ข้อน่าคิดกับการเลือกกทช.

1 ชื่อ  = กทช.2 คน ?

 

เขียนโดย  ลูกแก้ว

 

คณะกรรมการโทรคมนาคมแห่งชาติเป็นองค์กรอิสระตั้งขึ้นเพื่อดูแล ควบคุม การใช้คลื่นความถี่ด้านโทรคมนาคมให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นธรรม รักษาผลประโยชน์ของคนไทยและประเทศชาติ ช่วงนี้ยังมีหน้าที่ดูแลหรือกำหนดกฎระเบียบสำหรับควบคุมหรือจดทะเบียนประเภททีวีหรือเคเบิ้ลทีวีซึ่งเป็นหน้าที่ของกสช. แต่หน่วยงานนี้ยังไม่ถือกำเนิดและมีกฎหมายกำหนดการจดทะเบียนและควบคุมสถานีทีวีขึ้นมาแล้ว จึงให้กทช.ใช้อำนาจนี้จนกว่ากสช.หรือหน่วยงานใหม่จะตั้งขึ้นได้  ปีพ.ศ.2551 ต้องมีการคัดเลือกสรรหาคณะกรรมการที่หมดวาระหรือลาออกโดยกฎหมายกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาเลือกคนให้วุฒิสมาชิกคัดอีกครั้งเป็นจำนวนหนึ่งเท่าของจำนวนที่ต้องการ เช่น ต้องการคณะกรรมการฯ 3 คน ก็ต้องคัดเลือกไว้ 6 คน เป็นต้น

กระบวนการสรรหาคณะกรรมการกทช.ที่ขาด คือ 4 คน และ 1 ใน 4 คน จำกัดคุณสมบัติว่าต้องมีความรู้หรือประสบการณ์ด้านสังคมเป็นหลัก นั่นหมายความว่า จะต้องเสนอบุคคลให้วุฒิสมาชิกคัดเลือกจำนวน 8 คน โดยเปิดรับสมัครและคัดสรรกันมาเกือบหนึ่งปีจนกระทั่งมีรายชื่อเพื่อเสนอแก่วุฒิสภาแล้ว สิ่งที่สังเกตเห็นจากข้อมูลรายชื่อที่รับการเลือกแล้ว คือ ชื่อบุคคลซ้ำกันในต่างสาขา เช่น นาย ก. มีชื่อเป็นผู้ได้รับคัดเลือกในสาขาเชี่ยวชาญด้านโทรคมนาคมและยังมีชื่อในสาขาเชี่ยวชาญด้านสังคมอีก คือ เขายื่นใบสมัครทั้งสองสาขานั่นเอง เป็นต้น จึงเกิดภาพดังนี้  สาขาด้านโทรคมนาคมมีนาย ก. สาขาด้านสังคม มี นาย ก. เป็นหนึ่งในผู้ได้รับการเสนอชื่อให้วุฒิสมาชิกคัดเลือกจำนวน 8 คน จาก 2 สาขา ตามระเบียบที่กำหนดให้เสนอคนจำนวนหนึ่งเท่าของจำนวนที่ต้องการ ปัญหาคือ คำว่า จำนวนคน จักหมายถึง 1 คน 1 ชื่อ ตามความหมายที่วิญญูชนยึดถือกันหรือไม่ ?

