อายุความสัญญากู้

อายุความสัญญากู้

 

                                                                                                                                                                                                                        เขียนโดย  ลีลา LAW

 

 

                คำถามยอดนิยมของเหล่าเจ้าหนี้ คือ จะฟ้องเรียกหนี้ตามสัญญากู้ได้เมื่อไร นานเท่าใด ส่วนลูกหนี้มักอยากทราบว่า จะพ้นจากหนี้สินในเวลาใด นอกเหนือจากการชำระหนี้คืนแก่เจ้าหนี้

                กรณีศึกษาเกี่ยวกับสัญญากู้ซึ่งมีการต่อสู้ระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้มายาวนานและหลายคดี จุดหมายเดียวกัน คือ ต้องการทราบความชัดเจนทางกฎหมาย คำตอบอยู่ใน คำพิพากษาฎีกาที่ 2660/2545  สัญญากู้ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2523 ตกลงกันเพียงว่า ผู้กู้จะชำระหนี้เมื่อผู้ให้กู้เรียกร้อง โดยมิได้มีข้อตกลงเรื่องการชำระหนี้หรือเวลาไว้ชัดเจน จึงเป็นสัญญามิได้กำหนดเวลาชำระหนี้ที่แน่นอน ผู้ให้กู้มีสิทธิเรียกร้องให้ชำระหนี้ทันทีได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 203 วรรค 1 ซึ่งกำหนดว่า ถ้าเวลาอันพึงชำระหนี้นั้นมิได้กำหนดลงไว้ หรือ จะอนุมานจากพฤติการณ์ทั้งปวงก็ไม่ได้ ท่านว่า เจ้าหนี้ย่อมจะเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน และฝ่ายลูกหนี้ย่อมจะชำระหนี้ของตนได้โดยพลันดุจกัน  และยังถือเป็นระยะเวลาที่ผู้ให้กู้อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้ โดยเวลาจักเริ่มนับแต่วันถัดไปจากวันทำสัญญากู้ นั่นคือ วันที่ 13 มิถุนายน 2523 ตามวิธีนับของ มาตรา 193/3 วรรค 2 กำหนดว่า ถ้ากำหนดระยะเวลาเป็นวัน สัปดาห์ หรือปี มิให้นับวันแรกแห่งระยะเวลานั้นรวมเข้าด้วยกัน เว้นแต่จะเริ่มการในวันนั้นเองตั้งแต่เวลาที่ถือได้ว่าเป็นเวลาเริ่มต้นทำงานกันตามประเพณี  และ มาตรา 193/12 กำหนดจุดเริ่มต้นของอายุความ คือ  อายุความให้เริ่มนับแต่ขณะที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้เป็นต้นไป   ส่วนอายุความเรียกร้องตามสัญญากู้ยืมเงินมิได้กำหนดเฉพาะไว้ จึงต้องถือตามอายุความทั่วไป คือ มีอายุความคดี 10 ปี

                หลักการเรียกชำระหนี้ วิธีนับเวลา และอายุความ สำหรับการกู้ยืมเงินนั้น ศาลฎีกาได้ตีความอย่างชัดเจนแล้ว ท่านพึงจำด้วยว่า การกู้ยืมเงินตั้งแต่ 2000 บาทขึ้นไป เจ้าหนี้ต้องมีหลักฐานการกู้ยืมและมีลายมือชื่อผู้กู้อย่างครบถ้วนด้วย จึงมีสิทธิทวงหนี้ผ่านกระบวนศาลยุติธรรมได้ ส่วนลูกหนี้พึงระลึกว่า ยามลำบาก ท่านพึ่งพาเงินกู้ จึงต้องมีความรับผิดชอบต่อการกระทำด้วย สังคมสงบได้เมื่อทุกท่านต่างเคารพกฎหมาย

 

  

******************* 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s