ภูฏาน อาณาจักรประชาธิปไตยใหม่

ภูฏาน อาณาจักรประชาธิปไตยใหม่

 

เขียนโดย  แก้วมณี

 

ราชอาณาจักรภูฏาน ดินแดนแห่งเทือกเขาหิมาลัย ที่คนส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนา นิกายมหายาน เนื้อที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา พื้นราบมีน้อย เป็นสังคมเกษตรกรรม ผู้คนมีความสุขตามอัตภาพและตามสภาพแวดล้อม ดินแดนนี้ปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์หรือกษัตริย์มีอำนาจสูงสุดในการบริหารประเทศมานานหลายร้อยปี ประเทศอินเดียและเนปาลเป็นเพื่อนบ้าน แผ่นดินมีความเงียบสงบ ไม่ค่อยมีปัญหาเขตแดน ด้วยพระนิสัยรักสงบและรักประชาชนของกษัตริย์จึงทำให้แผ่นดินสงบร่มเย็นและมีการพัฒนาอย่างไม่เร่งร้อน แต่สายพระเนตรอันกว้างไกลและยอมรับสัจธรรมที่ว่า เวลาและสายน้ำไม่มีวันหยุดยั้ง เยี่ยงเดียวกับความเจริญของโลกย่อมคืบคลานเข้าสู่ดินแดนเทือกเขาแห่งนี้อย่างแน่นอน พระองค์จึงไม่คิดหยุดยั้งความเจริญของประเทศ แต่พยายามให้ความรู้แก่ชาวภูฏานเพื่อให้ปรับตัวเข้ากับความเจริญที่หลั่งไหลเข้าสู่ประเทศของพระองค์ เนื่องจากการคมนาคมหรือการสื่อสารที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศมากขึ้นและทำให้ชาวภูฏานตระหนักใจว่า มิได้อยู่อย่างโดดเดี่ยว แต่เป็นประเทศหนึ่งบนแผนที่โลกซึ่งกำลังเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นแล้ว

สายพระเนตรอันกว้างไกลที่หวังจะให้ประเทศชาติเจริญเติบโตโดยมิให้สภาพแวดล้อมของประเทศเป็นอุปสรรคขัดขวางอีกต่อไป ความเปลี่ยนแปลงจึงเริ่มต้นที่กษัตริย์และการบริหารประเทศของพระองค์ก่อนอย่างช้าๆด้วยการศึกษาระบอบปกครองของทั่วโลกแล้วคัดเลือกเฉพาะที่เหมาะสมกับชาวภูฏานอย่างละเอียด นอกจากนั้นยังส่งรัชทายาทและพระญาติไปศึกษาในหลายประเทศทางตะวันตกและเอเชียเพื่อปรับแนวคิดและความรู้ให้ทันสมัยแล้วนำไปใช้ในประเทศภูฏาน ในที่สุดกษัตริย์เลือกใช้ระบอบปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์เป็นองค์ประมุขและอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ พระองค์เริ่มปรับปรุงการปกครองต่างๆไปสู่รูปแบบประชาธิปไตยทีละน้อย และกระจายความรู้พื้นฐานเรื่องการเลือกตั้งและสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชน เริ่มต้นการร่างรัฐธรรมนูญที่ใช้ปกครองประเทศในเวลาข้างหน้าอย่างรอบคอบ แล้วยังประกาศล่วงหน้าต่อประชาชนและทุกประเทศทั่วโลกว่า ประเทศภูฏานกำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบอบประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์เป็นองค์ประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญเพื่อความเจริญเติบโตของบ้านเมือง หมายความว่า กษัตริย์ทรงยินยอมสละอำนาจสูงสุดเพียงพระองค์เดียวแก่ชาวภูฏานเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและเพิ่มโอกาสพัฒนาบ้านเมืองไปตามโลกยุคใหม่ด้วยน้ำพระทัยกว้างใหญ่และสายพระเนตรกว้างไกลโดยชาวภูฏานจะเป็นผู้พัฒนาบ้านเมืองของตนเป็นหลัก ส่วนกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปฐมฤกษ์นี้จะเป็นพระบิดาที่คอยดูแล ให้กำลังใจ ให้คำปรึกษา แก่ตัวแทนชาวภูฏานที่ทำหน้าที่บริหารบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

