การเลือกตั้งกับสิทธิทางการเมือง

สิทธิทางการเมืองกับการไม่ไปเลือกตั้ง

 

                ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่ได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้นั้นย่อมเสียสิทธิ 3 ประการ ดังนี้

                1. สิทธิยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา

                2. สิทธิสมัครรับเลือกตั้งและสิทธิได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

                3. สิทธิสมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่

 

                การเสียสิทธิตามวรรคหนึ่ง ให้มีกำหนดเวลาตั้งแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้นั้นไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้งครั้งที่ผู้นั้นไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

 

                กรณีที่ท่านไม่ไปเลือกตั้งครั้งนี้ สิทธิทางการเมืองทั้งสามชนิดนั้นจะกลับคืนมาเมื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้งวุฒิสมาชิกในปี พ.ศ.2551 ซึ่งต้องจัดให้มีขึ้นอย่างแน่นอน สิ่งที่พึงพิจารณาให้มากที่สุด คือ การไปลงคะแนนเสียงใช้สิทธิอย่างอิสระของแต่ละท่านเป็นการสะกัดกั้นคะแนนเสียงจัดตั้งที่พรรคการเมืองหรือคณะปฏิวัติกำหนดสร้างรัฐบาลใหม่ได้ตามใจของพวกเขา ดังนั้น การใช้สติ ปัญญา ความรู้เท่าทันทางการเมือง เพื่อตัดสินใจเลือกรัฐบาลใหม่ตามรัฐธรรมนูญและกำหนดทิศทางของชาติด้วยตัวเองโดยไม่หวั่นเกรงคำขู่ปฏิวัติครั้งใหม่ถ้าไม่ได้รัฐบาลตามใจผู้มีอำนาจหรือผู้อยู่เบื้องหลังการปฏิวัติ จะเป็นคำเตือนจากประชาชนถึงพฤติกรรมในอดีตและความต้องการอนาคตใหม่ของประชาชนที่มิใช่ร่มเงาของคณะปฏิวัติ โปรดสละเวลาออกไปใช้เสรีภาพในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ถ้าเสียงอิสระมีมากเท่าไร คะแนนผีร้ายจะไร้ค่า ประเทศจึงเดินก้าวไปข้างหน้าได้ รัฐบาลและผู้บริหารต้องมีประสิทธิภาพแท้จริงและฉลาด จึงนำเรือที่มีรูรั่วผ่านพ้นคลื่นน้ำไปได้ ทิศทางของชาติอยู่ในมือของคนไทยเมื่อถึงวันลงคะแนนเสียงแล้ว

 

                วันเลือกตั้งล่วงหน้า คือ เสาร์และอาทิตย์ ที่15-16 ธันวาคม พ.ศ. 2550 เวลา 8.30 – 17.00 น. ใครอยู่เขตใดสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามสำนักงานเขตของตน แล้วไม่ต้องไปลงในวันจริง

                 ส่วนวันเลือกตั้งจริง คือ อาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 เวลา 8.00 – 15.00 น. ต้องไปลงคะแนนตามสถานที่กำหนดไว้และแจ้งให้ผู้ใช้สิทธิรับทราบถึงบ้านแล้ว สำหรับคนที่ลงล่วงหน้าแล้วก็ใช้เวลาพักผ่อนเต็มที่เพราะได้วันหยุดเพิ่มในวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม ด้วย

                 โปรดสละเวลาไปใช้สิทธิเลือกตั้งเพื่อกำหนดอนาคตของชาติ อย่าปล่อยให้คนอื่นกำหนดตามใจชอบ วันนั้นจะบอกเตือนว่าคนไทยเกลียดการปฏิวัติเพียงใด พรรคใดเคยสนับสนุนการปฏิวัติซึ่งขัดต่อหลักประชาธิปไตยทั้งออกหน้าและแอบสรรเสริญก็จะรับคำเตือนไปด้วยว่าเขาทำถูกใจประชาชนมากน้อยแค่ไหน ท่านจะใช้วิจารณญาณเพื่อประชาธิปไตยได้ในวันเลือกตั้งอย่างอิสระ กองทัพรถถังไม่สามารถบังคับการลงคะแนนเสียงของประชาชนได้ จึงเป็นเวลาอิสระแท้จริง จงใช้อิสรภาพนี้อย่างมีสติเท่าทันและปัญญาล้ำเลิศเพื่อประเทศชาติ

 

*********************************

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s