ความสำคัญของเลขบัตรประจำตัว

ความสำคัญของเลข 13 หลัก

เขียนโดย แก้วมณี

 

กฎหมายไทยกำหนดให้คนไทยต้องมีบัตรประจำตัวซึ่งมีตัวเลขสิบสามหลักเขียนไว้ แต่มิได้บอกเตือนให้ทุกคนรับรู้ถึงความสำคัญของบัตรใบนี้ว่าจะส่งผลร้ายต่อเจ้าของบัตรมากเพียงใด ถ้าเปิดเผยตัวเลขเหล่านั้นให้บุคคลอื่นที่อาจเป็นมิจฉาชีพรับทราบ ความสำคัญของบัตรใบนี้ คือ คนไทยจะมีเลขประจำตัวเพียงชุดเดียวตั้งแต่เกิดจนตาย โดยไม่มีการนำตัวเลขนี้กลับมาใช้ใหม่อย่างเด็ดขาด มันจะถูกเก็บข้อมูลไว้ตลอดกาลแม้บุคคลนั้นตายแล้ว แต่ละชุดเลขจักระบุที่มา ถิ่นกำเนิด สถานภาพบุคคลและครอบครัว ประวัติการต้องโทษหรือความผิดที่มีการบันทึกในฐานข้อมูลของชาติ ดังนั้น การได้เลขบัตรประจำตัวของผู้ใดจึงเป็นการเปิดเผยตัวบุคคลโดยการตีความจากตัวเลขเหล่านั้นซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐจะแปลความหมายได้ง่าย รวมถึงมิจฉาชีพที่ศึกษาการแปลความจากตัวเลขหรือสามารถนำตัวเลขเหล่านั้นไปค้นหารายละเอียดจากแหล่งข้อมูลของรัฐ

ประเทศทางตะวันตกจะให้ความสำคัญกับเลขประจำตัวบุคคลซึ่งอาจอยู่ในรูปของบัตรประจำตัวหรือบัตรประกันสังคมก็ได้ ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละประเทศ โดยเขาจะให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของเลขประจำตัวและสิทธิส่วนบุคคลซึ่งมีขอบเขตที่คนอื่นจะล่วงละเมิดมิได้รวมทั้งอันตรายของการเปิดเผยตัวเลขประจำบุคคลให้ผู้อื่นรับรู้ด้วย เราจึงเห็นว่ามีน้อยกิจกรรมมากที่บังคับให้แสดงเลขประจำตัวบุคคล เช่น ตำรวจขอให้แสดงบัตรฯหรือเลขบัตรฯต้องมีกฎหมายรองรับ การเปิดบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิต การเข้าสถานเริงรมณ์ที่มีกฎหมายบังคับเรื่องอายุของลูกค้า เป็นต้น ส่วนเว็บไซด์ที่มีการสมัครสมาชิกจะไม่มีการบังคับให้ผู้ใช้บริการต้องแสดงเลขประจำตัวบุคคลไว้เลยเพราะถือเป็นสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลที่ผู้ใดจะละเมิดมิได้และไม่มีกฎหมายให้อำนาจเจ้าของเว็บบังคับหรือบีบคั้นอีกฝ่ายในทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อให้บอกตัวเลขนั้น ผู้ใดกระทำจะมีกฎหมายลงโทษอย่างหนักเพราะเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

เลขประจำตัวบุคคลที่ใช้กันในหลายประเทศทั่วโลกใช้บอกแหล่งกำเนิดของคนและครอบครัว สถานภาพทางสังคม ประวัติส่วนตัวและการเงินทั้งด้านดีและไม่ดี จากฐานข้อมูลของราชการซึ่งมีการบันทึกไว้ตั้งแต่บุคคลนั้นถือกำเนิดขึ้นในประเทศ โดยกฎหมายกำหนดขอบเขตการแบ่งปันข้อมูลให้แต่ละหน่วยงานใช้ประโยชน์ในการพิสูจน์บุคคลเพื่อการทำงานตามวัตถุประสงค์ของตน หากนำไปใช้เพื่อทำลายหรือสร้างความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูล มีกำหนดโทษหนักแก่ผู้กระทำผิดไว้ชัดเจน อีกด้านหนึ่งซึ่งถือเป็นด้านมืดของการใช้เลขประจำตัวบุคคลคือ การปลอมแปลงตัวตนด้วยการใช้ข้อมูลของผู้อื่นไปก่อความเสียหายแก่เจ้าของเลขตัวจริง เช่น ก่อหนี้ด้วยบัตรเครดิตปลอม ขอวีซ่าไปต่างประเทศหรือทำสัญญากู้ยืมหรือค้ำประกันหรือเช่าซื้อสินค้าด้วยเลขประจำตัวของจริง การทำบัตรประจำตัวปลอมด้วยเลขบุคคลของผู้อื่น เป็นต้น พฤติกรรมเหล่านี้ล้วนก่อความเสียหายต่อเจ้าของเลขหมายและต่อความมั่นคงแห่งชาติอย่างมาก หลายคนต้องกลายเป็นลูกหนี้หรือสูญเสียเครดิตทางการเงินอันทำให้เสียโอกาสในการทำมาค้าขายหรือการทำงาน หรือถูกขึ้นบัญชีดำในการเข้าบางประเทศทั้งที่ถูกขโมยตัวตนไปทำผิดกฎหมายของประเทศนั้น

