอันทำให้ต่างชาติต้องสูญเสียผลประโยชน์อันพึงได้จากสัญญากู้หรือสัญญาประเภทต่างๆ รัฐธรรมนูญไทยกำหนดให้ความเป็นรัฐบาลจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาก่อน นับแต่มีรัฐธรรมนูญไทยเมื่อปีพ.ศ.2475 ถือปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและข้อบัญญัติของสภา คือ ต้องแถลงนโยบายที่อาคารรัฐสภาโดยมีวุฒิสมาชิกและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประชุมร่วมกัน อันแตกต่างจากสถานที่ทำงานของรัฐบาลซึ่งรัฐธรรมนูญไม่ระบุเฉพาะเจาะจงว่า ต้องทำงานหรือออกคำสั่งทางบริหารบ้านเมือง ณ ทำเนียบรัฐบาลเท่านั้น หากมีเหตุสุดวิสัยให้ต้องเปลี่ยนสถานที่ทำงานไปอยู่อาคารสนามบินดอนเมืองชั่วคราว รัฐบาลก็ยังมีอำนาจบริหารบ้านเมืองอย่างสมบูรณ์อยู่ นักกฎหมายระหว่างประเทศจึงยังข้องใจและสงสัยสถานภาพรัฐบาลไทยวันนี้ซึ่งแถลงนโยบายที่ห้องประชุมกระทรวงต่างประเทศ มิใช่อาคารรัฐสภา จักถือว่าเป็นรัฐบาลที่สมบูรณ์ตามรัฐธรรมนูญไทยหรือไม่ การไปทำสัญญากู้เงินหรือสนธิสัญญาต่างๆที่กระทำโดยรัฐบาลชุดนี้จึงอาจสร้างปัญหาในอนาคตเมื่อรัฐบาลชุดต่อไปยกสถานภาพบกพร่องขึ้นโต้แย้งว่านายกรัฐมนตรีและรัฐบาลไม่กระทำตามที่รัฐธรรมนูญไทยกำหนดไว้ชัดเจนและต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัดก่อน อันส่งผลให้สัญญาต่างๆที่มีรัฐบาลไทยเป็นคู่สัญญาต้องเป็นโมฆะ เงินกู้ยืมไว้ก็ไม่ต้องคืนเจ้าหนี้เพราะถือว่าสัญญาไม่สมบูรณ์ย่อมไม่มีผลบังคับ สนธิสัญญาใดๆก็ไร้ผลบังคับระหว่างคู่สัญญา

หากไม่มีความชัดแจ้งด้านสถานภาพรัฐบาลไทยและไม่มีการแก้ไขให้ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญไทยเพื่อป้องกันการโต้แย้งในอนาคตเยี่ยงเดียวกับที่รัฐบาลของประธานาธิบดีบารัค โอบามากระทำในพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งครั้งแรก แม้จะเสียหน้าไปบ้าง แต่ผลประโยชน์มหาศาลในวันข้างหน้า คือ การทำงานโดยปราศจากข้อสงสัยเรื่องความไม่สมบูรณ์ของรัฐบาล ถ้ารัฐบาลใหม่คิดว่าจะใช้ข้อสงสัยนี้สร้างประโยชน์แก่คนไทยในวันหน้าหลังจากกู้เงินเรียบร้อยและตนได้รับประโยชน์ไปแล้ว คนไทยก็ไม่ต้องจ่ายเงินคืนหนี้เพราะสถานภาพรัฐบาลบกพร่องส่งผลต่อสัญญากู้เงิน ถือว่าเป็นทำบุญคุณแก่ประเทศไทยไว้คือ ได้เงินใช้ฟรี ไม่ต้องจ่ายคืน คนไทยบางฝ่ายอาจชื่นชมกับแนวคิดพิลึกนี้ แต่คนไทยส่วนใหญ่ต้องอับอายขายหน้าว่าคำปรามาสของบางประเทศที่ว่าเมืองไทยเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อน รัฐบาลนี้ยืนยันคำพูดนั้นให้ชัดขึ้น อันทำลายเกียรติภูมิของประเทศอย่างมากที่ชอบโกงเงินคนอื่นโดยใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือชิงอำนาจจากศัตรูการเมือง ใช้สร้างภาพหลอกลวงเงินของต่างชาติ เชื่อว่ารัฐบาลต่างประเทศที่ผู้นำไทยพยายามกู้ยืมเงินหรือทำสนธิสัญญาการค้าหรือสัมพันธไมตรีต่างๆต้องลังเลใจกับสถานภาพรัฐบาลไทยที่ไม่กระทำตามรัฐธรรมนูญให้สมบูรณ์จนกลายเป็นข้อกังขาว่า อาจเป็นรัฐบาลเถื่อนก็ได้ จักทำให้การทำงานระหว่างประเทศติดขัดยิ่งขึ้น นอกเหนือจากการแต่งตั้งรัฐมนตรีต่างประเทศที่เป็นแกนนำม็อบโกเต๊กซ์นำกลุ่มคนยึดสนามบินระหว่างประเทศจนสร้างความเสียหายอย่างสูงแก่ประเทศไทยและกักขังชาวต่างชาติไว้โดยไม่เกรงการลงโทษของกฎหมายเพราะเชื่อมั่นว่าเส้นใหญ่จะคุ้มภัยให้พวกตนได้ ถ้าไม่ใช่คำเตือนกึ่งขู่จากองค์การระหว่างประเทศการยึดสนามบินก็ยังมีต่อเนื่องเพราะรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยเป็นผู้ยืนยันต่อผู้สื่อข่าวต่างชาติว่าคนประท้วงและเขาชื่นชอบการอยู่อาศัยในสนามบินเหล่านั้นเพราะอาหารอร่อย ดนตรีไพเราะ อากาศเย็นสบาย ห้องน้ำสะอาด พื้นที่กว้างขวาง บ้านของบางคนยังไม่สบายเท่านี้ แถมทุกอย่างก็ฟรี มันบ่งบอกวิสัยทัศน์และสติปัญญาของเขาที่ไม่สำนึกว่า การยึดสนามบินระหว่างประเทศและการกักขังเครื่องบินหรือชาวต่างชาติ สร้างความเสียหายแก่บริษัท ห้างร้าน ที่มีธุรกิจเกี่ยวพันกับบริการสนามบินเป็นความผิดทางกฎหมายเลย รัฐบาลแต่งตั้งบุคคลที่มีส่วนในการยึดสนามบินมีอำนาจทางการเมืองหลายคนย่อมแสดงวุฒิภาวะของผู้นำรัฐบาลว่า เห็นด้วยต่อการทำละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศหรือกฎหมายไทยอย่างชัดเจน แม้แต่สถานภาพรัฐบาลที่น่าสงสัยก็ไม่เร่งแก้ไขให้เป็นไปตามข้อกฎหมายโดยเร็ว อันแสดงว่าเป็นกลุ่มคนที่ชอบทำละเมิดกฎหมายโดยไม่ละอายใจ ความมีสติและจิตสำนึกในทางที่ดี การเคารพกฎหมาย เมื่อพิจารณาการกระทำของรัฐบาลตั้งแต่แรกเริ่มจักพบสิ่งต้องสงสัยทางกฎหมายมากมายแต่ไม่ยอมแก้ไข การดื้อรั้นกระทำต่อไป อันสร้างความข้องใจแก่รัฐบาลต่างประเทศที่จะติดต่อสัมพันธ์กับไทยทางกฎหมายและมองประเทศไทยหรือคนไทยว่านิยมทำละเมิดกฎหมาย จึงมีรัฐบาลแบบนี้ขึ้นบริหารบ้านเมือง เมื่อเกิดความลังเลใจ ความระแวงต่อประเทศไทยก็มีขึ้นตามมาซึ่งไม่เกิดผลดีต่อคนไทยอย่างแน่นอน

