การทำทารุณกรรมสัตว์และบทลงโทษ

พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557  มาตรา 20 “ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการอันเป็นการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันควร หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”                “มาตรา 21 การกระทำดังต่อไปนี้ ไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์ตามมาตรา 20

 1. การฆ่าสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหาร ทั้งนี้ เฉพาะสัตว์เลี้ยงเพื่อใช้เป็นอาหาร
 2. การฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์
 3. การฆ่าสัตว์เพื่อควบคุมโรคระบาดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์
 4. การฆ่าสัตว์ในกรณีที่สัตวแพทย์เห็นว่าสัตว์ป่วย พิการ หรือบาดเจ็บและไม่สามารถเยียวยาหรือรักษาให้มีชีวิตอยู่รอดได้โดยปราศจากความทุกข์ทรมาน
 5. การฆ่าสัตว์ตามพิธีกรรมหรือความเชื่อทางศาสนา
 6. การฆ่าสัตว์ในกรณที่มีความจำเป็นเพื่อป้องกันอันตรายแก่ชีวิตหรือร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์อื่น หรือป้องกันความเสียหายที่เกิดแก่ทรัพย์สิน
 7. การกระทำใดๆต่อร่างกายสัตว์ซึ่งเข้าลักษณะของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์โดยผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์หรือผู้ซึ่งได้รับยกเว้นให้กระทำได้โดยไม่ต้องขึ้นทะเบียนหรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์จากสัตวแพทยสภาตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวแพทย์
 8. การตัด หู หาง ขน เขา หรืองาโดยมีเหตุอันสมควรและไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์และการดำรงชีวิตของสัตว์
 9. การจัดให้มีการต่อสู้ของสัตว์ตามประเพณีท้องถิ่น
 10. การกระทำอื่นใดที่กฎหมายกำหนดให้สามารถกระทำได้เป็นการเฉพาะ
 11. การกระทำอื่นใดที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยความเห็นของคณะกรรมการ

คำอธิบาย  กฎหมายป้องกันการทำทารุณกรรมต่อสัตว์บัญญัติขึ้นเพื่อปกป้องสิทธิสัตว์ในการมีชีวิตอยู่ตามมาตรฐานพอสมควรและบนพื้นฐานแห่งหลักเมตตาตามหลักพุทธศาสนา ทั้งนี้ก็คำนึงถึงประเพณี ความเชื่อของประชาชนบางกลุ่มด้วย เมื่อสัตว์เป็นเพื่อนร่วมโลกกับมนุษย์ จึงต้องได้รับสิทธิปกป้องเช่นกัน พฤติกรรมใดที่ถือเป็นการทำทารุณกรรมต่อสัตว์ ก็มีกฎหมายกำหนดไว้ชัดเจน หากมีความพิสดารกว่านั้นก็เปิดโอกาสให้ศาลตีความได้หรือผู้เกี่ยวข้องกำหนดเพิ่มเติมในภายหลังได้ คำว่า  “โดยไม่มีเหตุอันควร” ก็ชี้ชัดว่า ถ้ามีการทำทารุณกรรมตามมาตรา 21 เกิดขึ้น หากไม่สามารถชี้แจงให้ศาลเชื่อว่ามีเหตุผลเพียงพอที่สัตว์สมควรถูกกระทำแบบนั้น ผู้กระทำจะถูกลงโทษ จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แล้วแต่ดุลพินิจของศาลเทียบกับการกระทำหรือผลของการกระทำที่เกิดกับสัตว์ ผู้ที่ถูกลงโทษคือ เจ้าของสัตว์หรือผู้กระทำ เมื่อเป็นสัตว์ไม่มีเจ้าของ บางคนแย้งว่าทำไมอัตราโทษปรับกรณีทำร้ายสัตว์สูงกว่าการทำร้ายคนในกฎหมายอาญา เหตุผลคือ มาตราในการลงโทษผู้ทำร้ายบุคคลนั้นตรามาใช้นานมากและไม่มีการแก้ไขอัตราโทษปรับตามค่าเงินบาทเลย ส่วนพระราชบัญญัตินี้ตราขึ้นใช้ในปี พ.ศ.2557 ตามค่าเงินบาทของปีนี้ ทำให้ดูว่าโทษรุนแรงมากถ้าทำกับสัตว์ โปรดมองด้วยจิตมนุษย์และชาวพุทธว่า สัตว์เลี้ยง คือ เพื่อนร่วมโลกและสังคมจะดูแลทุกชีวิตที่มีลมหายใจทั้งคนและสัตว์ให้ได้รับความเป็นธรรม

***********************************************

บทความนี้สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s