เหตุฟ้องหย่า ข้อ 2

          ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1516 บัญญัติว่า เหตุหย่ามีดังต่อไปนี้

          2. สามีหรือภริยาประพฤติชั่วไม่ว่าความประพฤติชั่วนั้นจะเป็นความผิดอาญาหรือไม่ ถ้าเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่ง

          ก. ได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรง

          ข. ได้รับความดูถูกเกลียดชังเพราะเหตุที่คงเป็นสามีหรือภริยาของฝ่ายที่ประพฤติชั่วอยู่ต่อไป หรือ

          ค. ได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินควรในเมื่อเอาสภาพ ฐานะ และความเป็นอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยามาคำนึงประกอบ

          อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้

 

คำอธิบาย         เหตุหย่าข้อนี้เกี่ยวข้องกับความประพฤติของคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระทำต่อกันหรือต่อบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็นความผิดต่อกฎหมายบ้านเมืองหรือไม่ ถ้าก่อให้เกิดผลร้ายสามข้อนั้น ฝ่ายที่เสียหายย่อมใช้เป็นเหตุฟ้องหย่าได้ ตัวอย่างเช่น การบังคับให้ภรรยาแก้ผ้าวิ่งกลางถนน การด่าทอตำหนิสามีกลางสาธารณสถาน การตบตีทำร้ายร่างกายในห้างสรรพสินค้า กรณีสามีร่วมเพศกับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีและเป็นข่าวพาดหัวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ ภรรยาย่อมอับอายหรือต้องรับการดูถูกจากคนในสังคมหากต้องเป็นคู่สมรสต่อไป ย่อมใช้เป็นเหตุหย่าได้ กรณีสามีหรือภริยาติดการพนันและมีหนี้สินล้นพ้นตัวเกินกว่าอีกฝ่ายจะอดทนต่อไปได้ เป็นต้น

 

************************

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s