เมืองในอุดมคติ

เมืองพระศรีอารย์ : อุดมคตินคร

เขียนโดย  ลูกแก้ว

 

ข่าวการสร้างเมืองใหม่ชื่อ เมืองพระศรีอารย์ ซ้อนทับในกรุงเทพฯ เมืองหลวงแห่งราชอาณาจักรไทยโดยคำประกาศตัวอย่างอหังการ์ของผู้นำกลุ่มพันธมิตรว่า จะสร้างเมืองพระศรีอารย์ตามแนวเขตแดนที่กำหนดบนถนนราชดำเนิน โดยกฎหมายไทยจะไม่ใช้บังคับในเขตแดนดังกล่าว แกนนำกลุ่มพันธมิตรใช้คนที่ร่วมชุมนุมประท้วงเพื่อการเมืองในตอนแรกเป็นผู้ก่อตั้งเมืองใหม่และเป็นประชากรกลุ่มแรกของเมืองนี้ แกนนำให้สัมภาษณ์ด้วยความภูมิใจที่จะมีเมืองในอุดมคติอันเป็นที่ปรารถนาของพวกเขามาแสนนาน ครั้งนี้จึงอาศัยสถานการณ์ประท้วงทางการเมืองผนวกแนวคิดสร้างเมืองใหม่เพราะเชื่อมั่นว่าราชการไม่กล้าแตะต้องผู้ชุมนุมที่เป็นประชากรของเมืองหรือเป็นการใช้ผู้ร่วมชุมนุมเป็นเกราะป้องกันภัยต่อต้านจากรัฐ

ยุคพระศรีอารย์นั้นเป็นแนวคิดในอุดมคติของชาวพุทธที่เชื่อกันว่า สักวันหนึ่งผู้ที่อยู่ในยุคสมัยนี้จะสร้างเมืองที่เต็มไปด้วยคนดีมีศีลธรรม ถือศีลสัตย์เคร่งครัด ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ไม่กินเนื้อสัตว์ กินผักเป็นอาหารประจำวัน ไม่พูดคำหยาบคาย ไร้ชนชั้นวรรณะ มีความเสมอภาค ยิ้มแย้มมีไมตรีต่อกัน ทุกคนมีความสุขถ้วนหน้า จึงไม่ต้องมีกฎหมายใช้บังคับควบคุมหรือลงโทษเพราะจะไม่มีคนทำผิด ทำบาป ในเมืองพระศรีอารย์ ชาวพุทธบางกลุ่มพยายามเผยแพร่แนวคิดนี้ไปสู่สังคมไทยมาช้านาน แม้แต่การก่อตั้งชุมชนเล็กภายใต้แนวคิดนี้แล้วตั้งชื่อเป็นลัทธิใหม่ เมื่อยังไม่ปฏิบัติตนขัดต่อกฎหมายไทย ทางราชการจึงเพียงเฝ้ามองอยู่ห่างๆ บางกลุ่มมีความเชื่อค่อนข้างรุนแรงและอาศัยความเป็นพระสงฆ์ปลูกฝังแนวคิดนี้แก่ประชาชนให้เชื่อถืองมงายกับนครในอุดมคติและความสุขที่หาได้ในสังคมพระศรีอารย์จนกระทั่งต้องถูกขับไล่ออกจากวงการสงฆ์

ท่ามกลางภาวะสังคมไทยในปัจจุบันที่กิเลสตัณหาผลักดันให้ประเทศชาติเจริญเติบโตไปตามธรรมชาติ จึงมิอาจให้กำเนิดยุคพระศรีอารย์ได้เลย แต่กลุ่มความเชื่อเหล่านี้ซึ่งมีพลังเงินสูงและความเชื่อเหนียวแน่นพยายามหลายครั้งในการฝังเน้นอุดมคตินี้เพื่อสร้างประชาชนกลุ่มก้อนใหญ่ผลักดันให้เกิดเมืองในอุดมคตินี้ขึ้น แกนนำกลุ่มพันธมิตรซึ่งมีจิตฝักใฝ่และเชื่อมั่นกับเมืองในอุดมคติที่ต้องการสร้างขึ้นให้ได้ในช่วงชีวิตของเขา หากเขาทำสำเร็จจักถือเป็นการสร้างบุญอันยิ่งใหญ่ตามความเชื่อในลัทธิของพวกเขา หลักการสร้างเมืองใหม่ต้องมีองค์ประกอบพื้นฐาน คือ เงินทุน และ ประชากร กลุ่มความเชื่อลัทธิพระศรีอารย์มีความพร้อมทางการเงินโดยอาศัยแอบอิงหลักศาสนาพุทธเรื่องการบริจาคทานซึ่งชาวพุทธยึดมั่นต้องทำกันอย่างสม่ำเสมอ ทำให้พวกเขามีเงินทุนจำนวนมหาศาล ต่อมาต้องหาประชากรที่มีความเชื่อมั่นในแนวคิดนี้โดยการเผยแพร่ความเชื่อไปในกลุ่มคน บางส่วนอาศัยสถานการณ์การเมืองที่มีความเห็นแตกต่างกันแล้วดึงพวกเขาเข้าร่วมเป็นประชากรใหม่ เมื่อเงินทุนและประชากรมีมากพอสมควร กอปรกับความเชื่อว่ากฎหมู่ต้องอยู่เหนือกฎหมาย ราชการไม่กล้าแตะต้องกลุ่มคนจำนวนมาก สร้างโอกาสมีค่าแก่พวกศรัทธาในพระศรีอารย์ให้ประกาศสร้างเมืองใหม่ที่ชื่อว่า เมืองพระศรีอารย์ โดยผู้นำกลุ่มพันธมิตรบอกกล่าวด้วยความภาคภูมิใจอย่างมากผ่านสื่อมวลชนทุกแขนง

