ข้อน่ารู้ของการถวายฎีกา

Standard

        ถาม     ประชาชนหรือนักการเมืองยื่นถวายฎีกาต่อกษัตริย์ได้หรือไม่ ?

            ตอบ     รัฐธรรมนูญไทยกำหนดว่า หลักถวายฎีกาต้องเป็นไปตามกฎหมายหรือจารีตประเพณี หากกฎหมายไม่ได้บัญญัติข้อยกเว้นไว้หรือไม่ได้กล่าวถึง ก็ต้องพิจารณาจารีตประเพณีโบราณว่าเคยมีการทำได้หรือไม่ ถ้าไม่มีกฎหมายบอกไว้ และจารีตประเพณีกระทำกันได้ การถวายฎีกาจึงทำได้ ส่วนผู้ยื่นฎีกาต่อกษัตริย์ไทยนั้น ต้องเป็นประชาชนสัญชาติไทย นักการเมืองถือเป็นประชาชนสัญชาติไทยเช่นเดียวกัน

            ถาม     การถวายฎีกามีหลักการขออะไรได้บ้าง ?

            ตอบ     ตามจารีตประเพณีโบราณตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบันกษัตริย์ไทยทรงรับฎีกาจากประชาชนสืบทอดกันมาทั้งแบบวาจาหรือลายลักษณ์อักษร มักเกี่ยวข้องกับความเดือดร้อนทุกข์ยากสารพัดเรื่องที่ประชาชนเชื่อว่า กษัตริย์จักช่วยคลี่คลายปัญหาของพวกเขาได้ ความไม่เป็นธรรมของข้าราชการจากคำตัดสินของผู้บริหาร ส่วนการขออภัยโทษก็เป็นเหตุหนึ่งที่กำหนดไว้ในประมวลวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งยอมให้นักโทษยื่นถวายฎีกาขอลดหย่อนผ่อนโทษได้ ทั้งนี้นักโทษนั้นต้องรับโทษตามประมวลกฎหมายอาญาเท่านั้น ส่วนกรณีความผิดในกฎหมายอื่นจะเป็นการฎีกาตามจารีตประเพณี ทุกฎีกาทั้งตามกฎหมายหรือจารีตประเพณีล้วนขึ้นอยู่กับพระราชวินิจฉัยเท่านั้น

            ถาม     ฎีกาเกี่ยวข้องกับนักการเมืองเคยมีมาก่อนหรือไม่ ?

            ตอบ     ประมาณปีพ.ศ. 2549 นักการเมือง นักวิชาการสูงวัย และราชนิกูลสูงอายุบางส่วนยื่นฎีกาให้ปลดอดีตนายกฯคนหนึ่งและแต่งตั้งนายกฯคนใหม่โดยให้กษัตริย์ใช้อำนาจในมาตรา 7 ของ รธน.ปีพ.ศ.2540 ด้วยเหตุไม่จงรักภักดีต่อสถาบัน ต่อมามีพระราชวินิจฉัยว่า ข้อเสนอในฎีกาฉบับนั้นเป็นการทำมั่ว ไม่เป็นไปตามหลักประชาธิปไตยที่จะปลดนายกฯซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยไม่กระทำตามกติกาในรัฐธรรมนูญ ฎีกานั้นก็ตกไปและคนกลุ่มนั้นไม่กล้าแย้งหรือยันยันความเห็นของตนอีก จึงหันไปใช้วิธีการนอกระบบเพื่อบรรลุเป้าหมายของพวกเขา อีกกรณีหนึ่งที่น่าสนใจคือ การฎีกาขอความเป็นธรรมของข้าราชการระดับสูง ก็เคยมีการยื่นมาแล้ว ประชาชนชาวแฟลตดินแดงยื่นฎีกาขอพระเมตตามิให้มีการทุบอาคารและเลือกใช้วิธีอื่นแก้ไขเพื่อลดความเดือดร้อนของชาวบ้าน ก็ทำมาแล้ว ทั้งสามฎีกานี้เป็นการยื่นโดยอาศัยจารีตประเพณีโบราณ เพราะไม่มีกฎหมายกำหนดรูปแบบหรือหลักการเฉพาะไว้ ประชาชนจึงมีสิทธิยื่นถวายฎีกาเพื่อบอกเล่าความทุกข์เดือดร้อนได้ด้วยหวังความช่วยเหลือจากพระบิดาของปวงชนชาวไทย

