ทางลัดความรู้

หนังสือแปล : ทางลัดความรู้ของประชาชน

 

เขียนโดย  ลูกแก้ว

 

แต่ละประเทศจะมีระดับความรู้ของประชาชนไม่เท่าเทียมกัน รัฐบาลพยายามส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เพิ่มขึ้นเพื่อผลักดันให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง นโยบายส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงเกิดขึ้นในทุกประเทศทั่วโลกโดยมีจุดประสงค์หลักคือ การอ่านเขียนหนังสือให้ได้ บางประเทศต้องการให้ประชากรมีความรู้หลากหลายขึ้น จึงอยากให้ประชาชนสะสมความรู้และสร้างสรรค์งานใหม่จากความรู้เหล่านั้น โดยเฉพาะประเทศแถบเอเชียซึ่งมีภาษาพูดเป็นของตัวเอง แต่การพัฒนาความรู้ช้ากว่าชาติตะวันตกได้สร้างนโยบายความรู้ทางลัดให้แก่ประชาชนโดยรัฐบาลคัดเลือกหนังสือที่มีเนื้อหาโดดเด่นในแต่ละสาขาที่เห็นว่าจะมีประโยชน์แก่สังคมหรือจุดประกายความคิดให้ประชาชนได้ ไม่ว่าเป็นภาษาใดก็ตาม แล้วนำไปแปลเป็นภาษาประจำชาติเพื่อให้ประชาชนนำไปอ่านเสริมความรู้และปัญญา อันเป็นการช่วยขจัดอุปสรรคที่ไม่อาจเข้าถึงความรู้ดังกล่าวได้เพราะขาดทักษะทางภาษา ความรู้เสริมจักกระตุ้นแนวคิดพัฒนาสร้างสรรค์ที่มีอยู่ในประชาชนอันส่งผลถึงการพัฒนาชาติบ้านเมืองได้เร็วขึ้น

ภาพคนไทยบางกลุ่มแสดงความชื่นชมการปฏิวัติซึ่งขัดต่อหลักประชาธิปไตยเพราะยึดสิทธิเสรีภาพของประชาชนไป และนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์หรือข้าราชการสายตุลาการบางคนซึ่งถือว่าเป็นปัญญาชนทางสังคมแสดงความเห็นชอบกับการปฏิวัติในปี พ.ศ. 2549 เป็นสัญญาณเตือนให้ทราบว่า ระบบการศึกษาของไทยมีปัญหาอย่างมากและส่งผลกระทบต่อหลักประชาธิปไตยโดยพวกเขาชื่นชอบการแก้ปัญหาด้วยการใช้อาวุธ มากกว่าการใช้กฎหมาย ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของหลักปกครองแบบประชาธิปไตย โดยเฉพาะไม่เข้าใจหลักประชาธิปไตยอย่างแท้จริง คนไทยจึงกลายเป็นตัวตลกน่าขบขันให้ชาติตะวันตกหัวเราะขำกับภาพประชาชนบางกลุ่มชื่นชมการปฏิวัติล้มล้างรัฐบาลจากการเลือกตั้งและยึดสิทธิเสรีภาพของคนไทยไป ทั้งที่ประกาศมาตลอดว่าประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย พฤติกรรมนั้นบอกชัดว่าคนไทยไม่เห็นคุณค่าของรัฐธรรมนูญที่คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของตนเลย โดยเฉพาะการมองไม่เห็นผลลัพธ์ของการปฏิวัติต่อระบอบปกครองประเทศหรือระบบเศรษฐกิจของชาติ การขาดความเข้าใจในหลักประชาธิปไตยที่แท้จริงและแนวคิดในการปกป้องสิทธิเสรีภาพของตนยังไม่มีในจิตใจของประชาชน อันแตกต่างจากชาติตะวันตกซึ่งเป็นผู้ริเริ่มระบอบนี้และให้การศึกษาเรื่องนี้แก่ประชาชนมายาวนาน จึงไม่เห็นการปฏิวัติเกิดขึ้นในประเทศแถบตะวันตกเลย เนื่องเพราะพวกเขาหวงแหนสิทธิเสรีภาพของตนและทุกฝ่ายต่างเคารพหน้าที่ซึ่งกันและกัน รวมทั้งการใช้กฎหมายตัดสินปัญหา มิใช่การใช้กำลังเหมือนที่มีการปฏิวัติหลายครั้งในบางชาติเอเชีย