การคัดเลือกคณะกรรมการกทช.กำหนดระเบียบให้คัดเลือกคนจำนวนหนึ่งเท่าให้วุฒิสภาคัดเลือกเป็นครั้งสุดท้าย จึงน่าสงสัยว่า การส่งชื่อคนซ้ำกันต่างสาขา จักถือว่าเป็น 1 คนหรือไม่ ? แต่ละสาขาที่คณะกรรมการสรรหาส่งรายชื่อซ้ำคนกัน จะถือว่า ชื่อนาย ก. เป็น 1 คนในแต่ละสาขา หรือ เลือกส่งได้แค่ 1 สาขาต่อ 1 ชื่อ แม้นาย ก.จะมีความสามารถหลากหลาย แต่กฎระเบียบกำหนดให้เลือกสมัครสาขาที่ต้องการเท่านั้น นาย ก. จึงสมัครไว้ 2 สาขา แล้วก็ได้รับเลือกทั้งสองสาขา แต่จะขัดต่อจุดประสงค์แท้จริงของกฎหมายกทช.ที่ต้องการผู้มีความสามารถหลากหลายในการบริหารองค์กรที่กำหนดกติกาเป็นจำนวนคนหรือไม่ ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของวุฒิสภา  อีกทั้งคนที่สมัครหลายสาขาในชื่อเดียวกันบ่งบอกว่าเป็นการเหวี่ยงแหหาความสำเร็จเหมือนกับการจับสลาก คือ ถ้ามีสลากชื่อของตนมากเท่าใด ย่อมมีสิทธิ์ถูกจับชื่อขึ้นมาได้มากขึ้น มิใช่ปรารถนาจะทำงานตามสายงานที่ตนถนัดอย่างแท้จริงโดยเฉพาะข่าวลือเรื่องใบสั่งจากผู้มีอิทธิพลที่ต้องการให้เพื่อนพ้องของตนเป็นคณะกรรมการกทช.เริ่มคล้องจองกับรายชื่อที่เสนอต่อวุฒิสภาที่ซ้ำซ้อนกันในสาขาที่กำลังคัดเลือกอยู่ การตีความคำว่า “คน” กับ “ชื่อคน” ที่ซ้ำกัน ถือเป็น 1 คน หรือไม่ หรือ 1 ชื่อ คือ 1 คน ต้องให้วุฒิสภาซึ่งมีอำนาจเลือกสรรคนและไม่อยู่ใต้อำนาจของใบสั่งตามข่าวลือนั้นเป็นผู้พิจารณาว่า ควรให้มีรายชื่อซ้ำซ้อนกันในต่างสาขาอย่างที่ถูกเสนอครั้งนี้หรือไม่ เพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานในการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับตำแหน่งสำคัญในองค์กรอิสระ มันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรกทช.อย่างแท้จริง หรือ เขาต้องการเป็นผู้ถูกคัดเลือกด้วยการใส่ชื่อของตนในทุกสาขาให้มากที่สุดเพื่อสร้างโอกาสชนะสูงสุด บัดนี้ จุดมุ่งหมายของเขาประสบความสำเร็จแล้ว คือ ชื่อของเขาได้รับการคัดเลือกทั้งสองสาขา ขณะที่ผู้สมัครคนอื่นมีคุณสมบัติไม่แตกต่างกันและเลือกสมัครแค่ด้านเดียวมิอาจได้รับการคัดเลือกจากวิจารณญาณของคณะกรรมการสรรหา โดยเฉพาะความหมายของคำว่า จำนวนคน ที่อาจตีความแตกต่างจากวิญญูชน คือ 1 ชื่อ อยู่ใน 2 สาขาที่จะได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการกทช.และกำลังอยู่ในการตัดสินใจของวุฒิสภาแล้ว ถือเป็น 2 คนหรือ 1 คนกันแน่ คงต้องรอดูวิจารญาณของเหล่าสมาชิกวุฒิสภาว่า ตีความ จำนวนคน ตามพจนานุกรมหรือตามความรู้สึกของวิญญูชนหรือตามใบสั่ง มินานนี้ก็คงทราบคำตอบแน่

ถ้าคนที่มีชื่อซ้ำกันในต่างสาขาเพราะสมัครไว้ทุกสาขาได้รับการคัดเลือกในสาขาใดสาขาหนึ่ง เชื่อว่า ต่อไปนี้คนที่อยากเป็นกรรมการกทช.หรือหน่วยงานอิสระอื่น จักต้องนำวิธีนี้ไปใช้อย่างแน่นอน คือ ส่งชื่อตัวเองไปในทุกสาขาหรือใช้วิธีเหวี่ยงแหให้ไกลที่สุดเพื่อจับปลา ไม่ว่าจะเลือกอย่างไร ก็ต้องหยิบชื่อเขาขึ้นมาทุกครั้ง อีกด้านหนึ่งของการเหวี่ยงแหชื่อตนเช่นนี้เป็นการเอาเปรียบคนที่มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นธรรมและตั้งใจทำงานเพื่อองค์กรตามคุณสมบัติและความสามารถแท้จริงของตน แต่เขาไม่เลือกใช้วิธีนั้น

 

****************************

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s