            ถาม     หลักกฎหมายเรื่องการยื่นฎีกาเพื่อแสวงหาความเป็นธรรมหรือขออภัยโทษให้นักการเมืองโดยประชาชนทำได้หรือไม่ ?

            ตอบ     เราต้องแยกออกเป็นสองเรื่อง คือ การแสวงหาความเป็นธรรมเป็นการบอกเล่าความทุกข์ยากและอยุติธรรมในแผ่นดินโดยร้องขอความเป็นธรรมด้วยการถวายฎีกาต่อกษัตริย์ ซึ่งกระทำได้ตามหลักจารีตประเพณีโบราณ ส่วนการขออภัยโทษให้นักการเมืองนั้น ต้องพิจารณาก่อนว่าใช้สิทธิ์ตามกฎหมายใด หากนักการเมืองรับโทษตามประมวลกฎหมายอาญาก็ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่บัญญัติไว้ในประมวลวิธีพิจาราณาความอาญา ในทางตรงกันข้ามการรับโทษจากกฎหมายอื่นซึ่งมิได้บัญญัติเรื่องการยื่นฎีกาได้หรือไม่ ก็ต้องไปใช้หลักจารีตประเพณีโบราณ เนื่องจากประเทศไทยใช้หลักประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์เป็นพระประมุขปกครองประเทศทำให้การยื่นถวายฎีกาตามประเพณีโบราณยังรักษาสืบทอดมาต่อเนื่อง

            ถาม     การขัดขวางมิให้ฎีกาไปอยู่ในพระราชวินิจฉัยกระทำได้หรือไม่ ?

            ตอบ     ขั้นตอนการรับฎีกาเป็นระเบียบภายในของสำนักพระราชวัง บุคลากรที่ดูแลขั้นตอนต่างๆต้องมีจิตสำนึกในหน้าที่ของตน ประชาชนควรเชื่อมั่นในการทำงานของพวกเขาว่าจะซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ การปิดเรื่องกลบข่าว คือ ความไม่จงรักภักดี

            ถาม     มีกำหนดเวลาทราบผลของฎีกาหรือไม่ ?

            ตอบ     สิทธิยื่นถวายฎีกาเป็นของคนไทยในฐานะลูกหลานของพระบิดาแห่งปวงชนชาวไทย ส่วนพระราชวินิจฉัยในฎีกาเป็นอำนาจเฉพาะของกษัตริย์

                                                                                                       **********************

About these ads

26 thoughts on “ข้อน่ารู้ของการถวายฎีกา

 1. hiran muangmoon

  ขอบคุณครับที่ทุกถ้อยคำเป็นคำตอบที่ได้ใจครับ แต่ถ้าผมจะถวายฎีกาควรเร่มดำเนินการอย่างไรครับ

  • magnabrain

   การถวายฎีกาทำได้ตลอดเวลา แต่จะได้หรือไม่ตามที่ขอไว้ เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ต้องไปตามหารายละเอียดและขั้นตอนที่สำนักพระราชวังได้

   • สมเกียรติ พยายาม

    หนูอยากจะถวายฎีกาแก่ในหลวงแต่หนูไม่รู้ต้องทำยังไงเพราะบ้านของปู่กับย่าของหนูจะพังแล้ว แต่หนูยังไม่รู้จะทำยังไงเพราะหนูก้ไม่มีเงินที่จะทำบ้านใหม่ให้ปู่กับย่าของหนูเลยแล้วปู่กับย่ายังต้องเลี้ยงหลานอีกสองคนแล้วท่านทั้งสองอายุ 89 ปีแล้ว แถบย่าของหนูยังมองไม่เห็นอีกหนูอยากจะขอบ้านให้แก่ได้อยู่ได้ใช้ชีวิตที่ดีแล้วไม่ต้องกล้วว่าบ้านจะพังมาใส่ตอนไหน ช่วยบอกหนูหน่อยน่ะค่ะ

