อ่านข่าว เล่าข่าว กับ วิเคราะห์ข่าว

นักอ่านข่าว  กับ  นักวิเคราะห์ข่าว

 

เขียนโดย  แก้วมณี

 

โลกยุคใหม่มองข้อมูลข่าวสารว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งในชีวิต จึงเห็นพัฒนาการทันสมัยของข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ไปจนถึงข่าวออนไลน์ทางอินเตอร์เนต แต่การรายงานข่าวสองประเภทซึ่งยังครองใจประชาชนตลอดหลายปีที่ผ่านมาแม้จะมีคอมพิวเตอร์เข้ามาอยู่ข้างกายแล้วก็ตาม คือ ข่าวทางวิทยุ และ ข่าวโทรทัศน์หรือข่าวทีวีตามภาษาชาวบ้าน บทบาทหน้าที่ของนักอ่านข่าวทั้งทางวิทยุและทีวีในปัจจุบันเริ่มมีพัฒนาการแตกต่างไปจากอดีต โดยเฉพาะนักอ่านข่าวทีวี

ข่าวสารทางวิทยุมีสีสันขึ้นจากในอดีตที่นักอ่านข่าวอ่านเนื้อหาในกระดาษเท่านั้น ปัจจุบันนี้เพิ่มเสียงสัมภาษณ์บุคคลในข่าวเพื่อประกอบหรือขยายเนื้อหาข่าวด้วย แต่ยังคงรักษาบทบาทของนักอ่านข่าวไว้อย่างเหนียวแน่นด้วยการเน้นอ่านเนื้อหาและรายละเอียดของข่าวโดยไม่สอดแทรกความเห็นของตน ขณะที่ข่าวทางทีวีมีพัฒนาการไปอีกทางหนึ่งซึ่งหมิ่นเหม่ระหว่างบทบาทนักอ่านข่าวกับนักวิเคราะห์ข่าว ทำให้การรับข่าวสารทางทีวีจำเป็นต้องใช้สติปัญญาแยกแยะเนื้อหาข่าวออกจากความเห็นส่วนบุคคลของนักอ่านข่าวด้วย บางครั้งการดูข่าวทีวีส่งผลเสียต่อสังคมเมื่อคนรับชมหลงเชื่อข่าวที่เจือความเห็นของนักอ่านข่าวแล้วสร้างความปั่นป่วนหรือความแตกแยกแก่สังคม

เจตนารมณ์ของนักอ่านข่าว คือ การรายงานข่าวสาร ข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัยทั้งในและนอกประเทศเพื่อให้คนฟังหรือคนดูรับทราบไว้ แล้วนำข้อมูลเหล่านั้นไปประยุกต์ใช้ประกอบการตัดสินใจในอาชีพ หน้าที่การงานตามวิจารณญาณของแต่ละบุคคล นักอ่านข่าวต้องไม่สอดแทรกหรือนำเสนอความเห็นส่วนตัวเข้าไปในเนื้อหาข่าวหรือข้อมูลใดอย่างเด็ดขาด นักอ่านข่าวจึงมีหน้าที่เอาใจใส่และเข้าใจกับเนื้อหาของข่าวเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเหล่านั้นออกไปอย่างถูกต้องและให้ประชาชนเข้าใจง่ายที่สุด ส่วนนักวิเคราะห์ข่าวนั้นต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม คือ ความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวข้องกับข่าวนั้นๆ ชำนาญในการเข้าใจข่าวสารจำเพาะเรื่องแล้วมองให้ลึกซึ้ง จากนั้นนำข้อมูลทุกส่วนไปวิเคราะห์ออกเป็นความเห็นส่วนบุคคลประกอบข่าวชิ้นนั้นเพื่อนำเผยแพร่ต่อประชาชน แต่ความเห็นวิเคราะห์เหล่านี้ยังถือเป็นมุมมองส่วนบุคคลที่อาจมองผิดพลาดหรือถูกต้องทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ มิอาจยึดถือเป็นบรรทัดฐานหรือน่าเชื่อถือทุกครั้ง ผู้รับข่าวสารยังต้องนำมุมมองของนักวิเคราะห์ข่าวไปแยกแยะความถูกต้องอีกครั้งด้วยสติปัญญาของแต่ละบุคคลก่อนกำหนดระดับความน่าเชื่อถือในความเห็นของนักวิเคราะห์ข่าวคนนั้น อันแตกต่างจากการเสนอข่าวโดยนักอ่านข่าวแท้จริงเพราะเนื้อหาข่าวที่อ่านนั้นต้องเกิดขึ้นจริง มีวาระตรวจสอบความถูกต้องได้ชัด

