ย้อนรอยเหตุปฏิวัติในไทย

ย้อนรอยเหตุปฏิวัติในไทย

 

เขียนโดย  แก้วมณี

 

เมื่อปีพ.ศ. 2475 ประเทศไทยเข้าสู่ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยตามแนวคิดใหม่ คือ อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย ใช้อำนาจโดยประชาชนและเพื่อประชาชน ประเทศไทยเป็นของคนไทย คนไทยมีหน้าที่นับแต่ถือกำเนิดในแผ่นดินไทย คือ ต้องปกป้องรักษาแผ่นดินไว้เพื่อคนไทยเพราะคนไทยเป็นเจ้าของผืนดินอันอุดมสมบูรณ์แห่งนี้ร่วมกัน ผืนดินอันเป็นที่ตั้งของประเทศไทยบนแผนที่โลกจึงมิใช่กรรมสิทธิ์ของคนใดคนหนึ่ง แต่การปกครองที่ผ่านมามิได้ราบรื่นนัก อันเนื่องจากความปรารถนาที่ไร้ขอบเขตและเหลือบไรของระบอบเก่ายังฝังกายอยู่ในสังคมไทยมาช้านานเพราะคณะราษฎร์ในเวลานั้นต้องการให้ประเทศเกิดความปรองดองกันจึงยอมอะลุ้มอะล่วยให้คนในระบอบเก่าและหวังให้เวลาช่วยแก้ไขความคิดเดิมที่ฝังรากไว้หลายร้อยปี โดยเชื่อว่าคนรุ่นใหม่ของระบอบเก่าจะซึมซับวัฒนธรรมใหม่แบบประชาธิปไตยในสายเลือดได้ แต่แนวคิดของพวกระบอบเก่ามีระเบียบแบบแผนเข้มแข็งทำให้ลูกหลานของพวกเขายังคงหวังลึกๆว่า จะฟื้นฟูอำนาจ สิทธิ์อันแผ่ไพศาลของตระกูลหรือเทือกเถาเหล่ากอให้ยิ่งใหญ่ดังเดิมได้ จึงสร้างระบบอุปถัมภ์ให้เข้มแข็งและต่อเนื่องเพื่อหาแนวร่วมพลิกฟื้นระบอบโบราณคืนมาอีกครั้ง

ณ วันนี้ที่ผ่านการเปลี่ยนแปลงมาเกือบ 70 ปีของระบอบประชาธิปไตยในไทย ผู้สืบทอดอันแข็งแกร่งของพวกศักดินาระบอบเก่ายังมีพละกำลังและแนวคิดดั้งเดิมที่แข็งแกร่งอยู่ เวลาที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์การเมืองของไทยจักสังเกตเห็นการแย่งชิงอำนาจระหว่างพวกศักดินาระบอบเก่าโดยมีทหารสนับสนุนกับตัวแทนประชาชนที่นิยมระบอบประชาธิปไตยเป็นระยะ นอกเหนือจากการต่อสู้ทางแนวคิดที่แตกต่างกันแล้ว ยังมีสาเหตุสำคัญที่แฝงอยู่ คือ ผลประโยชน์ที่ได้จากระบอบปกครองใหม่อันมีมูลค่ามหาศาลเมื่อไทยมีผู้นำรัฐบาลที่มีความสามารถในแต่ละยุค

ปีพ.ศ. 2475 คณะราษฎร์เชื่อว่า ระบอบประชาธิปไตยจักให้ประโยชน์สูงสุดแก่ปวงชนชาวไทย จึงเริ่มการต่อสู้กับพวกศักดินาระบอบเก่าที่ปกครองไทยมานานหลายร้อยปีโดยใช้การเจรจา การปราบปรามกบฎ ควบคู่กัน จนกระทั่งผู้ฝักใฝ่ระบอบเก่าจำต้องรามือไปเพราะสู้กระแสต่อต้านของประชาชนที่ชื่นชมกับเสรีภาพและสิทธิซึ่งไม่เคยได้รับมาก่อนจากระบอบเก่าอันสร้างความแข็งแกร่งแก่คณะราษฎร์ พวกศักดินาระบอบเก่าเปลี่ยนรูปแบบใหม่ด้วยการใช้ทรัพย์สินและบารมีที่สั่งสมไว้สนับสนุนให้บางกลุ่มในคณะราษฎร์ก่อศึกแย่งอำนาจกัน เมื่อฝ่ายของตนชนะก็จะเรียกร้องอำนาจและผลประโยชน์ที่เคยสูญเสียไปกลับคืนมาทีละน้อย แล้วสร้างเครือข่ายของตนด้วยการส่งเสริมคนที่ควบคุมได้ง่ายและเอื้อประโยชน์แก่ฝ่ายตนได้ในกระทรวงทบวงกรมทั้งหลาย จึงเห็นว่าระยะแรกของการปกครองใหม่มีการปฏิวัติแย่งชิงอำนาจกันบ่อยครั้ง อายุรัฐบาลไม่ค่อยยาวนัก ส่วนรัฐบาลที่มาจากคณะปฏิวัติจะใช้พละกำลังอำนาจเบ็ดเสร็จจึงทำให้สามารถครองอำนาจยาวนานและประชาชนหวั่นกลัวมาก ยุคนี้พวกศักดินาระบอบเก่าไม่กล้าเปลี่ยนระบอบกลับไปสู่ของดั้งเดิมเพราะทหารยังชอบกับอำนาจสูงสุดของตนและคนไทยเริ่มเคยชินกับสิทธิเสรีภาพใหม่ สังคมไทยเริ่มพัฒนาขึ้นจนคนไทยสัมผัสความเจริญต่างๆที่เขาใช้สอยและมีส่วนเป็นเจ้าของได้อย่างชัดเจน อันผิดแผกแตกต่างจากระบอบดั้งเดิมที่ผู้อยู่ใต้ปกครองหรือไพร่จะได้รับเศษเสี้ยวเหลือกินเหลือใช้ที่โยนมาจากผู้ปกครองเท่านั้น เราต้องยอมรับว่าประเทศไทยหลังปี พ.ศ. 2475 พัฒนาตัวเองให้เจริญอย่างเร็วด้วยแนวคิดของผู้ปกครองจากคณะราษฎร์ซึ่งได้รับการศึกษาจากประเทศตะวันตก แม้ต้องพบกับสงครามโลกครั้งที่ 2 ก็สามารถประคองตัวผ่านพ้นปัญหาไปด้วยความสามารถของปัญญาชนรุ่นนั้น