 2. ณภัศวรรณ

  สามารถยืนถวายฎีกาต่อพระองค์ท่านได้กี่ครั้ง

  • magnabrain

   ไม่มีข้อจำกัดว่าทำได้กี่ครั้ง แต่ต้องยอมรับว่า ไม่ใช่ทุกคำขอจะได้รับตามที่ขอนะ อาจไม่ได้รับก็ได้ การร้องเรียนขึ้นไปเพื่อขอรับความเป็นธรรมก็ทำได้ด้วย แต่จะได้รับคำตอบหรือไม่ เป็นอีกเรื่องหนึ่ง มันเป็นพระราชวินิจฉัยส่วนพระองค์

 3. chayaa

  จะถวายฎีกาเกี่ยวกับการขอพระราชทานโครงการคลองชลประทานได้หรือไม่เนื่องที่นาที่บิดาหนูทำอยู่น้ำไปไม่ถึง และเกิดปัญหาแย่งน้ำกัน เคยไปขอให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปล่อยน้ำไปให้มากกว่านี้แต่ไม่เคยมีน้ำไปถึงที่นาของชาวนาที่อยู่ตอนล่างไกล ๆ เลย นาที่ไถไว้ดินแห้งไม่มีน้ำที่จะเข้านาเลยและไม่ได้หว่านข้าวเลย และเคยมีข้อพิพาทกันเรื่องแย่งน้ำกัน ก็เลยอยากให้ทางกรมชลประทานสร้างคลองส่งน้ำ และได้ขอไปทางตัวแทน (ส.ส.) เขาก็ไม่ได้มาสนใจเลย ก็เลยอยากจะขอถวายฏีกาเพื่อขอรับพระราชทานโครงการนี้ก่อนที่ชาวนาบางส่วนจะไม่มีข้าวกินค่ะและไม่รู้จะไปขอความช่วยเหลือจากที่ไหนได้แล้ว โปรดแนะนำด้วยค่ะ ขอบพระคุณค่ะ

  • magnabrain

   ทุกเรื่องเดือดร้อนที่ชาวบ้านต้องการและไม่มีที่พึ่งพาอีก สามารถยื่นเรื่องถวายฎีกาได้ ด้วยการเขียนจดหมายด้วยลายมือ บรรยายด้วยถ้อยคำสุภาพ มีเหตุผลประกอบน่าเชื่อถือ บอกสิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือ ลงชื่อ ที่อยู่ติดต่อให้ชัดเจน สิ่งพึงระลึกคือ มิใช่ว่าทุกคำขอจะได้รับการตอบรับตามต้องการเสมอ จึงควรทำใจไว้ก่อน อย่าหวังจนเกินไปด้วย ขอให้คำขอของคุณสมหวังนะ ใจกล้า บอกเล่าความทุกข์และความต้องการของชาวนาไทยกลุ่มนี้ ขอชื่นชมล่วงหน้าเลย

 4. เหล่งนึ่ง (riceu)

  อยากทราบวิธีการติดต่อถวายฎีกา ไม่ทราบว่าต้องส่งเป็น e-mail หรือ เขียนจดหมาย

  • magnabrain

   ต้องเขียนเป็นจดหมายส่งถึง สำนักพระราชวัง พึงระลึกด้วยว่า มิใช่ทุกคำขอจะได้รับความสำเร็จดังใจหมาย เป็นไปตามพระราชวินิจฉัยเท่านั้น

 5. Thanawat Juanjang

  ถ้าเขียนฎีกาถวายในหลวงแล้วส่งที่ไหนครับ

  • magnabrain

   เขียนเป็นจดหมายด้วยลายมือหรือพิมพ์ดีดส่งไปยัง สำนักพระราชวัง ขอแนะนำให้หาที่อยู่ทางเนตผ่านกูเกิลก็ได้