เมื่อประกาศความเป็นเมืองพระศรีอารย์แล้ว ผู้นำกลุ่มพันธมิตรจึงกำหนดเขตแดนให้ชัดเจนขึ้นโดยขับไล่ผู้คนใกล้เคียงออกจากเส้นเขตแดนและห้ามบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือมิใช่ประชากรของเมืองเข้าใกล้หรือข้ามเขตอย่างเด็ดขาดพร้อมกับมีกองกำลังหรือทหารของเมืองคอยเฝ้ารักษาเขตแดนไว้ นอกจากนั้น ยังประกาศตนจะไม่ยอมรับกฎหมายไทยในเมืองใหม่ โดยอ้างเหตุผลว่าเมืองพระศรีอารย์เป็นเมืองที่รวบรวมคนดีในแผ่นดินไว้ จึงไม่จำเป็นต้องมีกฎหมายใดมาบังคับควบคุมชีวิตประชากรอีก มันเป็นการประกาศอิสรภาพของเมืองพระศรีอารย์โดยแบ่งส่วนหนึ่งของเมืองหลวงจากประเทศไทย โดยกลุ่มผู้นำพันธมิตรเป็นผู้ปกครองสูงสุดของเมืองใหม่

เมืองในอุดมคติที่ชื่อว่า เมืองพระศรีอารย์ นั้นเป็นแนวคิดที่ดีเพราะเป็นการใช้หลักความดีปกครองคนแทนกฎหมาย การอยู่รวมกันของคนดีย่อมสร้างความสุขสงบแก่ทุกชีวิตอย่างแน่นอน แต่สัจธรรมของโลกคือ โลกใบนี้เป็นการอยู่รวมตัวกันของคนดีและคนชั่ว บ้านเมืองจะสงบสุขได้เมื่อคนดีเป็นผู้ปกครองคอยควบคุมคนชั่วมิให้กระทำความผิดและสร้างความเดือดร้อนแก่คนดีได้ ความสมดุลย์ของโลกต้องมีคนสองประเภทนี้มีชีวิตอยู่ร่วมกัน จักขาดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมิได้ โลกใบนี้มีอายุเป็นหมื่นปีมาแล้วยังมิอาจกำจัดคนชั่วออกไปทั้งหมด แล้วเหลือแค่คนดีเป็นผู้อยู่อาศัยได้ อีกทั้งเราจักใช้หลักเกณฑ์ใดแยกคนดีคนชั่วออกจากกันอย่างเป็นธรรม ตราบใดที่ยังไม่มีมาตรการคัดแยกคนดีคนชั่วได้ ย่อมไม่สามารถสร้างเมืองพระศรีอารย์ซึ่งเป็นสังคมของคนดีอย่างแท้จริงได้ มิฉะนั้น ถ้าให้คนกินมังสวิรัติเป็นผู้เลือกคนดี กำจัดคนชั่ว เราอาจเห็นภาพคนกินเนื้อสัตว์ต้องถูกกำจัดในฐานะเป็นคนชั่วของแผ่นดิน สามีภรรยาที่หย่าขาดกัน อาจถูกตัดสินให้เป็นคนชั่วก็ได้ คนสูบบุหรี่ ดื่มเหล้า กลายเป็นคนชั่วในสายตาของผู้เคร่งศาสนา