การปฏิวัติในประวัติศาสร์การเมืองไทยมีหลายครั้ง จักพิจารณาเจาะลึกเฉพาะรัฐบาลที่ประชาชนนิยมชมชอบมากและยังอยู่ในความทรงจำของคนไทย เรามองเห็นเจตนารมณ์แท้จริงของคณะปฏิวัติเหล่านั้นจากประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้และคนไทยส่วนใหญ่ยังสัมผัสได้ คือ รัฐบาลยุคพลเอกชาติชาย ชุณหวัณ เจ้าของนโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า เสรีนิยมทุกด้าน เราต้องไม่ลืมว่าก่อนหน้ายุคท่านชาติชายประเทศไทยอยู่ในควบคุมของคณะปฏิวัติมานาน สถานภาพการเงินติดขัดเพราะเงินคงคลังหรืองบประมาณถูกทหารที่ทำปฏิวัตินำไปใช้เพื่อบำเหน็จความชอบให้พรรคพวกของตนเป็นหลัก ความเจริญของบ้านเมืองจึงมีช้ามาก พรรคการเมืองของท่านชาติชายชนะการเลือกตั้งและมีแนวคิดเสรีนิยมอย่างมาก เมื่อแผ่นดินไทยมีความอุดมสมบูรณ์ ท่านชาติชายเข้าใจใช้ศักยภาพพื้นฐานของไทยเพื่อหารายได้เข้าประเทศอย่างเต็มที่โดยเน้นการค้าขายกับเพื่อนบ้านเป็นหลัก มิใช่ทำตัวเป็นศัตรูหรือสร้างความหวาดระแวงแก่เพื่อนบ้าน ทำให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางการค้าของอินโดจีนไปในพริบตา รายได้เข้าประเทศสูงขึ้น เมื่อวงล้อการค้าเดินอย่างเต็มที่ทุกภาคส่วนของสังคมไทยก็รุ่งเรืองตามไปด้วย ภาวะเงินคงคลังของไทยสูงมาก ในที่สุดการปฏิวัติโดยทหารกลุ่มหนึ่งก็เกิดขึ้น ทำให้รัฐบาลเลือกตั้งต้องพินาศตามเคย การแจกเงินตอบแทนพวกพ้องที่ช่วยให้ทำงานสำเร็จหรือผู้สนับสนุนงานปฏิวัติก็ได้ผลประโยชน์ตอบแทนถ้วนหน้า การซื้ออาวุธอันเป็นนโยบายยอดฮิตหลังการปฏิวัติมีจำนวนสูงมหาศาลในรูปของงบประมาณผูกพันหรือหนี้ผูกพันยาวนาน มันเกิดขึ้นเหมือนการปฏิวัติทุกครั้งที่ผ่านมา จนกระทั่งเงินคงคลังเริ่มต่ำพร้อมกับเศรษฐกิจตกต่ำ ทหารต้องถอนตัวออกด้วยความเต็มใจเมื่อนโยบายของตนผูกพันไว้ครบถ้วนจนรัฐบาลใดไม่มีทางปลดพันธนาการนี้ได้ รัฐบาลเลือกตั้งต้องเข้ามาแก้ไขหาเงินเข้าคลังใหม่เพื่อรักษาความมั่นคงทางการเงินไว้และสร้างภาพประเทศใหม่เพื่อชักจูงนักลงทุนนำเงินเข้าประเทศไทยอีกครั้ง