 6. Hope and faith.

  สวัดดีค่ะดิฉันมีเรื่องทุกข์ใจเป็นอย่างมาก….ในคดีที่ไม่น่าจะถวายฎีกาถ้าฟังจากหัวข้อเรื่อง แต่ดิฉันต้องทำเพื่อความยุติธรรมให้กับสามี…
  คดีข่มขืนกระทำชำเราเด็กอายุไม่ถึง15ปี….ตัดสินให้จำคุก30ปี….คดีนี้สามารถถวายฎีกาได้หรือไม่ค่ะ…ช่วยตอบหน่อย…ขอบพระคุณที่ให้คำแนะนำล่วงหน้า

  • magnabrain

   ถ้าเป็นคดีความในศาลควรต้องแก้คดีในศาล การถวายฎีกามิใช่ทางเลือกที่เหมาะสมแน่นอนและจะได้รับคำตอบคือต้องเป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินคดีที่ศาลเท่่านั้น อย่าลืมว่า คำตัดสินคดีโดยศาลทำใต้พระปรมาภิไธยของกษัตริย์อยู่แล้ว ถ้าตีความหมายตรงๆคือ เป็นคำตัดสินโดยตัวแทนกษัตริย์ อยากแนะนำให้ต่อสู้ด้วยพยานหลักฐานที่ศาลโดยปรึกษากับทนายเรื่องข้อต่อสู้กับผู้กล่าวหาน่าจะดีที่สุด

 7. Hope

  อยากถวายฎีกาลูกสาวป่วยพิการยังไม่รุ้สาเหตุแน่ชัดและวิธีรักษา ทำได้ไหมค่ะ

  • magnabrain

   การฎีกาเรื่องนี้ทำได้ แต่ควรมีเหตุผลอันควรมากพอ เช่น ไปใช้บริการแพทย์มาแล้ว ทำจนเต็มที่แล้ว เป็นต้น เพราะท่านฎีกา ก็มักถูกส่งฎีกาไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบก่อนจะตอบท่านและอีกทางหนึ่งท่านอาจไม่ได้คำตอบที่ต้องการก็ได้ โปรดทำใจด้วย มันเป็นพระราชวินิจฉัยส่วนพระองค์

 8. Weerachat Chanchoo

  ขอเรียนปรึกษาดังนี้ครับ
  กระผมทำงานอยู่ธนาคารรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง ประจำสาขา เหตุการมีอยู่ว่า กระผมเป็นกรรมการรักษาและตรวจนับเงินสด ซึ่งมีอยู่ 3 คน โดยวันหนึ่งคณะกรรมการหนึ่งคนได้นำเงินเก็บในตู้เซฟ โดยทำการปิดกุญแจเพียงคนเดียวทั้ง 3 ดอก(ด้วยความไว้ใจและความเคยชิน ซึ่งปกติกระผมไม่ได้เป็นกรรมการถาวรแต่คณะกรรมการถาวรลา 2 คน กระผมจึงได้เป็นกรรมการชั่วคราวแทนและเป็นครั้งแรก) และเมื่อปิดเสร็จได้นำกูญแจเซฟมาให้กระผมและกรรมการอีกหนึ่งคน ซึ่งตามระเบียบคำสั่ง กรรมการต้องปิดพร้อมกันทั้งสามคน และต่อมากรรมการที่ปิดกุญแจ ได้ยักยอกเงินจากตู้เซฟไปจำนวนหนึ่งซึ่งจำนวนเยอะมากหลักแปดหลัก โดยกล้องวงจรปิดจับภาพได้ชัดเจน โดยวิธีการเขาได้ล็อกเพียงดอกเดียวที่เขามีอยู่ จึงสามารถเปิดตู้เซฟและนำเงินออกจากเซฟได้ โดยกระผมยอมรับผิดว่าประมาท ทำให้เลินเล่อธนาคารได้รับความเสียหาย แต่ธนาคารจะลงโทษกระผมโดยให้ชดใช้เงินจำนวน 8 หลัก กระผมคงไม่มีปัญญา เพราะเงินเดือนน้อยคงเหลือต่อเดือนประมาณ 5,000.- บาทไม่มีทรัพย์สมบัติอะไร อายุ 33 ปี พ่อแม่ไม่มี ไม่มีกำลังใจในการทำงานท้อ แท้สิ้นหวัง หมดอนาคต กับการต้องชดใช้เงินจำนวนมหาศาล ถ้าจะลงโทษขอให้เห็นแก่เด็กคนหนึ่งให้มีชีวิตอยู่ แบบมีข้าวกินก็ยังดี กระผมขอปรึกษาและขอคำชี้แนะครับ ขอความกรุณาด้วยนะครับ