การไม่รู้จักแนวคิดหรือรูปแบบประชาธิปไตยแท้จริงของประชาชน คือ ปัญหารากฐานที่จะเกิดการปฏิวัติซ้ำซากโดยกองทัพทหารซึ่งอาศัยความไม่รักหวงแหนสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นหลักใหญ่ ดังนั้น รัฐบาลควรเริ่มต้นเน้นให้ความรู้ ฝังแนวคิดและความรักประชาธิปไตยที่ถูกต้องให้คนไทยทุกรุ่น โดยศึกษานโยบายทางลัดสู่ความรู้ซึ่งชาติเอเชียขนาดใหญ่ เช่น ญี่ปุ่น จีน เกาหลี  เป็นต้นนำไปใช้อย่างได้ผลดีเยี่ยม ประเทศเหล่านั้นมีวัฒนธรรมด้านภาษาเป็นของตนที่เหนียวแน่น ประชาชนส่วนใหญ่ไม่สันทัดด้านภาษาต่างประเทศ ขณะที่ความรู้ของชาติตะวันตกพัฒนายาวนานเป็นร้อยปี ทั้งด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านหนังสือสันทนาการหลากหลาย พวกเขาเลือกหนังสือมีสาระดีมาแปลเป็นภาษาท้องถิ่นให้ประชาชนมีโอกาสนำไปศึกษาหาความรู้ประดับสติปัญญาของตน โดยรัฐบาลใช้งบประมาณสูงเพื่อทำโครงการนี้มาหลายปี จักสังเกตได้ว่า ประชากรในประเทศเหล่านั้นมีความรอบรู้หลากหลาย ทุกศาสตร์ในโลก ทั้งที่ประชากรส่วนใหญ่พูดภาษาต่างชาติไม่ได้ เพียงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเป็นที่เลื่องลือว่า คนญี่ปุ่นกับคนจีนยุคนี้มีความเฉลียวฉลาดไม่ยิ่งหย่อนกว่าคนชาติตะวันตก โดยเฉพาะประเทศจีนเพิ่งเปิดประเทศได้ไม่นาน ประเทศญี่ปุ่นและประเทศเกาหลีเป็นสังคมแบบปิด  เคล็ดลับสำคัญ คือ รัฐบาลช่วยส่งเสริมความรู้ของพวกเขาให้ทัดเทียมชาวตะวันตกด้วยการแปลหนังสือดีๆของนักวิชาการหรือนักเขียนเลือดตะวันตก อีกสิ่งหนึ่งที่สังเกตเห็นได้ชัดสำหรับประเทศญี่ปุ่นหรือเกาหลี คือ การรู้จักใช้สิทธิเลือกตั้งและการเคารพกฎหมายอย่างเคร่งครัด ประเทศทั้งสองไม่มีข่าวการปฏิวัติล้มล้างรัฐบาลหรือรัฐธรรมนูญ แต่จะใช้กฎหมายแก้ปัญหาทางการเมืองเสมอ คือ การเลือกตั้ง

เมื่อหันมามองประเทศไทยซึ่งอ้างว่าปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยมายาวนาน แต่เห็นการปฏิวัติเกิดขึ้นเป็นระยะโดยกลุ่มคนเดิม คือ ทหาร โดยประชาชนไม่เคยแสดงการปกป้องระบอบนี้ไว้ จึงสร้างความย่ามใจแก่พวกถืออาวุธว่า คนไทยไม่รู้จักประชาธิปไตยของแท้ ก่อนการปฏิวัติครั้งล่าสุดรัฐบาลมีแนวคิดจะให้งบประมาณกับโครงการแปลหนังสือมีประโยชน์เพื่อติดอาวุธทางปัญญาแก่ประชาชน แต่ถูกล้มล้างไปเสียก่อน ดังนั้น ถ้ารัฐบาลเลือกตั้งต้องการวางรากฐานประชาธิปไตยที่ถูกต้องเพื่อให้ประชาชนรักสิทธิเสรีภาพของตน แต่คนไทยส่วนใหญ่ไม่เก่งสันทัดในภาษาต่างชาติ ควรส่งเสริมให้พวกเขาอ่านหนังสือด้านการเมืองเพื่อเข้าใจหลักประชาธิปไตยแท้จริงด้วยการแปลหนังสือแนวดังกล่าวสู่ตลาดวรรณกรรมด้วยราคาย่อมเยาและหาซื้อได้ง่าย เมื่อคนไทยเข้าใจหลักประชาธิปไตยมากขึ้น ย่อมหวงแหนสิทธิเสรีภาพที่ได้รับการคุ้มครองโดยรัฐธรรมนูญ จักไม่ยอมให้คนกลุ่มใดข่มขู่หรือแย่งสิ่งเหล่านั้นไปเหมือนเช่นที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น หรือ ประเทศทางตะวันตก เนื่องเพราะประชาธิปไตยอยู่ในสายเลือดของพวกเขา