การปฏิวัติล่าสุดในวันที่ 19 กันยายน 2549 โดยพลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน เป็นหัวหน้าเพื่อล้มล้างรัฐบาลเลือกตั้งของท่านทักษิณ ชินวัตร เป็นเวลาที่ประเทศไทยมีเงินคงคลังสูงที่สุดนับแต่มีการตั้งงบประมาณบริหารประเทศ เนื่องจากการทำมาหาได้ด้วยศักยภาพพื้นฐานของไทยเยี่ยงเดียวกับรัฐบาลของท่านชาติชายเคยใช้ได้ผลมาแล้ว การปฏิวัติครั้งนี้ได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูจากพวกฝักใฝ่ระบอบศักดินาดังเช่นที่เกิดขึ้นในการปฏิวัติหลายครั้ง สาเหตุสำคัญที่ทหารเข้าร่วมการปฏิวัติทั้งที่เศรษฐกิจของชาติกำลังเติบโตอย่างมากก็เยี่ยงเดียวกับคณะปฏิวัติรุ่นก่อนๆ คือ เงินคงคลังจำนวนสูงล่อตาล่อใจให้อยากหยิบใช้ และพวกศักดินาหวั่นเกรงโครงการส่งเสริมการศึกษาแก่คนไทยโดยไม่เลือกชั้นวรรณะด้วยทุนการศึกษามหาศาล จักส่งผลร้ายต่อการฟื้นฟูระบอบศักดินาที่มีแนวคิดว่า ระบอบนี้จะมั่นคงและยั่งยืนได้ คนไทยต้องมีการศึกษาต่ำหรือไร้การศึกษาเท่านั้น พวกศักดินากับกลุ่มทหารจึงรวมตัวกันเป็นคณะปฏิวัติรุ่นหลงยุค โดยแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน กลุ่มทหารดูแลการใช้อาวุธข่มขู่คนไทยและควบคุมบ้านเมืองให้สงบ ปราบฝ่ายตรงข้ามโดยอาวุธเป็นหลัก ส่วนพวกศักดินาที่สร้างคนด้วยบารมีไว้นานหรืออาศัยความเกรงใจของข้าราชการก็ใช้คนของตนในหน่วยงานรัฐเพื่อบ่อนทำลายระบบกฎหมายหรือบังคับข่มขู่คนให้มาอยู่ใต้คำสั่งของตน มิใช่ของรัฐบาลเลือกตั้ง เมื่องานสำเร็จก็เป็นที่ทราบกันดีในหมู่ประชาชนว่าการตอบแทนด้วยเงินทองจำนวนมหาศาลต้องติดตามมา มันเกิดขึ้นจริงโดยข่าวการแจกเงินแก่พวกพ้องทหารที่ร่วมทำงานสำเร็จด้วยงบลับหรือเงินจากส่วนต่างๆของหน่วยงานทั้งหลายเท่าที่จะใช้เป็นข้ออ้างได้ ถ้าหน่วยงานขาดเงินสุดท้ายก็ต้องแบ่งมาจากเงินคงคลังของชาติ นอกจากนั้นมีการตั้งงบประกอบโครงการสารพัดแบบเพื่อเป็นข้ออ้างนำเงินคงคลังออกไปใช้แล้วแบ่งผลประโยชน์ระหว่างเอกชนกับกลุ่มทหาร ทำให้ปริมาณเงินคงคลังลดลงอย่างเห็นได้ชัด ส่วนพวกศักดินาก็ได้รับแบ่งปันเงินจากคณะปฏิวัติเพื่อทดแทนค่าใช้จ่ายที่ทดรองจ่ายแก่กลุ่มต่างๆที่สร้างความปั่นป่วนในสังคมไทยเพื่อใช้อ้างเป็นเหตุปฏิวัติ รวมทั้งการส่งคนของพวกศักดินาเข้าสู่รัฐบาลใหม่เพื่อปกครอง ควบคุม คนไทย ใช้เงินของชาติเพื่อฟื้นฟูระบอบดั้งเดิมให้สังคมไทยอีกครั้งด้วยการเพิ่มอำนาจของข้าราชการหรืออำมาตย์เดิมในการคุมความประพฤติหรือวิถีชีวิตคนไทยให้อยู่ในกรอบดั้งเดิม กำจัดฝ่ายประชาธิปไตยให้สิ้นซาก แขวนป้ายประชาธิปไตยเดิมไว้ก่อนเพื่อจัดระเบียบ ระบบ ความคิด ของคนไทยทั้งหมดให้เข้าสู่ระบอบศักดินาเดิมซึ่งร้างลาไปนานและยอมรับความเป็นไพร่และเจ้านายให้สำเร็จก่อนประกาศเปลี่ยนระบอบไปสู่สมบูรณาญาสิทธิราชย์หรือจะเรียกสบายปากว่า อำมาตยาธิปไตย ก็ได้ เวลานี้พวกศักดินาไม่กล้าพอจะประกาศเปลี่ยนระบอบปกครองประเทศทันทีเพราะประชาธิปไตยของตะวันตกยังมีอิทธิพลในเมืองไทยสูงมากและคนไทยเคยชินกับอิสรภาพและสิทธิต่างๆมานานเกือบ 70 ปีแล้ว จึงต้องบ่อนทำลายหรือกำจัดแนวคิดนี้จากสมองของคนไทยให้หมดก่อน จักสามารถฟื้นฟูหรือฝังรากใหม่ให้ชื่นชมพวกศักดินาและคนไทยยอมรับสถานภาพใหม่ในฐานะผู้อยู่ใต้ปกครองเยี่ยงไพร่โดยดี เมื่อใดคนไทยมีความคิดเป็นไพร่สมบูรณ์ จึงเป็นเวลาประกาศฟื้นฟูระบอบดั้งเดิมอีกครั้งโดยไม่ต้องสนใจสายตาของชาติตะวันตกอีกต่อไป ณ วันนี้พวกศักดินากับรัฐบาลใหม่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของคณะปฏิวัติกำลังใช้เงินคงคลังทั้งหมดเพื่อสนองกิเลสตัณหาของพวกเขาอย่างสนุกสนาน โดยไม่สนใจต่อความยากแค้นของคนไทย กลุ่มนี้ต้องการให้คนไทยยอมรับสถานภาพใหม่ ระบอบดั้งเดิมที่ยัดเยียดให้คนไทยเท่านั้น แต่ขาดความสามารถในการหาเงินทองเข้าประเทศเพื่อเลี้ยงประชาชนให้มีความสุข หลักคิดมีเพียงว่าคนไทยต้องสละทุกสิ่งเพื่อให้พวกศักดินามีความสุขเท่านั้น

