ข้อหลงลืมของเจ้าของรถใช้ก๊าซมือใหม่

          พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 36 กำหนดให้เจ้าของรถที่เปลี่ยนการใช้เชื้อเพลิงจากน้ำมันเป็นก๊าซ ต้องนำรถไปตรวจสอบและดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนใหม่ภายใน 15 วัน นับแต่วันผ่านการตรวจและทดสอบรถ หากไม่กระทำจะต้องมีโทษปรับไม่เกิน 1000 บาท

 

 

            อธิบายเพิ่มเติม

 

            ระยะนี้มีการดัดแปลงสภาพรถซึ่งตามกฎหมายกำหนดให้เจ้าของรถต้องนำรถไปตรวจสภาพและแจ้งเปลี่ยนส่วนประกอบของรถที่เปลี่ยนไป เช่น ชนิดของเชื้อเพลิง สีรถ เป็นต้น ด้วยราคาน้ำมันที่แพงขึ้นทำให้เจ้าของรถบางคนไปติดตั้งถังแก๊ส แต่ไม่ทราบว่าการดัดแปลงใช้เชื้อเพลิงที่ต่างไปจากเดิม คือ น้ำมันไปเป็นก๊าซ จักต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงกับกรมการขนส่งทางบกด้วย ดังนั้น หลังจากทำการติดตั้งระบบก๊าซแล้ว จะต้องไปดำเนินการแจ้งเปลี่ยนการใช้เชื้อเพลิงด้วย โดยนำรถไปตรวจสภาพและทดสอบความปลอดภัยตามมาตรฐานของราชการ(สถานติดตั้งบางแห่งจะมีใบรับรองมาตราฐานให้กับเจ้าของรถแล้วก็นำใบนั้นไปด้วย) สมุดทะเบียนรถ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เอกสารติดตั้งก๊าซที่อู่ให้ท่านไว้ แล้วต้องจ่ายค่าดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูล 105 บาท หวังว่าผู้ที่ดัดแปลงรถจะรีบไปทำให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วยเพื่อใช้รถปลอดภัยขึ้น

 

**********************

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s