นักวิชาการไทยหลายคนอาจมีความสามารถหรือการศึกษาสูง แต่เขียนหนังสือเกี่ยวกับหลักคิดประชาธิปไตยเผยแพร่น้อยมาก อันอาจมีสาเหตุเช่น มีเวลาน้อย ขาดทักษะในการถ่ายทอดเรื่องราวเป็นตัวอักษรให้คนทั่วไปอ่านเข้าใจง่าย เป็นต้น บางคนมีความรู้ดี แต่ขาดความเข้าใจหลักเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงมักพูดสอนตามความเชื่อของตนซึ่งไม่ถูกต้องเท่ากับเสริมความสับสนแก่ประชาชนเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยให้คิดว่า ทำได้ทุกอย่าง ไร้ขอบเขต คือ เสรีภาพของคนไทย ทั้งที่หลักประชาธิปไตยและธรรมเนียมปฏิบัติอันควรนั้น เสรีภาพต้องมีขอบเขตเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้เพื่อความสงบในสังคม การละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นไม่พึงกระทำอย่างยิ่ง ทุกคนต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเยี่ยงสุภาพชน ขณะที่หนังสือของชาติตะวันตกได้รับการพัฒนาเป็นเวลายาวนานและมีหลากหลายสไตล์การเขียนทั้งแบบตำราความรู้หรือหนังสือสำหรับคนทั่วไป ดังนั้น หนังสือแปลจึงเป็นทางเลือกที่ดีให้รัฐบาลเลือกสรรเนื้อหาบอกเล่าหลักประชาธิปไตยที่ถูกต้องในหลายสไตล์การเขียนโดยเฉพาะอ่านเข้าใจง่ายที่สุดเพื่อให้ประชาชนเสริมความรู้แก่ตน นอกจากนั้นยังใช้หนังสือแปลดีและมีคุณภาพในการเสริมความรู้เพื่อพัฒนาบ้านเมืองในหลายด้านได้อีกด้วย เช่น ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านการเกษตร ด้านดาราศาสตร์ ด้านสังคมมนุษยวิทยา และอื่นๆ

ถ้าอยากให้คนไทยรักประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญที่คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของตน ก็ต้องจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อส่งเสริมโครงการแปลหนังสือดีมีคุณภาพเพื่อประชาชน นอกเหนือจากการสนับสนุนให้คนไทยสนใจเรียนภาษาต่างชาติเพิ่มเติมเพราะวิธีนั้นต้องใช้เวลานานมากกว่าประชาชนทั้งประเทศจะเข้าใจเนื้อหาความรู้เหล่านั้นได้ หนังสือแปลจะช่วยคนไทยให้เข้าใจหลักปกครองหรือหลักเศรษฐกิจในระบอบประชาธิปไตยอย่างถูกต้องและคนไทยจะเป็นวัคซีนป้องกันการปฏิวัติในอนาคตอย่างดีและคุ้มค่ากับงบประมาณที่ทุ่มเทไปเพื่อประเทศชาติและประชาชนในระยะยาวอย่างแน่นอน แนวคิดเรื่องทางลัดสู่ความรู้ด้วยหนังสือแปลมีคุณภาพโดยการริเริ่มของรัฐบาลเพื่อคนไทยในการป้องกันการปฏิวัติควรได้รับการนำเสนอและสนับสนุนจากผู้บริหารประเทศซึ่งอยากเห็นการปฏิวัติสูญพันธุ์ ประเทศไทยมีความเจริญรุ่งเรืองต่อเนื่อง ทหารรู้จักหน้าที่ของตน ประชาชนรักสิทธิเสรีภาพ นักปกครองเคารพกฎหมายและมีจรรยาบรรณ ถ้าทุกคนเข้าใจหลักประชาธิปไตยที่แท้จริง บ้านเมืองของไทยจักสงบสุขขึ้นอย่างแทบไม่น่าเชื่อว่าจะพบพานกันได้ในชั่วชีวิตนี้ โดยรัฐบาลมอบหนังสือดีแก่คนไทยเท่านั้น ขอให้คนไทยตระหนักใจว่า การอ่านหนังสือช่วยให้คนฉลาดเท่าทันหรือล้ำหน้าคนคิดชั่ว ส่วนความรู้จากหนังสือไม่มีผู้ใดแย่งชิงไปจากเราได้และถือเป็นศาตราวุธเดียวที่ต่อกรกับอาวุธของคณะปฏิวัติซึ่งกลัวเกรงความฉลาดรอบรู้ แต่ชื่นชอบความโง่เขลาของประชาชนได้

 

***********************

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s