สิ่งที่เกิดขึ้นกับเมืองไทยวันนี้ ถือเป็นเรื่องอันตรายอย่างยิ่งที่จ่อคอหอยของคนไทยอยู่ ศึกชิงอำนาจระหว่างพวกศักดินาติดอาวุธกับพวกประชาธิปไตยกลุ่มใหญ่ที่ไร้อาวุธและบารมี โดยมีสิทธิเสรีภาพเสมอภาคของคนไทยเป็นเดิมพัน เราจักสังเกตจากประวัติศาสตร์การเมืองไทยได้ว่า เงินคงคลังเป็นแรงดึงดูดให้เกิดการปฏิวัติมาเกือบร้อยปีแล้ว แต่เราจะปล่อยให้เงินก้อนนี้ร่อยหรอจนถึงก้นกระเป๋าก็ไม่ได้ เพราะมันเกี่ยวข้องกับสถานภาพการเงินในเวทีโลกของไทยและป้องกันมิให้กลายเป็นประเทศล้มละลายที่ชาติเจ้าหนี้เข้ายึดครองกันได้ง่ายๆ อันเป็นการทรยศต่อบรรพชนที่ต่อสู้ด้วยชีวิตเพื่อรักษาดินแดนไทยไว้ ทุกครั้งที่เงินคงคลังมีจำนวนสูง จักมีการปฏิวัติโดยกลุ่มทหารเกิดตามมาเสมอ เมื่อใดที่มันร่อยหรอจนติดก้นกระเป๋า กลุ่มทหารหรือพรรคการเมืองใต้เงาทหารจะถอยฉากไปเพื่อรอคอยวันที่เงินมีสูงขึ้น ก็จะกลับมาอีก มันกลายเป็นวงจรอุบาทว์ประจำประเทศไทยไปแล้ว ถ้าเงินคงคลังสูง คณะปฏิวัติจะกลับมาแย่งชิงอำนาจจากประชาชนทุกครั้งด้วยข้อกล่าวหาเดิม คือ รัฐบาลฉ้อราษฎร์ ไม่ภักดีต่อสถาบันทั้งหลาย การทำลายวงจรอุบาทว์ต้องกระทำโดยคนไทยที่ยึดมั่นต่อประชาธิปไตยเท่านั้น โดยเน้นกำจัดพวกฝักใฝ่แนวคิดศักดินาหลงยุคที่เป็นกำลังเงินหลักและฝังรากลึกในสังคมไทยภายใต้ระบอบประชาธิปไตยมานาน เผยแพร่แนวคิดประชาธิปไตยแท้จริงให้คนไทยรับทราบเพื่อป้องกันมิให้ประชาชนสับสนและหวาดกลัวอิทธิพลอำนาจของพวกหลงยุคเกินเหตุและรักหวงแหนสิทธิเสรีภาพของตนไว้

