ใช้สิทธิสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น

          ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 421 บัญญัติว่า  การใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะให้เกิดเสียหายแก่บุคคลอื่นนั้น ท่านว่า เป็นการอันมิชอบด้วยกฎหมาย

 

 

 

            หมายเหตุ

 

 

            ความสงบสุขทางสังคมจักเกิดขึ้นได้เมื่อทุกคนเคารพกฎหมายซึ่งกำหนดขอบเขตและหน้าที่ไว้ หากผู้ใดทำเกินขอบเขตหรือกระทำในสิ่งที่กฎหมายห้ามไว้ ย่อมถูกลงโทษ นอกจากนั้น แม้กฎหมายให้สิทธิเสรีภาพกระทำบางสิ่งได้ แต่ยังต้องมีขอบเขตอันควรในการใช้สิทธิที่จะไม่ก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น อันถือเป็นการกระทำที่มิชอบด้วยกฎหมายและเป็นหลักกฎหมายพื้นฐานแห่งความเป็นธรรมของสังคม ผู้เสียหายจากการใช้สิทธิของผู้อื่นสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้ ตัวอย่างเช่น เราสร้างบ้านสูงห้าชั้นบนที่ดินของเรา แต่บ้านไปบังลมและแสงแดดของบ้านหลังอื่นจนสร้างความเสียหายแก่เขาโดยบ้านของผู้อื่นไม่ได้รับลมหรือแสงแดดเลย มีแต่ความมืดสลัวและอากาศร้อนตลอดวันและตลอดคืน ถือเป็นการใช้สิทธิของตนก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นเกินสมควรแก่เหตุ เจ้าของบ้านที่เสียหายมีสิทธิเรียกค่าเสียหายและขอให้รื้อถอนส่วนที่ก่อความเสียหายได้ หรือ ถนนเป็นทางสาธารณะที่ทุกคนมีสิทธิใช้สัญจรผ่านไปมา หากกลุ่มคนประท้วงเรียกร้องความต้องการของตนด้วยการเอาของวางกีดขวางทางสัญจรของผู้ใช้ทาง ถือเป็นการกระทำอันมิชอบด้วยกฎหมายแพ่งเพราะเป็นการใช้สิทธิที่ก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น ผู้ใช้ทางที่ต้องรับความเสียหาย เช่น ต้องหยุดเรียน ค่าเสียหายจากธุรกิจล่าช้าหรือสูญเสีย บริษัทห้างร้านหรือโรงเรียนต้องหยุดเรียนเพราะทางสัญจรถูกปิดด้วยเกรงอันตราย และอื่นๆ ผู้เสียหายย่อมเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้สร้างความเดือดร้อนได้เพราะถือว่าการใช้สิทธิเสรีภาพที่กฎหมายให้ไว้ไปสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น ถือเป็นการกระทำอันมิชอบด้วยกฎหมายและผิดต่อหลักความเป็นธรรมทางสังคม ถ้าการใช้สิทธิของตนไปละเมิดต่อกฎหมายอื่นด้วย ก็ยังต้องรับผิดเป็นอีกส่วนหนึ่งต่างหาก

 

**************************

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s