  • magnabrain

   กรณีเรื่องของท่านถือว่า ท่านน่าจะทำผิดระเบียบวินัย แต่ไม่ได้ทำทุจริตยักยอกเงินนี้ไป ส่วนความรับผิดชอบทางวินัยจะมีแค่ไหน คงต้องคุยกันตามหนักเบาของพฤติการณ์ กรณีนี้เมื่อการเรียกค่าเสียหายจากท่านเกินควร ก็ต้องต่อสู้ข้อเท็จจริงและรับผิดเพียงเท่าที่ท่านทำผิดวินัย อยากให้ปรึกษากับ ทนายความ เพื่อเป็นที่ปรึกษาว่าควรต่อสู้กับการสอบสวนจากหน่วยงานของท่านอย่างไร ถ้าไม่ต่อสู้ก็เท่ากับรับผิดตามจำนวนเงินที่เขาบอกอย่างเดียว หากท่านจะสู้ก็ต้องมีเหตุผลและข้อก.ม.สู้ด้วย จึงควรนำเรื่องไปปรึกษาทนายความเพื่อขอคำแนะนำ ขอย้ำว่า การปรึกษาทนาย ต้องเสียเงินค่าปรึกษาด้วย ถ้าต้องการฟรี ก็ต้องปรึกษากับสภาทนายความประจำจังหวัดของท่าน หรือ ใช้บริการของคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยใหญ่ประจำจังหวัดก็ได้

 9. pragat youngyern

  เรียนปรึกษาปัญหาและขอคำแนะนำ
  ผมเป็นลูกชาวนาพ่อแม่เสียชีวิตตั้งแต่เด็กเพื่อตามหาฝันผมหิ้วกระเป๋าเข้ากรุงเทพดิ้นรนเรียนหนังสือเมื่อปี2529ได้รับราชการเป็นผู้ช่วยพยาบาล ระดับซี 1แต่ผมต้องการก้าวหน้า จึงพยายามเรียนต่อจนจบปริญตรีโดยกู้เงินสหกรณ์ ปัจจุบันเป็นพยาบาลวิชาชีพระดับซี 7 ต่อมาได้กู้เงินปลูกบ้าน ผมมีรายได้ทั้งเงินเดือนและโอที ก็พอผ่อนส่งเขาได้ เมื่อปี 2550 ผมมีอาการป่วยคือเป็นทั้งเบาหวาน มีตับอักเสบซีและตับเริ่มแข็ง ซึ่งผมได้รับเชื้อจากการทำงานอาการป่วยทำให้ร่างกายอ่อนแอไม่สามารถจะทำงานโอทีได้เงินไม่พอค่าใช้จ่าย และผมต้องส่งลูก2 คนเรียนในมหาวิทยาลัยไม่รู้จะหาเงินที่ไหนส่งสงสารลูกมาก แต่ผมมีที่ดินอยู่ 22 ไร่รวมพี่น้อง (ใน 22 ไร่เป็นที่ดินผม 7 ไร่)ห่างถนนสายกรุงเทพฯ-อ.เกษตร ฯ 100 เมตร อยู่เขต อ.ปทุมรัตต์ จ. ร้อยเอ็ด จะขายไร่ละ 250,000 เพื่อแก้ไขหนี้สินรักษาตัวและส่งให้ลูกเรียน เคยประกาศขายแต่ยังขายไม่ได้จึงอยากขอความช่วยเหลือ ขอบคุณครับ