ประวัติศาสตร์การเมืองของไทยเกี่ยวกับการปฏิวัติเขียนขึ้นโดยการกระทำของคณะปฏิวัติแต่ละยุคสมัยโดยมีเหตุผลซ่อนเร้นแตกต่างกันไปทั้งนี้จะเขียนเหตุผลเพื่ออ้างต่อประชาชนสร้างความชอบธรรมแก่ตนว่า จำใจกระทำเพื่อปกป้องประเทศและประชาชนเพราะรัฐบาลเลือกตั้งกระทำฉ้อราษฎร์บังหลวง ทำลายประเทศจนเกินจะรับได้ เมื่อคนไทยพลิกอ่านประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้โดยคณะปฏิวัติทั้งหลายจะพบเหตุผลเดียวกันเป็นข้ออ้างในประกาศต่อสาธารณชนด้วยเนื้อหาเดียวกัน ข้อสังเกตคือ ผู้ถูกกระทำมักเป็นรัฐบาลจากการเลือกตั้งของประชาชนและผู้อยู่เบื้องหลังงานปฏิวัติซึ่งต้องใช้เงินทองและกำลังพลเป็นกองหนุนมักมาจากพวกฝักใฝ่ระบอบศักดินาที่หวังฟื้นคืนชีพอำนาจในอดีตและฉกฉวยเวลาสำคัญนี้ตลอดเวลาโดยใช้ทหารเป็นเครื่องมือเนื่องจากทหารเป็นกลุ่มเดียวที่มีอาวุธอันสร้างความหวาดกลัวแก่ประชาชนได้ง่ายที่สุดและทหารเป็นกลุ่มที่ให้ความเคารพนับถือแก่พวกศักดินาอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งประสานผลประโยชน์ร่วมกันได้ง่าย ปรามาสประชาชนว่าไร้อาวุธ ไร้กำลัง ต่อต้านพวกเขาได้เพราะมีเพียงความยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยเท่านั้น เหตุผลส่วนใหญ่ของการปฏิวัติเมื่อนำหน้าประวัติศาสตร์ไปเปรียบเทียบกับรายงานเงินคงคลังของไทยในเวลาเกิดปฏิวัติล้วนพบว่า ทหารปฏิวัติเมื่อเงินคงคลังอยู่ในระดับสูงหรือเรียกภาษาชาวบ้านว่า ชาติร่ำรวย พฤติกรรมที่เห็นซ้ำซากหลังงานปฏิวัติสำเร็จ คือ การเพิ่มงบซื้ออาวุธ แจกเงินพิเศษให้กองทหารที่ร่วมทำงานสำเร็จ แต่งตั้งนายทหารไปอยู่ในบอร์ดของรัฐวิสาหกิจโดยปรับเปลี่ยนกฎให้พวกเขารับรายได้จากหน่วยงานนั้นนอกเหนือจากเงินเดือนทหารได้ทั้งที่พวกเขาไม่มีความสามารถทำงานในหน่วยงานนั้นเลยหรือแค่มีชื่อแต่ไม่เคยทำงานจริงเพื่อเป็นการแบ่งปันผลประโยชน์แก่พลชั้นล่างลงมาหลังจากพื้นที่ในรัฐบาลมีไม่เพียงพอ การเซ็นสัญญาก่อสร้างหรือผุดสารพัดโครงการเพื่อสร้างหนี้สินแก่ประเทศและรับเงินพิเศษไว้เป็นส่วนตัว จักสังเกตได้ว่าหลังจากมีรัฐบาลเลือกตั้งแล้วบุคคลในคณะปฏิวัติมีสภาพการเงินเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดทั้งที่หลายคนเกิดและเติบโตในครอบครัวชาวนาหรือคนยากจน แต่รับราชการทหารจนเกษียณและร่วมเป็นคณะปฏิวัติกลับมีเงินทองทรัพย์สินมูลค่าหลายร้อยล้านบาท มีบ้านพักและกิจการในต่างประเทศซึ่งเกิดขึ้นในช่วงที่เป็นคณะปฏิวัติ ดังที่เห็นกันได้ในการต่อสู้แย่งมรดกของหัวหน้าคณะปฏิวัติคนหนึ่งซึ่งเป็นข่าวพาดหัวครึกโครม เมื่อนำไปเทียบกับระดับเงินเดือนและเงินสวัสดิการของนายทหารระดับเดียวกันที่มิได้ร่วมคณะปฏิวัติและทำงานจนเกษียณ ย่อมหาคนที่มีสถานภาพการเงินสูงในไม่กี่เดือนจึงมีเงินทองมหาศาลเช่นนี้ยากเต็มที คนที่จะมีเงินทองมหาศาลทั้งที่ทำงานทหารจนเกษียณจะมองเห็นความสมเหตุสมผลได้ง่าย เช่น ชาติกำเนิดและครอบครัวของเขามาจากขุนนางในอดีตจึงมีการสืบทอดมรดกจำนวนมาก หรือ มีกิจการอื่นในครอบครัวที่สร้างเงินทองได้มาก เป็นต้น