สำหรับประเทศไทยราชการไม่ให้ความสนใจจะให้ประชาชนรู้ความสำคัญและอันตรายของการเปิดเผยเลขหมายบัตรประชาชนอย่างจริงจัง จึงเห็นว่าหลายบริษัท หลายกิจกรรม มักให้ระบุเลขบัตรประชาชนหรือมอบสำเนาบัตรฯแก่เจ้าของกิจการอย่างง่ายๆ แม้แต่การเป็นสมาชิกเว็บไซด์ไทยทางอินเตอร์เนตหลายแห่งซึ่งเป็นที่นิยมของนักเล่นเนตบังคับให้แจ้งเลขหมายบัตรฯด้วยข้ออ้างว่าเพื่อต้องการยืนยันตัวตน มิฉะนั้น จะใช้บริการของเขาไม่ได้ การกระทำเช่นนี้ถือเป็นอันตรายต่อเจ้าของเลขหมายอย่างมากเพราะพวกเขาอาจไม่มีความสามารถดูแลข้อมูลบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยเพียงพออันทำให้มันรั่วไหลไปสู่มิจฉาชีพที่รอคอยข้อมูลเหล่านี้ไม่ว่าจะตั้งใจขายหรือสะเพร่าก็ตาม มันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลด้วยการโน้มน้าวกึ่งบังคับโดยอาศัยความนิยมในเว็บไซด์ของตนดึงดูดให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในสาธารณสถานซึ่งเรียกว่าอินเตอร์เนตโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลหรือความเสียหายของผู้ใช้บริการ ความเหมาะสมและความสามารถในการคุ้มครองข้อมูลที่ได้รับมา แม้แต่ธนาคารซึ่งเชื่อกันว่ามีระบบคุ้มครองข้อมูลลูกค้าดีที่สุดยังเคยมีข่าวการรั่วไหลข้อมูลของเลขบัตรเครดิตจนกระทั่งสร้างความเสียหายแก่องค์กรมหาศาลมาแล้ว แต่มีกฎหมายคุ้มครองลูกค้าผู้บริสุทธิ์ไว้ จึงไม่ต้องร่วมรับผิดชอบด้วย อินเตอร์เนตเป็นสถานที่ซึ่งบุคคลไม่ควรให้เลขบัตรประจำตัวบุคคลแก่ผู้ใดอย่างเด็ดขาด เว้นแต่จะเป็นหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือด้านความปลอดภัยอย่างมาก เช่น ธนาคารซึ่งเราลงทะเบียนใช้บริการจักรับมอบรหัสความปลอดภัยพิเศษแก่ลูกค้าในการทำธุรกรรมทางเนต กรมสรรพากรซึ่งมีระบบตรวจสอบและป้องกันข้อมูลที่ดี เป็นต้น แต่เว็บไซด์ทั่วไปพึงระวังการขอเลขประจำตัว 13 หลักของบุคคลให้มากเพราะความน่าเชื่อถือต่ำ วัตถุประสงค์ในการใช้ตัวเลขไม่มีความจำเป็นเพราะส่วนใหญ่ทำเพื่อความบันเทิงและแลกเปลี่ยนมุมมองกัน  ไม่มีกฎหมายกำหนดให้พวกเขาต้องรับผิดชอบ ถ้าข้อมูลรั่วไหลไปสู่มิจฉาชีพเยี่ยงเดียวกับธนาคาร เราจักสังเกตปัญหาบัตรประชาชนปลอม บัตรเครดิตปลอม ซึ่งต้องมีการจัดหาตัวเลขที่เป็นจริงมาก่อนทำบัตรปลอมแต่ละใบ แหล่งหาตัวเลขแท้จริงในประเทศไทยอยู่ที่เจ้าของเว็บไซด์ซึ่งบังคับให้ผู้ใช้บริการแจ้งเลขหมายประจำตัวเพื่อสมัครสมาชิก อันอาจได้จากการซื้อขายกันหรือขโมยจากคอมพิวเตอร์ซึ่งไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสากลเนื่องจากการลงทุนที่สูงและไม่มีกฎหมายบังคับให้ต้องรับผิดชอบการลักขโมยข้อมูลผู้ใช้บริการ ปัจจุบันนี้จึงกลายเป็นแหล่งตัวเลขของมิจฉาชีพที่นิยมกันมากและหาง่ายแทบคาดไม่ถึงเพราะเว็บไซด์ชื่อดังของไทยหลายแห่งบังคับให้สมัครสมาชิกโดยใช้เลขบัตรประชาชนของแต่ละบุคคลโดยอาศัยชื่อเสียงและความนิยมของเว็บดึงดูดให้ลูกค้าต้องยอมให้ตัวเลขเหล่านั้นด้วยข้ออ้างสวยหรู นอกเหนือจากการลอบซื้อขายจากหน่วยงานรัฐซึ่งมีหน้าที่เก็บตัวเลขเหล่านี้ไว้ โดยเฉพาะคนไทยไม่เคยรู้ความสำคัญของตัวเลขบนบัตรประชาชนที่กฎหมายบังคับให้ทุกคนต้องพกติดตัวไว้ บัตรประชาชนใบเล็กที่มีเลขหมาย 13 หลัก ถ้าดูเผินๆก็ไม่ค่อยมีความสำคัญไปกว่าการบอกตัวตนและภูมิลำเนาของบุคคล ประสิทธิภาพของบัตรก้าวหน้ามากในการบันทึกสถานภาพ แต้มความผิดอันมีผลต่อการต่ออายุใบขับขี่ การรับบริการในหน่วยงานรัฐ จักเห็นว่ามันให้ประโยชน์สูงแก่เจ้าของบัตรอย่างมาก ในทางกลับกันตัวเลขเหล่านี้อาจส่งผลร้ายต่อเจ้าของได้ถ้าอยู่ในมือของมิจฉาชีพอาจถึงขั้นกลายเป็นคนล้มละลายหรือคนในบัญชีดำทางธุรกรรมหรือในต่างประเทศขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ตัวเลขนั้นถูกนำไปใช้ ดังนั้น ทุกคนพึงตระหนักแก่ใจให้มากถึงความสำคัญของตัวเลข 13 หลักบนบัตรประชาชน จึงไม่ควรมอบให้แก่ผู้ใดง่ายดายเกินไป บรรดากิจการหรือเว็บไซด์ควรรู้จักขอบเขตสิทธิส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ในกิจกรรมที่จะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมว่ามีความสำคัญมากพอจะต้องเอาตัวเลขเหล่านั้นหรือไม่ จรรยาบรรณและความรับผิดชอบของเจ้าของเว็บไซด์หรือกิจการ ประสิทธิภาพในการคุ้มครองข้อมูลมีมากเพียงพอหรือไม่ กฎหมายให้อำนาจแก่ท่านหรือไม่ การบังคับเอาความยินยอมจากเจ้าของตัวเลขโดยอาศัยชื่อเสียงความนิยมของตนเหมาะสมหรือไม่ สิ่งสำคัญสุดท้ายที่เจ้าของตัวเลข 13 หลัก ต้องรับรู้ไว้คือ เอกชนไม่ต้องรับผิดชอบความเสียหายใดๆกรณีข้อมูลตัวเลขของท่านที่ยินยอมบอกแก่เขารั่วไหลไปอยู่กับมิจฉาชีพและสร้างความเดือดร้อนแก่เจ้าของตัวเลขเพราะไม่มีกฎหมายกำหนดไว้ พวกเขาจึงไม่ต้องใส่ใจต่อระบบความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้บริการ นอกจากหน่วยงานรัฐแล้วก็มีธนาคารเท่านั้นที่มีกฎหมายเฉพาะบังคับให้ต้องรับผิดชอบข้อมูลลูกค้าที่มอบแก่พวกเขาด้วย อีกอย่างหนึ่งกฎหมายกำหนดให้เจ้าของข้อมูลต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ตัวเลขไปทำนิติกรรมต่างๆ เว้นแต่จะพิสูจน์โดยชัดแจ้งว่ามิได้เป็นผู้กระทำด้วยตัวเองซึ่งความเป็นจริงแล้วกระบวนการพิสูจน์ต้องใช้เวลายาวนานและเสียเงินทองจำนวนมาก จึงอาจทำให้เจ้าของข้อมูลต้องเสียโอกาสในชีวิตไปมากกว่าจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองได้ อันแตกต่างจากผู้รับข้อมูลแล้วทำรั่วไหลที่ไม่มีกฎหมายใดบังคับให้ต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหาย มันจึงเป็นความเสี่ยงสูงที่เจ้าของตัวเลขต้องรับไว้เพียงผู้เดียว ดังนั้น จึงอยากให้เจ้าของบัตรประชาชนพึงระมัดระวังการแจ้งตัวเลขในบัตรให้มากและช่วยกันต่อต้านเว็บไซด์ที่ต้องการข้อมูลในบัตรประชาชนโดยไม่คำนึงถึงสิทธิส่วนบุคคล ความสำคัญของตัวเลขประจำตัว ลักษณะการบริการ จรรยาบรรณในงาน ศักยภาพและความรับผิดชอบ หากเจ้าของบัตรประชาชนไม่เข้าใจความสำคัญของเลขทั้งสิบสามตัวและคุ้มครองเบื้องต้นด้วยตัวเองก่อน สักวันจักต้องเดือดร้อนมาจากตัวเลขทั้งสิบสาม ดังคำที่ผู้ใหญ่มักเตือนไว้ว่า ไม่มีใครรักเรา เท่าตัวเราเอง ตนจึงเป็นที่พึ่งแห่งตน

 

************************ 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s