ปัจจุบันนี้จักสังเกตได้ว่าบางสถานีข่าวจะให้นักอ่านข่าวอ่านและสอดแทรกความเห็นส่วนตัวต่อข่าวนั้นเข้าไปด้วยโดยอาศัยลีลาและคำพูดของแต่ละคน ทำให้ผู้รับฟังหลงคิดว่าข่าวที่ได้ยินเป็นความจริงทั้งหมด หากผู้รับชมหย่อนสติปัญญาในขณะรับฟังข่าวสารของนักอ่านข่าวสองบทบาทนี้ จักหลงเชื่อถือข่าวมากเกินไปอันส่งผลต่อความไม่สงบทางสังคมอย่างง่ายดายไม่ว่านักอ่านข่าวจักตั้งใจหรือไม่ก็ตาม วิทยาการด้านข่าวสารพัฒนาไปมากทั้งด้านเครื่องมือและวิธีนำเสนอ แต่บทบาทหน้าที่ของนักอ่านข่าวกลับถดถอยจากจรรยาบรรณด้วยการสอดแทรกความเห็นส่วนตัวในฐานะนักวิเคราะห์ข่าวโดยระดับความรู้หรือประสบการณ์ต่ำเกินกว่าจะทำหน้าที่วิเคราะห์ข่าวได้ จึงเป็นการสร้างความสับสนใจแก่ผู้ชมข่าวสารที่มิอาจแยกแยะความเป็นข่าวหรือความเห็นส่วนบุคคล ทำให้นำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไม่เหมาะสม

สถานีข่าวในเมืองไทยควรปรับปรุงหรือแยกแยะบทบาทของนักอ่านข่าวและนักวิเคราะห์ข่าวออกจากกันอย่างเด็ดขาด โดยสามารถดูตัวอย่างในสถานีข่าวทางประเทศตะวันตกหรือบางชาติเอเชียชั้นนำก็ได้ นักวิเคราะห์ข่าวต้องอาศัยคุณสมบัติด้านความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ ความน่าเชื่อถือส่วนตัว ซึ่งต้องสูงพิเศษกว่านักอ่านข่าว ขณะเดียวกันนักอ่านข่าวต้องนำเสนอข่าวสารถูกต้องและให้ประชาชนเข้าใจง่ายเป็นหลัก มิควรสอดแทรกความเห็นส่วนตัวเข้าไปในเนื้อข่าวเด็ดขาด ความเจริญรุ่งเรืองในสองอาชีพนี้มีได้เท่าเทียมกัน จึงไม่จำเป็นต้องนำทั้งสองอย่างไปรวมอยู่ในบุคคลเดียวกัน เนื่องเพราะเนื้อในของนักอ่านข่าวและนักวิเคราะห์ข่าวแตกต่างกันมาก สถานีข่าวจักเป็นที่น่าเชื่อถือของประชาชนได้ต้องมีนักอ่านข่าวซึ่งนำเสนอข่าวได้น่าสนใจและถูกต้อง นักวิเคราะห์ข่าวต้องน่าเชื่อถือทั้งบุคลิกภาพและภูมิความรู้ในการเสนอความเห็นต่อสาธารณชน จึงสร้างสรรค์สถานีข่าวระดับมาตรฐานสากลขึ้นได้ ดังคำโบราณที่ว่า คนเดียวไม่อาจรอบรู้สรรพวิชา แต่หลายคนรวมความสามารถเฉพาะตนย่อมสร้างประเทศให้ยิ่งใหญ่ได้

 

************************

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s