ข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่ง คือ ระยะห่างของการปฏิวัติแต่ละครั้งจักขึ้นอยู่กับความสามารถของรัฐบาลเลือกตั้งในการเก็บออมเงินเร็วหรือช้าเพียงใด และรัฐบาลที่มาจากพรรคประชาธิปัตย์จะไม่ถูกปฏิวัติเลยเพราะยุคของเขาทำมาค้าขายไม่ได้ด้วยขาดความสามารถหารายได้ และมักทำทุกอย่างตามคำขอจากทหารแม้จะต้องสร้างหนี้สินให้คนไทยโดยแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันได้ลงตัว คือ ทหารได้ตามที่ขอ แต่อย่ามองพวกเขาหยิบใช้เงินออมของชาติอย่างสนุกมือ พอเงินร่อยหรอลง ประชาชนยากแค้นขึ้น เมื่อมีการเลือกตั้งใหม่คนไทยย่อมต้องการพรรคอื่นมาทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนและเก็บเงินออมเพื่อบริหารประเทศต่อไป ถ้าครั้งใดที่ประเทศได้ผู้นำเก่งกาจทั้งรุกและรับทางการค้าและการเมืองได้อย่างดี ดังเช่น สมัยของท่านชาติชาย หรือ สมัยของท่านทักษิณ เงินคงคลังเพิ่มพูนด้วยเวลาไม่นานนัก การปฏิวัติจักเกิดขึ้นไวมากเมื่อเทียบกับการปฏิวัติที่เพิ่งจบไป เหตุผลที่ใช้กล่าวหาเพื่อล้มล้างรัฐบาลเลือกตั้งจักเหมือนกันทุกครั้ง คือ รัฐบาลฉ้อโกงชาติจนทหารทนไม่ไหว ทั้งที่รู้กันดีว่าทหารก็มีการฉ้อโกงชาติสารพัดรูปแบบเช่นเดียวกับนักการเมือง ขณะที่นักการเมืองมักเลี่ยงไม่ยุ่งกับทหาร จากนั้นพฤติกรรมการปูนบำเหน็จหรือใช้เงินออมของชาติจะหวนกลับมาอย่างไม่แตกต่างกับการปฏิวัติในอดีต ส่วนเหตุผลปฏิวัติที่มาจากความไม่เข้าใจ ความหวาดระแวงกัน ความขัดแย้งทางแนวคิดระหว่างทหารหัวหน้าปฏิวัติกับผู้นำรัฐบาลนั้นมีน้อยมาก ประมวลเหตุผลส่วนใหญ่ของการปฏิวัติโดยทหารภายใต้การหนุนหรือยุยงของพวกศักดินาหลงยุคจักมาจากเงินคงคลังและผลประโยชน์ในชาติที่ต้องการมีส่วนแบ่งด้วย

เมื่อมองทบทวนการปฏิวัติล่าสุดในไทยท่ามกลางเศรษฐกิจที่ดีจักมองเห็นเหตุผลแท้จริงซ่อนอยู่ซึ่งถูกบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ไปแล้วว่า มันเกิดขึ้นจากจำนวนเงินคงคลังมหาศาลอย่างไม่เคยมีมาก่อน ความอิจฉา ความหวาดระแวงในความสามารถของผู้นำบ้านเมืองและนโยบายกระจายการศึกษาแก่คนไทยด้อยโอกาสซึ่งส่งผลร้ายต่อความหวังฟื้นระบอบศักดินาอีกครั้งเนื่องจากระบอบนี้จะมั่นคงได้ต่อเมื่อผู้อยู่ใต้การปกครองไม่มีปัญญาหรือความรู้ต่ำที่สุด ถ้าปล่อยให้คนไทยมีความรู้สูงขึ้นทั่วประเทศ ระบอบนี้จักฟื้นได้ยาก พวกศักดินาหลงยุคตระหนักดีว่า สิทธิเสรีภาพและการศึกษาของประชาชนเป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบศักดินาอย่างมาก แผ่นดินไทยจึงมีประชาธิปไตยและผู้นำบ้านเมืองที่ชาญฉลาดมิได้เด็ดขาด นอกจากนั้นรัฐบาลในเวลานั้นมีโครงการที่ใหญ่มากและต้องมีเงินลงทุนมหาศาล แม้จะเป็นการกู้เงินจากเจ้าหนี้ต่างชาติแต่ผลประโยชน์เป็นของคนไทยทั้งประเทศ พวกศักดินาอยากมีส่วนแบ่งผลประโยชน์นั้นแต่ด้วยกฎหมายและสถานภาพของตนไม่เอื้อต่อการแสดงตนเช่นนั้น กอปรกับทหารกลุ่มหนึ่งก็มองเห็นและต้องการส่วนแบ่งนั้นด้วย จึงร่วมมือกันล้มล้างรัฐบาลเลือกตั้งโดยเร็วก่อนจะมีการเซ็นสัญญากู้หรือเริ่มต้นโครงการทั้งหลาย

มันเป็นที่รู้กันมานานแล้วว่า การกู้ยืมเงินนั้นเจ้าหนี้คนใดต้องการให้ไทยเลือกกู้เงินกับเขา ก็ต้องจ่ายเงินพิเศษให้รัฐบาลนั้นเพื่อเลือกเซ็นสัญญากับตนและถือเป็นเงินส่วนตัวของนักการเมือง ถ้ารัฐบาลตั้งใจดีก็จะไม่เอาเงินนั้นและเดินหน้าโครงการอย่างเต็มที่ดังที่เกิดขึ้นกับงานสร้างสนามบินสุวรรณภูมิที่รอคอยการสร้างมากกว่า 30 ปี แต่รัฐบาลของท่านทักษิณใช้เวลาสร้างไม่ถึง 5 ปี ก็เสร็จสมบูรณ์ด้วยความตั้งใจมั่นให้กำเนิดมันและลดทอนผลประโยชน์ส่วนตัวที่จะได้รับไปเป็นการแบ่งงานให้บริษัทเอกชนเพื่อให้มีกำลังใจทำงานและช่วยเร่งรัดแก้ปัญหาจากระบบราชการ ในที่สุดก็มีสนามบินแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ในประเทศไทยได้ แม้คณะปฏิวัติจะพยายามป้ายสีให้มัวหมองหรือคิดจะยกเลิกและปล่อยให้ร้าง สุดท้ายความจริงก็ปรากฏว่า สารพัดข้ออ้างความไม่ดีของสนามบินนั้นมิใช่ความจริง สนามบินมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานสากล อีกพฤติกรรมหนึ่งที่ยืนยันการตอบแทนผู้สนับสนุนงานล้มล้างรัฐบาลเลือกตั้งของประชาชน คือ การออกกฎหมายเพิ่มเงินเดือนแก่รัฐบุรุษและประธานองคมนตรี รวมทั้งองคมนตรีทั้งหลายหลังจากงานปฏิวัติสำเร็จได้ไม่กี่เดือน