เมืองพระศรีอารย์ที่ตั้งอยู่ซ้อนทับกรุงเทพฯในวันนี้เป็นเพียงงานสนองกิเลสตัณหาของคนที่อยากปกครองบ้านเมือง แต่ไม่ต้องการใช้กฎหมายของผู้อื่นหรือไม่อาจเป็นผู้ปกครองได้ตามหลักเกณฑ์ของบ้านเมืองนี้ จึงต้องสร้างเมืองใหม่และกฎระเบียบใหม่เพื่อให้ได้สมปรารถนาของตนเท่านั้น ส่วนผู้ร่วมชุมนุมเป็นเหยื่อกิเลสของพวกเขาซึ่งจักเป็นการทำลายความมั่นคงของประเทศไทยอย่างมาก หากสังเกตการประท้วงในวันนี้กำลังดำเนินไปสู่การแผ่ขยายเมืองใหม่ด้วยการเผยแพร่แนวคิดให้ทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อบ้านเมืองโดยกระทำการฝ่าฝืนกฎหมายไทย เช่น ห้ามเสียภาษีรายได้ ปิดน้ำและไฟ การไม่จ่ายค่าน้ำค่าไฟ ระงับการใช้สาธารณูปโภคของผู้อื่นที่มิใช่พวกเดียวกัน เป็นต้น ทั้งนี้ คนไทยต้องไม่ลืมว่ารัฐธรรมนูญให้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นแตกต่างกันได้ แต่ต้องไม่ฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับความสงบในบ้านเมืองด้วยซึ่งรัฐธรรมนูญกำหนดชัดว่า การณ์ใดที่ต้องลดทอนสิทธิเสรีภาพบางอย่างลงและเพื่อความมั่นคงของชาติ ก็สามารถตรากฎหมายใหม่เพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง จึงมีกฎหมายใช้ลงโทษผู้กระทำผิดและสร้างความเสียหายต่อบ้านเมืองได้เมื่อใช้เสรีภาพของตนเกินขอบเขตที่กฎหมายกำหนดไว้ ดังนั้น หากผู้ใดไม่ยอมเสียภาษีรายได้ ประมวลรัษฎากรให้อำนาจในการยึดทรัพย์สินของผู้ฝ่าฝืนเพื่อชดใช้เงินภาษีที่ค้างจ่ายได้ทันที ถ้าใครบังอาจปิดน้ำปิดไฟโดยใช้อำนาจหน้าที่ของตนหรือบุกรุกทำลายทรัพย์สินของราชการ ก็มีกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับสาธารณูปโภคและกฎหมายอาญาใช้ลงโทษจำคุกหรือปรับอย่างหนักเพราะก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้บริสุทธิ์ กรณีไม่จ่ายค่าน้ำค่าไฟก็มีบทลงโทษในกฎหมายเฉพาะของรัฐวิสาหกิจนั้นว่า ผู้ใดมีหนี้ค้างจ่าย หน่วยงานมีสิทธิ์ตัดน้ำตัดไฟได้โดยไม่ถือว่าเป็นโต้แย้งสิทธิ์เสรีภาพของประชาชน เนื่องจากพวกเขาทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ กฎหมายเหล่านั้นบัญญัติขึ้นบนพื้นฐานความเสมอภาคและเสรีภาพในรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกัน ผู้ใดกระทำตนขัดขวางกฎหมายหรือมีแนวคิดแบ่งแยกดินแดน สร้างเมืองใหม่ที่มีขอบเขตแน่นอนบนผืนแผ่นดินไทย ก็มีบทลงโทษฐานเป็นกบฏตราไว้ชัด ดังนั้น แนวคิดต่อต้านอำนาจรัฐและกฎหมายไทยโดยการฝ่าฝืนกฎหมายเพื่อสนองความต้องการเป็นผู้ปกครองบ้านเมืองและเพื่อเมืองใหม่ ถือเป็นปฏิปักษ์ต่อประเทศไทยและสถาบันสำคัญของชาติ คนไทยพึงให้ความสนใจและระแวดระวังแนวคิดที่แอบแฝงในเมืองพระศรีอารย์ที่แกนนำพันธมิตรก่อตั้งขึ้น แม้ตอนนี้จะเล็ก แต่มีองค์ประกอบครบถ้วนของการเป็นเมืองหรือนครหนึ่งได้ เพราะมีเงินทุน ประชาชน และเขตแดนชัดเจน คนไทยจะยอมให้มีเมืองอิสระซ้อนในกรุงเทพฯอันเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยได้อย่างไร จึงควรสนับสนุนให้รัฐบาลยุติปัญหาเมืองใหม่นี้โดยเร็วก่อนลุกลามขยายตัวใหญ่ขึ้นคล้ายเชื้อไวรัสก่อโรคในร่างกายของมนุษย์ในที่สุดอาจต้องลบล้างชื่อเมืองหลวงของประเทศไทยออกไป แล้วใช้ชื่อใหม่ว่า เมืองพระศรีอารย์ ที่ผู้ปกครองและประชาชนส่วนใหญ่ทำตัวเยี่ยงอันธพาลครองเมืองนี้ การรู้เท่าทันด้วยสติปัญญา ความสามัคคีของคนไทยและรัฐบาลจึงเป็นหัวใจสำคัญในการกำจัดคณะปฏิปักษ์ต่อรัฐและกฎหมายนี้ได้ตลอดกาล

 

***************************

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s