ในที่สุดปีพ.ศ. 2550 กษัตริย์ได้ประกาศการเลือกตั้งและให้ชาวภูฏานใช้สิทธิเสรีภาพเลือกตัวแทนของตนไปอยู่ในรัฐสภาและได้คณะรัฐบาลเพื่อบริหารประเทศให้สงบร่มเย็นเป็นครั้งแรก จากนั้นในปีถัดไป คือ ปีพ.ศ.2551 ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนกษัตริย์ทรงสละราชสมบัติแก่รัชทายาทให้สืบทอดตำแหน่งใหม่ คือ กษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ทำให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์เป็นองค์ประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญเป็นครั้งแรกใช้บังคับอย่างสมบูรณ์ นับได้ว่า บัดนี้ ประเทศภูฏาน เป็นประเทศใหม่ล่าสุดที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยด้วยใจสมัครของพระราชาและราษฎร อีกทั้งเป็นความคิดริเริ่มจากกษัตริย์ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากมากสำหรับประเทศที่มีกษัตริย์ปกครองแผ่นดินนานหลายร้อยปีแล้วเนื่องจากแนวคิดประชาธิปไตยนั้นขัดแย้งกับระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์อย่างมากในเรื่องการแบ่งปันอำนาจของกษัตริย์ให้ประชาชนบริหารประเทศหรือชี้ชะตาชีวิตของตน ประเทศส่วนใหญ่มักต้องมีสงครามแย่งชิงอำนาจจากกษัตริย์ โดยเฉพาะขุนนางหรือข้าหลวงทั้งหลายย่อมไม่พอใจกับสถานภาพที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยกำหนดให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน พวกเขามักยึดติดกับอภิสิทธิ์ต่างๆที่มีให้เฉพาะขุนนางหรือข้าหลวง แต่ระบอบใหม่อภิสิทธิ์ทั้งหลายถือเป็นเรื่องน่ารังเกียจ แรงต่อต้านการเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในภูฏาน แต่กษัตริย์มีพระปรีชาสามารถในการขจัดความรู้สึกดังกล่าวได้อย่างยอดเยี่ยมจนกระทั่งเข้าสู่ช่วงสุดท้ายที่รัฐธรรมนูญจะมีผลใช้บังคับอย่างสมบูรณ์ คือ การผลัดแผ่นดินด้วยการเปลี่ยนแปลงสถานภาพกษัตริย์องค์ใหม่ให้อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญด้วยความสง่างามยิ่ง

งานเฉลิมฉลองกษัตริย์หนุ่มองค์ใหม่แห่งราชอาณาจักรภูฏานที่ปรากฏผ่านสื่อมวลชนทั่วโลกเป็นราชพิธีที่งดงามและเป็นที่ชื่นชมของทุกคน โดยเฉพาะเมื่อคิดคำนึงถึงการทำงานของอดีตกษัตริย์ที่กระทำทุกอย่างเพื่อความสงบร่มเย็น ความเจริญ การพัฒนาบ้านเมือง และประชาชนมีความสุข โดยคำนึงถึงสัจธรรมที่มิอาจขัดขวางการหมุนของโลก ความเจริญเติบโตของคนและบ้านเมือง พระองค์เลือกเดินเคียงข้างไปกับความเจริญของโลกด้วยวิถีทางและรูปแบบของชาวภูฏาน หวังอย่างยิ่งว่าชาวภูฏานจักช่วยกันรักษาบ้านเมืองให้สงบร่มเย็นดังเช่นองค์ประมุขกระทำสืบทอดกันมาและพัฒนาระบอบประชาธิปไตยที่พระองค์เลือกให้แก่ชาวภูฏานว่าเหมาะสมที่สุดแล้ว เรียนรู้และหวงแหนสิทธิเสรีภาพที่ได้รับมอบจากกษัตริย์ โดยเฉพาะปกป้องระบอบประชาธิปไตยนี้ด้วยชีวิต อย่ายินยอมให้ผู้ใดที่อาจไม่พอใจสถานภาพใหม่ในสังคมประชาธิปไตยทำลายความตั้งใจของกษัตริย์ได้อย่างเด็ดขาด ราชประชาสมาศัยหรือความร่วมแรงใจแรงกายระหว่างพระราชากับประชาชน คือ พละกำลังที่ไม่มีผู้ใดเอาชนะได้ เพราะเป็นความเข้มแข็งสูงสุดของชาติ ขอเป็นกำลังใจให้กษัตริย์พระองค์ใหม่และชาวภูฏานที่จะนำพาประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและความผาสุกของราชอาณาจักรแห่งเทือกเขาหิมาลัย

 

*******************************

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s