 10. pragat youngyern

  ผมเป็นพยาบาล เมื่อปี 2538 เคยถูกเข็มฉีดยาทิ่มตำต่อมาเมื่อปี 2550 มีอาการป่วยขาเท้าบวมเหนื่อยอ่อนเพลีย ไปตรวจพบว่าเป็นไวรัสตับอักเสบชี มีอาการตับแข็งร่างกายอ่อนแอมาก แต่ต้องไปทำงานทั้งที่มีอาการป่วยเพราะผมต้องรับผิดชอบหนี้สิน และชีวิตลูกสาวอีก 2 คน เคยขอเงินช่วยเหลือการเจ็บป่วยจากการปฎิบัติงานทางโรงพยาบาลบอกว่าไม่มีนโยบายช่วยเหลือผมอยากจะทราบว่ามีช่องทางใดที่พอจะช่วยเหลือผมได้ขอบคุณครับ

  • magnabrain

   ถ้าเป็นการทำงานกับโรงพยาบาลรัฐ ก็ต้องร้องเรียนไปตามขั้นตอน เช่น ที่สาธารณสุขจังหวัด หรือ กระทรวงสาธารณสุข ถ้าไม่ใช่ข้าราชการก็อาจร้องเรียนที่ กรมแรงงานได้ คงต้องเตือนด้วยว่า ท่านต้องมีข้อพิสูจน์ชัดพอว่า ไวรัสตับอักเสบซีเกิดจากการทำงานมิใช่พฤติกรรมส่วนตัว จึงเรียกร้องค่าเสียหายจากหน่วยงานได้ มันเป็นไปตามหลักก.ม.ที่ผู้เรียกร้องต้องพิสูจน์ ซึ่งจะค่อนข้างยากและใช้เวลานานจริงๆ ผู้เรียกร้องคดีแบบนี้ต้องอดทนสูงมาก เป็นข้อพึงรู้ไว้ก่อน

 11. panit

  ครอบครัวดิฉันถูกโกงที่ดินโดยการทำเอกสารปลอมมายื่นรังวัดโดยผู้ปกครองท้องที่มีส่วนรู้เห็น มีการฟ้อร้องแต่ครอบครัวดิฉันแพ้คดีฎีกาที่ดินทั้งหมดตกเป็นของอีกฝ่ายอย่างไม่เป็นธรรม ทั้งที่เอกสารปลอมอย่างชัดเจนเพราะครอบครัวของดิฉันเป็นเพียงชาวนาไม่รู้กฏหมายไม่มีเงินไม่มีเส้นมีสายใดๆ ส่วนอีกฝ่ายเป็นถึงกำนันมีพรรคพวกอยู่ในที่ราชการมากมาย แจ้งความตำรวจก็ไม่รับแจ้ง ร้องเรียนอ.ก็ถูกปลัดด่าว่าสารพัด ในที่ดินจะดูหรือเอาเอกสารก็ยากไปหมด ตอนนี้ครอบครัวของดิฉันซึ่งรวมถึงลุงอาที่มีส่วนได้ส่วนเสียในที่ดิน(ที่ดินเป็นมรดก)รวม4คน ตอนนี้ไม่มีที่ทำกิน ถึงแม้ครอบครัวดิฉันจะพอมีอาชีพเลี้ยงตนและมีบ้านอยู่อาศัย แต่อีกสามคนที่เหลือตอนนี้อยู่อย่างลำบาก ไม่มีบ้านไม่มีที่ทำกิน ดิฉันต้องทำอย่างไรดิฉันต้องการความยุติธรรมบ้าง เพราะในทางกฏหมายเขาอาศัยช่องว่างที่ทำให้เขาชนะแต่ครอบครัวดิฉันมีเพียงความจริงซึ่งทำให้แพ้