การปฏิวัติเกือบทุกครั้งจักมีพวกศักดินาหลงยุคอยู่เบื้องหลังไม่มากก็น้อย จุดประสงค์คือ ต้องการมีส่วนแบ่งในผลประโยชน์ และ สร้างฐานอำนาจให้เข้มแข็งอีกครั้งหลังจากถูกคณะราษฎร์กำจัดไปเมื่อปีพ.ศ.2475 โดยอาศัยความเคารพนับถือของคนไทยเป็นเครื่องมือ พวกเขาส่งเสริมคนที่ฝักใฝ่แนวคิดเดียวกันไปฝังตัวในหน่วยราชการต่างๆเพื่อรอโอกาสเรียกใช้งานในวันหน้าซึ่งเห็นได้จากการปฏิวัติและเหตุการณ์ภายหลังที่มีการร่วมมือกันระหว่างบุคคลในอำนาจนิติบัญญัติและอำนาจตุลาการเพื่อกำจัดพรรคการเมืองเสียงข้างมากมิให้จัดตั้งรัฐบาลได้โดยอาศัยกฎหมายที่เขียนขึ้นโดยคณะปฏิวัติภายใต้บัญชาการของพวกศักดินาหลงยุคเป็นอาวุธ ณ วันนี้จักเห็นอิทธิพลของพวกศักดินาที่ก่อตัวและแอบแฝงในความเคารพนับถือของคนไทยมาช้านานว่ามีความน่ากลัวเพียงใด การเป็นผู้หนุนหลังงานปฏิวัติเพื่อล้มล้างรัฐบาลเลือกตั้งแสดงถึงอำนาจที่พยายามอวดตนให้คนไทยหวาดกลัวและยอมสยบต่อพวกเขาโดยดี เมื่อคนไทยบางกลุ่มขัดขืนก็ใช้อำนาจบริหาร อำนาจตุลาการ กำจัดฝ่ายตรงข้าม  การปฏิวัติจะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าขาดเงินทองหรือผู้มีอิทธิพลคอยปกป้องการกระทำของกลุ่มทหารทั้งหลาย คนไทยที่ยึดมั่นต่อระบอบประชาธิปไตยและคนตกงานเพราะการกระทำของคณะปฏิวัติและม็อบโกเต๊กซ์ซึ่งเป็นที่รู้กันดีในสังคมไทยว่า พวกศักดินาหลงยุคเป็นผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ทั้งสองกลุ่มเพื่อล้มล้างรัฐบาลเลือกตั้งด้วยการแบ่งสันปันส่วนผลประโยชน์ทั้งเงินคงคลังและอำนาจในบ้านเมืองอย่างลงตัวโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของคนไทยเมื่อเศรษฐกิจตกต่ำจากการปิดสนามบินสองแห่ง การยึดทำเนียบรัฐบาล การไม่เคารพกฎหมายของม็อบโกเต๊กซ์ ความคิดแตกแยกในสังคม การยุยงข้าราชการมิให้เชื่อฟังผู้บังคับบัญชาที่ได้รับเลือกมาจากประชาชน คนไทยย่อมมองเห็นพฤติกรรมปกป้องการสร้างความปั่นป่วนในบ้านเมืองจากพวกศักดินาหลงยุคหรือพวกที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด คนไทยรู้จักตัวตนของผู้อยู่เบื้องหลังการปฏิวัติอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นพวกศักดินาแท้ พวกฝักใฝ่แนวคิดศักดินา พวกยึดติดกับผลประโยชน์ที่ได้รับจากชัยชนะของพวกศักดินา โดยเป็นเรื่องที่พูดคุยสนุกปากปนเวทนาในสังคมไทย แต่เป็นการบอกเตือนว่า ความลับไม่มีในโลก มือที่เคยมองไม่เห็นหรือผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญซึ่งระยะแรกคนไทยไม่เคยรู้ บัดนี้ ทุกสายตาต่างมองเห็นรูปร่างหน้าตาของพวกเขาชัดถนัดตา แต่ไม่อยากเอ่ยถึงในสาธารณสถาน จึงกลายเป็นขี้ปากของชาวบ้านประเภทสาปแช่งหรือไม่เป็นมงคลไปโดยปริยาย

