ปัญจราชาภิเษก

ปัญจราชาภิเษก

 

เขียนโดย  มณีอักษร

 

ตามกฎมณเทียรบาลนั้นผู้จะเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปต้องเข้าสู่พิธีราชาภิเษก จึงได้สิทธิธรรมอย่างสมบูรณ์ ส่วนการสร้างสิทธิธรรมแก่กษัตริย์ที่มิใช่การสืบสายจากราชวงศ์ก่อนซึ่งทำให้การครองราชย์มีความสมบูรณ์ จักต้องประกอบพิธีหนึ่งในปัญจราชาภิเษกด้วยโดยแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้

1. อินทราภิเษก  แบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ สมเด็จอมรินทราธิราชนำเครื่องปัญจกกุธภัณฑ์ทั้งห้ามาถวาย  เสี่ยงทายบุษยพระพิไชยราชรถมาจรดฝ่าพระบาท  และ เหาะเหินมาจากอากาศ

2. โภคาภิเษก  คือ  มีชาติตระกูลพราหมณ์มหาศาลหรือเป็นมหาเศรษฐีมียศ บริวาร และทรัพย์สมบัติ สมควรจะเป็นกษัตริย์ รู้จักราชธรรม ตราชูธรรม ทศกุศลอันเป็นประโยชน์ โทษทัณฑ์และรู้ลักษณะที่จะแบ่งปันตัดรอนซึ่งทุกข์ของราษฎร

3. ปราบดาภิเษก  เป็นตระกูลกษัตริย์ขัติยราชหรือมีความสามารถในการรบชนะข้าศึกศัตรูได้

4. ราชาภิเษก  คือ สมเด็จพระบิดาพระมารดาทรงพระชราแล้วเห็นพระราชโอรสพระราชบุตรี มีชาติตระกูลเหมาะสมและญาติเห็นดีด้วย

5. อุภิเษก มี 2 ลักษณะ คือ  สมเด็จพระบิดามารดามีชาติตระกูลเสมอกัน จึงกระทำมงคลและอุภิเษกให้ปกครองแผ่นดิน  หรือ  เป็นกษัตริย์มาแต่ต่างประเทศเป็นสุขุมชาติและได้มาราชาภิเษกกับพระญาติพระวงศ์

ดังนั้น หากศึกษาประวัติศาสตร์ของไทยตั้งแต่ยุคสุโขทัยถึงกรุงรัตนโกสินทร์ จักสามารถแบ่งแยกที่มาและวิธีการสืบทอดตำแหน่งของแต่ละราชวงศ์ได้ตามประเภทของพิธีปัญจราชาภิเษกนี้ ส่วนใหญ่ที่จะพบบ่อยมาก คือ ปราบดาภิเษก กับ ราชาภิเษก

 

**********************************

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s