  • magnabrain

   ปกติคดีในศาลถ้าต่อสู้กันจนตัดสินในศาลฎีกาแล้ว ถือว่าคดีสิ้นสุด กรณีของท่านคือ การไม่ได้รับความเป็นธรรมอันเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ อยากเสนอให้เขียนคำร้องเรียนพฤติกรรมและความไม่เป็นธรรมที่ได้รับอยู่ไปให้นายกรัฐมนตรีรับทราบ ผ่านสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อตรวจสอบ แก้ไข บรรเทา หรือเยียวยา ให้ความเป็นธรรมแก่ครอบครัวของท่าน ส่วนจะได้รับที่ดินคืนมาแค่ไหน อย่างไรหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการทำงานจริงจังของนายกฯและสำนักนายกฯที่รับเรื่องร้องเรียนของท่านไป แต่การเปลี่ยนแปลงคำตัดสินคงยาก การบรรเทาหรือเยียวยาให้ท่านอาจทำได้บ้าง หรือลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่ทำร้ายประชาชนก็ทำได้โดยตรง ถ้าตรวจสอบแล้วว่าเขาทุจริตจริง ลองเขียนคำร้องทุกข์ไปถึงนายกรัฐมนตรี ส่งไปที่สำนักนายกรัฐมนตรี ขอเป็นกำลังใจให้ท่านและครอบครัวด้วย

 12. รวิวรรณ โสภา

  ถ้าจะถวายฎีกาเกี่ยวกับเรื่องการทารุนสัตว์และความไม่เป็นธรรมเี่ยวกับสัตว์ เช่น ที่สถานกักกันสัตว์ที่ประเวศ ที่ กทม. เป็นคนรับผิดชอบ คือว่าอยากให้สุนัขที่นั่นมีความเป็นอยู่และการดูแลเอาใจใส่ที่ดีกว่าทุกวันนี้ และการออก พรบ.คุ้มครองสัตว์เลี้ยงไม่ให้มีการจำหน่ายเพื่อการบริโภค แบบนี้เราสามารถเขียนฎีกาไปได้ไหมค่ะ

  • magnabrain

   หัวเรื่องของท่านน่าจะเขียนร้องเรียนไปยังหน่วยงานต้นสังกัดที่รับผิดชอบเรื่องนั้น หรือ กทม.(เจ้าสังกัดของสถานกักกันประเวศ) หรือร้องเรียนไปที่สำนักนายกฯเลย ควรเริ่มที่จุดนี้ก่อน การเขียนฎีกานั้นเขียนได้ทุกเรื่องเพราะผู้รับผิดชอบจะส่งคำร้องของท่านไปยังหน่วยงานนั้นเช่นกันเพื่อรอคำตอบจากหน่วยงาน ความช่วยเหลือใดๆก็จะทำภายใต้ก.ม.หรือแล้วแต่ความเห็นส่วนพระองค์เช่นกัน

 13. พ่อเลี้ยง ถูกใส่ความ ศาลสั้งจำคุก 18 ปี ทั้งๆที่ไม่มีความผิดอะไรเลย จะทำประวัติครอบครัวถวายฏีกาได้ไหมคะ สงสารแม่ ที่ต้องรับภาระทุกอย่างคนเดียว

  • magnabrain

   การถวายฎีกานั้น ถ้ายังมีขั้นตอนทางก.ม.ที่ทำได้อยู่ แม้จะทำฎีกาไป ก็จะได้รับการตอบกลับหรือแนะนำท่านให้ไปตามขั้นตอนที่่ยังมีอยู่เสมอ หรือให้ช่องทางช่วยเหลือที่จะแนะนำต่อไป ขอตอบว่า ทำได้ แต่จะได้รับอย่างที่บอกไว้เป็นหลัก การถวายฎีกานั้นต้องเหลือกำลังจะช่วยตัวเองได้แล้วหรือไม่มีหนทางอีกแล้ว นี่จะเป็นช่องทางสุดท้าย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s