สมาชิกรัฐที่ดี

สมาชิกรัฐที่ดี

 

เขียนโดย  มณีอักษร

 

 

ผู้มีส่วนร่วมให้เกิดการปกครองที่ดีในฐานะสมาชิกรัฐของสังคมประชาธิปไตย ควรมีหลักปฏิบัติ ดังนี้

1. หลักธรรมมาธิปไตย โดยถือธรรมเป็นใหญ่ ซึ่งหมายถึงถือหลักการ ความจริง ความถูกต้อง ความดีงาม เหตุผลเป็นใหญ่ กระทำการด้วยตรวจสอบตามข้อเท็จจริง รับฟังความเห็นอย่างกว้างขวางและพิจารณาอย่างดีที่สุดเต็มขีดแห่งปัญญา จะมองเห็นได้ด้วยบริสุทธิ์ใจว่า เป็นไปโดยชอบธรรมและเพื่อความดีงาม ดังนั้น สมาชิกรัฐที่ดีต้องเคารพหลักการ กฎ ระเบียบ กติกา อย่างเคร่งครัด

2. หลักร่วมรับผิดชอบที่จะป้องกันความเสื่อมของสังคมประชาธิปไตย อันทำให้มีส่วนในการปกครองของรัฐด้วย โดย

2.1 หมั่นปรึกษาหารือการงานโดยสม่ำเสมอตามระดับความรับผิดชอบของตน

2.2 ไม่ทำตามอำเภอใจหรือละเมิดข้อตกลงที่ทำไว้ร่วมกัน ถือปฏิบัติมั่นอยู่ในบทบัญญัติใหญ่ที่วางไว้เป็นธรรมนูญ

2.3 ประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงทุกครั้ง

2.4 ให้เกียรติเคารพนับถือผู้ใหญ่ซึ่งมีประสบการณ์ยาวนาน ถ้อยคำของเขาพึงรับฟังไว้พิจารณา

2.5 ให้เกียรติและคุ้มครองกุลสตรี

2.6 เคารพบูชาปูชนียสถาน อนุสาวรีย์ประจำชาติตามประเพณี

2.7 ให้ความคุ้มครอง บำรุงอันชอบธรรม แก่ผู้ทรงศีลธรรมอันบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นหลักใจทางศีลธรรมของประชาชน

2.8 ประพฤติตนเป็นผู้ครองเรือนและหัวหน้าครอบครัวที่ดี โดยเฉพาะการเป็นพลเมืองที่ดีและสร้างสรรค์สังคม

 

 

(ข้อมูลอ้างอิงจากหนังสือ ธรรมนูญชีวิต ของ พระธรรมปิฎก)

 

**************************************

       ค้นหาเว็บหลากหลายได้ที่ www.thaidir.org คลิกที่

<a href="ThaiLand">http://www.thaidir.org/">ThaiLand web directory.</a>

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s