การยอมรับความผิดพลาดและแก้ไขให้สมบูรณ์เยี่ยงเดียวกับที่รัฐบาลสหรัฐฯกระทำ แม้จะอับอายเล็กน้อย แต่ทำให้รัฐบาลไทยมีเกียรติยศสมบูรณ์ในเวทีโลก มิใช่การยัดเยียดให้ชาวโลกได้เห็นผู้นำรัฐบาลไทยคนใหม่ในเวทีสัมมนาของต่างประเทศโดยไม่อาจตอบคำถามได้ว่า เขามาโดยชอบด้วยกฎหมายและชอบธรรมหรือไม่ เมื่อวิถีกำเนิดรัฐบาลใหม่มาจากพรรคเสียงข้างน้อยที่ประชาชนมิได้เลือกให้เป็นแกนนำรัฐบาล แต่ฉกชิงแจกจ่ายสินจ้างให้ผู้เกี่ยวข้องช่วยายกมือสนับสนุนเป็นรัฐบาลและแบ่งปันผลประโยชน์แลกเปลี่ยนกันอย่างลงตัว แล้วยังไม่ยอมแถลงนโยบายที่อาคารรัฐสภาตามที่รัฐธรรมนูญไทยกำหนดไว้และถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่เริ่มใช้รัฐธรรมนูญในไทย อันสร้างข้อสงสัยแก่นักกฎหมายไทยและนักกฎหมายระหว่างประเทศอย่างมากว่า นี่เป็นรัฐบาลไทยหรือรัฐบาลเถื่อน เมื่อมีองค์กรที่จะตัดสินข้อกฎหมายนี้อยู่แล้วและเป็นฝ่ายเดียวกับรัฐบาลใหม่ที่ช่วยกำจัดศัตรูการเมืองมาแล้ว ก็น่าจะเชื่อใจพวกเขาให้ตัดสินข้อกฎหมายนี้เพื่อเป็นบรรทัดฐานต่อไปว่า การแถลงนโยบายของรัฐบาลจะต้องทำ ณ สถานที่ใดกันแน่ อย่าปล่อยให้มีปัญหาคาใจต่อไปอีก การเริ่มต้นหาคำตอบเรื่องสถานภาพรัฐบาล ถ้าเริ่มที่ฝ่ายรัฐบาล จะช่วยยืนยันความเป็นรัฐบาลไทยและเกียรติภูมิของประเทศได้ ในทางกลับกัน หากประเทศอื่นใช้เป็นข้อโต้แย้ง จักทำลายเกียรติของคนไทยและประเทศไทยอย่างมากว่าประเทศไทยมิได้ปกครองด้วยกฎหมายทั้งที่คนไทยเขียนขึ้นอง แต่ทำตามอำเภอใจ กฎหมายไทยไม่น่าเชื่อถืออีกต่อไปเพราะคนไทยยังไม่เคารพแล้วจะให้ชาติอื่นต้องกระทำตามได้อย่างไร

 

********************

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s