ลูกจ้าง ข้อห้ามของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

          รัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. 2550 มาตรา 207 บัญญัติว่า ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการรัฐธรรมนูญ ต้อง

3. ไม่ดำรงตำแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือองค์การที่ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลกำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือ เป็นลูกจ้างของบุคคลใด

4. ไม่ประกอบวิชาชีพอิสระอื่นใด

 

 

            หมายเหตุ

 

                มาตรา 207 กำหนดคุณสมบัติต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญในศาลรัฐธรรมนูญไว้ ถ้าผู้ใดกระทำข้อหนึ่งข้อใด ก็ต้องเลิกประกอบงานต้องห้ามนั้นภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับเลือก ถ้าผู้นั้นไม่ได้ลาออกหรือเลิกประกอบการวิชาชีพอิสระภายในเวลากำหนด ให้ถือว่า ผู้นั้นมิได้เคยรับเลือกเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ คุณสมบัติที่เพิ่งมีการตีความหมายเป็นบรรทัดฐานคดี คือ คำว่า ลูกจ้าง ให้หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับเงินเนื่องจากการรับทำงานให้นายจ้าง จะมีหรือไม่มีสัญญาหรือเรียกชื่อสัญญาเป็นอย่างอื่นก็ตาม ดังนั้น เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกิจกรรมและรายได้ของตุลาการรัฐธรรมนูญว่า เป็นลูกจ้างหรือไม่ จึงต้องยึดถือความหมายนี้เป็นหลัก ส่วนใหญ่ผู้มีความรู้และประสบการณ์มักชอบเป็นอาจารย์พิเศษ ซึ่งถือเป็นอาชีพอิสระอย่างหนึ่งและได้รับเงินค่าสอนเป็นรายชั่วโมงหรือรายเหมาแล้วแต่ตกลงกัน บางท่านยังมีงานเป็นวิทยากรตามรายการวิทยุ โทรทัศน์ หรืองานสัมมนาต่างๆ ก็ต้องมีรายได้ตอบแทนทุกงานเช่นกัน ความหมายของ ลูกจ้าง ตามการตีความของศาลรัฐธรรมนูญย่อมทำให้รายได้จากการเป็นอาจารย์สอนพิเศษหรือวิทยากรในสื่อสารมวลชนหรืองานสัมมนา ถือเป็นเงินค่าจ้างที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเพื่อการงานที่กระทำให้ตน เข้าตามความหมายที่ว่า ผู้ซึ่งได้รับเงินเนื่องจากการรับทำงานให้นายจ้างอย่างชัดแจ้ง เมื่อยังทำงานให้บุคคลใดหลังจากพ้น 15 วันนับแต่วันได้รับการแต่งตั้ง ย่อมส่งผลต่อผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวซึ่งต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญและหลักจริยธรรมที่ต้องสูงมากกว่าคนธรรมดาโดยถือว่า ผู้นั้นมิได้เคยรับการเลือกหรือความเห็นชอบให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ อันเป็นไปตามคำตัดสินตีความหมายคุณสมบัติความเป็นลูกจ้างของผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญในศาลรัฐธรรมนูญ สรุปสั้นๆได้ใจความและเข้าใจง่าย คือ ถ้ามีคุณสมบัติต้องห้าม ก็ถือว่า ไม่เคยมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านนั้นในองค์กรเลย

 

******************************

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s