ด้วยหลักเหตุและผลอิทธิพลและอำนาจของพวกศักดินาคงอยู่ต่อไปในสังคมไทยได้ด้วยการเคารพนับถือจากคนไทย การปฏิวัติล่าสุดบอกเตือนคนไทยให้ทราบว่า เวลานี้พวกศักดินาหลงยุคกำลังครอบครองอำนาจอธิปไตยที่อยู่ในอำนาจบริหาร อำนาจนิติบัญญัติ อำนาจตุลากร ซึ่งต้องเป็นของคนไทย ถ้าปล่อยให้อยู่ในสภาพนี้ต่อไป ประเทศไทยต้องประสบความลำบากในเวทีโลก คนไทยจักถูกริดรอนสิทธิเสรีภาพลงจนไม่มีเหลืออีกครั้ง ถ้ากลับสู่ระบอบในอดีตประเทศไทยอาจต้องตกอยู่สภาพเดียวกับพม่าที่ถูกบอยคอต เลิกติดต่อกับโลกภายนอก คนไทยจึงต้องกำจัดหรือควบคุมต้นตอที่สร้างปัญหาแก่ประเทศชาติก่อน คือ พวกศักดินาแท้หรือพวกฝักใฝ่ระบอบศักดินา  การลดทอนอิทธิพลและขัดขวางแนวคิดหรือพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อประเทศและประชาชนโดยเฉพาะการยุยงส่งเสริมให้เกิดการปฏิวัติและพลิกฟื้นระบอบโบราณขึ้นมาครอบครองชีวิตคนไทยอีกครั้ง จึงต้องเริ่มต้นที่ความร่วมมือร่วมใจของคนไทยซึ่งยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย หวงแหนสิทธิเสรีภาพ อยากมีการศึกษาต่อไป ไม่อยากตกงาน เพราะความคิดล้าหลังของพวกศักดินาหลงยุคกลุ่มนี้อีก จักต้องแสดงออกให้เห็นความรู้สึกไม่พอใจของคนไทยส่วนใหญ่ต่อเจตนาซ่อนเร้นทำร้ายชาติโดยลดความเคารพนับถือคนกลุ่มนี้ลงจนกระทั่งเป็นความเฉยเมยไม่สนใจอย่างสิ้นเชิง เนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่ไม่นิยมการใช้กำลังต่อต้านหรือทำร้ายร่างกายกัน การตอบโต้ด้วยการวางเฉยต่อพวกศักดินาหลงยุคจึงเป็นวิธีเหมาะสมสำหรับคนไทยที่ยึดมั่นในประชาธิปไตยและคนตกงานเพราะการปฏิวัติที่ผลักดันให้คนไทยต้องมีรัฐบาลไร้ความสามารถในวันนี้ เมื่อพวกศักดินาหลงยุคอ่อนแรงและยอมรับเจตนารมณ์ของคนไทยหัวใจประชาธิปไตยแล้ว การปฏิวัติครั้งต่อไปย่อมเกิดขึ้นไม่ได้เมื่อคนไทยเจ้าของอำนาจอธิปไตยตัวจริงแสดงตนเป็นเจ้าของแผ่นดินไทยและยืนยันชัดเจนว่า ต้องการให้ประเทศปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยและต้องการผู้นำที่ยึดมั่นต่อระบอบนี้เท่านั้น ระบอบศักดินาโบราณต้องเป็นประวัติศาสตร์ตลอดกาล คนไทยควรช่วยกันยกระดับการศึกษาในชาติให้สูงขึ้นและแผ่กระจายให้ทั่วถึงในสังคมไทยเพื่อป้องกันมิให้พวกศักดินาหลงยุคฟื้นคืนอำนาจอีกครั้ง

การศึกษาของประชาชนคือ อาวุธของคนไทยที่ใช้กำจัดพวกศักดินาให้สูญสลายไปในที่สุด ถ้าปล่อยให้รัฐบาลภายใต้การชี้นำของพวกศักดินาหลงยุคบริหารบ้านเมือง จักส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพและการศึกษาของคนไทย จึงต้องเน้นกำจัดพวกศักดินาหลงยุคเพื่อมิให้เกิดปฏิวัติทำลายประเทศในอนาคตและคนไทยวันนี้ต้องช่วยกันทำงานนี้เพื่อคนไทยในเวลาข้างหน้าจะได้อยู่อาศัยบนแผ่นดินด้วยความสงบสุขต่อไป ณ เวลานี้ระบอบประชาธิปไตยใช้บริหารประเทศทั่วโลก จึงไม่มีวันที่จะฟื้นระบอบศักดินาในสังคมไทยได้อย่างแน่นอน คนไทยต้องยึดมั่นและปกป้องระบอบประชาธิปไตยไว้ เพื่อนร่วมโลกประชาธิปไตยคือกำลังหนุนสำคัญในการต่อต้านพวกหลงยุคด้วย กฎของธรรมชาตินั้นเวลาและสายน้ำไม่เคยหยุดรอใคร เมื่อเวลาหรือสายน้ำแห่งศักดินาไหลผ่านไปแล้ว ย่อมไม่มีวันหวนกลับมาอีก หากพยายามขุดคลองใหม่เพื่อนำสายน้ำแห่งศักดินากลับมา คนไทยก็ต้องช่วยกันถมคลองนั้นเพื่อยืนยันในหลักธรรมชาติไว้ คนไทยพึงยกย่องนับถือผู้ทำดี ทำชอบ เพื่อชาติ แต่ควรปฏิเสธคนทำลายชาติ

 

********************************

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s